Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2021. 05. 07

Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Nemesbük község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva , a Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy a Gyvt. által megállapított, a gyermekek védelmét szolgáló ellátási formák alkalmazásához a helyi sajátosságokat figyelembe véve a feltételrendszert és eljárásokat szabályozza.

2. § E rendelet személyi hatálya Nemesbük Község Önkormányzat illetékességi területén a Gyvt. 4. §-ában foglalt valamennyi jogalanyra kiterjed.

3. § E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használt fogalmakat a Gyvt. 5. §-ában foglalt rendelkezések szerint kell értelmezni.

4. § (1) Nemesbük Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a gyermekek védelmét pénzbeli és természetbeni támogatásokkal és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja.

(2) A személyes gondoskodás keretében nyújtott gyermekjóléti alapellátás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás.

5. § (1) Az Önkormányzat természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést a fenntartásában lévő óvodában intézményi gyermekétkeztetés formájában, a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek szünidei napközbeni ellátása keretében biztosítja.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt intézményi gyermekétkeztetés tekintetében a Gyvt. 21/B. §-ában biztosított normatív kedvezményeken és mentességeken kívül további kedvezményt, mentességet nem biztosít.

6. § Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás alapfeladatát a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által látja el, melynek címe: 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 32.

7. § [1]

8. § Ez a rendelet 2021. május 6-án lép hatályba.


[1] A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.