Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyongazdálkodásról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2022. 05. 29

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyongazdálkodásról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107-109. §-aiban, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § és 18. §-ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 106. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Az önkormányzati vagyon

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerinti és Balatonberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő nemzeti vagyonnal, önkormányzati követelésekkel (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) való gazdálkodásra, valamint az önkormányzati gazdasági társaságok működésével kapcsolatos egyes kérdésekre terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, valamint a közterület használatára vonatkozó eljárásokra.

(3) E rendelet alkalmazása során az Nvtv. fogalom-meghatározásai az irányadóak.

2. Az önkormányzati vagyon forgalomképessége, nyilvántartása

2. § (1) Az Nvtv-ben és törvényben felsoroltak mellett a kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartoznak a következő önkormányzati vagyoni elemek (a továbbiakban együtt: forgalomképtelen törzsvagyon):

 • a) költségvetési szerv, gazdálkodó- és civil szervezet használatában lévő kulturális, muzeális ingóság, amennyiben törvény másképp nem rendelkezik,
 • b) közterületeken elhelyezett szobor, emlékmű,
 • c) az 1. melléklet szerinti vagyonelemek.

(2) Az Nvtv-ben és törvényben felsoroltak mellett a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartoznak a következő önkormányzati vagyoni elemek:

 • a) köztemető céljára használt ingatlan,
 • b) nem önkormányzati költségvetési szerv, gazdálkodó, civil szervezet által köznevelési, kulturális, közművelődési, egészségügyi, szociális, gyermekjóléti ellátási célra használt ingatlan,
 • c) a 2. melléklet szerinti vagyonelemek.

3. § (1) A forgalomképtelen, a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyoni elem üzemeltetéséről, állagának megóvásáról az önkormányzat költségvetési szervei, közvetlen vagy közvetett tulajdonú gazdasági társaságai, valamint üzemeltetési, közszolgáltatási, koncessziós, illetve egyéb szerződések útján gondoskodik.

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal az Nvtv. 5. § (7) bekezdésében foglalt korlátozásokkal lehet rendelkezni.

4. § Az önkormányzat üzleti vagyona a 3. melléklet szerint a polgári jog és az Nvtv. szabályai szerint forgalomképes (a továbbiakban: forgalomképes vagyon).

5. § (1) Az önkormányzati vagyonhoz tartozó ingatlant az Nvtv., a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és egyéb központi jogszabály előírásai szerint kell nyilvántartani.

(2) A kataszter és a kataszternapló folyamatos vezetéséről, továbbá az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről, a kataszterben való átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Az önkormányzati vagyonhoz tartozó ingóságot az Nvtv., a Mötv. és a számvitelről szóló jogszabályok alapján kell nyilvántartani.

(4) A vagyoni helyzet alakulásáról a polgármester a zárszámadás keretében számol be.

(5) Ha az önkormányzat vagyona új ingatlan vagyontárggyal gyarapodik, a szerzésre vonatkozó döntéssel egyidejűen vagy a szerzést követő képviselő-testületi ülésen kell dönteni a vagyontárgy minősítésére vonatkozóan e rendelet mellékletének módosítására és kiegészítésére vonatkozó előterjesztés és a rendelet-tervezet alapján.

(6) A vagyontárgyak forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatását kezdeményezheti:

 • a) a települési képviselő,
 • b) a polgármester.

(7) A vagyontárgy forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatásáról - a jogszabályi korlátokon belül - a képviselő-testület minősített szótöbbséggel dönt.

3. A vagyongazdálkodás, vagyonhasznosítás elvei

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati vagyon hasznosítására, gyarapítására vonatkozóan közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít. A vagyongazdálkodási tervet a polgármester a gazdasági programmal együtt terjeszti elő.

(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az önkormányzati vagyon hasznosítására, értékesítésére, gyarapítására vonatkozó éves célkitűzéseket.

7. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítését megelőzően az elidegenítés célszerűségi, pénzügyi-gazdaságossági okait a döntéshozó számára be kell mutatni.

(2) Vagyon megszerzése előtt a javaslattevő köteles gazdasági és célszerűségi számításokkal alátámasztani a vagyonszerzés pénzügyi hátterét, bemutatni annak jövőbeni fenntartásával, működtetésével kapcsolatos költségszámításokat is.

(3) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás a közfeladatok ellátása és a nemzeti vagyonnal történő felelős gazdálkodás alapelveinek figyelembevételével történik.

II. FEJEZET Hatásköri szabályok

4. A tulajdonosi jogok gyakorlása

8. § (1) Az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat az e rendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület, átruházott hatáskörben a polgármester gyakorolja. Az önkormányzat a tulajdonjog gyakorlásával összefüggő feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el.

(2) Az önkormányzati vagyongazdálkodási és vagyonhasznosítási ügyekben az önkormányzat a jognyilatkozatait a polgármester útján teszi meg.

(3) Az önkormányzati vagyon elidegenítéséről, megterheléséről és hasznosításáról szóló szerződéseket a jegyző tartja nyilván.

9. § (1) A forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó vagyontárgy hasznosításáról – az Nvtv-ben foglalt korlátozások figyelembevételével – a képviselő-testület dönt.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó közterületek bérbeadásának, rendeltetéstől eltérő használatának szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

10. § (1) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyontárgy hasznosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon tekintetében a rendelkezési jog gyakorlása feltételekhez kötött. Az ide tartozó vagyonelemek eladhatóak, megterhelhetőek, törvényben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint.

(3) Önkormányzati rendelet a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó vagyontárgy hasznosítására eltérő hatásköri és egyéb szabályokat állapíthat meg.

(4) A képviselőtestület az önkormányzat intézményei használatában levő korlátozottan forgalomképesvagyonnak a tulajdonjog változásával és megterhelésével nem járó hasznosítását az alapító okiratszerinti tevékenység keretében intézményeire bízza.

11. § (1) A forgalomképes vagyonba tartozó vagyontárgy elidegenítéséről és hasznosításáról amennyiben az elidegenítésre szánt vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog forgalmi értéke, hasznosítás esetén – a (3) bekezdésben meghatározott módon – a versenykiírásban vagy a szerződésben foglalt összeg:

 • a) a nettó ötmillió forintot nem éri el, a polgármester;
 • b) a nettó ötmillió forintot eléri vagy azt meghaladja, de a harmincmillió forintot nem éri el, a bizottság;
 • c) a nettó harmincmillió forintot eléri vagy azt meghaladja, a képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester és a bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről negyedévente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

(3) A hasznosítási összeget határozott idejű hasznosítás esetén a versenykiírásban meghatározott hasznosítási időtartamra, határozatlan idejű hasznosítás esetén öt évre kell egybeszámítani.

(4) E §-ban foglalt általános hatásköri szabálytól eltérő külön hatásköri szabály megléte esetén a külön hatásköri szabály irányadó.

12. § (1) A vagyontárgyak elidegenítése során a vételárat elsősorban a szerződés aláírásával egyidejűleg pénzben kell megfizetni. Amennyiben a vételár vagy annak egy része megfizetése nem a szerződéskötéssel egyidejűleg, hanem később történik, úgy a tulajdonjogot a vételár teljes kiegyenlítéséig fenn kell tartani, egyidejűleg elállási jogot kikötni arra az esetre, ha a vételár megfizetésére határidőben nem kerül sor. Naptári éven túli részletfizetés szabályait, feltételeit a körülmények vizsgálata alapján egyedi döntéssel a képviselő-testület állapítja meg.

(2) Az önkormányzati vagyon elidegenítése nem eredményezheti a vagyontömeg csökkenését. Az elidegenítésekből származó bevételeket beruházások pénzügyi támogatására, értéknövelő felújításokra kell fordítani. A vagyonértékesítésből származó bevételek az önkormányzat mindenkori költségvetésének céltartalékát képezi, melyet elsősorban a forgalomképes vagyontárgyak gyarapítására kell fordítani. A képviselő-testület határozza meg e céltartalék konkrét feladatokra történő felhasználását az éves költségvetési rendeletében.

(3) Az önkormányzati vagyonelem értékesítéséből, hasznosításából származó bevételeket külön nyilván kell tartani. A pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(4) Az 5 millió Ft értéket meghaladó önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlattevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(5) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján és a megyei lapban közzé kell tenni.

(6) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szolgalmi és vezetékjoggal valamint használati joggal való megterheléséről, valamint az ezzel összefüggő tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a képviselő-testület dönt.

(7) Kivételesen, ellenszolgáltatás nélkül lehet szolgalmi jogot alapítani olyan közművezeték lefektetése céljából, amelynek során a szolgáltató kötelező önkormányzati feladatot valósít meg, valamint közművek csatlakozó vezetékének kialakítására (egyedi bekötések).

(8) Az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogról történő lemondásról, illetve a velük való rendelkezésről, az elővásárlási jogról történő lemondásról, a képviselő-testület dönt.

(9) Önkormányzati ingóvagyon elidegenítéséről, hasznosításáról

 • a) 200 ezer forint forgalmi érték felett a képviselő-testület,
 • b) 200 ezer forint forgalmi érték alatt a polgármester dönt.

13. § (1) A Képviselő-testület dönt önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság alapításáról, átszervezéséről, megszüntetéséről, valamint gazdasági társasági részesedés megszerzéséről vagy átruházásáról, önkormányzati vagyon gazdasági társaságba apportálásáról. Az önkormányzati tulajdonrésszel működő gazdasági társaságban a tulajdonosi képviseletet a polgármester vagy az általa megbízott személy a hatáskör gyakorlójának döntése szerint látja el.

(2) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság esetében a Képviselő-testület dönt:

 • a) a vezető tisztségviselő és felügyelő-bizottsági tag kinevezéséről és visszahívásáról,
 • b) a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott, a szavazatok legalább háromnegyedes többségét igénylő kérdésekben,
 • c) a gazdasági társaság általi gazdálkodó szervezet alapításának vagy megszüntetésének engedélyezéséről,
 • d) más gazdálkodó szervezetben történő részesedés megszerzésének vagy meglévő részesedés átruházásának engedélyezéséről.

(3) Az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság legfőbb szervében az (1) bekezdés szerinti képviselő a (2) bekezdés szerinti döntésnek megfelelően szavaz.

(4) Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaság felügyelő-bizottsági tagjának kinevezéséhez és visszahívásához a Képviselő-testület tesz javaslatot.

(5) Az (1) – (4) bekezdésben nem szabályozott esetekben az önkormányzati tulajdonrésszel működő gazdasági társasággal kapcsolatos tulajdonosi kérdésekben a polgármester dönt.

5. Önkormányzati költségvetési szerv használatába adott vagyon

14. § (1) Az önkormányzat a működéséhez szükséges önkormányzati vagyont biztosítja az önkormányzati költségvetési szerv részére.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerv a használati jogát az elvárható gondossággal, e rendelet és az Nvtv. szabályaira figyelemmel gyakorolja és köteles a használatában lévő vagyontárgy e rendelet szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervtől az önkormányzati vagyon hasznosításának jogát a Képviselő-testület magához vonhatja.

(4) Az önkormányzati költségvetési szerv használatában levő korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba vagy forgalomképes vagyonba tartozó vagyontárgy tulajdonjogot nem érintő hasznosításáról – amennyiben a vagyontárgy hasznosítására irányuló szerződés időtartama az egy évet és nettó összege az ötmillió forintot nem haladja meg – a költségvetési szerv vezetője dönt. A hasznosítás a közfeladat ellátását nem veszélyeztetheti.

(5) Az önkormányzat által szerzett vagyonnak az önkormányzat intézményei használatba adásáról a képviselő-testület dönt. Az intézmények által szerzett vagyon az önkormányzat tulajdonába és a szerző intézmény használatába kerül.

(6) Az önkormányzat intézményei a használat jogánál fogva jogosultak és kötelesek a vagyoni eszközök rendeltetésszerű használatára, működtetésére, fenntartására, a vagyonhoz fűződő közterhek viselésére, tevékenységi körükben a hasznok szedésére az alapító okirat szerint.

(7) Az önkormányzat intézményei az önkormányzati ingatlanvagyont alapfeladatuk ellátásának sérelme nélkül csak bérbeadás útján hasznosíthatják. A hasznosítás bevétele az intézményt illeti meg, melynek bevételét éves költségvetésében terveznie kell. Az egy éven túli bérbeadásról az intézményvezető írásban tájékoztatja a polgármestert.

(8) Az önkormányzat tulajdonában levő intézmények esetében, társulási megállapodás alapján a megállapodásban szabályozott feladatok ellátásához szükséges vagyonelemekre az Önkormányzat ingyenes használati jogot biztosít a társulásban résztvevő önkormányzatok számára.

(9) Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában, illetve működtetésében lévő vagyontárgyat, esetenként, a közfeladat ellátásának sérelme nélkül, szabad kapacitásainak kihasználása érdekében a (4) bekezdésben szereplő módon hasznosíthatja.

6. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság használatába adott vagyon

15. § (1) Az önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy ilyen gazdasági társaság kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaság a használatába vagy tulajdonába adott önkormányzati vagyont a koncessziós, közszolgáltatási vagy egyéb szerződésben foglaltak szerint használja. A használati jogát szerződésszerűen, az elvárható gondossággal, e rendelet és az Nvtv. szabályaira figyelemmel gyakorolja és köteles a használatában lévő önkormányzati vagyontárgy e rendelet szerinti nyilvántartására és adatszolgáltatásra.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő gazdasági társaság a használatába adott önkormányzati vagyont e rendelet szabályaitól eltérően közfeladatának eredményes és költséghatékony ellátása érdekében gazdasági tevékenysége keretében önállóan hasznosítja.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő gazdasági társaságtól – alapító okirat, társasági szerződés, vagy egyéb szerződés ellenkező rendelkezése hiányában – az önkormányzati vagyon hasznosításának jogát a Képviselő-testület magához vonhatja.

7. Állami szerv használatába adott vagyon

16. § (1) Az önkormányzat állami közfeladat ellátásához a központi jogszabályban előírt körben és módon biztosítja az önkormányzati vagyon használatát állami költségvetési- és egyéb szervezet (a továbbiakban: állami szerv) részére.

(2) Az állami szerv közfeladatának ellátásához adott időszakban nem használt – a központi jogszabályban és a használatról szóló szerződésben meghatározott módon a tulajdonos rendelkezésére álló – önkormányzati vagyont az önkormányzat e rendelet szabályai szerint hasznosítja.

(3) Az önkormányzati vagyon használatának ellenőrzése – a központi jogszabályban és a használatról szóló szerződésben biztosított módon – a belső ellenőrzésének keretei között történik.

8. A vagyonkezelői jog gyakorlásának helyi szabályai

17. § (1) Az önkormányzat – elsősorban kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, vagy ilyen gazdasági társaság kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaság számára – az önkormányzati vagyon elemeire a Möt. és az Nvtv. szabályai szerint vagyonkezelési szerződéssel létesíthet vagyonkezelői jogot.

(2) A vagyonkezelői jog létesítése akkor indokolt, ha az önkormányzati közfeladat ellátása gazdasági társasági formában költséghatékonyabban végezhető el. A Képviselő-testület a vagyonkezelői jog létesítéséről, az átadott vagyontárgyakról az önkormányzati közfeladat átadásával egy időben dönt.

(3) A vagyonkezelőt megilletik, illetve terhelik az Nvtv. 11. § (8) bekezdésében és a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok és kötelezettségek.

18. § (1) A vagyonkezelői jog létesítésével ingyenesen átadott önkormányzati vagyontárgyak körét a vagyonkezelő által ellátott közfeladathoz szükséges mértékben kell meghatározni. Az ingyenes átengedés feltétele, hogy a vagyonkezelő a közfeladatot az önkormányzatnál kisebb anyagi ráfordítás mellett látja el.

(2) A vagyonkezelői jog ellenérték fejében történő megszerzése esetén az ellenértéket a vagyonhasznosításból származó várható bevétellel arányos éves összegben vagy a vagyonhasznosítás adózott eredményének százalékában kell meghatározni.

(3) A vagyonkezelő kijelölése esetén az előterjesztésben be kell mutatni a vagyonkezelő közfeladat ellátására történő felkészültségét.

(4) Versenyeztetés esetén az ajánlattevő a kiírás szerint igazolja az önkormányzati közfeladat ellátására vonatkozó jogszabályi előírások szerinti gazdasági, műszaki, személyi és szakmai alkalmasságát.

(5) A vagyonkezelő a vállalt kötelezettségek, különösen a közfeladat ellátására megfelelő biztosítékot ad. A vagyonkezelési szerződés azonnali hatállyal felmondható, ha a vagyonkezelő lényeges kötelezettségét nem teljesíti, különösen, ha közfeladat ellátása nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek vagy a feladatellátás színvonala elégtelen.

19. § (1) A vagyonkezelő a használatába adott önkormányzati vagyont a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint használja, használati jogát szerződésszerűen, az elvárható gondossággal e rendelet, a polgári jog és az Nvtv. szabályaira figyelemmel gyakorolja. A vagyonkezelő köteles a használatában lévő önkormányzati vagyontárgy e rendelet szerinti nyilvántartására, a Mötv. szerinti nyilvántartás vezetésére és adatszolgáltatásra.

(2) A vagyonkezelő az önkormányzati vagyont érintő beruházást, fejlesztést megelőzően köteles beszerezni az önkormányzat írásos hozzájárulását.

(3) A vagyonkezelő a vagyonkezelési szerződés teljesítéséről a vagyonkezelési szerződésben meghatározott időszakonként beszámol a képviselő-testületnek.

(4) Az önkormányzat a vagyonkezelésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a közfeladat ellátását a belső ellenőrzésének keretei között ellenőrzi. Az eljáró belső ellenőr jogosult az eljárására vonatkozó jogszabályok szerinti adatok megismerésére, cselekmények elvégzésére. Az ellenőrzés rendjére vonatkozó szabályokat a vagyonkezelési szerződésben rögzíteni kell.

9. Az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása

20. § (1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy értékesítésére, megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékét meg kell határozni.

(2) A forgalmi értéket:

 • a) ingatlanok esetében független ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték a döntést megelőző hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés,
 • b) ingóság esetén a vagyontárggyal azonos, vagy tulajdonságaiban a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára,
 • c) a tőzsdei forgalomban szereplő értékpapírok esetében az aktuális tőzsdei ár,
 • d) a tőzsdei forgalomban nem szereplő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a befektetési szolgáltatók által közzétett, a másodlagos piaci forgalomban kialakult ár,
 • e) egyéb társasági részesedés esetén hat hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni.

(3) E rendelet alkalmazásában a forgalmi érték ÁFA nélkül értendő.

21. § A döntésre jogosult szerv meghatározása során a szerződésben szereplő önkormányzati vagyoni elemek együttes értéke az irányadó.

10. Önkormányzati vagyon ingyenes elidegenítése, hasznosítása

22. § (1) Az önkormányzati vagyont részben vagy egészben ingyenesen elidegeníteni, hasznosítani az Nvtv-ben megfogalmazott feltételek szerint lehet, amelyről a képviselő-testület dönt.

(2) Az ingyenes átruházás, hasznosítás során az önkormányzatot terhelő forgalmi adót az új tulajdonos vagy használó köteles az önkormányzatnak megfizetni.

(3) Az önkormányzati vagyon részben vagy egészben történő ingyenes elidegenítése, hasznosítása nem lehet ellentétes hazai és közösségi jogszabály előírásaival, a gazdasági versenyt nem torzíthatja, vagy annak torzításával nem fenyegethet, az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelmet nem befolyásolhatja.

11. Követelés mérséklése, illetve elengedése

23. § (1) Az önkormányzat a kötelezett által elismert vagy jogerős bírósági határozat alapján járó kamat és kötbértartozásról, bankgaranciáról vagy annak egy részéről lemondhat, különösen, ha az önkormányzati követelés megfizetése:

 • a) az adós gazdálkodó szervezet működését ellehetetleníthetné,
 • b) az adós gazdálkodó szervezetnél kaposvári munkahelyek megszűnését eredményezhetné,
 • c) az adós magánszemély és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyeztethetné.

(2) A kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit, a kérelmező pedig igazolni vagy valószínűsíteni köteles a méltánylást érdemlő körülmények fennállását. Az igazolás módja lehet különösen gazdálkodó szervezet számviteli dokumentációjának vagy magánszemély szociális és jövedelmi helyzetét igazoló dokumentumnak a bemutatása.

(3) A követelésről vagy annak érvényesítéséről való lemondásról 50 000 Ft felett a Képviselő-testület dönt. 50 000 Ft alatti követelésről vagy annak érvényesítéséről való lemondásról a polgármester dönt, melyről soron következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testület.

12. Egyes jogügyletekre vonatkozó szabályok

24. § (1) Az önkormányzati vagyonnak a koncesszióról szóló törvényben foglaltak szerinti hasznosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) A mezőgazdasági célra alkalmas ingatlan haszonbérbe adás útján is hasznosítható.

(3) A haszonbérleti szerződés időtartama legfeljebb tíz év, melynek meghatározása során a helyi építési szabályzat és szabályozási terv előírásait figyelembe kell venni.

(4) A haszonbérlő a bérelt földművelési ágát csak a bérbeadó előzetes hozzájárulásával változtathatja meg, és csak ideiglenes jellegű gazdasági épületet létesíthet az építésre vonatkozó jogszabályok szerint, melyet a haszonbérlet megszűnésekor kártalanítási igény nélkül köteles elbontani.

(5) A haszonbérleti díj legkisebb mértékét a Képviselő-testület határozata tartalmazza.

III. FEJEZET A vagyongazdálkodási eljárás

13. Eljárási szabályok

25. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítésére vagy hasznosítására irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

(2) Az önkormányzat forgalomképes vagyona megterhelhető. A vagyon megterhelése értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.

(3) Az önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége gyakorlásának joga és az ahhoz szükséges vagyon használata az Nvtv-ben felsorolt szervezetek számára e rendelet szabályai szerint, egyéb szervezet számára koncesszió útján engedhető át.

26. § (1) A vagyontárgyak elidegenítése során a vételárat elsősorban a szerződés aláírásával egyidejűleg pénzben kell megfizetni. Amennyiben a vételár vagy annak egy része megfizetése nem a szerződéskötéssel egyidejűleg, hanem később történik, úgy a tulajdonjogot a vételár teljes kiegyenlítéséig fenn kell tartani, egyidejűleg elállási jogot kikötni arra az esetre, ha a vételár megfizetésére határidőben nem kerül sor.

(2) A Képviselő-testület a vételárra részletfizetési kedvezményt vagy fizetési haladékot adhat.

(3) A vagyontárgyak elidegenítésénél, illetve hasznosításánál pénzen kívüli ellenérték csak a Képviselő-testület jóváhagyásával fogadható el.

(4) Az önkormányzati vagyon elidegenítése, hasznosítása – az Nvtv. szabályai szerint – természetes személy vagy átlátható szervezet részére történik. Az átláthatóság vizsgálata a jegyző feladata.

14. A szerződéskötés

27. § (1) A versenyeztetés eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő nyolc napon belül írásban értesíteni kell. Az ajánlati kötöttség időtartama alatt a nyertes pályázóval szerződést vagy előszerződést kell kötni.

(2) Elidegenítés esetén a szerződés a benne megfogalmazott időpontban, de legkorábban akkor lép hatályba:

 • a) amikor az állami vagy egyéb elővásárlási jog gyakorlására meghatározott szerv nyilatkozik, hogy elővásárlási joggal nem kíván élni,
 • b) amikor az elővásárlási jog gyakorlására rendelkezésre álló határidő eltelt,
 • c) amikor aláírják, feltéve, ha elővásárlási jog nem biztosított.

(3) Az ingatlan elidegenítése során a forgalmi értékbecslés és a szerződésszerkesztés költségei a vevőt terhelik.

(4) Amennyiben a szerződés az (1) bekezdésben rögzített határidőn belül nem jött létre, úgy a határidő lejártát követően új versenyeztetés szükséges.

28. § (1) A szerződés tartalmát a versenykiírás, az ajánlat és e rendelet szerint kell megfogalmazni. A szerződésben utalni kell az Nvtv. által előírtakra, különösen a szerződés módosítása, hosszabbítása, a hasznosítás módja, a semmisségi, felmondási, elállási okok körében.

(2) A szerződés tartartalmazza az Nvtv-ben rögzített állami elővásárlási jog érvényesítéséhez szükséges rendelkezéseket.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

29. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően jogszerűen keletkezett jogokat és kötelezettségeket e rendelet szabályai nem érintik. A hatálybalépést megelőzően létrejött szerződések időtartamának meghosszabbítása e rendelet szabályai szerint történik.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kötött, e rendelet szabályainak megfelelő, önkormányzati közfeladat ellátását szolgáló szerződés érvényes.

17. Közösségi Jogi és hatályba léptető rendelkezések

30. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

31. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 8/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet [1]

Forgalomképtelen ( törzs ) vagyon

Hrsz.

terület m2

utca, házszám

rendeltetés

bruttó érték
e Ft-ban

Nincs

idegen ter.

Balaton u. / Strand /

Buszöböl és várók

5 287

34/3

1 479

Kossuth u.ABC.

Közpark

4 280

34/4

22 864

Kossuth

Közút

71 044

41/4

7 694

Béke

Közút

21 440

41/6

1 398

Bartók

Közút

1 938

41/13

608

Béke

Közút

3 411

44/4

1 559

Béke u.8.

Közpark

2 027

50/2

2 292

Ságarigó

Közút

5 047

77

12 845

Irányi D.u.22.

Temető

13 484

96

4 635

Irányi

Közút

14 444

112

310

Templom-köz

Közút

341

268

14 264

Ady Endre

Közút

40 620

154/1

2 362

Szabadság

Közpark

4 047

154/2

2 144

Kossuth

Közút

6 093

168

5 399

Szabadság

Közút

11 964

187

3 856

Szabadság

Közút

10 385

221

3 196

Dózsa György

Közút

11 565

247

3 151

József Attila

Közút

8 779

284

1 209

Táncsics Mihály

Közút

2 409

300

4 118

Kossuth

Közút

8 869

301

10 246

József Attila

Közút

21 122

366

5 201

Dózsa György

Közút

16 650

384/3

5 092

Ady-köz

Közút

17 751

412

7 357

Táncsics Mihály

Közút

26 249

429

4 267

Dózsa György

Közút

16 975

437

115

Kossuth-köz

Közút

127

490

2 212

Búbos-köz

Közút

4 000

595

4 075

Napsugár

Közút

10 387

601

2 150

Kertek-alja Kossuth

Közút

3 247

611/2

4 140

Deák Ferenc

Közút

19 512

621

4 118

Bajcsy-Zsilinszky Endre

Közút

19 640

651

444

Arany Kános

Közút

2 137

653/16

9 717

Petőfi Sándor

Közút

28 402

654/2

464

Kossuth- Piactér

Közpark

5 291

654/3

205

Petőfi Sándor

Közút

41

654/6

218

Kossuth Lajos

Közút

44

654/9

191

Balaton utca

Közút

40

654/12

571

Balaton utca 3.

Vasúti park

5 863

656/2

386

Balaton

Közpark

1 930

656/3

860

Balaton

Közpark

5 230

657/1

6 617

Botond u-i.

Kerékpárút és járda

16 184

657/22

1 760

Hétvezér

Közút

4 236

657/29

22 758

Hétvezér u.

Béke-park

36 517

657/31

1 055

Hétvezér

Park

2 810

657/38

383

Erdért-köz

Közút

858

658/5

553

Piros-villa köz

Közút

1 707

659

2 857

Hétvezér

Közút

5 746

660/11

489

Hétvezér

Naturista kemping

4 143

660/13

3 830

Piros-villa sétány

Közterület

3 140

660/14

3 379

Natur.mellett

Balatoni nádas

8 870

677

902

OKISZ-köz

Közút

1 586

678/2

1 765

Balaton

járda

681

679

2 149

Balaton u.2/B

Henger-park

3 926

692

1 719

Ibolya

Közút

4 540

707

1 708

Gyöngyvirág

Közút

4 529

723

1 730

Rózsa

Közút

4 551

738

1 708

Muskátli

Közút

4 529

753

1 753

Liliom

Közút

4 574

769

1 729

Szegfű

Közút

4 748

784

1 786

Rozmaring

Közút

4 349

797

1 728

Tulipán

Közút

4 582

807

1 266

Árvácska

Közút

4 087

811

5 775

Balaton

Kerékpárút és járda

35 335

812

13 030

Nefelejcs

Közút

22 664

855

482

Nefelejcs-köz

Közút

1 538

867/1

5 997

Béke

Közút

21 718

868

1 023

Béke

Kétfolyó-park

3 376

885/2

4 407

Béke - Kodály

Kétfolyó-park

11 118

886/5

4 863

Erkel Ferenc

Közút és Rákóczi-park

10 915

902

1 966

Bartók

Közút

10 653

941/9

8 823

Bartók

Közút

15 447

941/10

995

Bokrosi utca

közpark

2 569

941/11

992

Bokrosi utca

Közút

4 156

947

5 267

Gábor Áron

Közút

8 640

1013

1 805

Tass

Közút

3 191

1029

1 714

Kond

Közút

3 040

1040

2 238

Árpád

Közút

3 393

1046

561

Hétvezér 31.

Szv.átemelő

2 686

1056

1 432

Ond

Közút

2 646

1068

1 236

Előd

Közút

2 391

1078

946

Álmos

Közút

1 942

1085

1 284

Botond

Közút

2 698

1091

16 956

Hétvezér

Közút

40 304

1092

2 950

Béke

Közút

7 429

1093

2 989

Jókai Mór

Közút

5 145

1116

1 759

Hóvirág

Közút

3 810

1140

8 964

Kodály Zoltán

Közút

33 567

1141

1 255

Orgona

Közút

4 976

1142

3 662

Béke

Közút

8 534

1167

1 201

Vörösmarty

Közút

1 940

1177

1 412

Hóvirág

Közút

2 936

1178

2 823

Berzsenyi Dániel

Közút

5 756

1238/2

3 693

Balaton

Kerékpárút és járda

11 760

1238/5

2 891

Vitorlás utca

Közút és Kétfoly.árok

12 638

1238/17

3 480

Balaton ú.32.

Parkoló

35 505

1238/21

7 203

nincs

Közpark

37 317

1239/1

15 551

nincs

Csicsergő-szig +park

17 031

1239/3

11 119

Csicsergő sétány

Közút

12 301

1239/13

35 024

Csicsergő sétány

Szabadstrand és közpark

52 045

1240

6 693

Napfény sétány

Közterület

7 362

1241/21

6 091

Napfény utca

Közút

11 533

1243

3 047

Napfény utca

Közút

6 583

1252

4 146

Mise út

Közút

10 896

2149/19

950

Szőlőhegy

Közút

570

2656

3 273

Szőlőhegy

Közút

5 054

2657

1 609

Szőlőhegy

Közút

966

2658

1 430

Szőlőhegy

Közút

858

2659/1

1 774

Szőlőhegy

Közút

1 064

2659/2

1 015

Szőlőhegy

Közút

609

2660

2 308

Szőlőhegy

Közút

1 385

2661

1 913

Szőlőhegy

Közút

1 147

2662

2 331

Szőlőhegy

Közút

1 398

2663

12 650

Szőlőhegy

Közút

11 009

2665

1 652

Szőlőhegy

Közút

991

2666

1 899

Szőlőhegy

Közút

1 139

2667

4 049

Szőlőhegy

Közút

2 429

2668

932

Szőlőhegy

Közút

559

2669

824

Szőlőhegy

Közút

494

2670

863

Szőlőhegy

Közút

519

2671

4 098

Szőlőhegy

Közút

2 459

2672

1 729

Szőlőhegy

Közút

1 037

2673

6 522

Szőlőhegy

Közút

3 913

2674

1 943

Szőlőhegy

Közút

1 166

2675

4 051

Szőlőhegy

Közút

2 455

2676

2 527

Szőlőhegy

Közút

1 517

2677

777

Szőlőhegy

Közút

466

02/19

993

Hétvezér

Szabadstrand

1 589

03

362

Kertaljai út

Közút

217

04/1

3 163

Hunyadi

Közút

13 464

04/67

9 709

Bajcsy-Zsilinszky Endre

Közút

4 889

04/68

509

Bajcsy-Zsilinszky Endre

Árok

279

04/102

9 971

nincs

Közút

5 477

04/153

közút

256

04/155

közút

388

01/2

nincs

Kerékpárút 4.

44 957

013

1 041

nincs

Árok

563

017/1

3 534

nincs

Országos közút

94 301

019

5 067

nincs

Árok

2 786

031

7 582

nincs

Közút

4 290

032/1

11 146

Mise út

Közút

24 372

038/1

8 531

nincs

Közút

4 712

039

3 674

Hegykapu

Közút

4 136

048

4 684

nincs

Közút

2 636

049/32

5 750

Ipar utca

Közút

3 035

050

24 671

nincs

Közút

13 756

052

1 492

nincs

Közút

895

054

5 856

nincs

Közút

832

056

1 522

nincs

Közút

851

058

4 195

nincs

Közút

2 283

059/45

14 305

nincs

Kétfolyó és sankoló

10 170

062

6 231

Bokrosi utca

Közút

3 641

063/9

212

nincs

Közút

106

063/27

388

nincs

Kétfolyó árok

244

063/148

24 485

nincs

Közút

14 432

070/2

5 270

nincs

Kerékpárút

20 116

654 243

1 405 366

2. melléklet [2]

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Hrsz.

terület m2

utca, hászám

rendeltetés

bruttó érték
e Ft-ban

36/1

2 144

Kossuth L.u. 4.

Óvoda

55 257

36/2

1 084

Béke u.2.

Orvosi rend. és Lakás

10 403

37/1

1 084

Béke u

gyógyszertár

5 769

41/10

773

Bartók u.

szolg.lakás

3 201

41/11

894

Bartók u.

szolg.lakás

3 610

38/11

7 183

Kossuth L.u.

Piactér és parkoló

19 706

41/12

3 802

Béke u.5.

Iskola - Ifjúsági tábor

16 492

48/1

818

Kossuth L.u. 12.

Idősek klubja

13 094

153

4 933

Kossuth tér 1.

Községháza - Műv.Ház

94 084

417

2 599

Táncsics u.

telephely

9 970

446

102

Kossuth L.u. 129

Múlt Ház / Tájház

1 905

660/10

4 013

Hétvezér

naturista parkoló

16 503

1238/4

10 449

Balaton u.32

Sportpálya és öltöző

85 695

1238/11

24 766

Balaton u.32

strand

249 511

1238/16

72

trafóház

593

64 716

585 793

3. melléklet [3]

Üzleti vagyon

Hrsz.

terület m2

utca, hászám

rendeltetés

bruttó érték
e Ft-ban

8/1

229

Petőfi S.u. 25/B

beépítetlen terület

311

41/5

13 711

Béke u.

üdülő

102 525

41/7

198

Nincs

Járda a vasút mellett

497

206/1

353

Nincs

beépítetlen terület

200

276

1 635

József A.u 23

lakóház,udvar

4 792

281

1 091

Táncsics M.u.32

lakótelek-idegen épülettel

2 182

445

1 020

Kossuth u.

lakóház,udvar

4 000

612/7

193

Deák Ferenc

Belterület

289

660/15

52 858

Hétvezér u.2/A.

Naturista Strand-Kemping

583 259

660/17

5 629

Hétvezér u.2/B.

Naturista melletti telek

6 190

1238/23

17 667

Vitorlás u.

üdülőtelek

145 455

1239/8

1 238

Csicsergő sétány.

üzleti telek

14 856

1239/9

1 265

Csicsergő sétány.

üzleti telek

15 072

1239/10

1 234

Csicsergő sétány.

üzleti telek

14 808

1239/11

1 290

Csicsergő sétány.

üzleti telek

15 000

1242/2

520

Árvácska u.2/4.

Trafóház-telek

1 545

2086/7

132

Zártkerti út

Zártkert

53

2168

2 781

Kült.-Szőlőhegy

beépíthető terület

436

2467/14

250

Zártkerti út

Zártkert

100

2489

6 521

Kült.-Szőlőhegy

beépthető terület

1 304

2549

1 251

Kült.-Szőlőhegy

beépíthető terület

250

2575

468

Erdő, rét

Zártkert

175

2590

349

Kert

Zártkert

174

04/157

207

Nincs

Szántó

52

04/159

82

Nincs

Szántó

20

04/165

148

Nincs

Szántó

37

04/167

236

Nincs

Szántó

59

04/171

230

Nincs

Szántó

58

04/173

190

Nincs

Szántó

48

04/169

168

Kertaljai közút

Szántó

39

04/161

145

Kertaljai közút

Szántó

36

04/163

207

Kertaljai közút

Szántó

52

04/175

257

Közút

Szántó

103

08

25 619

Külterület

beépítelen-szv.szikksztó

2 562

016

1 868

Nincs

Erdő

4 388

030/74

46

Nincs

Közút, árok

23

030/77

12 342

nincs

Beépítetlen terület

2 032

065

4 899

Külterület

termőföld-legelő

980

066

2 382

Külterület

termőföld-legelő

476

069

695

Külterület

termőföld-nádas

139

161 604

924 577


[1] Az 1. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 2. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 3. melléklet a Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.