Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 21

Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő–testülete (a továbbiakban: Képviselő–testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht) 24. §-a és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet(továbbiakban Ávr.) 27. §-ában szabályozottak szerint, a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvényben megfogalmazott pénzügyi gazdasági feltételek figyelembe vételével, az alábbi rendeletet alkotja:
a következőket rendeli el:[1]

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a Képviselő-testületre, annak szerveire, az önkormányzat által irányított költségvetési szervre.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

(3)[2] A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

I. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § [3] (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetését

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 581.143.242 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 435.541.368 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 145.601.874 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 581.143.242 Ft-ban, ezen belül:
  • ba) 54.090.700 Ft személyi jellegű kiadásban,
  • bb) 7.900.000 Ft munkaadót terhelő járulékban,
  • bc) 192.723.045 Ft dologi jellegű kiadásban,
  • bd) 9.708.480 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,
  • be) 169.117.639 Ft egyéb működési célú kiadásokban,
  • bf) 101.151.874 Ft beruházásokban,
  • bg) 44.450.000 Ft felújításokban,
  • bh) 2.001.504 Ft finanszírozási célú kiadásban

  állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a2021. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1)[4] Bükkösd Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2020. évben 34 főben, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 16 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

 • a) Önkormányzati jogalkotás 0 fő
 • b) Egészségügyi ellátás 1 fő
 • c) Város-és községgazdálkodás 1 fő
 • d) Étkeztetés 0 fő
 • e) Falugondnok 1 fő
 • f) Pályázati foglakoztatás 9 fő
 • g) Mindösszesen: 12 fő
 • h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 16 fő

(2) Az önkormányzat álláshelyeinek számát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4. § [5] A Szeszfőzde 2020. évi költségvetését

 • a) 0 e Ft Összes bevétellel
 • b) 0 e Ft Összes kiadással

állapítja meg.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja.

5. § A tervezett működési hiány finanszírozására a tervezett pénzmaradvány igénybevételét - belső finanszírozásként- engedélyezi a Képviselő-testület.

III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

6. § A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról szóló Korm. rendelet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók részére a megállapított havi személyi alapbér kötelező legkisebb összege 161.000.- Ft/hó, garantált bérminimum: 210.600,- Ft, a köztisztviselői illetményalap 46.380,-Ft. Személyi illetmény a Kttv. 235. §-a alapján kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselő részére állapítható meg a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra. Az így megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Tárgyévet megelőző átlagkereset összege 364.300,-Ft. Személyi illetmény megállapítása esetén pótlék nem fizethető.

7. § A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a rendeletalkotás.
(Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontja.)

Előirányzatok megváltoztatása

8. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

9. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. ( Áht. 40. § (5) bek.)

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
( Áht. 40. § (5) bek.

10. § A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

11. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv

 • a) személyi juttatási előirányzatát az Ámr. 88. §-ának megfelelően,
 • b) felhalmozási célú előirányzatát kizárólag az előző évi pénzmaradványa terhére változtathatja meg.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveknél a személyi juttatások év közbeni változtatására a 88. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, figyelemmel az Áht. 98. §-ában foglaltakra.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét. (Ámr. 68. § (3) bek.)

Költségvetési szervek pénzmaradványa

12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

IV. FEJEZET LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS

13. § A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető cafeteria juttatás éves keretösszegét 400.00 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magába foglalja.

Átruházott hatáskörök

14. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 73. § (3) bekezdés alapján az előirányzatok átcsoportosítási jogát a tárgyév utolsó képviselő–testületi ülésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra a polgármesterre ruházza át.

(2) Az Áht. 77. § (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a Képviselő-testület előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit az önkormányzat költségvetésében elfogadott, előirt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakban nyújtott előleg költségvetési támogatásnak minősül, ennek megfelelően kerül elszámolásra.
E rendeletben nem szabályozott gazdálkodási kérdésekben a Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethatályos rendelkezéseit kell figyelembe venni.

15. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1. napjától a 2020. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat címrendje

A

B

C

D

1

Cím

Alcím

Jogcím

Megjegyzés

2

I.

1.

1.

Bükkösd Községi Önkormányzat

3

2.

2.

Önállóan működő költségvetési szervek

4

2/1

-

2. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat és intézménye álláshelyeinek száma

A.

B.

C.

D.

E.

E.

1

Sor-
szám

Megnevezés

Álláshelyek száma
2019. december 31-én

Változás

Álláshelyek száma 2020. január 1-től

Álláshelyek száma 2020. március 1-től

2

I.

Alapfeldatokat ellátó intézmények

3

0

0

0

0

4

I.

Alapfeladatokat ellátó intézmények összesen

0

0

0

0

5

Önkormányzat Képviselő-testülete

0

0

6

1.

Képviselő testület

7

0

7

7

7

2.

Egyéb önkormányzati feladatok

10

1

11

11

8

3.

Közfoglalkoztatás

13

0

13

16

9

II.

Önkormányzat összesen

30

1

31

34

10

III.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

30

1

31

34

11

Tájékoztató táblázat

12

1

Képviselők

6

6

6

13

2

Polgármester, alpolgármester

1

1

1

14

3

Bizottsági tagok

3

3

3

15

4

Köztisztviselő

0

0

0

16

5

Közalkalmazottak

3

-1

2

2

17

6

Munka törvénykönyve alá tartozók

7

2

9

9

18

7

Megbízási jogviszonyban foglalkozattottak

10

10

10

3. melléklet [6]

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás

3

B111

Helyi önkormányzatok működési általános támogatása

21 856 052

21 856 052

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása

0

0

5

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

26 381 543

16 000 050

6

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 290 630

7

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 695 450

8

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

0

9

B11

Önkormányzatok működési támogatása

50 037 595

41 842 182

10

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

24 161 820

140 488 062

11

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

74 199 415

182 330 244

12

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

48 601 469

13

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

0

14

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

48 601 469

15

B34

Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 800 000

16

B351

Értékesítési és forgalmi adók

4 200 000

50 000 000

117

B354

Gépjármű adók

2 900 000

0

18

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

60 000

60 000

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

9 660 000

52 860 000

20

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

140 000

140 000

21

B3

Közhatalmi bevétel

9 800 000

53 000 000

22

B4

Működési bevétel

11 870 906

13 870 000

23

B5

Felhalmozási bevétel

0

0

24

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

21 000 000

25

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

26

B8

Pénzmaradvány

243 487 679

262 341 529

27

B1-B8

Költségvetési bevétel

366 358 000

581 143 242

4. melléklet [7]

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás

3

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30 155 500

36 400 000

4

K1102

Normatív jutalmak

0

0

5

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

950 000

6

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

7

K1105

Végkielégítés

0

0

8

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

9

K1107

Béren kívüli juttatások

400 000

400 000

10

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

11

K1109

Közlekedési költségtérítés

153 000

213 000

12

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

13

K111

Lakhatási támogatások

0

0

14

K112

Szociális támogatások

0

0

15

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

450 000

3 780 000

16

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4 252 600

4 252 600

17

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások

6 092 100

7 921 100

18

K123

Egyéb külső személyi juttatások

500 000

174 000

19

K1

Személyi juttatások

42 003 200

54 090 700

20

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 689 900

7 900 000

21

K3

Dologi kiadások

108 802 000

192 723 045

22

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

5 400 000

9 708 480

23

K502

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése

5 400 000

11 213 000

25

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

34 265 850

37 265 876

26

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

7 000 000

27

K513

Tartalék

42 494 546

113 638 763

28

K5

Egyéb működési kiadások

85 510 396

169 117 639

29

K6

Beruházások

71 501 000

101 151 874

30

K7

Felújítások

44 450 000

44 450 000

31

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

32

K9

Megelőlegezések

2 001 504

2 001 504

33

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

366 358 000

581 143 242

5. melléklet

Bükkösd Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként, feladatonként

5. melléklet .pdf

6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege[8]

A

B

C

D

E

F

G

1

Működési

Eredeti

módosítás

Költségvetési
egyenleg

Felhalmozás

Eredeti

módosítás

2

Bevétel

Bevételek

3

Önkormányzatok működési
támogatása

50 037 595

40 789 709

Felhalmozási célú támogatás
Áh-n belül

0

48 601 469

4

Egyéb működési támogatások

24 161 820

138 000 000

Értékesítésből származó saját
bevétel

0

0

5

Közhatalmi bevételek

9 800 000

53 000 000

Vagyonhasznosításból származó
bebétel

0

0

6

Önkormányzat működési bevételei

11 870 906

13 870 000

Felhalmozási célú átvett
pénzeszköz

0

0

7

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

21 000 000

8

Előző évi pénzmaradvány

127 536 679

144 309 171

Előző évi pénzmaradvány

115 951 000

97 000 405

9

Bevétel összesen

250 407 000

410 968 880

Bevétel összesen

115 951 000

145 601 874

10

Kiadások

Kiadások

11

Személyi juttatások

42 003 200

54 090 700

Beruházások

71 501 000

101 151 874

12

Munkaadót terhelő járulékok

6 689 900

7 900 000

Felújítások

44 450 000

44 450 000

13

Dologi kiadások

108 802 000

190 483 045

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

14

Ellátottek pénzbeli juttatásai

5 400 000

9 708 480

Beruházási hitel törlesztése

0

0

15

Egyéb működési célú kiadások

43 015 850

55 478 876

Tartalék

16

Tartalék

42 494 546

91 306 275

17

Megelőlegezés

2 001 504

2 001 504

18

Kiadások összesen

250 407 000

410 968 880

Kiadások összesen

115 951 000

145 601 874

19

Működési egyenleg

0

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

0

7. melléklet

Bevételek alakulása részletesen

7. melléklet.pdf

8. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi felújítási és beruházási erőforrásai forrásonként

A.

B.

C.

D

E

F

G

1

Sorszám

Megnevezés

Összesen

Saját erő

Fejlesztési
hitel

Eu-s
támogatás

Hazai
támogatás

2

Beruházások

3

1

Kerékpárút és pihenő kialakítás TOP 1.2.1-15

2 910 000

2 910 000

4

2

Orvosi eszközök Magyar Falu Program

1 994 992

1 994 992

5

3

TOP 1.1.3 Piac

81 990 000

81 990 000

6

4

Egyéb eszközök a hivatalba

516 185

516 185

7

5

Falubiusz beszerzése Magyar Falu

13 740 697

13 740 697

8

6

0

9

7

0

10

Beruházások összesen

101 151 874

11

12

Felújítások

13

1

VP 6.7.2.1 út

39 450 002

39 450 002

14

2

Kossuth L. u. járda felújítás

4 999 998

4 999 998

15

3

0

16

4

0

17

Felújítások összesen

44 450 000

18

19

Felhalmozási kiadások összesen

145 601 874

9. melléklet

Bevételek alakulása több éves bontásban[10]

A

B

C

D

E

F

G

1

Sorszám

Megnevezés

Tárgyév (2020. év)

Saját bevétel és adosságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyyévet követően

Összesen

2021. évben

2022. évben

2023. évben

2

1

Helyi adók

52 860 000

47 574 000

47 574 000

47 574 000

195 582 000

3

2

Osztalék, koncesszíós díjak

0

0

4

3

Díjak, pótlékok, bírságok

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

5

4

Tárgyi eszközok, immateriális javak,
vagyon értékű jogok értékesítése,
vagyonhasznosításból szátmazó bevétel

0

6

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

7

6

Vállalt értékesítésből, privatizációból
származó bevételek

0

8

7

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülések

0

9

8

Saját bevételek

53 060 000

47 774 000

47 774 000

47 774 000

196 382 000

10

9

Saját bevételek 50%-a

26 530 000

23 887 000

23 887 000

23 887 000

98 191 000

11

10

Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)

0

0

0

0

0

12

11

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

13

12

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

14

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

15

14

Adott váltó

0

16

15

Pénzügyi lízing

0

17

16

Halasztott fizetés

0

18

17

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

19

18

Tárgyévben keletkezett illetve
keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19-25 sor)

0

0

0

0

0

20

19

Felvett és átvett hitel és annak
tőketartozás

0

21

20

Felvett és átvett kölcsön és annak
tőketartozás

0

22

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

22

Adott váltó

0

24

23

Pénzügyi lízing

0

25

24

Halasztott fizetés

0

26

25

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

0

27

26

Fizetési kötelezettség összesen
(10+18 sor)

0

0

0

0

0

28

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (9-26 sor)

26 530 000

23 887 000

23 887 000

23 887 000

98 191 000

10. melléklet [12]

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

1. Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2

Kiadások

3

1

Személyi jellegű kiadások

61 990 700

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

3 717 826

4

2

Dologi jellegű kiadások

192 723 045

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

3 895 516

5

3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 708 480

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

6

4

Egyéb működési kiadás

55 478 876

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 835

7

5

Beruházások

101 151 874

498 000

165 100

698 500

546 100

2 921 000

1 400 000

8

6

Felújítások

44 450 000

11 112 500

11 112 500

11 112 500

11 112 500

9

7

Megelőlegezés

2 001 504

2 001 504

10

8

Tartalék

113 638 763

113 638 763

11

Kiadások összesen

581 143 242

36 274 980

148 410 239

34 438 576

34 273 476

23 160 976

23 859 476

23 707 076

26 081 976

24 560 976

23 160 976

23 160 976

9 548 177

12

Bevétel

13

1

Önkormányzat működési
támogatása

41 842 182

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

4 927 429

14

2

Egyéb működési célú támogatás

140 488 062

10 396 500

11 278 500

3 578 500

3 578 583

5 050 000

3 200 000

11 278 500

3 200 000

3 200 000

3 200 000

4 000 000

3 200 000

15

3

Felhalmozási célú támogatás
Áh-n belül

48 601 469

48 601 469

16

4

Közhatalmi bevételek

53 000 000

460 000

460 000

860 000

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

860 000

460 000

460 000

470 000

17

5

Működési bevételek

13 870 000

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

18

6

Működési célú átvett pénzeszköz

21 000 000

10 000 000

11 000 000

19

7

Pénzmaradvány

262 341 529

262 341 529

20

Bevételek összesen

581 143 242

64 100 651

288 722 711

9 081 182

8 681 265

10 152 682

19 302 682

16 381 182

8 302 682

8 702 682

8 302 682

9 102 682

9 753 262

21

Támogatást megelőlegező hitel

0

22

Kiadás/Bevétel egyenlege

0

27 825 670

140 312 471

-25 357 395

-25 592 212

-13 008 295

-4 556 795

-7 325 895

-17 779 295

-15 858 295

-14 858 295

-14 058 295

205 085

11. melléklet [13]

Bükkösd Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

1

Ft

2

Sorszám

Bevétel

2020. év

2021. év

2022. év

3

1

Önkormányzatok működési támogatása

41 842 182

46 026 400

46 026 400

4

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

140 488 062

154 536 868

154 536 868

5

3

Felhalmozási célú támogatások

48 601 469

0

0

6

4

Közhatalmi bevétel

53 000 000

53 000 000

53 000 000

7

5

Működési bevétel

13 870 000

10 000 000

10 000 000

8

6

Felhalmozási bevétel

0

0

0

9

7

Működési célú átvett pénzeszközök

21 000 000

0

0

10

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

11

9

Költségvetési bevétel

318 801 713

263 563 268

263 563 268

12

10

Pénzmaradvány

262 341 529

53 894 812

45 798 801

13

11

Finanszírozási bevétel

0

0

0

14

12

Összes bevétel

581 143 242

317 458 080

309 362 069

15

Kiadások

2020. év

2021. év

2022. év

16

1

Személyi juttatások

54 090 700

57 336 142

60 202 949

17

2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 900 000

9 747 144

9 747 144

18

3

Dologi kiadások

192 723 045

173 450 741

156 105 666

19

4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

9 708 480

5 000 000

4 500 000

20

5

Egyéb működési kiadások

55 478 876

300 000

270 000

21

6

Beruházások

101 151 874

0

0

22

7

Felújítások

44 450 000

0

0

23

8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

24

9

Tartalék

113 638 763

0

0

25

10

Megelőlegezések

2 001 504

0

0

26

11

Költségvetési kiadások

581 143 242

245 834 027

230 825 760

12. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi normatív állami hozzájárulásai jogcímenként

A

B

C

1

I.

Helyi önkormányzatok működésénak általános támogatása

2

1.

Települési önkormányzat működésénak támogatása

3

I.1.b.a.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok

7 098 840

4

I.1.b.b.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

4 480 000

5

I.1.b.c.

Köztetmető fenntartásának támogatása

1 337 496

6

I.1.b.d.

Közutak fentartásának támogatása

9 831 370

7

I.b

22 747 706

8

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok

7 000 000

9

I.c.

7 000 000

10

Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás

89 250

11

I.d.

89 250

12

Kiegészítés

-8 237 104

13

Polgármesteri illetmény támogatás

256 200

14

I.I

Alaptámogatás

21 856 052

15

II.1. (1)

Óvodaped. elismert létszám 8.hó

0

16

II.1. (1)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 8. hó

0

17

II.1. (2)

Óvodaped. elismert létszám 4 hó

0

18

II.1. (2)

Óvodaped. szakkép. nem rendelkező 4.hó

0

19

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 8. hó

0

20

II.1. (3)

Óvoda napi nyiltvatartási ideje 4.hó

0

21

II.5.

Alapfokú végzettségű pedagógus

0

22

II.

Köznevelés támogatás

0

23

Települési önk. egyéb szociális feladatok

5 600 000

24

III.c.

Szociális étkezés

2 941 200

25

III.d.(1)

Házi segítségnyújtás- szociális gondozás

0

26

III.d.(2)

Házi segítsújtás- személyi gondozás

0

27

Falugondnoki szolgálat

4 250 000

28

III.f

Idősek nappali ellátása

0

29

Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám

10 736 000

30

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

2 177 639

31

Szünidei étkezés

676 704

32

III.

Szociális támogatás

26 381 543

33

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

34

IV.

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000


[1] A bevezetője a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-a szerint módosított szöveg.
[2] Az 1. § (3) bekezdését a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
[3] A 2. § a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 3. § (1) bekezdése a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 4. § a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[6] A 3. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 4. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 6. melléklet címe a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 6. mellékletben foglalt táblázata a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. mellékletben foglalt táblázata a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 9. melléklet címe a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 9. mellékletben foglalt táblázata a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 10. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 11. melléklet a Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.