Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21 - 2021. 05. 23

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 1/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ácsteszér Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben eljárva, figyelemmel a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A változtatási tilalom elrendeléséről szóló Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A TT-21302 munkaszámú településrendezési terv felülvizsgálat során készülő új helyi építési szabályzat hatálybalépéséig, de legfeljebb jelen rendelet hatálybalépésétől számított 3 évig változtatási tilalom áll fenn az 1. mellékletben kimutatott helyrajzi számú ingatlanok területén, illetve a térképen kiemelt területekre vonatkozóan.”

2. § A változtatási tilalom elrendeléséről szóló Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Térkép

Táblázat