Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.14.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére szóló 9/2000. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 25 - 2021. 05. 27

Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 14.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére szóló 9/2000. (IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ikervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Ikervár Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. § A Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére című Ikervár község képviselő testületének 9/2000 (IX.19..) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A beépítésre nem szánt területek:

 • 1. Közlekedési és közműterület
  • a) közlekedési terület jele: K
  • b) közmű terület jele: Km
 • 2. erdő-, jele: E
 • 3. zöld-, jele: Z
 • 4. Mezőgazdasági-
  • a) általános jele:
  • b) farmgazdaság jele: Mf
 • 5. vízgazdálkodási, jele: V
 • 6. különleges beépítésre nem szánt camping, zöld terület jele: KBN Cz.
 • 7. természetközeli terület: jele Tk
 • 8. különleges, beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület: jele: Kbme

területként, - területfelhasználási egységenként - lehet megkülönböztetni.”

2. § A Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére című Ikervár község képviselő testületének 9/2000 (IX.19..) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Építési telken és területen az egyes tájszerkezeti és településszerkezeti egységek részletes előírásainak megfelelő építmény akkor helyezhető el, ha

 • a) a rendeltetésszerű használathoz szükséges teljes vagy részleges közművesítettség biztosított vagy az építmény használatbavételéig biztosítható;
 • b) a használat során keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok elszállításának vagy ártalommentes elhelyezésének lehetősége biztosítható;
 • c) az építmény nem befolyásolja károsan a föld alatti és föld feletti vizek tisztaságát;
 • d) levegő minőségét;
 • e) a vonatkozó zajvédelmi rendeletben és e Rendeletben előírt határértékeknél nagyobb zajterhelést nem okoz;
 • f) a vonatkozó tűzvédelmi előírások teljesülnek;
 • g) a szabályozási tervlapon kijelölt védő zöld területek megvalósulása biztosított - közlekedési terület.

(2) Hatályát vesztette

(3) Hatályát vesztette

(4) Hatályát vesztette

(5) A területeken építmény akkor helyezhető el, ha az alábbi előírásoknak megfelel:

 • a) az építmény eleget tesz az adott területre vonatkozó Övezeti előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak
 • b) a kialakult jellegzetes területfelhasználást, a táji- és természeti értékeket nem károsítja

(6) Hatályát vesztette

(7) Hatályát vesztette

(8) Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani”

3. § (1) A Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére című Ikervár község képviselő testületének 9/2000 (IX.19..) önkormányzati rendelete 16/B. § (2) bekezdése a következő 2. ponttal egészül ki:

 • „„2. különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás hasznosításának céljára szolgáló terület: jele: Kbme

(2) A Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére című Ikervár község képviselő testületének 9/2000 (IX.19..) önkormányzati rendelete 16/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„„(5) AKbme jelű különleges beépítésre nem szánt megújuló energia hasznosításának céljára szolgáló övezet, melyen elhelyezhetők megújuló energiaforrások felhasználására és a terület kiszolgálására szolgáló építmények legfeljebb 4,5 m-es építménymagassággal”

4. § A Helyi Építési szabályzat és szabályozási terv Ikervár település közigazgatási területére című Ikervár község képviselő testületének 9/2000 (IX.19..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2021. május 25-én lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a jogerősen el nem bírált, illetve folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

1. melléklet

melléklet.pdf