Gyönk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(VII.4..)önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Hatályos: 2021. 04. 20

Gyönk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016.(VII.4..)önkormányzati rendelete

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról

Gyönk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdésében, 39. § (2) és (5) bekezdésében, 88. § (4) bekezdé-sében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5 és 9 pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya

1. § Gyönk Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatást tart fenn a települési hulladék rendsze-res gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására, kezelésére és a felsorolt tevékenységek ellá-tásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

2. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Gyönk Város közigazgatási területére terjed ki.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed Gyönk Város közigazgatási terüle-tén lévő valamennyi ingatlantulajdonosnál, tulajdonosi közösségénél, birtokosnál vagy haszná-lónál keletkező települési hulladékra, (továbbiakban együtt: ingatlanhasználó). Az ingatlan-használó az ingatlanán keletkező települési hulladék gyűjtéséről és annak begyűjtésére feljo-gosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.
(4) Az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 10 évre szóló közszolgáltatási szerződés alapján a Vertikál Nonprofit Zrt. és az Alisca Terra Nonprofit Kft. Konzorciuma végzi. Ennek körében a közszolgáltatás szállítóeszközéhez rend-szeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgálta-tó rendelkezésére bocsátott települési hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres gyűjté-sére, elszállítására és ártalmatlanítására jogosult.
(5) A hulladék gyűjtését és szállítását a Konzorciumon belül az Alisca Terra Nonprofit Kft., mint szolgáltató, az ártalmatlanítást pedig a Vertikál Nonprofit Zrt., mint közszolgáltató végzi.
(6) A közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett ösz-szetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központ-ban történő ártalmatlanításáról.

II. Fejezet

A TELEPÜLÉSI HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZ-SZOLGÁLTATÁS

Az önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

3. § (1) A közszolgáltatás az annak ellátására feljogosított szolgáltató szállító eszközé-vel, a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott, települési hulladék gyűjtésére rendszeresített gyűjtőedényben a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a települési hulladék elhe-lyezés céljából történő rendszeres elszállítására terjed ki.
(2) A Közszolgáltató a települési hulladékkal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során a hulladékgazdálkodási törvényben megfogalmazott célok elérése érdekében együtt-működik az Önkormányzattal.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

4. § A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás - a tevékenység tartalmában - az alábbiak-ra terjed ki:
a) az ingatlanhasználó által a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és a tu-lajdonában lévő gyűjtőedényben, vagy a rendeletben megjelölt egyéb módon az ingatlanon gyűjtött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési hulladék begyűjtésére és rendszeres és alkalmi elszállítására,
b) az ingatlanon összegyűjtött lomhulladék évente egyszeri - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő begyűj-tésére és a Közszolgáltató általi elszállítására,
c) hulladéklerakó, hulladékgyűjtő szigetek és a hulladék ártalmatlanítását szolgáló léte-sítmények létesítésére, működtetésére és üzemeltetésére,
d) az a) és b) pontokban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított települési hul-ladék ártalmatlanítására,
e) a települési hulladék egyes összetevőinek más összetevőktől elkülönített, szelektív begyűjtése (továbbiakban: szelektív begyűjtés),
f) háztartásokban keletkező veszélyes hulladék évi egyszeri összegyűjtésére és elszál-lítására,
g) az illegális hulladéklerakók felszámolására.

A Közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos
jogai és kötelezettségei

5. § (1) A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszolgáltatási szerző-désben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi előírások meg-tartásával - a közszolgáltatás igénybevételére köteles, vagy azt igénybe vevő ingatlanhaszná-lóktól
a) a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és általa rendelkezésre bocsátott gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék és háztartási hulladékhoz hasonló jelle-gű és összetételű hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres begyűjtése és elszállítása,
b) a Közszolgáltató által fenntartott és működtetett szelektív hulladékgyűjtő szigeteken, továbbá a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben, vagy más eszközben szelektíven gyűjtött települési hulladék begyűjtése,
c) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszközén az ingatlanon összegyűj-tött és a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátott lomhulladék évente egyszeri - a Közszolgál-tató által meghatározott időpontban és helyen - történő begyűjtése és elszállítása,
d) a közterületi hulladéknak a Közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtő-edényben vagy a Közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott más eszközben, egyedi meg-rendelés alapján történő alkalmi begyűjtése és elszállítása,
e) a háztartásokban keletkező veszélyes hulladéknak előzetesen egyeztetett idő-pontban történő évi egyszeri összegyűjtése és elszállítása;
f) a begyűjtött és elszállított települési hulladék kezelésére szolgáló hulladéklerakó, hul-ladékgyűjtő szigetek, hulladékgyűjtő udvar üzemeltetése,
g) az a) - b) pontokban foglaltak szerint begyűjtött és elszállított települési hulladék hasznosításra történő átadása,
h) a települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmények - magasabb szintű jogszabályokban foglalt - utógondozása és monitorozása körébe tartozó feladatok ellátása.
(2) A Közszolgáltató a magasabb szintű jogszabályokban és e rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségének.
(3) A Közszolgáltató köteles Gyönk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) számára közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes beszámolót, valamint költségelszámolást készíteni a közszolgáltatási tevékenység éves érté-keléséhez.
(4) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást akkor láthatja el, ha:
a) biztosítani tudja a közszolgáltatás - külön jogszabályban meghatározott - személyi és tárgyi, valamint közegészségügyi feltételeit, amelyek garantálják a közszolgáltatás tartós, rendszeres és a környezetvédelmi szempontoknak maradéktalanul megfelelő ellátását,
b) a magasabb szintű jogszabályokban megkövetelt, a hulladékgazdálkodási közszol-gáltatás ellátásához szükséges környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezik,
c) rendelkezik a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott összegű céltartalékkal,
d) az Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött.
(5) A Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a hulladékgaz-dálkodási közszolgáltatás teljesítésére, valamint a közszolgáltatási díj beszedésére közremű-ködőt vehet igénybe a Képviselő-testület egyetértésével.
(6) A Közszolgáltató, amennyiben a kötelezően ellátandó közszolgáltatás mellett hulla-dékkezelési engedélyének megfelelően egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységet is folytat, a közszolgáltatás kereteibe nem tartozó más hulladékkezelési szolgáltatás költségeit, elszá-molását és díját köteles elkülöníteni és e költségeket a közszolgáltatás díjából nem lehet finan-szírozni.
(7) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a közszolgáltatás igénybevétele és a köz-szolgáltatási díj behajtása érdekében a koordináló szerv jogosult kezelni a közszolgáltatást igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja nevét.
(8) Az érintett kérelmére a Közszolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
(9) Az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjtartozásának adók módjára történő behajtá-sa érdekében a koordináló szerv a (7) bekezdés szerinti adatokat jogosult, illetve köteles az önkormányzati adóhatóság részére díjbehajtás céljából átadni.
(10) A Közszolgáltatónak az ingatlanhasználó személyes adatait a nyilvántartásából tö-rölnie kell, ha bármely ok miatt az ingatlanhasználó már nem tartozik az e rendelet 2. § (2) bekezdésének hatálya alá.
(11) Amennyiben az ingatlanhasználó a 9. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötele-zettségének nem tesz eleget, úgy a közszolgáltató részére a 9. § (3) bekezdésében meghatá-rozott adatokat – a közszolgáltató kérelmére – hivatalból át kell adni.

A közszolgáltatási szerződés

6. § (1) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának megszervezésére, fenntartá-sára vonatkozóan a magasabb szintű jogszabályokban és jelen rendeletben foglaltak szerint köteles eljárni. A Képviselő-testület – a magasabb szintű jogszabályokban meghatározottak szerint – a pályázat nyertesével (nyerteseivel) az eredményhirdetést követő 30 napon belül, vagy a pályázati eljárás nélkül kijelölt Közszolgáltatóval a közszolgáltatás ellátására szerző-dést köt. A közszolgáltatási szerződés nyilvános.
(2) A kizárólag a települési hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés legfeljebb 10 évre szólóan köthető meg. Ez utóbbi szerződésben meg kell határozni a hulla-dék ártalmatlanítását végző Közszolgáltatót.

III. Fejezet

A KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JOGOSULTSÁGOK

Az ingatlanhasználók hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos jogai és kötelezettségei

7. § (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgálta-tást.
(2) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a köz-szolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űr-tartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, amelynek használata kötelező.
(3) A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlanhasználót a jogsza-bályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellá-tásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igény-be veszi. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgaz-dálkodási közszolgáltatási díjat fizet.
(4) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdál-kodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszol-gálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.
(6) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.
(7) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülöní-tetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek át-vevőnek adja át – függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.
(8) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tarto-zó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).

8. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmat-lanításáról gondoskodni.
(2) Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:
a) a települési hulladékot szelektíven szétválogassa,
b) a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett edényzetben, vagy házhoz menő hulladék-szállítás esetén a szelektív hulladékgyűjtő edényzetben a külön gyűjtendő fehér, színes üveg, papír és műanyag hulladékát elhelyezze,
c) a veszélyes hulladékot külön gyűjtse és a közszolgáltatónak a veszélyes hulladék-gyűjtési napokon átadja,
d) a maradék (szelektíven szétválogatott és veszélyes hulladéktól mentes) települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra való átvételig gyűjtse, tárolja,
e) az ingatlanán keletkező települési hulladék kezelésére az önkormányzat által szerve-zett közszolgáltatást igénybe vegye és a települési hulladékot az e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse,
f) a települési hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdeké-ben, hogy a települési hulladék mások életét, testi épségét és egészségét, valamint jó közér-zetét ne veszélyeztesse, a Város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja,
g) az ingatlanán keletkező települési hulladékot alacsony szinten tartsa, feleslegesen települési hulladékot ne bocsásson ki.
(3) Az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles a személyes adatai közül a családi, és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét megadja.

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9. § (1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az ingatlanhasz-nálót írásban köteles értesíteni, vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.
(2) Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében be-következett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlan-használó 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.
(3) A jogviszony kezdő időpontja az a nap, amelyen a Közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésének megkezdéséről és lényeges feltételeiről az ingatlanhasználót írásban értesítette, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatta.
(4) Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendsze-resen keletkező települési hulladék keletkezésének tényét.
(5) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az ingatlanhasználónál keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Közszolgáltató határozza meg és arról az ingatlanhasználót az (1) bekezdés szerint értesíti.

A közszolgáltatás szünetelése

10. § (1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogvi-szony
a) azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,
b) a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.
(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább tizenöt nappal meg-előzően.
(3) A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szüne-telést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.
(4) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó ingatlan la-katlanságát igazoló jegyzői okirattal együtt kérelmezi.
(5) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írás-ban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak való-ságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.
(6) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék el-szállítását.
(7) Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges te-vékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – az NHKV Zrt. felé való bejelentés által - az ingat-lanhasználóval.
(8) Gazdálkodó szervezet esetén szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formá-ban) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevé-kenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltató-nak bejelenti.

IV. Fejezet

A TELEPÜLÉSI HULLADÉK GYŰJTÉSE, BEGYŰJTÉSE, SZÁLLÍTÁSA ÉS
ÁRTALMATLANÍTÁSA

Hulladékszállítás rendje

11. § (1) A települési hulladék begyűjtésének és elszállításának rendjét és gyakoriságát e rendelet határozza meg. A Közszolgáltató jogosult az útvonal és a rendeletben meghatáro-zott kötelező gyakoriság mellett a napi vagy a heti időpontok meghatározására. Ha az útvonal és az időpont változik, arról a Közszolgáltatónak kell a szolgáltatást igénybe vevőket, a lakos-ságot értesítenie.
(2) A 60, 70, 110-120 literes-es edényzetet hetente egyszer üríti és szállítja el a Köz-szolgáltató, a házhoz menő szelektív hulladékszállításra a közszolgáltató által meghirdetett napon kerül sor.
(3) E rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mellett, ha az ingatlan-használónak többlet települési hulladéka keletkezik, azt a Közszolgáltatónál megvásárolt és erre a célra rendszeresített hulladékgyűjtő zsákba helyezheti el.

Speciális rendelkezések a hulladékszállítás idejére

12. § (1) Ha a Közszolgáltató által megállapított rendszeres szállítási nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik - amennyiben az önkormányzat és a Közszolgáltató másban nem állapodnak meg - a települési hulladékot a következő munkanapon kell elszállítani vagy a la-kosság előzetes értesítése mellett a Közszolgáltató által megjelölt időpontban.
(2) Ha a gyűjtő edényzet ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürí-tésre csak a következő szállítási napon kerül sor. Ilyen esetben azonban soron kívüli szolgál-tatás is rendelhető díj ellenében a Közszolgáltatótól.
(3) Ha a települési hulladékot, a lakossági veszélyes hulladékot, vagy a lomhulladékot a Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik, akkor a Köz-szolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül helyettesítő megoldásról gondoskodni. Az új időpontról a lakosságot tájékoztatni kell.

Hulladékgyűjtő - edényzet rendelkezésre bocsátása

13. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni és ahhoz a rendszeresített gyűjtőedényt – a választott kapacitással - saját maga köteles biztosí-tani.
(2) A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező.
(3) A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tar-talmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasz-tani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.
(4) Az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes sze-mély ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente.
(5) A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése, melynek jogosultságát a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak bizonyítja.
(6) Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlan-használót megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.
(7) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelenté-sét elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.
(8) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Gyönki Közös Önkormány-zati Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagad-ja, illetve a kedvezményt megvonja.
(9) A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gon-doskodni.
(10) A tárolóedény a közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető. A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű haszná-lata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.
(11) Az ingatlanhasználónak a 60 literes hulladékgyűjtő edényzet igényvétele iránti ké-relméhez csatolnia kell azon jegyzői igazolást, amely tartalmazza, hogy mint természetes személy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használja

14. § (1) Az ingatlanhasználó köteles írásban, vagy telefonon három nappal korábban bejelenteni a Közszolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelen-tősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés alapján a Közszol-gáltató köteles az egyeztetett időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtő-edényt, vagy a hulladék gyűjtésére alkalmas más gyűjtőeszközt az ingatlanhasználó rendel-kezésére bocsátani és a többletszolgáltatást teljesíteni, az ingatlanhasználó pedig a többlet-szolgáltatás díját megfizetni.
(2) Ha az ingatlanon keletkező hulladék mennyisége nem rendszeresen, hanem alkal-milag haladja meg az átadott gyűjtőedények űrtartalmát, és az ingatlanhasználó elmulasztja a bejelentési kötelezettségét, a Közszolgáltató köteles a többlethulladék kezelésére rendszeresí-tett jelölt zsákban kihelyezett hulladék elszállítására. A többletdíjat az ingatlanhasználó a hul-ladékgyűjtő zsák megvásárlásával fizeti meg.

15. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztán tartásáról.
(2) A hulladékok gyűjtése során történő szennyezés esetén az ingatlanhasználó, míg a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből történő hulladék begyűjtése, szállítása során a közterületen okozott szennyezés esetén a Közszolgáltató köteles a szennyezett területet meg-tisztítani és fertőtleníteni.

A hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelé-sével kapcsolatos kötelezettségek

16. § (1) A hulladék gyűjtésére szolgáló edényzetet több ingatlanhasználó közösen is használhatja a következő esetekben:
a) társasházak, lakóközösségek által használt ingatlanokon
b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy jogi személy szervezete működik, és valamennyi érintett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapodott meg.
(2) Ha a gyűjtő edényzet közös használatáról állapodtak meg az (1) bekezdésben meghatározottak, az edények térfogatának meg kell felelnie a képződő hulladék mennyiség-ének az ürítés gyakoriságát is figyelembe véve.
(3) A gyűjtőedényzet közös használatára megállapodást kötők közös képviselőjének írásban kell nyilatkoznia a közszolgáltató felé arról, hogy a gyűjtőedényt hol tárolják és adják át ürítésre, továbbá a díjfizetésre kötelezett személyéről.


17. § (1) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni.
(2) Ha az ingatlanhasználó a gyűjtőtartály tárolási helyéről az edényzet ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, a Közszolgáltató az ingatlanhasználóval kötött külön megállapodás alapján határozza meg a többletszolgáltatásért fizetendő díj mértékét.
(3) Az ingatlanhasználó a települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszkö-zéhez rendszeresített, és e rendeletben meghatározott gyűjtőedényben adhatja át. A hulladé-kot más módon se szabad kihelyezni.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtő-edényben úgy kell elhelyezni, hogy az, az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(5) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
(6) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedényt - kivéve a közterületeken tartósan elhelyezett nagy űrtartalmú konténereket - az ingatlanán belül köteles elhelyezni. úgy, hogy ahhoz illeték-telen személyek és állatok ne férjenek hozzá.
(7) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a Képviselő- testület külön rendeletében szabályozott közterület-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, az ott szabályozott engedély, illetve közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.
(8) Az úszótelken kialakított ingatlanok használói jogosultak a konténerek közterületen történő elhelyezésre, az annak elhelyezésére szolgáló, általában az erre a célra kiépített he-lyen. A konténer közterületre történő tartós, folyamatos kihelyezése közterület- használati díj megfizetése alól mentes.

18. § (1) Ha a szállítójármű járható úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingat-lan bejáratát, úgy az ürítési hely az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.
(2) Télen az ingatlanhasználó az átvételi hely megközelíthetőségéről, valamint a gyűj-tőedényzet kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter széles átjáró az úttest és az átvé-teli hely között) hó és síkosság elleni védelméről gondoskodni köteles. A Közszolgáltató köte-les gondoskodni a gyűjtőedényzet ürítéséről.
(3) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtő edények ürítését a szállítási napokon reggel hat és este húsz óra között végzi. Az ürítés, a szállítás és a gyűjtés napját a Közszolgáltató állapítja meg.
(4) A tárolóedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihe-lyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. Az ingatlanhasználó kötele-zettsége a hulladék elszállításának napján az elszállítást követően az edényzet tárolási helyre történő visszahelyezése.

Hulladékgyűjtő edényzet használatával, megőrzésével, tisztántartásával kapcsolatos előírások

19. § (1) Az ingatlanhasználó feladata gondoskodni a hulladékgyűjtő edények megőr-zéséről, valamint arról, hogy az edényzet hozzáférhető helyen legyen és azt rendeltetéssze-rűen használják.
(2) A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlení-tésről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. A 15. § (3) bekezdés b) pontjában meghatá-rozott gyűjtőedények mosásáról és fertőtlenítéséről a szükséghez képest, de évente legalább kétszer (május, augusztus hónapokban) a Közszolgáltató gondoskodik.

20. § (1) A hulladékgyűjtő edényeket csak annyira szabad megtölteni, hogy azok zár-hatóak legyenek. A gyűjtőedényzetbe a hulladékot nem szabad bedöngölni vagy tömöríteni. Az edények ürítése során figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyűjtőedényzet teljes kiürítésre kerüljön. Nagyobb terjedelmű hulladékot a gyűjtőedényzetbe helyezés előtt a megfelelő mé-retűre fel kell darabolni.
(2) A gyűjtőedényzet mechanikai védelme érdekében az edényben elhelyezhető hul-ladék maximális súlya:
- 60 - 70 literes gyűjtőedény esetén 15 kg,
- 110-120 literes gyűjtőedény esetén 36 kg,
- 240 literes gyűjtőedény esetén 72 kg,
- 100 literes gyűjtőedény esetén 330 kg.
(3) A külön jogszabályokban meghatározott veszélyes hulladékot nem szabad a telepü-lési hulladékkal összekeverni és azt a települési hulladék gyűjtésére szolgáló, arra rendszere-sített gyűjtőedényben elhelyezni.
(4) A gyűjtőedényzetbe nem helyezhető el olyan hulladék, amely az edényzetet, a szállítóeszközt, vagy a szállító személyzet testi épségét veszélyezteti.(Különösen tégla, beton, vas, stb.) A gyűjtőedényzetbe nem szabad olyan folyékony, mérgező, tűzveszélyes és robba-násveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb anyagot elhelyezni, ami veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek, vagy mások életét, testi épségét, egészségét.
(5) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy ösz-szepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a Közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles e fenti tevékeny-sége miatt bekövetkező kárt megtéríteni.
(6) A gyűjtőedényzetbe nem szabad olyan hulladékokat tenni, amelyeket a hulladék-szigeteken elhelyezett hulladéktárolókban kell elhelyezni.

21. § (1) A települési hulladék szállítását a Közszolgáltatónak zárt konténerben vagy a kiporzást és kiszóródást megakadályozó ideiglenes takarású konténerben, vagy e feltételeket biztosító célgéppel, szállítójárművel úgy kell elvégezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a Közszolgáltató a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról köteles gondoskodni.
(2) A Közszolgáltató a települési hulladék ártalmatlanításáról előkezelést követően hul-ladéklerakóba történő lerakással és tömörítéssel gondoskodik.
(3) A rendelet hatálya alá tartozó települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását a Közszolgáltató kizárólag az erre a célra kijelölt hulladéklerakón végezheti.

V. Fejezet

NEM RENDSZERES KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

A lomhulladékra vonatkozó rendelkezések

22. § (1) A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb in-góság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulla-dékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alka-lommal, megrendelés alapján - gondoskodik.
(2) A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezte-ti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.

Lakossági veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása

23. § (1) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szereplő, vagy ismeretlen összetételű hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megál-lapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni.
(2) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulladék mennyisége és veszélyessége a lehető legkisebb legyen, továbbá a hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő.
(3) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, hogy tevékenysége vég-zése során a veszélyes hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.
(4) Az (1) - (3) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítése érdekében a háztartásokban keletkezett, külön jogszabályban meghatározott veszélyes hulladékot az in-gatlanhasználó köteles a települési hulladék más összetevőitől elkülönítetten, a környezet szennyezését, károsítását, vagy veszélyeztetését kizáró módon gyűjteni és a veszélyes hulla-dék begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására feljogosított, engedéllyel rendelkező hulla-dékkezelőnek átadni, vagy az egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkülö-nített gyűjtését biztosító gyűjtőhelyeket igénybe venni.
(5) A háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat évente egyszer a Közszolgál-tató térítésmentesen gyűjti és szállítja, valamint gondoskodik az ártalmatlanításukról.
(6) A veszélyes hulladékgyűjtés időpontjáról a Polgármester és a Közszolgáltató éven-te állapodik meg.

Zöld hulladék gyűjtése és elszállítása

24. § A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.

A hulladékgyűjtő szigetek működésével kapcsolatos szabályok

25. § (1) A környezet fokozott védelme, a hulladék összetevők újrafeldolgozásának, visszanyerésének elősegítése, az energetikai hasznosítás előmozdítása érdekében a Képvise-lő- testület a helyi feltételekhez igazodva - fokozatosan - vezeti be a hulladékok elkülönített, a hasznosítási lehetőségeknek megfelelő (szelektív) begyűjtésének kombinált rendszerét.
(2) A települési hulladék szelektív gyűjtésével, begyűjtésével összefüggő tevékenysé-gek teljesítéséhez szükséges feltételeket az Önkormányzat a Közszolgáltató közreműködés-ével biztosítja.
(3) Az Önkormányzat oly módon vesz részt a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésében és népszerűsítésében, hogy a Közszolgáltató által szervezett szelektív hulladékbegyűjtést, illetve a Közszolgáltató által üzemeltetett begyűjtőhelyek létesítését, fenntartását, működteté-sét és kiterjesztését támogatja.
(4) Az Önkormányzat a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségeként a közszolgáltatási díjban biztosítja a Közszolgáltató részére a települési hulladék szelektív begyűjtésével felmerü-lő indokolt költségek és ráfordítások megtérülését.
(5) A települési hulladék szelektív begyűjtésének részletes Városi feladatait a Hulla-dékgazdálkodási Terv állapítja meg, elősegítve a hulladékfajta szerinti, valamint az egyes hul-ladékalkotók újrafeldolgozását, visszanyerését és hasznosítását, továbbá az ártalmatlanítandó hulladék mennyiségének csökkentését.
(6) Az ingatlanhasználó a szelektíven gyűjtött települési hulladékot az elhelyezés céljá-ra kijelölt hulladékgyűjtő szigeten a hulladékfajta szerinti elkülönítésére szolgáló gyűjtőedény-ben helyezheti el.
(7) A települési hulladékkal összefüggő hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék elkülönített, szelektív gyűjtésére, az e rendeletben rögzítteti tartalommal.
(8) Az ingatlanhasználó jogosult és köteles eleget tenni a települési hulladék szelektív gyűjtésére vonatkozó előírásoknak.
(9) Az ingatlanhasználó az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékának elhelyezéséről a közszolgáltatáson kívül is gondoskodhat, azt más - erre feljogosított - hulladékkezelőnek történő átadással is teljesítheti.

26. § (1) A lakosság a települési hulladék más összetevőitől elkülönítetten gyűjthető pa-pírt, fehér és színes üveget, műanyag üveget és papírt a Közszolgáltató által működtetett hul-ladékgyűjtő szigeteken köteles elhelyezni.
(2) Gyűjtősziget használata esetén a hulladéknak az elhelyezés céljára szolgáló helyre történő szállításáról az ingatlanhasználó gondoskodik. A hulladékot a kijelölt helyen - a Köz-szolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy az más hulladékfajtával ne ke-veredjen és a környezetet ne szennyezze.
(3) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról és fertőtlenítéséről a Közszolgáltató, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, a hó és síkosság mentesítésé-ről az Önkormányzat gondoskodik. A begyűjtést szolgáló szabványos gyűjtőedényt jelöléssel (piktogrammal, más színnel, felirattal, stb.), vagy speciális kialakítással (más alakú, színű edény) - meg kell különböztetni az egyéb gyűjtőedénytől.
(4) A szelektíven gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló gyűjtőedények, illetve a gyűj-tőszigetek használatának rendjéről a Közszolgáltató rendszeresen köteles tájékoztatást adni az ingatlanhasználóknak.
(5) A gyűjtőszigeten elhelyezett szelektív gyűjtés alá tartozó hulladék fizikai előkezelés-ről a Közszolgáltató gondoskodik. Az elkülönítetten begyűjtött települési hulladék hasznosítha-tó összetevőinek előkezelése, hasznosításra előkészítése hulladékkezelő telepen végezhető. A hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett gyűjtőedényzet szükség szerinti ürítését, a hulladék válogatását és kezelését a Közszolgáltató végzi. Jogosult a Közszolgáltató az így gyűjtött hul-ladék értékesítésére is. A szelektíven gyűjtött hulladék értékesítéséből befolyó tiszta bevételét a hulladékszállítási díj megállapítására vonatkozó javaslata során köteles díjcsökkentő ténye-zőként számításba venni.

Építési törmelék elhelyezésére vonatkozó előírások

27. §

A települési hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával és hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

28. § (1)

(2) A települési hulladék ártalmatlanításáról illetve hasznosításáról a Közszolgáltató kö-teles gondoskodni. A begyűjtött hulladék tulajdonosa a Közszolgáltató. A hulladéklerakón tör-ténő lerakással a hulladék a hulladéklerakó üzemeltetőjének tulajdonává válik.

29. § A természetes személy ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett te-lepülési hulladékot legfeljebb évi 1 m3-ig maga is elszállíthatja az e rendelet 30. § (1) bekezdé-sében meghatározott létesítménybe és ott díjfizetés mellett lerakhatja.


VI. FEJEZET

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA

A közszolgáltatási díj meghatározása

30. § A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználó, külön jogszabályban meghatározottak sze-rint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díjat) fizet a koordináló szerv részére.

A közszolgáltatás teljesítésének szünetelése

31. § A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás teljesítése csak törvényben, kormányren-deletben meghatározott estekben szüneteltethető, vagy korlátozható.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési hulladékkal kapcsolatos egyes kérdések

32. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nem terjed ki:
a) a lomhulladékra a jelen rendeletben foglalt, évi egyszeri alkalommal végzett lomtala-nítás kivételével és
b) a veszélyes hulladékra (kivéve a 4. § f) pontjában foglaltakra).
(2) A hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező vagy más módon a birtokába kerülő - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás hatálya alá nem tar-tozó - hulladékot a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően köteles gyűjteni (ideért-ve az elkülönített gyűjtést is), továbbá az ártalmatlanításáról vagy a hasznosításáról gondos-kodni.
(3) Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra vonatkozó kötelezettséget a hulladék ter-melője, birtokosa:
a) jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelő ártalmatlanító vagy haszno-sító eljárás, berendezés, létesítmény alkalmazásával saját maga teljesíti, vagy
b) az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti.
(4) Az ingatlanhasználó jogosult a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó, az (1) be-kezdésben megjelölt hulladékának begyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és haszno-sítására a Közszolgáltató szolgáltatását igénybe venni.
(5) Ha az ingatlanhasználó a (4) bekezdésben foglaltakkal a Közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeit megállapodásban rendezik. A Közszolgáltató ilyen esetben a hulladék ártalmatlanításáról a jelen rendelet szerint kijelölt hulladékártalmatlanító helyeken, az azokra vonatkozó hatósági engedélyben foglaltak betartása mellett köteles gon-doskodni.

33. § (1) A közszolgáltatás alá nem tartozó inert hulladék, továbbá a települési hulladék konténerrel történő szállítása esetében a hulladék termelője, birtokosa és kezelője a közterület tisztán tartására vonatkozó jogszabályok szerint köteles eljárni.
(2) A hulladék átvétele, szállítása során a hulladékkezelőnek olyan gondossággal kell eljárnia, hogy a hulladék a szállító járműbe történő ürítésekor és a szállítás folyamán ne szó-ródjon és más környezetterhelést ne idézzen elő. Szállításból eredő szennyeződés esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződés-mentesítéséről, fertőtlenítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot helyreállításáról a hulladék termelője, birtokosa, vagy az ingatlan-használó köteles gondoskodni.
(3) A hulladék termelője, birtokosa, kezelője köteles gondoskodni a közterület-használati hozzájárulás, engedély megszerzéséről, ha a hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer a közterületen 24 órát, hétvégén 48 órát meghaladó időtartamra kerül kihelyezésre, vagy meg-hosszabbításáról, ha a közterület-használati hozzájárulás időtartama lejárt. Köteles gondos-kodni továbbá a konténer környezetének folyamatos tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, a kon-téner telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról.
(4) Konténer közterületen a közúti és gyalogos forgalom biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi előírások megtartásával helyezhető ki:
a) az országos közutak mentén konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyez-hető ki, gondoskodni kell arról, hogy az elszállítás a telítődéskor haladéktalanul megtörténhes-sen,
b) az a) ponton kívüli úton, amennyiben a konténer csak a közúti forgalom zavarásával helyezhető ki, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni.
(5) Közterületre kihelyezett konténeren el nem távolítható módon, jól láthatóan fel kell tüntetni a konténer tulajdonosának (cég)nevét, telefonszámát.

VII. Fejezet

FELELŐSSÉG A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI SZABÁLYOK MEGTARTÁSÁÉRT

Általános jogi felelősség

34. § (1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási jogszabályokban vagy reá vonatkozó hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a más jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik.

(2) A jogellenes tevékenységet folytató köteles:
a) az általa okozott környezetveszélyeztetést, környezetszennyezést megszüntetni, a környezetkárosítást abbahagyni,
b) az általa okozott károkért helytállni,
c) a tevékenységet megelőző környezeti állapotot helyreállítani.
(3) A jogellenes tevékenységért való felelősség - az ellenkező bizonyításáig - annak az ingatlannak a tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen terheli, amelyen a te-vékenységet folytatják, vagy folytatták.
(4) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges használóját vagy a hulladék tulajdonosát és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli.

A hulladékkezeléssel összefüggő kötelezettségek ellenőrzése

35. § (1) A települési hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi rendelkezések ellenőr-zését az illetékes közegészségügyi hatóság végzi.
(2) A települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése - a magasabb szintű jogszabályokban és a jelen rendeletben foglaltak alapján - a jegyző feladata. A közterületen elhagyott hulladék körében az ellenőrzés a jegyző ellenőrzési feladata.
(3) A környezetvédelmi hatóságok a külön jogszabályokban meghatározott körben rendelkeznek ellenőrzési és intézkedési jogosítványokkal.
(4) Az ellenőrzésre jogosultak szabálysértési feljelentést tehetnek és - jogszabályban meghatározott körben - szabálysértési bírságot, hulladékgazdálkodási bírságot szabhatnak ki.

Hulladékgazdálkodási bírság

36. § (1) Aki:
a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti
b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez, bejelentéshez kö-tött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás vagy bejelentés nélkül, vagy attól eltérően végez, vagy
c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfize-tésére kötelezi.
(2) A hulladékgazdálkodási bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továb-bá a kártérítési felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, a megfelelő védekezés kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(3) A jogerősen kivetett hulladékgazdálkodási bírság adók módjára behajtható köztar-tozás.
(4) A bírság mértékét jogszabályban foglalt feltételek szerint kell megállapítani. A bírság megállapítása során figyelembe kell venni:
a) a jogsértő magatartás konkrét veszélyességét vagy károsító hatását,
b) a jogsértésnek az ország, a térség hulladékgazdálkodási helyzetére gyakorolt hatá-sát,
c) a bekövetkezett kár mértékét és a helyreállíthatóság lehetőségét, kár hiányában a jogsértéssel esetlegesen szerzett előnyt, elhárított hátrányt.

VIII. Fejezet

KÖZTERÜLETEK RENDJE

Közterületek tisztántartása, takarítása és téli hó eltakarítási, síkosság-mentesítési fel-adatok ellátása

37. § (1) A hulladékot nem szabad elhagyni - a gyűjtés, begyűjtés, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
(2) A Város köztisztaságának megőrzése érdekében mindenki köteles hatékonyan közreműködni és tartózkodni minden olyan tevékenységtől, magatartástól, mellyel a települési környezetet szennyezné, fertőzné.
(3) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanhasználók kötelesek gondoskodni.
(4) Bármely építési, tatarozási vagy bontási munkánál természetes személy építtető esetén a tisztántartás az építtetőt, egyéb építtető esetében a kivitelezőt terheli.
(5) Az önkormányzati szegélyezett utak tisztántartásáról, hó és síkosság elleni védeke-zéséről az Önkormányzat gondoskodik.
(6) Az ingatlanokkal (építési telkekkel, épületekkel) közvetlen érintkező járdaszakasz tisztántartásáról a járdaszakaszok melletti nyílt árok és ennek műtárgyai (kiépített beton vagy egyéb átereszek), valamint a járdához tartozó folyókáknak és víznyelő rácsoknak folyamatos tisztántartásáról – ideértve a hó és síkosság elleni védekezést is – az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
(7) Közös tulajdonban álló – ideértve a társasházi és szövetkezeti öröklakásokat is – épületek esetében a (4) és (6) bekezdésben írt tisztántartás az ingatlanhasználók egyetemle-ges kötelezettsége. A tisztántartási munkák megszervezése a társasházi és lakásszövetkezeti lakásoknál a közös képviselő felelőssége.
(8) Az üzletek és intézmények előtti járdaszakaszt elsősorban az ingatlan használója, bérlője, ezek hiányában tulajdonosa köteles tisztán tartani és az ott keletkezett hulladékot el-távolítani.
(9) Az ingatlanok előtti járdaszakaszt tekintet nélkül arra, hogy beépített, vagy beépí-tetlen, vagy használaton kívüli ingatlanról van-e szó, reggel 7 óráig kell megfelelően letisztíta-ni, majd napközben a tisztántartással kapcsolatos munkákat szükség szerint el kell végezni. A síkosság elleni védekezés körében az ónos esőtől, hótól vagy jégtől síkossá vált járdát köz-egészségügyileg veszélytelen környezetkímélő anyaggal (homok, zúzalék, salak, stb.) csú-szásmentessé kell tenni, és a járdáról a havat le kell takarítani, s ezt az időjárástól függően napközben is meg kell ismételni. A járda felszórására bomló szerves, vagy burkolatra káros anyag nem alkalmazható.
(10) A járdáról letakarított havat 8 m-nél szélesebb közút esetén az úttest két szélén, a folyóka és a víznyelő szabadon hagyásával kell elvégezni. A 8 m-nél keskenyebb közút ese-tén a járdaszélen kell összegyűjteni, úgy, hogy a gyalogosközlekedés számára megfelelő szabad terület maradjon.
(11) A gyalogos- és a közúti forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében hóra-kás nem alakítható ki:
- útkereszteződésben,
- úttorkolaton (8 m-en belül),
- kijelölt gyalogátkelő helyen,
- kapubejáró elé annak teljes szélességében,
- tömegközlekedési jármű megállójában, ott az úttest és a járda közé.
(12) A (6) - (8) bekezdésben meghatározott személy köteles az ingatlan előtti, melletti járdán a felburjánzott zöld növényzetet (gazt) a burkolat rongálása nélkül kiirtani. Köteles az úttest vagy a gyalogjárda terébe benyúló ágak, cserjék és egyéb növényzet nyeséséről vágá-sáról gondoskodni.
(13) Ha bármilyen jármű üzemelése során a közterület szennyeződik, vagy a szeny-nyeződés egyéb módon, (pl. kereskedelmi, vendéglátó, stb. tevékenység) következik be, a jármű üzemben tartója, üzemeltetője köteles a szennyeződés haladéktalan eltávolításáról gondoskodni.

Közterületek szennyezésének megelőzése

38. § (1) Nem szabad a közterületeket beszennyezni, a közterületeken bárminemű szemetet, vagy elhasznált tárgyat elhelyezni, elszórni, eldobni.
(2) Nem szabad a közterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, felszereléseket, műtárgyakat, műalkotásokat beszennyezni, megrongálni.
(3) Nem szabad dugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot, tárgyat (tör-meléket, homokot, hulladékot, papírt, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, stb.) a közcsatorna víznyelőjébe, csapadékelvezető csatornába vagy árokba szórni, önteni vagy bevezetni.
(4) Állati tetemet, valamint olyan szerves vagy szervetlen anyagot, mely a környék le-vegőjét szennyezheti, a szomszédos terület lakóinak egészségét veszélyezteti, sem közterüle-ten, sem magánterületen elhelyezni nem szabad.
(5) A közterületen elhullott állatok eltávolításáról az Önkormányzatnak haladéktalanul gondoskodni kell.
(6) Az üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek, vállalkozások, intézmé-nyek bejárata mellett az épület (ingatlan) tulajdonosa(i), kezelő(i), használó(i) kötelesek a Vá-ros más közterületén is rendszeresített közterületi hulladékgyűjtő edényzethez hasonló, meg-felelő, az utcaképet és a járdán való közlekedés feltételeit nem rontó hulladékgyűjtőt (csikk-tartó) elhelyezni és azoknak az ingatlanhoz tartozó szemétszállításra rendszeresített edény-zetbe való ürítéséről rendszeresen naponta gondoskodni.
(7) Építésnél, bontásnál vagy felújításnál a munkálatokat úgy kell végezni, valamint az építési, bontási anyagot, földet tárolni, hogy más ingatlanon por és szennyeződés indokolatla-nul ne keletkezzen.
(8) Közterületen építésből, bontásból származó törmeléket, hulladékot szabadon tárolni nem szabad. Az ilyen jellegű hulladékot kizárólag konténerben szabad elhelyezni és a kijelölt törmeléklerakó helyre kell szállítani.
(9) Közterületet használni csak a vonatkozó hatályos önkormányzati rendeletben fog-laltak szerint lehet.
(10) Az építést, felújítást végző ingatlanhasználó, kivitelező az építési területen és köz-vetlen környékén (az építés körüli közterületen) a közterület tisztaságát és a biztonságos köz-lekedés lehetőségét köteles biztosítani.

Közterületen különböző tevékenységet végzők kötelezettségei

39. § (1) Az utcai árusok kötelesek a részükre kijelölt helyet és annak közvetlen kör-nyezetét tisztán tartani, az árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni, és elszállításáról, elszállíttatásáról gondoskodni.
(2) A szórakoztató, vendéglátó egységek, árusító helyek, üzletek előtti, körüli járdasza-kaszt – közterületi részt – a tulajdonos, üzemeltető (használó, bérlő) az időjárási viszonyoktól függően köteles a nyitva tartás ideje alatt tisztán tartani, nyitás előtt és zárás után feltakarítani.
(3) Az alkalmi vásárok, kirakodások, búcsúk és egyéb közterületet igénybe vevő ren-dezvények ideje alatt és után a közterület rendben tartását, takarítását az azt engedélyező köteles előírni és a végrehajtást ellenőrizni.
(4) Közterületen gépjárművek nem javíthatók, szerelhetők és moshatók, kivéve a hir-telen fellépő hibák elhárítását célzó javítást.
(5) Szennyvizet, vagy más szennyezett folyadékot, szennyező vagy más egészségre ártalmas anyagot közterületre elszórni, kiönteni vagy eldobni nem szabad.
(6) Nem szabad a közterületre zárt csapadékrendszerben, valamint nyílt árokba szennyvizet vagy szennyezett folyadékot kiönteni, vagy kivezetni.
(7) A közterületet emberi és állati ürülékkel szennyezni nem szabad.
(8) A közforgalom céljára szolgáló területek (tömegközlekedési megállók, pályaudva-rok, parkok, sétányok, stb.) berendezéseit, növényzetét, közforgalmú területek burkolatát, forgalomszabályozó berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat megrongálni nem szabad.

Közterületek tisztántartására, a hó eltakarításra és síkosság-mentesítésre vonat-kozó rendelkezések ellenőrzése

40. § (1) A közterületek tisztántartásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítését a jegyző köteles ellenőrizni, és szükség szerint eljárni.
(2) A rendeletben meghatározott közszolgáltatói tevékenységek ellenőrzése a hatályos jogszabályokba foglalt szervek és személyek feladata, az Önkormányzat közszolgáltatásra kötött szerződésének ellenőrzése a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint történik.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a rendőrség általános feladat és hatáskö-réből fakadó ellenőrzési és intézkedési jogkörét.

Közterületi szeszesital-fogyasztás tilalma

41. §[tizenöt]

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

42. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyönk Város Önkor-mányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 13/2009. (XII.15.) rendelete.

G y ö n k, 2016. június 30.


K a t z Gyula sk. T o k a i n é dr. Mézes Mária sk.
polgármester jegyző
[tizenöt] A 41. §-t az 5/2021. (IV. 14.) önkormányzati rendelet 7. § c) pontja hatályon kívül helyezte.