Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Hatályos: 2021. 02. 26 - 2021. 05. 20

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Ácsteszér Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben eljárva, figyelemmel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A TT-21302 munkaszámú településrendezési terv felülvizsgálat során készülő új helyi építési szabályzat hatálybalépéséig, de legfeljebb jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 évig változtatási tilalom áll fenn Ácsteszér külterületi földterületein.

2. § A rendelet a kihirdetés napján 16:00 órakor lép hatályba és a már benyújtott, de még el nem bírált államigazgatási ügyekben alkalmazni kell.