Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúvíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 21.040.761 Ft-ban, bevételi főösszegét 27.341.993 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 314 353

7 153 775

7 153 775

03

Céljuttatás, projektprémium

0

105 188

105 188

07

Béren kívüli juttatások

100 000

166 299

166 299

08

Ruházati költségtérítés

50 000

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

11 800

97 736

97 736

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

5 476 153

7 522 998

7 522 998

15

Választott tisztségviselők juttatásai

3 384 480

3 384 480

3 384 480

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

94 680

94 680

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

3 384 480

3 479 160

3 479 160

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

8 860 633

11 002 158

11 002 158

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

1 359 243

1 494 123

1 494 123

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 200 000

3 446 702

2 893 698

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

2 200 000

3 446 702

2 893 698

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

30 000

35 437

35 437

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

90 000

84 563

6 345

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

120 000

120 000

41 782

28

Közüzemi díjak

1 088 000

1 088 000

1 083 217

29

Vásárolt élelmezés

270 000

270 000

93 800

30

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

210 000

218 349

218 349

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

2 340 000

2 134 373

1 207 664

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

3 908 000

3 710 722

2 603 030

36

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 544 900

1 544 900

1 152 101

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

3 053

3 053

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

0

16 000

9 357

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

1 544 900

1 563 953

1 164 511

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

7 772 900

8 841 377

6 703 021

53

Egyéb nem intézményi ellátások

310 000

310 000

52 205

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

310 000

310 000

52 205

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

96 000

96 000

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

96 000

96 000

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

309 480

309 480

279 162

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3 420

3 420

70

Tartalékok

571 671

3 862 818

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

881 151

4 271 718

378 582

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

605 860

605 860

76

Részesedések beszerzése

0

10 000

10 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

163 582

163 582

79

Beruházások (=72+…+78)K6

0

779 442

779 442

80

Ingatlanok felújítása

0

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

19 183 927

26 698 818

20 409 531

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 415 030

8 440 644

8 440 644

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 565 715

6 216 803

6 216 803

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

342 900

342 900

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

15 780 745

17 000 347

17 000 347

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

2 174 412

2 675 850

2 675 850

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

17 955 157

19 676 197

19 676 197

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

0

3 413 449

3 413 449

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

0

3 413 449

3 413 449

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

1 050 000

1 050 000

768 438

26

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

80 000

80 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

80 000

80 000

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

10 000

7 175

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

1 140 000

1 140 000

775 613

34

Készletértékesítés ellenértéke

85 000

85 000

248 005

35

Szolgáltatások ellenértéke

430 000

430 000

779 400

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

5 000

38

Ellátási díjak

150 000

150 000

63 900

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5 000

5 000

27

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

5 000

5 000

27

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

0

201 411

201 411

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

670 000

871 411

1 297 743

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

50 000

50 000

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

50 000

50 000

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

19 815 157

25 151 057

25 163 002

3. melléklet

2020. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

631 230

631 230

631 230

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91

631 230

631 230

631 230

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

29

Váltókiadások

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9

631 230

631 230

631 230

4. melléklet

2020. évi finanszírozás bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

1 560 038

1 560 038

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)B813

0

1 560 038

1 560 038

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

618 953

618 953

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81

0

2 178 991

2 178 991

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi
szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

0

2 178 991

2 178 991

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Igazgatási feladatok

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Létszám összesen:

1

1

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatás

4

4

0

Létszám összesen:

4

4

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

155 729

103 819

103 819

103 819

103 819

103 819

103 819

103 819

103 819

103 819

103 819

103 819

1 297 743

2.Közhatalmi bevételek

93 074

62 049

62 049

62 049

62 049

62 049

62 049

62 049

62 049

62 049

62 049

62 049

775 613

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

2 040 042

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

17 000 347

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

321 102

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

2 675 850

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 413 449

0

3 413 449

7.Finanszírozási bevétel

618 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

618 953

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

187 205

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

1 560 038

9.Bevételek (1-8):

3 416 104

1 864 767

1 864 767

1 864 767

1 864 767

1 864 767

1 864 767

1 864 767

1 864 767

1 864 767

5 278 216

1 864 767

27 341 993

Kiadások

10.Működési kiadások

2 431 358

1 620 906

1 620 906

1 620 906

1 620 906

1 620 906

1 620 906

1 620 906

1 620 906

1 620 906

1 620 906

1 620 906

20 261 319

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

779 442

0

0

779 442

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

Összesen

0

0

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

Köztéri bútorok vásárlása

769 442

2020.

769 442

Összesen

769 442

769 442

8. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

Megnevezés

Összeg (Ft)

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből

2 828 724

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

2 696 424

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

132 300

4

Bevételek ( + )

25 776 381

5

Kiadások ( - )

21 040 761

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből

7 564 344

7

Ÿ Bankszámlák egyenlege

7 334 914

8

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

229 430

9. melléklet

Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

466 479

0

400 977

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

466 479

0

400 977

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

75 721 062

0

75 565 413

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 402 458

0

4 317 691

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

605 198

0

1 211 058

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

80 728 718

0

81 094 162

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

111 267

0

121 267

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

101 267

0

111 267

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

10 000

0

10 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

111 267

0

121 267

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

81 306 464

0

81 616 406

47

C/II/1 Forintpénztár

132 300

0

229 430

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

132 300

0

229 430

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 696 424

0

7 334 914

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 696 424

0

7 334 914

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 828 724

0

7 564 344

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi
bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

665 984

0

665 984

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

436 017

0

436 017

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira

29 601

0

29 601

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb
közhatalmi bevételekre

200 366

0

200 366

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési
bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 001 319

0

788 819

70

D/I/4a.-ebből: költségvetési évben esedékes követelések
készletértékesítés ellenértékére

690 800

0

478 300

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
tulajdonosi bevételekre

310 519

0

310 519

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú
átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

25 000

0

25 000

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről

25 000

0

25 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 692 303

0

1 479 803

143

D/III Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

60 000

0

8 839

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

20 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

80 000

0

28 839

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 772 303

0

1 508 642

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános
forgalmi adó

7 322 668

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
elszámolása (E/I/1+…+E/I/4)

7 322 668

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III)

7 322 668

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

93 230 159

0

90 689 392

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

49 768 395

0

49 768 395

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

27 347 921

0

27 347 921

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 364 464

0

3 364 464

180

G/IV Felhalmozott eredmény

8 104 575

0

9 236 365

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

1 131 790

0

-2 471 755

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

89 717 145

0

87 245 390

186

H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi
kiadásai

15 990

0

15 990

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb
működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b)

20

0

20

209

H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

16 010

0

16 010

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

631 230

0

618 953

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezett-
ségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

631 230

0

618 953

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

631 230

0

618 953

234

H/III/1 Kapott előlegek

1 280 732

0

1 196 733

236

H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása

67 954

0

95 218

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 348 686

0

1 291 951

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 995 926

0

1 926 914

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 517 088

0

1 517 088

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 517 088

0

1 517 088

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

93 230 159

0

90 689 392

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

A

81 306 464

81 616 406

100,38

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

466 479

400 977

85,96

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

466 479

400 977

85,96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

1 528 979

1 463 477

95,72

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

-1 062 500

-1 062 500

100

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

80 728 718

81 094 162

100,45

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

75 721 062

75 565 413

99,79

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

30 043 776

29 888 127

99,48

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/1/b

-200 000

-200 000

100

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

36 135 504

36 135 504

167,10

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

9 741 782

9 741 782

105,33

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

4 402 458

4 317 691

98,07

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-675 323

-675 323

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

1 604 045

1 519 278

94,72

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3 473 736

3 473 736

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

605 198

1 211 058

200,11

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

605 198

1 211 058

200,11

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

111 267

121 267

108,99

1. Tartós részesedések

A/III/1

111 267

121 267

108,99

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

111 267

121 267

108,99

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT
ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

2 828 724

7 564 344

267,41

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

132 300

229 430

173,42

III. Forintszámlák

C/III

2 696 424

7 334 914

272,02

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 772 303

1 508 642

85,12

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 692 303

1 479 803

87,44

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

80000

28 839

36,05

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

E

7322668

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

93 230 159

90 689 392

97,27

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

89 717 145

87 245 390

100

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

49 768 395

49 768 395

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

27 347 921

27 347 921

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

3 364 464

3 364 464

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

8 104 575

9 236 365

113,96

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

1 131 790

- 2 471 755

-218,39

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 995 926

1 926 914

96,54

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

16 010

16 010

100

II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek

H/II

631 230

618 953

98,06

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 348 686

1 291 951

95,79

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 517 088

1 517 088

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

93 230 159

90 689 392

97,27

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

3 427 045

3 427 045

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi
eszközök

L/2

1 473 500

1 473 500

100

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe,
bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1.

Magánszemélyek kommunális adója

768 438

-

2.

Gépjárműadó

-

Összesen:

768 438

12. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021.évre

2022.évre

2023.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

15 151 144

15 454 167

16 072 334

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

2 744 756

2 799 651

2 911 637

Közhatalmi bevételek

1 040 400

1 061 208

1 103 656

Működési bevételek

681 360

694 987

722 787

Működési célú átvett pénzeszközök

51 000

52 020

54 101

Működési célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

19 668 660

20 062 033

20 864 515

Személyi juttatások

9 630 242

9 822 847

10 215 761

Munkaadókat terhelő járulékok

1 803 934

1 840 013

1 913 613

Dologi kiadások

7 356 819

7 503 955

7 804 114

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

316 200

322 524

335 425

Egyéb működési célú kiadások

561 464

572 693

595 601

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

0

0

0

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

19 668 659

20 062 032

20 864 513

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 500 000

1 530 000

1 591 200

Felhalmozási célú bevételek összesen:

1 500 000

1 530 000

1 591 200

Beruházási kiadások

1 500 000

0

0

Felújítási kiadások

500 000

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

2 000 000

2 040 000

2 121 600

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

21 168 660

21 592 033

22 455 715

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

21 668 659

22 102 032

22 986 113

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés

2020.terv

mód.ei.

Teljesítés

1

Helyi adó

1 140 000

1 140 000

775 613

2

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7

Saját bevételek összesen (1+….+6)

1 140 000

1 140 000

775 613

8

Hitel, kölcsön

0

0

0

9

Értékpapír

0

0

0

10

Váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség
kikötésével

0

0

0

13

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és
azok összege

0

0

0

14. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2020. évi
tény

Kiadások

2020. évi
tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

21 749 553

Működési célú kiadások

19 630 089

Intézményi működési bevételek

1 297 743

Személyi jellegű kiadások

11 002 158

Közhatalmi bevételek

775 613

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális
hozzájárulási adó

1 494 123

Önkormányzatok működési célú támogatása

17 000 347

Egyéb működési célú támogatások

2 675 850

Dologi kiadások

6 703 021

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 205

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

378 582

Felhalmozási célú bevételek

3 413 449

Felhalmozási célú kiadások

779 442

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

Intézményi beruházások

779 442

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

3 413 449

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

779 442

Finanszírozási kiadások

631 230

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.

631 230

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú
bevételek nélkül)

25 163 002

Kiadások összesen

21 040 761

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.

1 560 038

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igényb.

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

618 953

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

27 341 993

Kiadások mindösszesen

21 040 761

Működési célú bevételek összesen

23 928 544

Működési célú kiadások összesen

20 261 319

Felhalmozási célú bevételek összesen

3 413 449

Felhalmozási célú kiadások összesen

779 442