Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete

az intézményekben alkalmazott térítési díjakról

Hatályos: 2021. 05. 04- 2021. 12. 31

Zalacsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

az intézményekben alkalmazott térítési díjakról

Zalacsány község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés b) és (2) bekezdés b) pontja alapján, 18. § (1a) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 21/A §-ában, a 131. § (1) bekezdésében és 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 13. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet hatálya kiterjed Zalacsányi Csány László Óvodában és a Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Zalacsányi Telephelyén alkalmazott térítési díjakra.

2. § A Képviselő-testület az óvodai gyermekétkeztetés, általános iskolai gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés esetén alkalmazott intézményi térítési díjakat az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Térítési díjak

a.) Zalacsányi Csány László Óvoda
Óvodai étkezés háromszori étkezés –igénylő által fizetendő/adag :nettó nyersanyag norma + ÁFA
Gyermek tízórai + ebéd + uzsonna:
394 Ft + 106 Ft ÁFA, összesen bruttó: 500 Ft

Intézmény által fizetendő térítési díj
( igénylő által fizetendő+ intézményi rezsi hozzájárulás + ÁFA)
394 Ft + 259 Ft +176 Ft ÁFA, összesen bruttó: 829 Ft

b.)Zalacsányi Csány László Általános Iskola- igénylő által fizetendő/adag: nettó nyersanyag norma + ÁFA
Tízórai + ebéd + uzsonna: 487 Ft +131 Ft ÁFA, összesen bruttó 618 Ft

Tízórai vagy uzsonna + ebéd:409 Ft +110 Ft ÁFA, összesen bruttó 519 Ft

Ebéd:331 Ft +89 Ft ÁFA, összesen bruttó 420 Ft

Intézmény által fizetendő térítési díj:
( igénylő által fizetendő+ rezsi hozzájárulás)
,nyersanyag norma + rezsi + ÁFA/adag)
Tízórai + ebéd + uzsonna: 487 Ft + 336 Ft +222 Ft ÁFA, összesen bruttó: 1045 Ft

Tízórai vagy uzsonna + ebéd: 409 Ft + 278 Ft +185 Ft ÁFA, összesen bruttó: 872 Ft

Ebéd: 331 Ft + 220 Ft +149 Ft ÁFA, összesen bruttó: 700 Ft

c.) Szünidei étkezés ( iskolás): nettó nyersanyag norma + ÁFA/adag
Ebéd:331 Ft +89 Ft ÁFA, összesen bruttó 420 Ft

Önkormányzat által fizetendő térítési díj:
Ebéd: 331 Ft + 220 Ft +149 Ft ÁFA, összesen bruttó: 700 Ft