Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 18

Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 10/2017 (VI.15.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti alapellátásokról, az igénybevétel feltételeiről és a fizetendő térítési díjakról

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy „a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározottak alapján szabályozza azokat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásokat, amelyek alkalmazásával a gyermekes családoknak segítség nyújtható, a gyermek törvényben foglalt jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya Jánossomorja Város Önkormányzata által fenntartott gyermekjóléti alapellátást biztosító intézményekre és az azt igénybevevőkre terjed ki.

3. Az ellátások formái

3. § (1) Gyermekjóléti alapellátások formái:

a.) család- és gyermekjóléti szolgálat,

b.) család- és gyermekjóléti központ,

c.) gyermekek napközbeni ellátása - bölcsőde.

(2) Jánossomorja Város Önkormányzata a Gyvt. 94. §-ában meghatározott feladatait bölcsődei ellátás vonatkozásában a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde, mint önálló költségvetési intézmény keretében biztosítja.

(3) Jánossomorja Város Önkormányzata a Gyvt. 94. §-ában meghatározott feladatait a családsegítő és gyermekjóléti központ, valamint családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Család-és Gyermekjóléti Központ és a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10.) keretében biztosítja.

(4) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést - intézmény gyermekétkeztetés, ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés, szünidei gyermekétkeztetés (a téli szünet kivételével) – a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet általa működtetett Napközi Otthonos Konyhán és a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsődén keresztül biztosítja. A téli szünet időszakában a szünidei gyermekétkeztetést külső szolgáltatóval kötött vállalkozói szerződés keretében, vásárolt szolgáltatás útján látja el.

4. Az ellátás igénybevételének rendje

4. § (1) A személyes gondoskodás formáinak igénybevételére irányuló kérelmet bölcsődei ellátás esetén a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetőjénél lehet előterjeszteni.

(2) A család - és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője indítványára történik az ellátást nyújtó intézmény székhelyén (9200 Mosonmagyaróvár Vasutas u. 10.)

(3) A család- és gyermekjóléti központ igénybevétele együttműködési kötelezettségen alapul. A kapcsolat felvétel történhet az észlelő-jelzőrendszer tagjainak jelzése alapján. A jelzés az ellátást nyújtó intézmény székhelyén tehető meg (9200 Mosonmagyaróvár, Vasutas u. 10).

(4) Az intézményi gyermekétkeztetés, valamint az ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetőjénél illetve a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetőjénél lehet benyújtani.

(5)[1] A szünidei gyermekétkeztetést a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott jogosulti kör részére biztosítja az önkormányzat helyben fogyasztással, elvitelre, lakott külterület esetén házhoz szállítással. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó – jogszabályban meghatározott – nyilatkozatokat a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetőjénél és a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén lehet benyújtani.

5. Térítési díjak és megfizetésének szabályai

5. § (1) Az igénybe vett ellátás után fizetendő, általános forgalmi adó nélküli intézményi térítési díj összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ által nyújtott ellátásokat térítésmentesen kell biztosítani.

(3) Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésre a Gyvt. 21/B. § szabályai irányadók (továbbiakban: normatív kedvezmények), egyéb kedvezményt, mentességet az Önkormányzat nem biztosít.

(4) A gyermek, a tanuló, intézményi hiányzása esetén, az étkeztetés a lemondással érintett nap 7.30 órájáig írásban, személyesen vagy telefonon mondható le a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetőjénél illetve a Jánossomorjai Kék Bagoly Bölcsőde intézményvezetőjénél.

(5) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját a Jánossomorjai Városüzemeltető és Műszaki Ellátó Szervezet intézményvezetője illetve a Jánossomorjai Kék bagoly Bölcsőde intézményvezetője állapítja meg, az intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a normatív kedvezmények figyelembe vételével.

(6) A térítési díjat minden hónap 20. napjáig kell megfizetni.

6. Záró rendelkezés

6. § (1) E rendelet 2017.09.01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008. (II.28) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeiről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2008. (II.28) módosításáról szóló 8/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézményi térítési díjakat a következő összegekben határozza meg:

Bölcsőde:

-ellátottak: 420.- Ft

Óvoda:

-ellátottak (tízórai, ebéd, uzsonna) 291.-Ft + áfa

-ebből: tízórai: 55 Ft + áfa

ebéd: 181 + áfa

uzsonna: 55.-+ áfa

Iskola:

-ellátottak napközi ( tízórai, ebéd, uzsonna) 315.-Ft + áfa

-ebből: tízórai 59Ft + áfa

ebéd: 197.-Ft + áfa

uzsonna: 59.-+ áfa

A bölcsőde térítési díj áfa-alanyi mentes szolgáltatáshoz kapcsolódik. Az Óvoda és Iskola térítési díjai az áfát nem tartalmazzák.”

2. melléklet

Bölcsődei térítési díj:

1. Egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség: 6776,- Ft/fő/nap

2. Normatíva: 3.286,- Ft/fő/nap

3. Nyersanyagnorma: 420,- Ft

4. Bölcsőde étkezési térítési díj:
Reggeli, ebéd, tízórai, uzsonna: bruttó 420,- Ft/adag

5. A gondozásra számított intézményi térítési díj alapja: 3.070,- Ft/fő/nap
(1.,2., 3. pont különbözete)

6. A bölcsődei gondozási díjat a számított gondozási díjnál alacsonyabb összegben állapítja meg: 0,- Ft/fő/nap


[1] A 4. § (5) bekezdése a Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 9/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.