Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 19 - 2021. 05. 21

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ácsteszér Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésben, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26 §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésben, 58/B. § (2) bekezdésben, 92. § (1)-(2) bekezdésben és 132. § (4) bekezdés a), d), g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:

„(19) Ácsteszér Község Önkormányzata a (2) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan, létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset esetén, különösen családfenntartó halála esetén, az elhunyt nappali oktatásban részt vevő gyermekei után a törvényes gyám részére támogatást állapít meg. A gyermekenként nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 360 %-át. A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén a 400 %-át.”

2. § A rendelet rendelkezéseit 2021. március 1. napjától alkalmazni kell.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.