Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 22- 2024. 12. 30

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1

2021.05.22.

Balatonberény Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira terjed ki.

2. § Az önkormányzat külön alkot egy alcímet és képez önálló címet.

3. § A címrendet ezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 261 217 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 439 327 000 Ft-ban,

c) maradványát 178 110 000 Ft-ban állapítom meg.

3. A költségvetési bevétel

5. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyom jóvá.

4. A költségvetési kiadások

6. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyom jóvá:

a) működési kiadásokat 194 942 000 Ft-tal hagyom jóvá, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások 32 368 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 5 043 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 52 870 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 877 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 31 784 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 64 707 000 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás 0 Ft

ah) állami támogatás visszafizetés 2 030 000 Ft

ai) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés 2 263 000 Ft

aj) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.

b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint hagyom jóvá.

7. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen 66 275 000 Ft -ban hagyom jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházásokat 9 566 000 Ft-tal

b) felújításokat 28 263 000 Ft-tal

c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 28 446 000 Ft-tal

d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal

e) felhalmozási célú kölcsön nyújtást 0 Ft-tal

f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyom jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, a felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítom meg.

8. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

9. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel- a 3. melléklet, 4. melléklet és 14. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2020. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

12. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 6 főben hagyom jóvá.

7. A maradvány

13. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 178 110 674 Ft-ban hagyom jóvá a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

14. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 2 648 905 000 Ft-ban állapítom meg a 10. melléklet szerinti mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet szerint hagyom jóvá.

9. Közvetett támogatások

15. § A közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyom jóvá.

10. Hitelállomány

16. § Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

17. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyom.

12. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonberény Község Önkormányzat Címrendje 2020. évi beszámoló

ezer
Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2020. évi beszámoló

Sor- szám

az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám
(fő)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonberény Önkormányzat

501 496

522 557

261 217

49,99%

501 496

522 557

439 327

84,07%

6

2

Balatonberény Önkormányzat mindösszesen

501 496

522 557

261 217

49,99%

501 496

522 557

439 327

84,07%

6

2. melléklet

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020. évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

397 613

423 026

339 796

80,33%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

501 496

522 557

261 217

49,99%

2

Pénzforgalmi bevételek

397 613

423 026

339 796

80,33%

2

Pénzforgalmi kiadások

432 352

445 492

261 217

58,64%

3

Működési célú bevételek

229 996

255 409

240 636

94,22%

3

Működési célú kiadások

239 343

252 466

194 942

77,22%

4

Működési bevételek

141 770

145 630

138 255

94,94%

4

Személyi jellegű kiadások

33 103

37 182

32 368

87,05%

5

Intézményi működési bevételek

16 120

16 120

22 322

138,47%

5

Munkaadót terhelő járulékok

5 853

6 351

5 043

79,40%

6

Közhatalmi bevételek

125 650

129 510

115 933

89,52%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

83 198

87 515

52 870

60,41%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

1 654

1 653

99,94%

7

Kamatkiadások

8

Támogatásértékű bevételek

31 094

36 109

28 455

78,80%

8

Előző évi állami támogatás visszafizetés

6 050

6 061

2 030

33,49%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

6 552

7 140

7 828

0,00%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 760

4 800

3 877

80,77%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

0

257

0,00%

10

Állami támogatás megelőlegezés visszafiz

2 263

2 263

2 263

100,00%

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

56 563

71 447

71 447

100,00%

11

Támogatásértékű működési kiadás

33 116

31 933

31 784

99,53%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

569

569

569

100,00%

12

Működési célú pénzeszközátadás

71 000

76 361

64 707

84,74%

13

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

14

Felhalmozási célú

167 617

167 617

99 160

59,16%

14

Felhalmozási célú

193 009

193 026

66 275

34,33%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

454

15

Beruházási kiadások

131 017

132 287

9 566

7,23%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

167 532

144 304

45 479

31,52%

16

Felújítások

33 562

32 292

28 263

87,52%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

23 228

53 227

229,15%

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

28 430

28 447

28 446

100,00%

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

85

85

0

0,00%

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

20

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

69 144

77 065

0

0,00%

Balatonberény Önkormányzat összevont költségvetési mérlege

2020.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sorszám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

3 300

3 300

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

3 300

3 300

0

0,00%

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

65 844

73 765

0

0,00%

26

26

Fejlesztési céltartalék

65 844

73 765

0

0,00%

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

103 883

99 531

-78 579

-78,95%

28

28

Működési többlet

12 647

357

-45 694

29

29

Felhalmozási hiány

91 236

99 174

-32 885

-33,16%

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

397 613

423 026

339 796

80,33%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

432 352

445 492

261 217

58,64%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

99 531

-78 579

35

35

Működési hiány

12 647

357

-45 694

36

36

Felhalmozási hiány

91 236

99 174

-32 885

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

103 883

99 531

99 531

100,00%

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

103 883

99 531

99 531

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

0

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

501 496

522 557

439 327

84,07%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

501 496

522 557

261 217

49,99%

45

Működési célú bevételek összesen

229 996

255 409

240 636

94,22%

45

Működési célú kiadások összesen

242 643

255 766

194 942

76,22%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

271 500

267 148

198 691

74,37%

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

258 853

266 791

66 275

24,84%

3. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

229 996

255 409

240 636

94,22%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

4

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

229 996

255 409

240 636

94,22%

5

Önkormányzat közhatalmi bevételei

125 650

129 510

115 933

89,52%

6

Helyi adók

122 300

129 509

115 933

89,52%

7

- Építményadó

48 000

47 404

43 778

92,35%

8

- Telekadó

22 000

37 381

36 040

96,41%

9

- Magánszemélyek kommunális adója

5 700

7 128

6 399

89,77%

10

- Iparűzési adó

29 000

30 476

26 875

88,18%

11

- Idegenforgalmi adó

16 000

1 032

930

90,12%

12

- Pótlék, bírság

1 600

6 088

1 911

31,39%

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési kötelezettségek

50

1

0

0,00%

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

15

- Igazgatási szolgáltatási díj

16

- Talajterhelési díj

50

1

0

0,00%

17

- Egyéb sajátos bevétel

18

Átengedett központi adók

3 300

0

0

19

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

20

- Gépjárműadó

3 300

0

0

21

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

16 689

18 343

24 544

133,81%

22

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

16 689

18 343

24 544

133,81%

23

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

14 520

14 520

16 693

114,97%

24

- Állami támogatás megelőlegezés

0

1 654

1 653

99,94%

25

- Működési kölcsön visszatérülés

569

569

569

100,00%

26

- Osztalék

0

0

0

27

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

1 600

1 600

5 575

348,44%

28

- Kamatbevételek

0

0

54

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

29

II. Támogatások

30

Önkormányzat támogatásai

56 563

71 447

71 447

100,00%

31

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

56 563

71 447

71 447

100,00%

32

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

44 532

34 026

34 026

100,00%

33

- Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

10 231

11 664

11 664

100,00%

34

- Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása

1 800

2 710

2 710

100,00%

35

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

23 047

23 047

100,00%

36

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

85

85

454

534,12%

37

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

85

85

454

534,12%

38

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

454

39

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

40

- Önkormányzati vagyon működtetéséből származó

0

0

0

41

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

454

42

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

43

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

44

Támogatási kölcsön visszatérülés

85

85

0

0,00%

45

IV. Támogatás értékű bevétel

198 626

180 413

73 934

40,98%

46

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv támogatás értékű bevételei

0

0

0

47

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

48

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

49

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

50

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

51

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

53

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

198 626

180 413

73 934

40,98%

54

Támogatásértékű működési bevétel

31 094

36 109

28 455

78,80%

55

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

1 066

56

- Egyéb önkormányzattól

5 187

5 187

5 187

100,00%

57

- Társadalombiztosítási Alaptól

6 552

7 140

7 828

109,64%

58

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

16 456

16 048

8 038

50,09%

59

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 899

7 734

6 336

81,92%

60

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

167 532

144 304

45 479

31,52%

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól egyéb támogatásértékű bevétel

28 218

4 990

4 988

99,96%

62

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási, beruházási célú támogatásértékű bevétel EU-s programokra

139 314

139 314

11 115

7,98%

63

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel Magyar Falu program

0

0

29 376

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

64

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

23 228

53 484

230,26%

65

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

257

66

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

257

67

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

227

68

- Háztartástól

0

0

30

69

- Civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

70

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

71

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

72

- Non-profit szervezetektől

0

0

0

73

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú pénzeszközei

0

23 228

53 227

229,15%

74

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

23 228

53 227

229,15%

75

- Vállalkozástól átvett pénz

0

0

0

76

- Non-profit gazdasági társaságtól átvett pénz

0

23 228

53 227

229,15%

77

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei

0

0

0

0,00%

78

Önkormányzat költségvetési bevételei

397 613

423 026

339 796

80,33%

79

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

397 613

423 026

339 796

80,33%

80

VI. Maradvány

103 883

99 531

99 531

100,00%

81

Önkormányzat maradványa

103 883

99 531

99 531

100,00%

82

Önkormányzat működési célú maradvány

0

0

0

83

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

103 883

99 531

99 531

100,00%

84

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

85

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

86

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

87

Fejlesztési hitel

0

0

0

88

Működési célú hitel

0

0

0

89

BEVÉTEL ÖSSZESEN

501 496

522 557

439 327

84,07%

4. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

242 643

255 766

194 942

76,22%

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

4

- Személyi juttatás

0

0

0

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

6

- Dologi jellegű kiadások

0

0

0

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

9

Önkormányzat kiadásai

242 643

255 766

194 942

76,22%

10

- Személyi juttatás

33 103

37 182

32 368

87,05%

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 853

6 351

5 043

79,40%

12

- Dologi kiadás

83 198

87 515

52 870

60,41%

13

- Ellátottak pénzbeni juttatása

4 760

4 800

3 877

80,77%

14

- Működési kölcsön nyújtás

0

0

0

15

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

112 429

116 618

100 784

86,42%

16

- Általános tartalék

3 300

3 300

0

0,00%

17

II. Felhalmozási költségvetés

258 853

266 791

66 275

24,84%

18

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek beruházásai

0

0

0

19

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítási kiadásai

0

0

0

20

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

0

0

0

21

Önkormányzati beruházási kiadás

131 017

132 287

9 566

7,23%

22

Önkormányzati felújítási kiadások

33 562

32 292

28 263

87,52%

23

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

28 430

28 447

28 446

100,00%

24

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

25

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

26

Felhalmozási tartalék

65 844

73 765

0

0,00%

27

Fejlesztési hitel kamata

28

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

258 853

266 791

66 275

24,84%

29

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

501 496

522 557

261 217

49,99%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

30

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

31

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

32

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

33

KIADÁS ÖSSZESEN

501 496

522 557

261 217

49,99%

5. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Önkor- mányzati támogatás

Közhatalmi bevételek

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Működési célú maradvány

Működési költségvet. bevételek összesen

Tárgyi eszköz értékes.

Támog. értékű bevétel

Átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről

Felhal- mozási célú pénz- maradv.

Felhalm. költségvetési bevételek összesen

BEVÉTEL ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

16 120

56 563

125 650

31 094

569

229 996

0

167 532

85

103 883

271 500

501 496

10

Módosított előirányzat

16 120

71 447

129 510

37 763

569

0

255 409

0

144 304

23 313

99 531

267 148

522 557

11

Tényleges teljesítés

22 322

71 447

115 933

30 108

826

0

240 636

454

45 479

53 227

99 531

198 691

439 327

12

Teljesítés %-a

138,47%

100,00%

89,52%

79,73%

145,17%

94,22%

31,52%

228,31%

100,00%

74,37%

84,07%

13

ÖSSZES BEVÉTEL

14

Eredeti előirányzat

16 120

56 563

125 650

31 094

569

0

229 996

0

167 532

85

103 883

271 500

501 496

15

Módosított előirányzat

16 120

71 447

129 510

37 763

569

0

255 409

0

144 304

23 313

99 531

267 148

522 557

16

Tényleges teljesítés

22 322

71 447

115 933

30 108

826

0

240 636

454

45 479

53 227

99 531

198 691

439 327

17

Teljesítés %-a

138,47%

100,00%

89,52%

79,73%

145,17%

94,22%

31,52%

228,31%

100,00%

74,37%

84,07%

6. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi jellegű kiadások

Munka- adót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Működési tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatásai

Egyéb működési célú kiadás

Működési költség-vetési kiadások összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm. tartalék

Egyéb felhal- mozási kiadások

Felhal-mozási költség- vetési kiadások összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

3

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

4

Eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Módosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Tényleges teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Teljesítés %-a

8

Balatonberény Önkormányzat

9

Eredeti előirányzat

33 103

5 853

83 198

3 300

4 760

112 429

242 643

33 562

131 017

65 844

28 430

258 853

501 496

10

Módosított előirányzat

37 182

6 351

87 515

3 300

4 800

116 618

255 766

32 292

132 287

73 765

28 447

266 791

522 557

11

Tényleges teljesítés

32 368

5 043

52 870

0

3 877

100 784

194 942

28 263

9 566

0

28 446

66 275

261 217

12

Teljesítés %-a

87,05%

79,40%

60,41%

0,00%

80,77%

86,42%

76,22%

87,52%

7,23%

0,00%

100,00%

24,84%

49,99%

13

ÖSSZES KIADÁS

14

Eredeti előirányzat

33 103

5 853

83 198

3 300

4 760

112 429

242 643

33 562

131 017

65 844

28 430

258 853

501 496

15

Módosított előirányzat

37 182

6 351

87 515

3 300

4 800

116 618

255 766

32 292

132 287

73 765

28 447

266 791

522 557

16

Tényleges teljesítés

32 368

5 043

52 870

0

3 877

100 784

194 942

28 263

9 566

0

28 446

66 275

261 217

17

Teljesítés %-a

87,05%

79,40%

60,41%

0,00%

80,77%

86,42%

76,22%

87,52%

7,23%

0,00%

100,00%

24,84%

49,99%

7. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott működési kiadásai

104 116

108 294

96 491

89,10%

2

Támogatásértékű működési kiadás

33 116

31 933

31 784

99,53%

3

Közös Hivatal támogatás

21 227

20 530

20 530

100,00%

4

Közös Hivatal támogatás kurtaxa ellenőrökre

2 057

510

510

100,00%

5

Tagdíj Marcali kistérség

12

12

12

100,00%

6

Orvosi ügyelet társulási díj

958

958

859

89,67%

7

Hatósági igazgatás támogatás

211

211

211

100,00%

8

Család és gyermekjóléti szolgálat

235

235

235

100,00%

9

Vagyonbiztosítás Marcali kistérség

16

16

16

100,00%

10

Balatonszentgyörgy Óvoda működés támogatás

8 300

8 300

8 300

100,00%

11

Jelzőrendszerre pénz átadás

100

100

50

50,00%

12

Balatonkeresztúr Alapszolgáltatási Központ támogatás

0

1 061

1 061

100,00%

13

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

71 000

76 361

64 707

84,74%

14

Polgármesteri támogatási keret

270

270

73

27,04%

15

Településüzemeltetési Kft-nek átadott pénz

58 100

58 100

48 416

83,33%

16

Víz és csatorna támogatás DRV-nek

0

5 361

5 361

100,00%

17

Hulladékgazdálkodási Társulás pénz átadás

500

500

0

0,00%

18

Polgárőrség támogatás

150

150

150

100,00%

19

Katasztrófavédelem támogatás

150

150

142

94,67%

20

Balatoni Szövetség tagdíj

70

70

63

90,00%

21

TÖOSZ tagdíj

30

30

29

96,67%

22

Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

90

90

47

52,22%

23

Mozdulj Balaton Társulás

100

100

100

100,00%

24

Vöröskereszt támogatás

200

200

30

15,00%

25

Berényi települések tagdíj

30

30

0

0,00%

26

Balatoni vízi polgárőr egyesület támogatás

50

50

0

0,00%

27

Plébániahivatal támogatás

500

500

0

0,00%

28

Balatonberényért Egyesület támogatás

600

600

200

33,33%

29

Vasutas Települések Szövetsége

15

15

6

40,00%

30

Nyugdíjas Klub támogatás

350

350

350

100,00%

31

Borút Egyesület tagdíj

15

15

12

80,00%

32

Egyéb támogatás

50

50

50

100,00%

33

B.szentgyörgy Iskolaszék Alapítvány támogatás

50

50

100

200,00%

34

Szülői Munkaközösség támogatás

30

30

0

0,00%

35

Turisztikai Egyesület működési támogatás

4 500

4 500

4 500

100,00%

36

Rabten-Béke Alapítvány tám. (veszélyhelyzet karanténban levők ell.)

0

0

78

37

Balatoni Futár kiadvány hozzájárulás

50

50

50

100,00%

38

120/2020.(X.29.) Kt.hat.Polgárőr és Önk.Tűzoltóegy.támogatás

0

0

350

39

Sport Egyesület támogatás gépkocsi üzemeltetésre

500

500

500

100,00%

40

Sport Egyesület támogatás

4 600

4 600

4 100

89,13%

41

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz átadás összesen:

104 116

108 294

96 491

89,10%

42

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott felhalm. kiadásai

28 430

28 447

28 446

100,00%

43

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

28 430

28 447

28 446

100,00%

44

Magyar Falu program Erkel Ferenc u.felújítás pályázat visszafizetés

0

17

17

100,00%

45

TOP pályázat Eü.alapellátás infrastruktúrális fejl.visszafizetés

28 430

28 430

28 429

100,00%

46

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

47

0

48

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

132 546

136 741

124 937

91,37%

49

Mindösszesen:

132 546

136 741

124 937

91,37%

8. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Felújítások

33 562

32 292

28 263

87,52%

2

Parti sétány felújítás

3

Naturista Kemping felújítás

2 540

2 540

2 540

100,00%

4

Önkormányzati hivatal épület felújítás

0

0

3 445

5

Naturista strand fejlesztés II.ütem Kisfaludy pályázat

23 228

21 958

14 237

64,84%

6

Béke, Kodály utca felújítása Magyar Falu program

0

0

127

7

Erkel Ferenc utca felújítása Magyar Falu program

7 794

7 794

7 914

101,54%

8

Beruházások

131 017

132 287

9 566

7,23%

9

B.berény-B.szentgyörgy-Vörs kerékpárút kialakítás TOP pály.

129 195

129 195

4 978

3,85%

10

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés polgármester

127

127

53

41,73%

11

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés községgazdálkodás (chip leolvasó, telefon, székek,villanyóra)

762

762

520

68,24%

12

Naturista strand fejlesztés II.ütem Kisfaludy pályázat

0

1 270

3 787

298,19%

13

Konvektor beszerzés tűzoltóság

0

0

102

14

Kis értékű tárgyi eszköz háziorvos (Ixnet forte)

155

155

126

81,29%

15

Kis értékű tárgyi eszköz védőnő

460

460

0

0,00%

16

Kis értékű tárgyi eszköz könyvtár

318

318

0

0,00%

17

Fejlesztési kiadások összesen:

164 579

164 579

37 829

22,99%

9. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020.ÉV

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

0

0

0

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

125 650

129 510

115 933

89,52%

4

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

16 120

16 120

22 322

138,47%

5

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

56 563

71 447

71 447

100,00%

6

Állami támogatás megelőlegezés

0

1 654

1 653

99,94%

7

Támogatás értékű bevétel

31 094

36 109

28 455

78,80%

8

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

257

9

Működési kölcsön visszafizetés

569

569

569

100,00%

10

Működési célú maradvány

0

0

0

0,00%

11

Működési célú bevétel összesen:

229 996

255 409

240 636

94,22%

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

239 343

252 466

194 942

77,22%

15

Általános tartalék

3 300

3 300

0

0,00%

16

Hitel törlesztés

0

0

0

17

Működési kiadás összesen:

242 643

255 766

194 942

76,22%

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

454

20

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

21

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

167 532

144 304

45 479

31,52%

22

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

23 228

53 227

229,15%

23

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

85

85

0

0,00%

24

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

25

Felhalmozási célú maradvány

103 883

99 531

99 531

100,00%

26

Felhalmozási célú bevételek összesen:

271 500

267 148

198 691

74,37%

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

131 017

132 287

9 566

7,23%

29

Felújítási kiadások

33 562

32 292

28 263

87,52%

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

28 430

28 447

28 446

100,00%

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

33

Céltartalék

65 844

73 765

0

0,00%

34

Felhalmozási kiadások összesen:

258 853

266 791

66 275

24,84%

10. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2020. ÉV

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

2 471 787

2 452 828

G/ SAJÁT TŐKE

2 598 318

2 637 630

I. Immateriális javak

603

542

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

2 780 649

2 780 649

II. Tárgyi eszközök

2 468 104

2 449 206

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

3 080

3 080

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

57 268

57 268

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

-231 975

-239 599

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

1 440

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

-7 624

39 312

I. Készletek

1 440

0

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

10 557

7 763

C/ PÉNZESZKÖZÖK

104 625

184 200

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

3 126

0

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

2 263

1 653

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

133

344

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

5 168

6 110

III. Forintszámlák

104 492

183 856

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

32 317

14 224

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes követelések

32 242

14 204

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

75

20

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 432

3 512

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

1 011

-2 471

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

127

124

Eszközök összesen:

2 611 307

2 648 905

Források összesen:

2 611 307

2 648 905

11. melléklet

Balatonberény Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2020. évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2020.12.31

2021.12.31

2022.12.31

2023.12.31

2024.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Fejlesztési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2019. év

2020. év

A

B

D

D

I. Immateriális javak

01.

603

542

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

2 468 104

2 449 206

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

2 441 366

2 413 667

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

1 086 560

1 073 907

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

571 123

564 719

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

783 683

775 041

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

25 488

16 471

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

25 488

16 471

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

1 250

19 068

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

1 250

19 068

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

3 080

3 080

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

3 080

3 080

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

3 000

3 000

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

80

80

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2019. év

2020. év

A

B

D

D

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

2 471 787

2 452 828

I. Készletek

46.

1 440

0

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

1 440

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

133

344

III. Forintszámlák

51.

104 492

183 856

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

54.

104 625

184 200

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

32 242

14 204

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

75

20

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

32 317

14 224

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

1 177

1 204

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-166

-3 675

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

1 011

-2 471

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

127

124

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

2 611 307

2 648 905

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2019. év

2020. év

A

B

D

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

2 780 649

2 780 649

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

57 268

57 268

IV. Felhalmozott eredmény

68.

-231 975

-239 599

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

0

0

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

-7 624

39 312

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

2 598 318

2 637 630

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

3 126

0

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

2 263

1 653

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

5 168

6 110

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

10 557

7 763

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

2 432

3 512

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

78.

2 611 307

2 648 905

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2019. év

2020. év

A

B

D

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

67 026

71 883

- immateriális javak

80.

2 329

2 127

- ingatlanok

81.

27 219

36 378

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

37 478

33 378

Kisértékű eszközök

83.

9 602

10 201

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

84.

7 682

8 435

- informatikai eszközök

85.

1 920

1 766

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

0

0

Függő követelések

87.

0

-2 122

Függő kötelezettségek

88.

0

187

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonberény Önkormányzat 2020. év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

338 142 933

338 142 933

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

258 954 285

258 954 285

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

79 188 648

79 188 648

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

101 184 535

101 184 535

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

2 262 509

2 262 509

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

98 922 026

98 922 026

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

178 110 674

178 110 674

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

178 110 674

178 110 674

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

59 084 000

59 084 000

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

119 026 674

119 026 674

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2020. ÉV BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből

104 624 695

2.

Bankszámlák egyenlege

104 491 570

3.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

133 125

4.

Bevételek ( + )

340 792 508

5.

Kiadások ( - )

261 216 794

6.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből

184 200 409

7.

Bankszámlák egyenlege

183 856 489

8.

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

343 920

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

338142933

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

101184535

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-99531227

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

0

Bevétel összesen

339796241

Módosító tétel

996267

Bevétel mindösszesen

340792508

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

258954285

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

2262509

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

0

Kiadás mindösszesen

261216794

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

0

- Forgótőke tárgy évi

-20000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

0

- Adott előleg előző évi

0

- Forgótőke előző évi

75000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

0

- Kapott előlegek tárgy évi

6004130

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

105605

- Letétre átvett pénzeszközök tárgy évi

0

- Kapott előlegek előző évi

-5097115

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-71353

- Letétre átvett pénzeszközök előző évi

0

Módosító tételek összesen

996267

15. melléklet

Kimutatás a Balatonberény Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2020. évi beszámoló

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

0

2

Int. ellátási díj elengedés és

0

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

10629

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

11693

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

-

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

11693

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

131062

10

Illeték és helyi adó bevételhez

17040

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

131062

11

Helyi adó elengedés és kedv

17040

12

- Idegenforgalmi. adó

930

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

56078

13

- építmény adó

12300

14

- Telek .adó

40740

14

- telek adó

4700

- kommunális adó

6439

- kommunális adó

40

15

- Iparűzési adó

26875

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

0

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

0

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

1-18. bevételek összesen: Közvetett támogatások

153384

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

136344

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen: 87733

17040

összesen: (I-VI.pontig)

17040

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

Balatonberény Önkormányzat

IV/1. sor Építményadónál

8 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Építményadó kedvezmény összesen: 12.300 e Ft,

IV/1. sor Telekadónál

13 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Telekadó kedvezmény összesen: 4.700 e Ft

IV/1. sor Kommunális adónál

1 fajta kedvezmény a helyi sajátosságok alapján

Kommunális adó kedvezmény összesen: 40 e Ft

16. melléklet

BALATONBERÉNY ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2020. évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

Sorszám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Védőnői szolgálat

1

0

1

1

0

1

3

Művelődési Ház

1

2

3

1

2

3

4

Közterület

1

0

1

1

0

1

5

Balatonberény Önkormányzat összesen:

4

2

6

4

2

6

6

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

5

5

0

5

5

7

Mindösszesen:

4

7

11

4

7

11

17. melléklet

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2020. ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Költségvetési törvény alapján támogatás

Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Eltérés (=B+C-D) - visszafizetendő +utalandó önkormányzatnak

1

A települési önkormányzatok működésének támogatása

43 506 983

-10 505 568

33 001 415

0

2

A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása

1 024 800

0

1 024 800

0

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

1 484 167

1 484 167

0

4

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás

145 920

-107 160

38 357

-403

5

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

0

56 320

42 240

-14 080

6

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

10 085 015

0

5 103 349

-4 981 666

7

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

0

1 800 000

0

8

Kulturális illetménypótlék

0

404 590

404 590

0

9

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

0

504 820

504 820

0

10

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás

0

5 361 300

5 361 300

0

11

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

1 767 840

1 767 840

0

12

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

0

15 917 600

18 308 800

2 391 200

13

Működési célú állami támogatás összesen

56 562 718

14 883 909

68 841 678

-2 604 949

14

0

0

15

Felhalmozási célú állami támogatás összesen

0

0

0

0

16

Állami támogatás összesen

56 562 718

14 883 909

68 841 678

-2 604 949

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2020. évi költségvetési évet követő 3 évre

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

Intézményi működési bevételek

22322

17421

15000

15000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

115933

91600

92000

89300

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

71447

41333

45000

50000

Állami támogatás megelőlegezés

1653

0

0

0

Támogatásértékű működési bevétel

28455

32401

23460

20000

Működési célú pénzeszk.átvétel

257

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

569

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

0

0

5000

5000

Működési célú bevételek összesen:

240636

182755

180460

179300

Személyi juttatások

32368

37089

32000

33000

Munkaadót terhelő járulékok

5043

5736

4960

5115

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

52870

90734

60000

65000

Támogatásértékű működési kiadás

31784

33166

25000

25000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

64707

66320

30000

29594

Ellátottak pb.juttatásai

3877

5410

6000

6500

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4293

4704

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

3300

5000

5000

Működési célú kiadások összesen:

194942

246459

162960

169209

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

454

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

45479

129195

30000

30000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

53227

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

85

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

99531

178110

15206

15000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

198691

307390

45206

45000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

9566

172558

15000

15000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

28263

16192

40000

32385

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

28446

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

0

54936

7706

7706

Felhalmozási célú kiadások összesen:

66275

243686

62706

55091

Önkorm.bevétel összesen:

439327

490145

225666

224300

Önkorm.kiadás összesen:

261217

490145

225666

224300

19. melléklet

Balatonberény Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2020. évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sorszám

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

1

Saját bevétel

2584

4273

53953

538

6943

2103

3837

17640

39291

6359

857

2285

140663

2

Átvett pénzeszköz

935

24235

18750

818

10070

1809

15566

3100

1427

1852

16347

32323

127232

3

Tárgyi eszköz értékesítés

16

8

354

76

454

4

Önkormányzati támogatás

6820

4559

4559

4559

3095

3268

3868

4635

5411

9004

18567

3102

71447

5

Előző havi záró pénz

99531

95735

122855

135800

119637

127078

104679

117258

127637

163489

162959

177887

99531

6

Bevételek összesen:

109886

128810

200471

141715

139745

134258

127950

142633

173766

180780

198730

215597

439327

Kiadások

7

Működési kiadások

7375

5955

58730

19757

8753

17610

10692

12012

10277

17190

20075

34962

223388

8

Felújítási kiadások

3126

5595

2231

2358

11969

2984

28263

9

Fejlesztési kiadások

3650

346

90

1556

631

768

2525

9566

10

Tartalék felhasználása

0

11

Kiadások összesen:

14151

5955

64671

22078

12667

29579

10692

14996

10277

17821

20843

37487

261217

12

Egyenleg

95735

122855

135800

119637

127078

104679

117258

127637

163489

162959

177887

178110

178110

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Ösz-szes kia-dás

E b b ő l

Előző év vé-géig

Beszá-molás évében felme-rült kiadás

Terv évi elő-irány-zat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

9

Összesen: (2+3+5+7+8)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 21. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.