Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Hatályos: 2021. 05. 18 - 2022. 04. 28

Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 5/2021. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról1

2021.05.18.

Rábapatona Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat és támogatási formákat, amelyek szerint Rábapatona Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) segítséget nyújt a gyermekek és a fiatal felnőttek jogszabályokban foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint gondoskodik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről.

Hatásköri rendelkezések

2. § (1) E rendeletben meghatározott gyermekjóléti ellátásokról – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság dönt.

(2) A Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről a bizottság elnöke a Képviselő-testületet a soron következő ülésein írásban tájékoztatja.

(3) A Szociálpolitikai Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntései ellen a Képviselő-testülethez lehet a határozat közlésétől számított 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulni.

Az Önkormányzat által nyújtott gyermekvédelmi ellátások

3. § (1) A gyermek védelmét szolgáló természetben nyújtott ellátások a települési gyermeknevelési támogatás.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott települési támogatás igénylésére és elbírálására Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyben nyújtandó szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletében foglaltak az irányadóak.

(3) A gyermek védelmét szolgáló személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

a) Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat

b) gyermekek napközbeni ellátása Családi Bölcsőde biztosításával.

Általános rendelkezések

4. § Jelen rendelet hatálya kiterjed a Rábapatona község közigazgatási területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó személyekre, valamint az önkormányzati támogatással érintett fiatal felnőttekre.

Családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatás

5. § (1) A családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a 2017. december 14. napján a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásával (székhely: 9100 Tét, Fő u. 88. a továbbiakban: Társulás) kötött feladatellátási megállapodás keretében látja el. A megállapodást Rábapatona Község Önkormányzata a 93/2017. (XII.13.) Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátási megállapodás szerint a Társulás a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatást a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott Gyermekjóléti és Szociális Intézményének (székhelye: 9100 Tét, Fő u. 94.) keresztül biztosítja.

(3) A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet előterjeszteni, valamint jelzést tenni az intézményvezetőnél vagy közvetlenül a családsegítőnél lehet.

Gyermekek napközbeni ellátása

6. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat Családi Bölcsőde biztosítása révén látja el.

(2) A Családi Bölcsőde működtetését az önkormányzat a 2017. december 14. napján a Társulásával (székhely: 9100 Tét, Fő u. 88.) kötött feladatellátási megállapodás keretében látja el. A megállapodást Rábapatona Község Önkormányzata a 93/2017. (XII.13.) Képviselő-testületi határozatával hagyta jóvá.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott feladat ellátási megállapodás szerint a Társulás a Családi Bölcsőde szolgáltatást a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által fenntartott Gyermekjóléti és Szociális Intézményének (székhelye: 9100 Tét, Fő u. 94.) Napocska Családi Bölcsőde Hálózatán (a továbbiakban: Intézmény) keresztül biztosítja. A Családi Bölcsőde 2 telephellyel működik Rábapatonán a 9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1. szám alatti telephelyen.

(4) Az igénybevételre irányuló kérelmet írásban, az Intézmény által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon kell benyújtani az intézmény vezetőjénél.

(5) A Családi Bölcsődébe történő felvétel iránti kérelem elbírálási feltételeit, valamint a kérelemhez csatolandó mellékleteket, az ellátás megszűnésének eseteit és módját a napközbeni ellátást biztosító Intézmény mindenkor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja és Házirendje részletesen szabályozza.

Térítési díj

7. § (1) A családsegítő- és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatban, valamint az óvoda esetében a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított bölcsődei ellátásért térítési díjat és a bölcsődei gyermekétkeztetésért díjat kell fizetni.

(3) A gyermekétkeztetés térítési díjának mértékét az önkormányzat e rendelet 1. mellékletében szabályozza.

(4) Az önkormányzat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményén kívül más, a személyi térítési díjakat érintő kedvezményeket nem állapít meg.

(5) A gyermekétkeztetést az önkormányzat vállalkozás bevonásával biztosítja, az étkeztetést biztosító vállalkozás: Ördögkonyha Kft.

Szünidei gyermekétkeztetés

8. § (1) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés tekintetében a kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírásokhoz képest eltérést nem határoz meg, a jogosultak körét nem bővíti, további díjkedvezményt nem alkalmaz.

(2) A szünidei gyermekétkeztetés igénybevétele az igény bejelentését követően, az önkormányzat által meghatározott módon, az étel elvitelével történik.

(3) Az igényelt szünidei gyermekétkeztetést akadályoztatás esetén az igénybevétel napját megelőző nap 9:00 óráig a jogosult gyermek törvényes képviselője köteles lemondani.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

9. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása iránti kérelem benyújtására, az igazolás és nyilatkozat tartalmára, valamint a jövedelemszámításnál alkalmazandó időszakra a Gyvt. és az annak végrehajtására kiadott 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Gyer.) szabályait kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a kérelem elbírálásához további igazolások, nyilatkozatok benyújtása szükséges, azok az egyes ellátásokra vonatkozó rendelkezések keretében kerülnek szabályozásra.

(3) A kérelemben valamint a nyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány keretében vizsgálható.

(4) Az évente két alkalommal juttatott rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a tárgyhónap 15. napjáig, kerül kifizetésre a jogosult részére a Polgármesteri Hivatal Házipénztárából.

(5) Az elszámolási kötelezettséggel nyújtott ellátásokról a Polgármesteri Hivatal felé a kifizetéstől számított 30 napon belül köteles a jogosult elszámolni. Az elszámolási kötelezettség elmulasztása az ellátás megszüntetését vonja maga után.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

1. melléklet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
intézményi térítési díjai
Gyermekétkeztetés:
Óvodás gyermek (tízórai + ebéd+ uzsonna) 420- Ft/ nap*
Óvodai ebéd 265- Ft/nap
Általános iskolás gyermek (csak ebéd) 370,- Ft/nap*
* a térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák!
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. május 19. napjával.