Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 16

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében Taktaszada Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Taktaszada Község Önkormányzata a 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

  • a) 660 488 998 Ft költségvetési bevétellel,
  • b) 528 826 571 Ft költségvetési kiadással,
  • c) 131.662.427 Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el.

  • a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. és a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
  • b) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7. és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
  • c) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
  • d) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A polgármester utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata
2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 768 621

242 508 519

242 508 519

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 787 349

74 895 110

74 895 110

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 531 070

60 071 530

60 071 530

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

81 935 692

89 137 507

89 137 507

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 514 510

3 543 417

3 543 417

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

14 860 955

14 860 955

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 987 135

101 433 592

101 299 292

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 987 135

101 433 592

101 299 292

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 888 886

60 347 667

58 319 815

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

46 888 886

60 347 667

58 319 815

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

31 000 000

36 270 000

20 543 018

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

11 150 000

6 535 156

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

16 950 000

12 927 411

4.4.

Talajterhelési díj

9 000 000

4 900 000

493 172

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

2 270 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

587 279

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

19 007 650

38 148 264

28 836 043

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

8 100 000

7 181 148

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 422 650

13 920 650

9 923 871

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

4 000 000

1 979 495

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 085 514

2 085 514

5.5.

Ellátási díjak

3 800 000

3 800 000

2 729 496

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 780 000

6 080 000

4 808 054

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5 000

99

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

70 000

70 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

87 100

58 366

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

300 000

300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

300 000

300 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

10 950 000

10 950 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

10 050 000

10 050 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

900 000

900 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 017 381

5 017 381

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 017 381

5 017 381

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

377 652 292

494 975 423

467 774 068

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

183 465 107

186 634 567

183 601 377

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 465 107

186 634 567

183 601 377

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 113 553

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 113 553

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

183 465 107

186 634 567

192 714 930

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

561 117 399

681 609 990

660 488 998

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

417 552 275

524 217 997

417 341 601

1.1.

Személyi juttatások

184 701 140

222 064 639

210 006 382

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 130 588

32 127 442

30 287 252

1.3.

Dologi kiadások

97 141 697

147 392 647

134 348 005

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

28 756 000

25 895 082

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

19 300 579

16 804 880

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

6 350 000

5 600 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

4 350 000

4 332 900

1.18.

Tartalékok

60 416 850

74 576 690

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

135 174 380

149 001 249

103 094 226

2.1.

Beruházások

9 205 380

31 491 100

24 824 793

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

125 969 000

117 510 149

78 269 433

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

552 726 655

673 219 246

520 435 827

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8 390 744

8 390 744

8 390 744

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

8 390 744

8 390 744

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

8 390 744

8 390 744

8 390 744

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

561 117 399

681 609 990

528 826 571

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-175 074 363

-178 243 823

-52 661 759

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

175 074 363

178 243 823

184 324 186

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.1. melléklet a … / 2021. ( … ) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

209 768 621

242 508 519

242 508 519

Személyi juttatások

184 701 140

222 064 639

210 006 382

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 987 135

101 433 592

101 299 292

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 130 588

32 127 442

30 287 252

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

97 141 697

147 392 647

134 348 005

4.

Közhatalmi bevételek

31 000 000

36 270 000

20 543 018

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

28 756 000

25 895 082

5.

Működési bevételek

19 007 650

38 148 264

28 836 043

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

19 300 579

16 804 880

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

6 761 010

10 950 000

Tartalékok

60 416 850

74 576 690

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

330 763 406

425 121 385

404 136 872

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

417 552 275

524 217 997

417 341 601

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. )

-138 805 871

-135 636 411

-129 556 048

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

-138 805 871

-135 636 411

-138 669 601

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 113 553

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.)

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

8 390 744

8 390 744

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)

-138 805 871

-135 636 411

-129 556 048

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)

8 390 744

8 390 744

8 390 744

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

191 957 535

289 484 974

274 580 824

425 943 019

532 608 741

425 732 345

26.

Költségvetési hiány:

86 788 869

99 096 612

13 204 729

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

233 985 484

243 123 767

151 151 521

Bruttó többlet:

-

-

-

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. XII. 31.
teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 888 886

60 347 667

58 319 815

Beruházások

9 205 380

31 491 100

24 824 793

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

300 000

300 000

Felújítások

125 969 000

117 510 149

78 269 433

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

5 017 381

5 017 381

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

4 188 990

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

46 888 886

69 854 038

63 637 196

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

135 174 380

149 001 249

103 094 226

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

322 270 978

322 270 978

322 270 978

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

322 270 978

322 270 978

322 270 978

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

322 270 978

322 270 978

322 270 978

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

369 159 864

392 125 016

385 908 174

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

135 174 380

149 001 249

103 094 226

27.

Költségvetési hiány:

88 285 494

79 147 211

39 457 030

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

233 985 484

243 123 767

282 813 948

4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII.31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

közmunka beruházás

2 688 000

2 088 000

2 085 000

wifi kiépítse

5 017 380

5 017 380

5 017 381

Ingatlan vásárlás

1 500 000

1 500 000

Óvoda beruházás

236 900

236 900

Polgármesteri hivatal beruházás

637 839

637 839

Óvoda játszótér kialakítása

4 998 438

MFP közterület karbant.eszköz.

15 262 543

15 262 543

Gördülő fejl. terv

1 750 000

1 460 500

Irattári polcrendszer (kisértékű)

124 630

ÖSSZESEN:

9 205 380

31 491 100

24 824 793

5. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019. XII. 31-ig

2020. évi
módosított előirányzat

Teljesítés
2020. I. 1-től XII. 31-ig

Összes teljesítés
2020. XII. 31-ig

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

TOP 009 pályázat

2 719 000

45 934

TOP 008 pályázat

3 009 000

45 934

Magyar falu pályázat óvoda felújítás

16 000 000

15 614 999

14 605 000

14 605 000

Magyar falu pályázat nemzeti ident.Művelődési felújítás

7 466 000

7 466 000

TOP Energetikai pályázat felújítás

91 020 000

86 496 768

40 893 400

40 893 400

Tetőcsere könyvtár épület

3 000 000

3 000 000

4 200 000

4 200 000

Mederlap borítás

2 000 000

2 000 000

1 942 338

1 942 338

Tájház nádfedés

300 000

300 000

812 800

812 800

Fekvőrendőr kialakítása

300 000

300 000

873 324

873 324

Temetőhöz szónoki emelvény

155 000

155 000

Épület felújítás közfogl.

2 085 514

2 421 814

2 421 814

Utcákba vízbekötés

3 924 602

Járda építés felújítás pályázat

4 990 402

Kossuth utca felújítás

3 605 753

ÖSSZESEN:

125 969 000

117 510 149

65 748 676

78 269 433

6. melléklet

Taktaszada Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

209 768 621

242 508 519

242 508 519

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

66 787 349

74 895 110

74 895 110

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

58 531 070

60 071 530

60 071 530

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

81 935 692

89 137 507

89 137 507

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 514 510

3 543 417

3 543 417

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

14 860 955

14 860 955

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

70 987 135

98 358 231

98 271 273

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

70 987 135

98 358 231

98 271 273

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 888 886

60 347 667

58 319 815

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

46 888 886

60 347 667

58 319 815

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

31 000 000

36 270 000

20 543 018

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

11 150 000

6 535 156

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

8 000 000

16 950 000

12 927 411

4.4.

Talajterhelési díj

9 000 000

4 900 000

493 172

4.5.

Gépjárműadó

3 000 000

2 270 000

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

587 279

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 005 000

28 540 514

21 351 446

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

4 000 000

8 100 000

7 181 148

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 900 000

6 786 179

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5 000 000

4 000 000

1 979 495

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 085 514

2 085 514

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 000 000

4 300 000

3 227 147

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5 000

5 000

98

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

70 000

70 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

80 000

21 865

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

300 000

300 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

300 000

300 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

10 950 000

10 950 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

10 050 000

10 050 000

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

900 000

900 000

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

5 017 381

5 017 381

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 017 381

5 017 381

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

369 649 642

482 292 312

457 261 452

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

183 165 503

186 334 963

183 301 773

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

183 165 503

186 334 963

183 301 773

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 113 553

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 113 553

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

183 165 503

186 334 963

192 415 326

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

552 815 145

668 627 275

649 676 778

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

257 893 314

352 291 677

253 033 583

1.1.

Személyi juttatások

87 830 000

116 904 455

106 070 339

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 479 000

14 169 963

12 381 218

1.3.

Dologi kiadások

51 005 464

98 583 990

91 882 064

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

37 656 000

28 756 000

25 895 082

1.5

Egyéb működési célú kiadások

9 506 000

19 300 579

16 804 880

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 764 992

1 764 992

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

6 156 000

6 835 587

5 106 988

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

6 350 000

5 600 000

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

4 350 000

4 332 900

1.18.

Tartalékok

60 416 850

74 576 690

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

135 174 380

148 126 510

102 219 487

2.1.

Beruházások

9 205 380

30 616 361

23 950 054

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

125 969 000

117 510 149

78 269 433

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

393 067 694

500 418 187

355 253 070

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

159 747 451

168 209 088

164 876 160

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 390 744

8 390 744

8 390 744

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

151 356 707

159 818 344

156 485 416

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

159 747 451

168 209 088

164 876 160

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

552 815 145

668 627 275

520 129 230

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

85

83

83

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

75

69

69

7. melléklet

Polgármesterihivatal, összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

32 000

32 000

19 140

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

32 000

30 000

12 080

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2 000

7 059

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

879 329

831 987

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

879 329

831 987

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.4.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

32 000

911 329

851 127

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

48 768 674

48 991 362

46 619 124

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

222 729

222 729

222 729

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

48 545 945

48 768 633

46 396 395

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

48 800 674

49 902 691

47 470 251

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

48 800 674

49 264 852

45 830 392

1.1.

Személyi juttatások

32 565 700

35 124 788

34 598 033

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 567 673

5 680 516

5 636 302

1.3.

Dologi kiadások

10 667 301

8 459 548

5 596 057

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

637 839

637 839

2.1.

Beruházások

637 839

637 839

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

48 800 674

49 902 691

46 468 231

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

8

8

8

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

8. melléklet

Taktaszadai Micimackó Óvoda - Bölcsőde - Konyha, összes bevétel, kiadás

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés
2020. XII. 31.

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

7 970 650

9 575 750

7 465 457

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 390 650

3 990 650

3 125 612

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

3 800 000

3 800 000

2 729 496

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 780 000

1 780 000

1 580 907

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

5 100

29 442

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 196 032

2 196 032

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 196 032

2 196 032

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

7 970 650

11 771 782

9 661 489

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

102 887 637

111 126 586

110 165 896

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

76 875

76 875

76 875

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

102 810 762

111 049 711

110 089 021

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

110 858 287

122 898 368

119 827 385

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

110 858 287

122 661 468

118 477 626

1.1.

Személyi juttatások

64 305 440

70 035 396

69 338 010

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 083 915

12 276 963

12 269 732

1.3.

Dologi kiadások

35 468 932

40 349 109

36 869 884

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

236 900

236 900

2.1.

Beruházások

236 900

236 900

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

110 858 287

122 898 368

118 714 526

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

19

18

18

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

0

9. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban

Sor-szám

Költségvetési szerv neve

Költségvetési maradvány összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyott-ból működési

Jóváhagyott-ból felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Taktaszada Község Önkormányzat

129 547 548

129 547 548

2.

Polgármesteri Hivatal

1 002 020

1 002 020

3.

Taktaszadai Micimackó Óvoda Bölcsőde

1 112 859

1 112 859

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Összesen:

131 662 427

131 662 427

10. melléklet

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2019. évi LXXI. törvény 2. melléklete száma*

Jogcím

2020. évi tervezett támogatás összesen

Módosított támogatás összege

Tényleges támogatás összege

A

B

C

D

E

I.1.a

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

27 480 000

48 545 945

48 545 945

I.1.ba

A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 850 560

3 850 560

3 850 560

I.1.bb

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 840 000

3 840 000

3 840 000

I.1.bc

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100 000

100 000

I.1.bd

Közutak fenntartásának támogatása

2 288 160

2 288 160

2 288 160

I.1.c

Egyéb önkormányzati feladatok

7 000 000

7 000 000

7 000 000

I.1.f

I.1.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés

21 377 629

8 196 757

21 105 128

I.1.d

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

10 200

10 200

10 200

I.6

Polgármester illetmény támogatása

840 800

840 800

840 800

II.1(1)1

Pedagógusok elismert létszáma

34 534 850

34 097 700

34 097 700

II.1(2)1

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

12 000 000

11 280 000

11 280 000

II.2.(1)1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

8 308 220

8 249 780

8 249 780

II.4.a

Alapfokú végzettségű ped.kiegészítő támogatás

793 400

793 400

793 400

II.4.a

Alapfokú végzettségű mesterped.kiegészítő támogatás

2 894 600

1 447 300

1 447 300

III.2

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

37 656 000

37 656 000

37 656 000

III.3.c(1)

Szociális étkezés

1 699 360

1 830 080

1 830 080

III.3.a

Bölcsőde elismert dolgozók

5 986 000

5 986 000

5 986 000

III.3.b

bölcsőde üzemeltetés

651 000

592 000

592 000

III.5.a

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 672 000

13 464 000

13 464 000

III.5.ab

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

17 724 092

19 549 430

19 549 430

III.5.b

A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása

5 547 240

5 770 110

5 770 110

IV.1.d

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása

2 514 510

2 514 510

2 514 510

Összesen:

209 768 621

217 902 732

230 811 103

11. melléklet

Kimutatás a 2020. évi céljelleggel juttatott támogatások

Forintban!

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Tervezett
(E Ft)

Tényleges
(E Ft)

1.

Recept klub

működési támogatás

100 000

100 000

2.

Remény nyugdíjas klub

működési támogatás

100 000

100 000

3.

Kretív Hobby klub

működési támogatás

100 000

100 000

4.

Családok klubja

működési támogatás

100 000

100 000

5.

Pávkör

működési támogatás

680 000

300 000

6.

Taktaszadai Móra F.Ált.Iskola

működési támogatás

300 000

300 000

7.

Cigánykereék

működési támogatás

100 000

100 000

8.

Kék Madár Ifjúsági klub

működési támogatás

100 000

100 000

9.

Fitt Lesz Klub

működési támogatás

100 000

100 000

10.

Polgárőrség

működési támogatás

250 000

250 000

11.

Taktaszadai KSE

működési támogatás

1 000 000

1 000 000

12.

Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház

működési támogatás

20 000

20 000

13.

Református Egyházközség Taktaszada

működési támogatás

900 000

900 000

14.

Taktaszadai Római Katolikus Egyházközség

működési támogatás

500 000

500 000

15.

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

1 370 461

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

1 491 503 063

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

1 384 067 549

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

1 384 067 549

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

75 235 986

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

75 235 986

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

32 199 528

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

32 199 528

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

7 657 780

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

660 000

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

660 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

6 997 780

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

6 997 780

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

1 500 531 304

I. Készletek

46.

999 968

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

999 968

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

141 265

III. Forintszámlák

51.

130 752 585

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

130 893 850

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

16 647 191

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

892 117

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

17 539 308

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

-82 097

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

1 649 882 333

13. melléklet

VAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2020. év

Forintban!

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

1 645 861 120

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

10 056 412

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

1 121 477

IV. Felhalmozott eredmény

04.

-346 916 348

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

-8 410 112

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 301 712 549

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

4 267 744

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

9 113 553

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

123 540

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

13 504 837

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

334 664 947

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 649 882 333

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg (Ft )

1.

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
Ebből:

183 465 107

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

183 029 587

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

435 520

4.

Bevételek ( + )

467 774 068

5.

Kiadások ( - )

520 435 827

6.

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

90 502

7.

Pénzkészlet 2020. december 31-én
Ebből:

130 893 850

8.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

130 752 585

9.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

141 265