Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 19

Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Szőkedencs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint 100.271.141 Ft bevétellel és 78.727.309 Ft kiadással jóváhagyja.

2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 7.564.888 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. melléklet szerint elfogadja.

(2) A felújítási kiadások teljesítését 21.859.865 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. melléklet szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 9. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 356.991.996 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 10. melléklet szerint jóváhagyja, az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának levezetését a 13. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 12. melléklet szerint döntött.

8. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az Avr.29/A§-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.

13. § Ez a rendelet 2021. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2020.12.31.

Teljjesítés
%

I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4)

38 463 679

35 317 169

32 629 263

92,39%

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 564 583

18 922 503

16 642 813

87,95%

Önkormányzatok működési támogatásai

7 403 583

5 461 503

5 461 503

100,00%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3 296 383

3 296 383

3 296 383

100,00%

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak
támogatása

1 307 200

132 720

132 720

100,00%

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100,00%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

1 000 000

32 400

32 400

100,00%

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

13 161 000

13 461 000

11 181 310

83,06%

2. Közhatalmi bevételek

16 906 000

13 427 000

13 012 075

96,91%

Vagyoni típusú adók

1 500 000

1 800 000

1 789 703

99,43%

Értékesítési és forgalmi adók

15 000 000

11 221 000

11 220 757

100,00%

Gépjárműadók

400 000

400 000

0

0,00%

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

6 000

6 000

1 615

26,92%

3. Működési bevételek

993 096

2 967 666

2 974 375

100,23%

Készletértékesítés ellenértéke

450 000

1 278 000

1 277 500

99,96%

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

565 000

564 050

99,83%

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

200 000

174 970

87,49%

Tulajdonosi bevételek

90 000

340 000

339 126

99,74%

Ellátási díjak

350 000

350 000

293 650

83,90%

Kamatbevételek

0

0

33

Biztosító által fizetett kártérítés

0

231 000

230 706

99,87%

Egyéb működési bevételek

3 096

3 666

94 340

2573,38%

4. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések állmháztartáson kívülről

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8)

15 497 000

38 084 000

37 601 047

98,73%

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 497 000

26 724 000

27 574 388

103,18%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

4 497 000

26 724 000

27 574 388

103,18%

7. Felhalmozási bevételek

5 300 000

5 300 000

4 300 000

81,13%

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

5 300 000

5 300 000

4 300 000

81,13%

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

Kamatbevételek

0

0

0

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 700 000

6 060 000

5 726 659

94,50%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

0

333 000

0

0,00%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

5 700 000

5 727 000

5 726 659

99,99%

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

53 960 679

73 401 169

70 230 310

95,68%

9. Maradvány igénybevétele

28 735 321

29 598 601

29 598 601

100,00%

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 735 321

29 598 601

29 598 601

100,00%

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

10. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

442 230

442 230

100,00%

11. Lekötött bankbetét megszüntetése

0

0

0

12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12)

28 735 321

30 040 831

30 040 831

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV)

82 696 000

103 442 000

100 271 141

96,93%

2. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2020.12.31.

Teljesítés
%

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

54 130 857

50 218 857

43 303 974

86,23%

Kötelező feladatok

54 130 857

50 218 857

43 303 974

86,23%

Személyi jellegű kiadások

18 896 000

18 421 000

18 391 814

99,84%

Munkaadót terhelő járulékok

2 483 000

2 343 000

2 340 084

99,88%

Dologi jellegű kiadások

24 631 000

23 314 000

16 940 679

72,66%

Ellátottak pénzbeli jutattásai

1 120 000

1 310 000

1 280 000

97,71%

Egyéb működéi célú támogatások

7 000 857

4 830 857

4 351 397

90,08%

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Személyi jellegű kiadások

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

Dologi jellegű kiadások

0

0

0

Ellátottak pénzbeli jutattásai

0

0

0

Egyéb működéi célú
támogatások

0

0

0

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

28 309 000

52 967 000

35 167 192

66,39%

Kötelező feladatok

28 309 000

52 967 000

35 167 192

66,39%

Beruházás

5 697 000

10 338 000

7 564 888

73,18%

Felújítás

16 912 000

36 886 000

21 859 865

59,26%

Egyéb felhalmozási célú
támogatások ÁHT-n belülre

0

16 000

15 780

98,63%

Felhalmozási célú
visszatérítendő támogatás

5 700 000

5 727 000

5 726 659

99,99%

Önként vállalt feladatok

0

0

0

Beruházás

0

0

0

Felújítás

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II)

82 439 857

103 185 857

78 471 166

76,05%

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

256 143

256 143

256 143

100,00%

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

256 143

256 143

256 143

100,00%

Forgatási célú értékpapír vásárlás

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

82 696 000

103 442 000

78 727 309

76,11%

3. melléklet

Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásbanKötelező feladatok


Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzáj. adó


Dologi kiadások


Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadásokBeruházásokFelújítások


Egyéb
felhalmozási célú kiadások


Finanszírozási kiadásokÖsszesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5 333 939

902 271

2 660 605

0

10 000

142 300

0

5 726 659

0

14 775 774

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

0

0

121 420

0

0

0

0

0

0

121 420

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

0

0

1 509

0

126 258

0

0

0

256 143

383 910

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

4 132 739

67 350

0

15 780

0

4 215 869

041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 309 885

825 833

3 814 486

0

0

4 290 000

0

0

0

18 240 204

064010 Közvilágítás

0

0

1 794 842

0

0

0

0

0

0

1 794 842

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

3 664 135

611 980

5 681 552

0

82 400

2 604 329

21 859 865

0

0

34 504 261

072111 Háziorvosi alapellátás

0

0

347 905

0

0

19 418

0

0

0

367 323

082044 Könyvtári szolgáltatások

0

0

117 989

0

0

0

0

0

0

117 989

082093 Közművelődés

83 855

0

1 700 021

0

0

441 491

0

0

0

2 225 367

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

12 630

0

0

0

0

0

0

12 630

107051 Szociális étkeztetés

0

0

687 720

0

0

0

0

0

0

687 720

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások, támogatások

0

0

0

1 280 000

0

0

0

0

0

1 280 000

Kötelező feladatok összesen

18 391 814

2 340 084

16 940 679

1 280 000

4 351 397

7 564 888

21 859 865

5 742 439

256 143

78 727 309Önként vállalt feladatokSzemélyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adóDologi kiadások


Ellátottak pénzbeli juttatásai


Egyéb működési célú kiadásokBeruházásokFelújítások


Egyéb
felhalmozási célú kiadásokFinanszírozási kiadásokÖsszesen

Önként vállalt feladatok összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen

18 391 814

2 340 084

16 940 679

1 280 000

4 351 397

7 564 888

21 859 865

5 742 439

256 143

78 727 309

4. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény 2020.12.31.

Teljesítés
%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

38 463 679

35 317 169

32 629 263

92,39%

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

20 564 583

18 922 503

16 642 813

87,95%

Közhatalmi bevételek

16 906 000

13 427 000

13 012 075

96,91%

Működési bevételek

993 096

2 967 666

2 974 375

100,23%

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási célú

15 497 000

38 084 000

37 601 047

98,73%

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

4 497 000

26 724 000

27 574 388

103,18%

Felhalmozási célú bevételek

5 300 000

5 300 000

4 300 000

81,13%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-
n kívülről

5 700 000

6 060 000

5 726 659

94,50%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

53 960 679

73 401 169

70 230 310

95,68%

Maradvány igénybevétele

28 735 321

29 598 601

29 598 601

100,00%

I. Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

28 735 321

29 598 601

29 598 601

100,00%

II. Előző év vállalkozási maradványának
igénybevétele

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

442 230

442 230

100,00%

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

28 735 321

30 040 831

30 040 831

100,00%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

82 696 000

103 442 000

100 271 141

96,93%

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény 2020.12.31.

Teljesítés
%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

54 130 857

50 218 857

43 303 974

86,23%

Személyi jellegű kiadások

18 896 000

18 421 000

18 391 814

99,84%

Munkaadót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

2 483 000

2 343 000

2 340 084

99,88%

Dologi és egyéb folyó kiadások

24 631 000

23 314 000

16 940 679

72,66%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 120 000

1 310 000

1 280 000

97,71%

Egyéb működési célú kiadások

7 000 857

4 830 857

4 351 397

90,08%

Felhalmozási célú

28 309 000

52 967 000

35 167 192

66,39%

Beruházások

5 697 000

10 338 000

7 564 888

73,18%

Felújítások

16 912 000

36 886 000

21 859 865

59,26%

Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre

0

16 000

15 780

98,63%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre

5 700 000

5 727 000

5 726 659

99,99%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

82 439 857

103 185 857

78 471 166

76,05%

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése

256 143

256 143

256 143

100,00%

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

0

0

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

256 143

256 143

256 143

100,00%

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

82 696 000

103 442 000

78 727 309

76,11%

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként

feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2020.12.31.

Teljesítés
%

Traktor vásárlás

330 000

663 000

662 416

99,91%

Eszköz beszerés közfoglalkoztatás

4 497 000

4 497 000

4 290 000

95,40%

Telek vásárlás

870 000

620 000

0

0,00%

Szék beszerzés

0

422 000

422 072

100,02%

Mobiltelefon polgármester

0

161 000

142 300

88,39%

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

0

254 000

155 750

61,32%

Eszköz beszerzés Dózsa u. 16. ingatlan
felúj.

0

2 253 000

1 825 000

81,00%

Asztal+pad Dózsa u. 16.

0

1 400 000

0

0,00%

Befektetési jegy vásárlás

0

68 000

67 350

99,04%

Összesen

5 697 000

17 902 888

7 564 888

42,26%

6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként

feladat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény
2020.12.31.

Teljesítés
%

Útfelújítás Magyar Falu program

13 662 000

13 662 000

13 250 863

96,99%

Magtár lépcső

590 000

590 000

590 000

100,00%

Hivatal felújítás

1 160 000

1 160 000

0

0,00%

Máltai Szeretet Szolgálat épület felújítás

1 500 000

1 500 000

1 876 832

125,12%

Tűzoltószertár vízmelegítő

0

0

54 006

Dózsa u. 16. ingatlan felújítás

0

19 974 000

6 088 164

30,48%

Összesen

16 912 000

36 886 000

21 859 865

59,26%

7. melléklet

Létszám-előirányzat


Költségvetési szerv

Módosított előirányzat

Tény 2020.12.31.

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Közalkalmaz ott

Választott tisztségvisel
ő

MT. hatálya alá tartozó


Összesen

Önkormányzat

0

5

11

16

0

5

11

16

Összesen

0

5

11

16

0

5

11

16

8. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata


Módosított előirányzat


Tény 2020.12.31.

10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra

10

10

10 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra

Összesen

10

10

9. melléklet

Vagyonmérleg

Sorsz.

Megnevezés

Előző
időszak

Tárgy
időszak

1

Vagyoni értékű jogok

0

0

2

Szellemi termékek

254 552

0

3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

4

Immateriális javak

254 552

0

5

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

227 534 519

240 486 384

5.a

Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

5.b

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és
kapocsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

5.c

Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok

227 534 519

240 486 384

5.d

Üzleti ingatlanok és kapocslódó vagyoni értékű jogyok

0

0

6

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 777 456

18 685 099

6.a

Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

6.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

0

0

6.c

Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések,
járművek

0

0

6.d

Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 777 456

18 685 099

7

Tenyészállatok

491 250

491 250

7.a

Forgalomképtelen tenyészállatok

0

0

7.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

0

0

7.c

Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

0

0

7.d

Üzleti tenyészállatok

491 250

491 250

8

Beruházások, felújítások

0

6 836 916

9

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

Tárgyi eszközök

242 803 225

266 499 649

11

Tartós részesedések

66 611

66 611

11.a

Forgalomképtelen tartós részesedések

0

0

11.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

0

0

11.c

Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

0

0

11.d

Üzleti tartós részesedések

66 611

66 611

12

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.a

Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

12.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

0

0

12.c

Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

0

0

12.d

Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

13

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

14

Befektetett pénzügyi eszközök

66 611

66 611

15

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1 379 063

46 460 482

15.a

Forgalomképtelen koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

15.b

Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszóba,
vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

15.c

Korlátozottan forgalomképes koncesszóba, vagyonkezelésbe adott
eszközök

1 379 063

46 460 482

15.d

Üzleti koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

16

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

17

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

1 379 063

46 460 482

18

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

244 503 451

313 026 742

19

Vásárolt készletek

0

0

20

Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

21

Egyéb készletek

0

0

22

Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

23

Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

24

Készletek

0

0

25

Nem tartós részesedések

0

67 350

26

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

27

Értékpapírok

0

67 350

28

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

67 350

29

Hosszú lejáratú betétek

0

0

30

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

87 660

31

Forintszámlák

29 347 601

17 152 820

32

Devizaszámlák

0

0

33

Idegen pénzeszközök

0

0

34

PÉNZESZKÖZÖK

29 347 601

17 240 480

35

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről

0

0

35

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről

0

0

37

Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

1 130 537

1 069 615

38

Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

240 188

39

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

40

Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre

0

0

41

Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre

0

0

42

Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre

0

0

43

Költségvetési évben esedékes követelések

1 130 537

1 309 803

44

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről

0

0

45

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)

0

0

46

Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

7 294 729

47

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

0

0

48

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

49

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett
pénzeszközre

0

0

50

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre

0

0

51

Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási
bevételekre

0

0

52

Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

7 294 729

53

Adott előlegek

221 000

8 872 860

54

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

55

Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

56

Forgótőke elszámolása

30 000

20 000

57

Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés
elszámolása

0

0

58

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása

0

0

59

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási
ellátások elszámolása

0

0

60

Követelés jellegű sajátos elszámolások

251 000

8 892 860

61

KÖVETELÉSEK

1 381 537

17 497 392

62

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

9 160 032

63

Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

64

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

65

Halasztott ráfordítások

0

0

66

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

67

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

275 232 589

356 991 996

68

Nemzeti vagyon induláskori értéke

230 565 537

230 565 537

69

Nemzeti vagyon változásai

19 583 804

19 583 804

70

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

12 705 451

12 705 451

71

Felhalmozott eredmény

-9 250 429

57 228 884

72

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

73

Mérleg szerinti eredmény

19 322 185

28 438 598

74

SAJÁT TŐKE

272 926 548

348 522 274

75

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

76

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

77

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

40 300

78

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

79

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú
kiadásokra

0

0

80

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

81

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

82

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú
kiadásokra

0

0

83

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra

0

0

84

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

40 300

85

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

86

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

87

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

88

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli
juttatásaira

0

0

89

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú
kiadásokra

0

0

90

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

91

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

92

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási
célú kiadásokra

0

0

93

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási
kiadásokra

256 143

442 230

94

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

256 143

442 230

95

Kapott előlegek

0

6 280 708

96

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

97

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

9 800

98

Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

99

Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség
elszámolása

0

0

100

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások
megtérítésének elszámolása

0

0

101

Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás
elszámolása

0

0

102

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

6 290 508

103

KÖTELEZETTSÉGEK

256 143

6 773 038

104

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

0

0

105

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

106

Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

107

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 049 898

1 696 684

108

Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

109

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 049 898

1 696 684

110

FORRÁSOK ÖSSZESEN

275 232 589

356 991 996

10. melléklet

Maradvány-kimutatás

Sorsz.

Megnevezés

Állomány

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

70 230 310

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

78 471 166

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-8 240 856

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

30 040 831

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

256 143

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

29 784 688

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

21 543 832

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

21 543 832

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

0

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

21 543 832

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

11. melléklet

Közvetett támogatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2020.12.31.

Teljesítés
%

Magánszemélyek kommunális adója15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján

0

0

0

Gépjárműadó mentesség

170 085

170 085

170 085

100,00%

1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján

0

0

0

1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján

21 045

21 045

21 045

100,00%

1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján

149 040

149 040

149 040

100,00%

Mindösszesen

170 085

170 085

170 085

100,00%

12. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény 2020.12.31.

Teljesítés
%

Szociális, rászorultsági ellátás

1 120 000

1 310 000

1 280 000

97,71%

Bursa Hungarica

120 000

0

0

Települési támogatás

1 000 000

1 310 000

900 000

68,70%

Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás


0


0


380 000

Mindösszesen

1 120 000

1 310 000

1 280 000

97,71%

13. melléklet

Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának levezetése

Megnevezés

Önkormányzat

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből

29 347 601

2

ŸBankszámlák egyenlege

29 347 601

3

ŸPénztárak és betétkönyvek egyenlege

0

4

Bevételek ( + )

70 672 540

5

Kiadások ( - )

82 779 661

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én
ebből

17 240 480

7

ŸBankszámlák egyenlege

17 152 820

8

ŸPénztárak és betétkönyvek egyenlege

87 660

14. melléklet

Szőkedencs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sor-
szám


MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


ÖSSZESEN

2020.

2021.

2022.

2023.

1

Helyi adók

13010460

13 500 000

13 500 000

13 500 000

40 500 000

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

339126

350 000

350 000

350 000

1 050 000

3

Díjak, pótlékok, bírságok

1615

2 000

2 000

2 000

6 000


4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel


-

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

13 351 201

13 852 000

13 852 000

13 852 000

41 556 000

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

6 675 601

6 926 000

6 926 000

6 926 000

20 778 000

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+18)

-

-

-

-

-

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

-

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)


0


0


0


0


0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

-

-

-

-

-

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-
28)

6 675 601

6 926 000

6 926 000

6 926 000

20 778 000

15. melléklet

Az Önkormányzat adósságának állománya

2020.

2021.

2022.

2023.

Működési célú hitel

0

0

0

0

Működési cél összesen

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

Felhalmozási cél összesen

0

0

0

0

Mindösszesen

0

0

0

0

16. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból


0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból


0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. melléklet

Szőkedencs Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2022. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

Személyi juttatások

19 141 000

19 500 000

20 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


2 267 000


2 300 000


2 500 000

Dologi kiadások

17 463 770

18 000 000

18 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 000 000

1 200 000

1 300 000

Egyéb működési célú kiadások

9 003 000

11 240 000

11 350 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 020 000

10 000

10 000

Beruházások

6 077 000

1 000 000

1 000 000

Felújítások

16 706 000

1 500 000

1 500 000

Finanszírozási kiadások

442 230

450 000

450 000

Kiadások összesen

73 120 000

55 200 000

56 610 000

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

27 840 745

28 000 000

28 100 000

Közhatalmi bevételek

12 702 000

12 800 000

12 800 000

Működési bevételek

2 349 423

2 400 000

2 400 000

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

0

0

Felhalmozási bevételek

8 684 000

2 000 000

2 500 000

Finanszírozási bevételek

21 543 832

10 000 000

10 810 000

Bevételek összesen

73 120 000

55 200 000

56 610 000

18. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv

megnevezés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

Önkormányzatok
működési támogatásai

455 125

455 125

455 125

455 125

455 125

455 125

455 125

455 125

455 125

455 125

455 125

455 128

5 461 503

Működési célú
támogatások ÁHT-n belülről


931 775


931 775


931 775


931 775


931 775


931 775


931 775


931 775


931 775


931 775


931 775


931 785


11 181 310

Közhatalmi bevételek

0

0

6 125 000

285 750

0

0

0

6 020 080

350 410

230 835

13 012 075

Működése bevételek

0

339 126

150 250

55 000

658 000

230 400

39 000

50 500

650 900

310 920

410 200

80 079

2 974 375

Működési célú átvett
pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n
belülről


0


0


0


1 424 000


0


0


0


26 150 388


0


0


0


0


27 574 388

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

4 300 000

0

0

0

0

0

0

0

4 300 000

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

0

0

0

0

5 726 659

0

0

0

0

0

0

0

5 726 659

Finanszírozási bevételek

29 598 601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

442 230

30 040 831

Összesen

30 985 501

1 726 026

7 662 150

3 151 650

12 071 559

1 617 300

1 425 900

27 587 788

8 057 880

2 048 230

1 797 100

2 140 057

100 271 141

KIADÁSOK

Működési kiadáosk

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 659

43 303 974

Felhalmozási kiadások

450 000

120 000

5 726 659

15 780

0

0

0

0

18 750 800

4 560 850

3 250 900

2 292 203

35 167 192

Finanszírozási kiadások

256 143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

256 143

Összesen

4 314 808

3 728 665

9 335 324

3 624 445

3 608 665

3 608 665

3 608 665

3 608 665

22 359 465

8 169 515

6 859 565

5 900 862

78 727 309