Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

a községi strand működéséről

Hatályos: 2021. 05. 23- 2022. 07. 01

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a községi strand működéséről

Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § c) pontjában megjelölt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet területi hatálya a Balatonberény Község Önkormányzatának tulajdonában levő balatonberényi 1238/1 hrsz-ú strandra terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a strandi szolgáltatásokat igénybe vevőkre, a strand üzemeltetésével és működtetésével megbízott szervezetre, a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és egyéb szolgáltatást biztosító jogi és nem jogi személyekre, továbbá alkalmazottaikra terjed ki.

(3) A strand üzemeltetője: Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

2. A strand nyitva tartása

2. § (1) A strand június 1-től szeptember 7-ig 8 órától 19 óráig, ezen belül 8 órától 18 óráig díj megfizetése ellenében vehető igénybe. A strand nyitási és zárási, valamint a nyitvatartási idejétől az üzemeltető eltérhet.

(2) A strandpénztár nyitvatartási ideje az (1) bekezdésben meghatározott időszakban minden nap 8 órától 18 óráig tart.

(3) Fürdésre, strandcélú használatra alkalmatlan időtartamban a pénztár zárva tart, ez esetben a strandi szolgáltatások közül a medencék, valamint részlegesen a vizesblokkok használata szünetel. A strandcélú használatra alkalmatlan időtartamról a strand üzemeltetője dönt.

(4) A strand területén kettő pénztárral ellátott hivatalos bejárat található, amelyek egymástól eltérő időpontban tarthatnak nyitva. A nyitvatartási időben a vendégek a fizető strand bármelyik nyitva lévő pénztárral ellátott hivatalos bejáratát igénybe vehetik.

(5) Nem minősül hivatalos bejáratnak a kereskedelmi és vendéglátó egységek átjárója, azt kizárólag a kereskedők és alkalmazottaik használhatják bejárás és árufeltöltés céljára. A nem hivatalos bejáratok igénybevételének megakadályozásáért az egység tulajdonosa, üzemeltetője felelős.

(6) Nyitvatartási idő után a vendégek csak saját felelősségükre vehetik igénybe a strandot.

(7) A nyitvatartási idő alatt az üzemeltető a strand működési feltételeit a fürdőhely kijelölési eljárás során kiadott szakhatósági hozzájárulásokban és engedélyekben meghatározottak szerint biztosítja.

3. A strand szolgáltatási díjai

3. § (1) A strandbelépő szolgáltatások díjainak mértékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A gyermekjegy a 4 év felett, de 14. életévet be nem töltött személyekre vonatkozik.

(3) A családi bérlet azonos lakcímen élő maximum két felnőttre és 3 gyermekre vonatkozik.

(4) A szolgáltatások díjairól az önkormányzat internetes honlapján és a strand bejáratánál jól látható helyen elhelyezett árjegyzék kihelyezésével tájékoztatja az igénybe vevőket az üzemeltető.

(5) Az árjegyzéket magyar, német és angol nyelven is közzé kell tenni.

(6) Belépéskor a vendég az adott napra érvényes különböző színű karszalagot kap, melyet a strandon történő tartózkodásának ideje alatt köteles folyamatosan viselni és az üzemeltető megbízásából arra jogosult személy részére ellenőrzés céljából felmutatni. A sérült karszalag érvénytelen. A megrongálódott, vagy elveszett karszalagot az üzemeltető nem cseréli, vagy nem pótolja.

(7) A sérülésmentes karszalag az érvényessége napján többszöri belépésre jogosít, melyet a ki és belépés alkalmával a vendég köteles a pénztárnál ellenőrzés céljából felmutatni.

(8) A heti jegy, a havi jegy és a szezonbérlet nem névre szóló, azok szabadon átruházhatóak, de ezekkel naponta csak egy vendég jogosult igénybe venni a strand szolgáltatásait.

(9) Amennyiben a strandon tartózkodó személy belépési jogosultságát igazolni nem tudja, úgy az 1. mellékletben meghatározott pótdíjat köteles fizetni.

(10) A megváltott, de fel nem használt belépőjegyek érvényessége nem hosszabbítható meg, vissza nem válthatók.

4. A strand díjainál igénybe vehető kedvezmények

4. § (1) A strandot ingyenesen veheti igénybe a 4. életévét be nem töltött gyermek.

(2) Balatonberényi székhellyel vagy telephellyel rendelkező szállásadó vállalkozás, vagy magánszemély, aki legkésőbb tárgyév július 15-ig vásárol felnőtt, gyermek, vagy családi szezonbérletet

 • a) 5 db vásárlása esetén 10 %
 • b) 20 db vásárlása esetén 20 %
 • c) 40 db vásárlása esetén 50 % kedvezményre jogosult.

(3) Napi jegy megváltása esetén 20 főt elérő szervezett csoport esetén 1 fő, 20 fő felett minden megkezdett 10 fő után további 1 fő részére a belépés ingyenes.

(4) A strand üzemeltetője jogosult turisztikai szolgáltatókkal, szálláshely kiadókkal egyedi együttműködési megállapodást kötni, melynek keretében a mindenkori szolgáltatási díjakból kedvezményeket nyújthat. Az együttműködési megállapodásokról az üzemeltető köteles előzetesen tájékoztatni Balatonberény Község önkormányzat Képviselő-testületét.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert évente legfeljebb 10 darab szezonális belépésre jogosító tiszteletjegy kiosztására.

(6) A balatonberényi állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők névre szóló strandigazolványra jogosultak. Az igazolvány kiállítása a strand nyitvatartási ideje alatt a főbejárati pénztárban igényelhető lakcím és személyazonosító igazolvány bemutatásával és arcképes fotó átadásával.

(7) A strandigazolvány kiváltásának egyszeri díja 600 Ft, éves megújításának díja a lakcím kártya bemutatásával 1.000 Ft.

(8) A Balatonberényben építményadót fizető ingatlantulajdonos és további egy fő névre szóló üdülőtulajdonos kedvezményes arcképes szezonbérletére jogosult. Építményadóval érintett ingatlanok esetében ingatlanonként maximum 2 darab üdülőtulajdonosok kedvezményes szezonbérlete igényelhető.

(9) A (8) bekezdés szerinti első szezonbérlet azon személy részére állítható ki, aki igazolja, hogy a tárgyév első félévére esedékes építményadót megfizette, és fennálló tartozása nincs. Az igazolást az önkormányzat adóhatóságánál kell igényelni.

(10) A második szezonbérlet az első szezonbérlet kiadását követően és annak tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatával igényelhető.

(11) Az első szezonbérlet kiállítása a strand nyitvatartási ideje alatt a főbejárati pénztárban igényelhető lakcím és személyazonosító igazolvány bemutatásával, valamint az adóhatóság igazolása és arcképes fotó átadásával. A második szezonbérlet kiállítása a strand nyitvatartási ideje alatt a főbejárati pénztárban igényelhető személyazonosító igazolvány bemutatásával, és az első szezonbérlet tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata és arcképes fotó leadásával.

(12) Az üdülőtulajdonosok kedvezményes szezonbérletének kiváltási díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5. A strand működtetése, használatának szabályai

5. § (1) A strand üzemeltetési és fenntartási feladatait a Balatonberényi Településüzemeltetési Kft. látja el.

(2) A strand területén bármilyen szolgáltatási, kereskedelmi és vendéglátó tevékenységet csak az üzemeltető hozzájárulásával és az általa megállapított feltételek szerint, területbérleti szerződés és egyéb polgárjogi szerződés alapján lehet folytatni.

(3) A strand területére nyíló átjárási lehetőség csak az üzemeltető és Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes hozzájárulásával létesíthető.

(4) A strand területén kereskedelmi, vendéglátó és egyéb szolgáltató tevékenységek üzemeltetői folyamatosan és rendszeresen kötelesek gondoskodni az általuk használt terület takarításáról és rendben tartásáról, a keletkezett hulladék gyűjtéséről és megfelelő elszállításáról.

(5) Kabin, napozóágy és értékmegőrző a név megadásával és a kérelmező aláírással bérelhető.

6. § (1) A strand területén, épületein reklám céljára plakátot, hirdetményt elhelyezni csak az üzemeltető engedélyével lehet.

(2) A strand területére egész évben bármilyen állatot – őrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezető kutya kivételével – bevinni és a Balatonban fürdetni tilos.

(3) A strand területére egész évben gépi meghajtású járművet bevinni, azzal behajtani tilos, kivéve a strand rendeltetésszerű használatát, fenntartását szolgáló járműveket.

(4) A strand területén egész évben horgászni tilos.

(5) A vízi mentőszolgálat és az elsősegélynyújtó hely szolgálati idejének meg kell egyeznie a strand nyitva tartási idejével.

(6) A strand működéséről az üzemeltető strandüzemeltetési naplót köteles vezetni, melybe köteles bejegyezni a fürdőhelyen történt rendkívüli eseményeket, baleseteket, káreseményeket és a megtett intézkedéseket.

(7) Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a strand üzemeltetője a saját érdekeinek érvényesítése céljából a strand területén biztonsági kamerarendszert üzemeltessen.

(8) A strandra vonatkozó részletes fürdőhelyi rendtartást a rendelet 2. melléklete tartalmazza, melyet az üzemeltető köteles magyar, német és angol nyelven közzétenni.

7. § (1) A strand vendégei számára szolgáló autóparkolókban a gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.

(2) A parkoló őrzését az üzemeltető nem biztosítja, így a parkolókban elhelyezett gépjárművekért, és az azokban hagyott értékekért felelősséget nem vállal.

(3) A strandi kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban elhelyezett kerékpárokért, azokon, vagy azokban elhelyezett értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

(4) A strand területén talált, elveszett tárgyakat a strand pénztáránál vagy az önkormányzat hivatali kirendeltségénél kell leadni és a kezelésükre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

(5) Az a személy, aki a strandfürdő berendezéseiben, felszereléseiben, növényeiben szándékosan kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. A gyermek által okozott kárért a gyermek felügyeletével megbízott személy felel.

(6) A strand területén tartózkodó személy köteles e rendeletben foglaltakat betartani. Aki a strand működésére, használatára vonatkozó szabályokat megszegi, attól a strandfürdői szolgáltatás megtagadható, súlyosabb szabályszegés esetén a strand területéről eltávolítható és e célra rendőri segítség is igénybe vehető.

8. § Az üzemeltetési feladatokat ellátó feladata különösen:

 • a) a strand szezonnyitásra történő felkészítési munkáinak elvégzése, és a strand folyamatos, problémamentes üzemelésének biztosítása,
 • b) a strandnyitás előtti medervizsgálat elvégzése, adminisztrálása, ellenőrzéskor a felvett jegyzőkönyv bemutatása az illetékes hatóságok felé,
 • c) a strandüzemeltetési jogszabályoknak megfelelő működés biztosítása,
 • d) nyitás előtti területbejáráson való részvétel, az azon feltárt hiányosságok határidőre történő elvégzése,
 • e) a strandnak a szakhatósági előírásoknak megfelelő felkészítése,
 • f) az üzemeltetési szerződésben előirt munkák, napi feladatok elvégzése,
 • g) a strandon, a pénztár nyitva tartásának időszakában mentőövök, mentőfelszerelés, elsősegélyhely rendelkezésre állásának biztosítása,
 • h) strandüzemeltetési napló naprakész vezetése, annak helyszínen tartása, ellenőrzéskor bemutatása,
 • i) fürdőhelyi rendtartás magyar, német nyelven történő jól látható helyen való közzététele,
 • j) a strandi bejárati kapuk zárása, kerítések állapotának figyelemmel kísérése, közreműködés a rendtartás betartatásában,
 • k) a rendeltetés szerinti üzemelést zavaró eseményeknek az üzemeltető vezetője felé történő azonnali jelentése,
 • l) elsősegélynyújtóhely és vízimentő biztosítása nyitva tartási időben 8 órától 19 óráig,
 • m) a strand üzemeltetéséhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozóan adatkezelési tájékoztatót készíteni.

6. Adatkezelésre vonatkozó szabályok

9. § (1) Az adatkezelés célja a strand szolgáltatásaival kapcsolatban az építményadóval érintett személyek részére kedvezményes strandbérlet kiállítása. Az állandó lakhellyel rendelkező személyek részére kedvezményes strandigazolvány juttatása. Mindkét estben név, lakcím és arcképfotó kerül a működtető kezelésébe, azokat a jogosultság fennállásáig tárolja.

(2) A rendelet alapján a strandüzemeltető a strandigazolvánnyal és a kedvezményes strandbérlettel rendelkezőkről nyilvántartást vezet az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével az (1) bekezdés szerint.

(3) E helyi rendeletben meghatározott községi strand üzemeltetésében lévő használati eszközök bérbevétele során az adatkezelő a bérbevevő nevét, mint személyes adatot kezel. A kezelt személyes adatot a tárgyévi strandszezon végéig tárolja az adatkezelő.

(4) Egyedi szerződés, megállapodás megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, valamint a számlázási és postázási címet köteles a strandüzemeltető számára rendelkezésére bocsátani.

(5) A strandüzemeltető a természetes személy, gazdálkodó szervezet által közölt, szolgáltatással összefüggő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete a természetes személyek a személyes adatok szabad áramlásáról szóló rendeletnek megfelelően köteles kezelni, és megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és köteles meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(6) A strandüzemeltető a személyes adatokat, a gazdálkodó szervezet által közölt adatokat - az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig, a strandigazolvány érvényességéig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a strandüzemeltető a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(7) A strandüzemeltető a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül – harmadik félnek az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendeletének - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről való jogszabályban leírtaknak megfelelően adhat.

(8) Az üzemeltető az adatkezelő, adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, kezelt adatok köréről, céljáról, adatkezelés jogalapjáról, adatkezelés időtartamáról, jogorvoslati lehetőség igénybevételéről részletes adatkezelési tájékoztatót tesz elérhetővé ügyfelei részére.

7. Zárórendelkezések

10. § [1]

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

A STRAND SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

Belépő megnevezése

Felnőtt

Gyermek

Családi

Érvényesség

Napi jegy

800 Ft

500 Ft

-

érvényes a megvásárlás napján 8:00 – 19:00 óráig

Délutáni jegy

500 Ft

350 Ft

-

érvényes 16:00 órától 19:00 óráig

Heti jegy

4 500 Ft

3 000 Ft

13 000 Ft

érvényes a megvásárlás napjától számított 7 napig

Havi jegy

14 500 Ft

9 000 Ft

-

érvényes a megvásárlás napjától számított 30 napig

Szezonbérlet


29 000 Ft


18 500 Ft

60 000 Ft
(azonos lakcímen élő maximum két felnőttre és 3 gyermekre vonatkozik)

érvényes a megvásárlás napjától számított 90 napig

üdülőtulajdonosok kedvezményes szezonbérlete

4000 Ft/év/2 fő
egyszeri igazolvány készítés díja 600 Ft/fő

egyszeri igazolvány készítés díja

600 Ft/fő

állandó lakos strandigazolvány érvényesítés

1 000 Ft/fő/év

Pótdíj jogosulatlan belépés esetén

3 000 Ft/alkalom

Napozóágy

1 000 Ft + 1000 Ft kaució/nap

Értékmegőrző

500 Ft + 1 000 Ft kaució/nap

Kabin

Napi

800 Ft + 1 000 Ft kaució
érvényes a megvásárlás napján 8:00 – 18:00 óráig

heti

4 500 Ft + 1 000 Ft kaució
érvényes a megvásárlás napjától számított 7 napig

havi

16 000 Ft + 1 000 Ft kaució
érvényes a megvásárlás napjától számított 30 napig

Hangosbemondó használata reklámszöveg bemondására

1 000 Ft/perc

2. melléklet

FÜRDŐHELYI RENDTARTÁS

A BALATONBERÉNYI KÖZSÉGI STRAND RENDJÉRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

1. TULAJDONOS: Balatonberény Község Önkormányzata 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Telefonszám: 85/377-482, e-mail: bbereny@t-online.hu, internet: www.balatonbereny.hu

2. ÜZEMELTETŐ: Balatonberényi Nonprofit Kft. 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Telefonszám: 85/377-482/6, e-mail cím: telepulesuzemeltetes@balatonbereny.hu

3. STRAND ÜZEMELÉSI IDEJE: A strand minden év június 1-től szeptember 7-ig 8 órától 19 óráig, ezen belül 8 órától 18 óráig díj megfizetése ellenében vehető igénybe, amely időszakon belül az üzemeltető eltérhet a nyitvatartási időtől.

3.1.Fürdésre, vagy strandcélú használatra alkalmatlan időben a pénztár zárva tart, a medencék és részben a vizesblokkok használata szünetel. Az üzemeltető a nyitva álló WC-kről a pénztárnál tájékoztató táblákat helyez ki.

3.2.A díjtételeket a pénztárnál kifüggesztett árjegyzék tartalmazza. Nyitvatartási idő alatt a vendégnek a pénztárnál kapott karszalagot viselnie kell és ellenőrzés céljából kötelesek azt az üzemeltető alkalmazottjának felmutatni. A sérült vagy elveszett karszalag cseréjére, pótlására nincs lehetőség.

3.3.A strandfürdőt 19:00 óra után mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe. Az üzemeltető a strandi szolgáltatásait és a jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetés feltételeit csak nyitvatartási idő alatt biztosítja.

3.4.A strandon térfigyelő kamerarendszer működik.

4. SZOLGÁLTATÁSOK:

4.1. Pihenéshez, strandoláshoz WC és hideg vizes zuhanyzó helyiségek, kültéri zuhanyzók, öltözőhelyiségek, kerékpártárolók, kültéri medencék, valamint vendéglátó egységek kínálata áll rendelkezésre. A szabadidő tartalmas eltöltéséhez minősített gyermekjátszótér, gyermek animáció, strandröplabda pálya, homokos focipálya, kültéri sakk, kosárlabda pálya, teqball asztal, lábtenisz pálya, felnőtt fitnesz park eszközök, ping-pong asztal, vízi sporteszköz kölcsönző kínálatából lehet választani.

4.2. A főépületben elsősegélynyújtó hely, valamint a strand területén, ezen belül külön a medencénél vizimentő szolgálat biztosított.

5. FÜRDÉSRE VONATKOZÓ RENDTARTÁS:

5.1. A vízparton a kijelölt fürdőhely határát 2x2 db fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló tábla jelzi, a kijelölt fürdőhely határát a vízen a parttól mért 150 méteres távolságban /Vízmélység: kb. 120 cm/ egymástól egyenlő távolságra elhelyezett 2x4 db bója jelzi.

5.2. A strandot fertőző betegek, fertőző betegségre gyanús és ittas személyek nem használhatják.

5.3. 14 éven aluli gyermek a strandon, a vízben és a vízparton felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

5.4. 6 éven aluli, és a 14 év alatti úszni nem tudó gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet.

5.5. Az úszni nem tudók ne tartózkodjanak a mély víz közelében.

5.6. A fürdőhely határain kívül fürdeni tilos!

5.7. A vendégek a tó vizét a kiépített lejárókon közelíthetik meg.

5.8. A viharjelzést a meteorológiai szolgálat látja el fényjelzéssel, valamint saját hangosító berendezésünkön keresztül is tájékoztatjuk Vendégeinket a viharjelzésről, levegő, víz aktuális hőmérsékletéről, a fürdő rendeltetésszerű használatával összefüggő kötelmekről és egyéb közérdekű információkról.

5.9. Tilos fürdeni éjszaka, és korlátozott látási viszonyok között, katasztrófavédelmi riasztás alatt, valamint II. fokú viharjelzés idején. A II. fokú viharjelzés (figyelmeztetés a fenyegető veszélyre) - percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés - esetén fürödni tilos.

5.10. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének, a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.

5.11. Tilos a strand területét és a Balaton vízfelületét bármilyen módon szennyezni, szemetelni, törékeny tárgyakat a vízbe vinni, strand területén dobálni.

5.12. Vizibicikli, gumimatrac és más felfújható eszköz használata is fürdőzésnek minősül, ezek használatára is a fürdőzés szabályai vonatkoznak. Fürdőző eszközöket fürdőzők közelében csak úgy szabad használni, hogy azok mások életét, testi épségét ne veszélyeztessék.

6. KÖZLEKEDÉSRE VONATKOZÓ RENDTARTÁS:

6.1. A strand területére bármilyen gépjárművet bevinni, azokat használni – az üzemelési időn kívül is – tilos, kivéve a strand rendeltetésszerű használatát, fenntartását szolgáló járműveket.

6.2. A kerékpártárolók nem őrzött tárolók, így az abban, azokon, vagy az azokban elhelyezett értékekért, valamint a strandra bevitt értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

6.3. A strand területe nem őrzött.

6.4. A strand területére bármilyen állatot – őrkutyás biztonsági szolgálat és a vakvezető kutya kivételével – bevinni, a Balatonban fürdetni tilos. A strand területére bevihető kutyát szájkosárral és pórázzal kell ellátni.

6.5. A vízi sporteszközökön kívül a strandon vízijárművek közlekedése, illetve horganyozása tilos!

6.6. A strand vendégei számára szolgáló autóparkolókban a gépjárműveket úgy kell elhelyezni, hogy a forgalmat és a parkolók rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák.

7. EGYÉB TILTÁSOK, RENDELKEZÉSEK:

7.1. A játszóteret 14 éven felüliek nem használhatják és a játékok kizárólag szülői felügyelet mellett használhatók!

7.2. A strand területére közbiztonságra veszélyes eszközt bevinni tilos!

7.3. Tüzet gyújtani tilos!

7.4. A strand területén sátrat verni, illetve kempingezni szigorúan tilos!

7.5. A strand területén egész évben tilos a horgászat!

7.6. A parkoló őrzését az üzemeltető nem biztosítja, így a parkolókban elhelyezett gépjárművekért, és azokban hagyott értékekért felelősséget nem vállal.

7.7. A strand területén talált, elveszett tárgyakat a strand pénztáránál vagy az önkormányzat hivatali kirendeltségénél kell leadni, kezelésükre vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.

7.8. A strand építményeiben, eszközeiben és a zöld területekben okozott károkért a károkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik, minősített esetben szabálysértési eljárás indítható ellene.

7.9. A strand területén lévő közhasználatú eszközök és felszerelések rendeltetéstől eltérő használatából eredő balesetekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az a személy, aki a strandfürdő berendezéseiben, felszereléseiben, növényeiben szándékosan kárt okoz, anyagi felelősséggel tartozik. A gyermek által okozott kárért a gyermek felügyeletével megbízott személy felel.

7.10. A hulladékokat kérjük a kihelyezett gyűjtőtárolókban dobni, óvjuk a strand tisztaságát.

7.11. A strand területén tartózkodó személy köteles a rendeletben, valamint jelen rendtartásban szabályozottakat betartani. Aki a strand működéséről szóló önkormányzati rendeletben és a fürdőhelyi rendtartásban foglaltakat megszegi, attól a strandfürdői szolgáltatás megtagadható, súlyosabb szabályszegés esetén a strand területéről el lehet távolítani, és e célra rendőri segítség is igénybe lehet venni.

7.12. A fürdőhelyi rendtartás a pénztáraknál megtekinthető, kérjük az abban foglaltak betartását.

7.13. Amennyiben a strandüzemeléssel kapcsolatosan bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy kellemetlenség éri, kérjük jelezze a pénztáraknál.


[1] A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.