Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21 - 2021. 05. 20

Bükkösd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.7.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Bükkösd Község Polgármestere a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Bükkösd Község Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá.”

2. § A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020.évi költségvetését

 • a) tárgyévi költségvetési bevételét 581.143.242 Ft-ban,
  • aa) működési költségvetési bevételét 435.541.368 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 145.601.874 Ft-ban,
 • b) tárgyévi költségvetési kiadását 581.143.242 Ft-ban, ezen belül:
  • ba) 54.090.700 Ft személyi jellegű kiadásban,
  • bb) 7.900.000 Ft munkaadót terhelő járulékban,
  • bc) 192.723.045 Ft dologi jellegű kiadásban,
  • bd) 9.708.480 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaiban,
  • be) 169.117.639 Ft egyéb működési célú kiadásokban,
  • bf) 101.151.874 Ft beruházásokban,
  • bg) 44.450.000 Ft felújításokban,
  • bh) 2.001.504 Ft finanszírozási célú kiadásban

  állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a2021. évi működési és felhalmozási kiadás-bevétel alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési bevételeit feladatonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a 2021. évi felújítási és beruházási erőforrásait forrásonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi saját bevételei alakulásának részletezését a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi likviditási ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi bevételei és kiadásai következő három év szerinti részletezését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.”

3. § A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bükkösd Községi Önkormányzat költségvetési létszámkeretét 2020. évben 34 főben, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás létszámkeretét 16 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

 • a) Önkormányzati jogalkotás 0 fő
 • b) Egészségügyi ellátás 1 fő
 • c) Város-és községgazdálkodás 1 fő
 • d) Étkeztetés 0 fő
 • e) Falugondnok 1 fő
 • f) Pályázati foglakoztatás 9 fő
 • g) Mindösszesen: 12 fő
 • h) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 16 fő”

4. § A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A Szeszfőzde 2020. évi költségvetését

 • a) 0 e Ft Összes bevétellel
 • b) 0 e Ft Összes kiadással

állapítja meg.”

5. § (1) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a Bükkösd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II.07.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Bükkösd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.7..) önkormányzati rendelete bevezető részében az „az alábbi rendeletet alkotja:” szövegrész.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

3. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás

3

B111

Helyi önkormányzatok működési általános támogatása

21 856 052

21 856 052

4

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása

0

0

5

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

26 381 543

16 000 050

6

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 290 630

7

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 695 450

8

B116

Elszámolásból származó bevétel

0

0

9

B11

Önkormányzatok működési támogatása

50 037 595

41 842 182

10

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

24 161 820

140 488 062

11

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

74 199 415

182 330 244

12

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

48 601 469

13

B25

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről

0

0

14

B2

Felhalmozási célú támogatások

0

48 601 469

15

B34

Vagyoni típusú adók

2 500 000

2 800 000

16

B351

Értékesítési és forgalmi adók

4 200 000

50 000 000

117

B354

Gépjármű adók

2 900 000

0

18

B355

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

60 000

60 000

19

B35

Termékek és szolgáltatások adói

9 660 000

52 860 000

20

B36

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)

140 000

140 000

21

B3

Közhatalmi bevétel

9 800 000

53 000 000

22

B4

Működési bevétel

11 870 906

13 870 000

23

B5

Felhalmozási bevétel

0

0

24

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

21 000 000

25

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

26

B8

Pénzmaradvány

243 487 679

262 341 529

27

B1-B8

Költségvetési bevétel

366 358 000

581 143 242

2. melléklet

4. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatként

A

B

C

D

1

Ft-ban

2

Rovatszám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítás

3

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

30 155 500

36 400 000

4

K1102

Normatív jutalmak

0

0

5

K1103

Céljuttatás, projektprémium

0

950 000

6

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

7

K1105

Végkielégítés

0

0

8

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

9

K1107

Béren kívüli juttatások

400 000

400 000

10

K1108

Ruházati költségtérítés

0

0

11

K1109

Közlekedési költségtérítés

153 000

213 000

12

K1110

Egyéb költségtérítések

0

0

13

K111

Lakhatási támogatások

0

0

14

K112

Szociális támogatások

0

0

15

K113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

450 000

3 780 000

16

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

4 252 600

4 252 600

17

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások

6 092 100

7 921 100

18

K123

Egyéb külső személyi juttatások

500 000

174 000

19

K1

Személyi juttatások

42 003 200

54 090 700

20

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 689 900

7 900 000

21

K3

Dologi kiadások

108 802 000

192 723 045

22

K4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

5 400 000

9 708 480

23

K502

Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése

5 400 000

11 213 000

25

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

34 265 850

37 265 876

26

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 350 000

7 000 000

27

K513

Tartalék

42 494 546

113 638 763

28

K5

Egyéb működési kiadások

85 510 396

169 117 639

29

K6

Beruházások

71 501 000

101 151 874

30

K7

Felújítások

44 450 000

44 450 000

31

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

32

K9

Megelőlegezések

2 001 504

2 001 504

33

K1-K9

Költségvetési kiadások összesen

366 358 000

581 143 242

3. melléklet

6. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú kiadási-bevételi egyenlege

A

B

C

D

E

F

G

1

Ft-ban

2

Működési

Eredeti

módosítás

Költségvetési
egyenleg

Felhalmozás

Eredeti

módosítás

3

Bevétel

Bevételek

4

Önkormányzatok működési támogatása

50 037 595

41 842 182

Felhalmozási célú támogatás Áh-n belül

0

48 601 469

5

Egyéb működési támogatások

24 161 820

140 488 062

Értékesítésből származó saját bevétel

0

0

6

Közhatalmi bevételek

9 800 000

53 000 000

Vagyonhasznosításból származó bevétel

0

0

7

Önkormányzat működési bevételei

11 870 906

13 870 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

8

Működési célú átvett pénzeszközök

27 000 000

21 000 000

9

Előző évi pénzmaradvány

127 536 679

165 341 124

Előző évi pénzmaradvány

115 951 000

97 000 405

10

Bevétel összesen

250 407 000

435 541 368

Bevétel összesen

115 951 000

145 601 874

11

Kiadások

Kiadások

12

Személyi juttatások

42 003 200

54 090 700

Beruházások

71 501 000

101 151 874

13

Munkaadót terhelő járulékok

6 689 900

7 900 000

Felújítások

44 450 000

44 450 000

14

Dologi kiadások

108 802 000

192 723 045

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 400 000

9 708 480

Beruházási hitel törlesztése

0

0

16

Egyéb működési célú kiadások

43 015 850

55 478 876

Tartalék

17

Tartalék

42 494 546

113 638 763

18

Megelőlegezés

2 001 504

2 001 504

19

Kiadások összesen

250 407 000

435 541 368

Kiadások összesen

115 951 000

145 601 874

20

Működési egyenleg

0

0

0

Felhalmozási egyenleg

0

0

4. melléklet

9. melléklet

Bevételek alakulása több éves bontásban

A

B

C

D

E

F

G

1

Ft-ban

2

Sorszám

Megnevezés

Tárgyév
(2020. év)

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követően

Összesen

3

2021. évben

2022. évben

2023. évben

4

1

Helyi adók

52 860 000

47 574 000

47 574 000

47 574 000

195 582 000

5

2

Osztalék, koncessziós díjak

0

0

6

3

Díjak, pótlékok, bírságok

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

7

4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jogok értékesítése,
vagyonhasznosításból származó bevétel

0

8

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

9

6

Vállalt értékesítésből, privatizációból származó bevételek

0

10

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések

0

11

8

Saját bevételek

53 060 000

47 774 000

47 774 000

47 774 000

196 382 000

12

9

Saját bevételek 50%-a

26 530 000

23 887 000

23 887 000

23 887 000

98 191 000

13

10

Előző évekhez képest tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11-17 sor)

0

0

0

0

0

14

11

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

15

12

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

16

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

17

14

Adott váltó

0

18

15

Pénzügyi lízing

0

19

16

Halasztott fizetés

0

20

17

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

21

18

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (19-25 sor)

0

0

0

0

0

22

19

Felvett és átvett hitel és annak tőketartozás

0

23

20

Felvett és átvett kölcsön és annak tőketartozás

0

24

21

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

25

22

Adott váltó

0

26

23

Pénzügyi lízing

0

27

24

Halasztott fizetés

0

28

25

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

29

26

Fizetési kötelezettség összesen (10+18 sor)

0

0

0

0

0

30

27

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-26 sor)

26 530 000

23 887 000

23 887 000

23 887 000

98 191 000

5. melléklet

10. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

1. Bükkösd Község Önkormányzat 2020. évi erőforrásfelhasználás ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1

Sor-
szám

Megnevezés

Összesen

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

2

Kiadások

3

1

Személyi jellegű kiadások

61 990 700

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

5 165 892

3 717 826

4

2

Dologi jellegű kiadások

192 723 045

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

16 060 254

3 895 516

5

3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 708 480

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

6

4

Egyéb működési kiadás

55 478 876

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 831

1 859 835

7

5

Beruházások

101 151 874

498 000

165 100

698 500

546 100

2 921 000

1 400 000

8

6

Felújítások

44 450 000

11 112 500

11 112 500

11 112 500

11 112 500

9

7

Megelőlegezés

2 001 504

2 001 504

10

8

Tartalék

113 638 763

113 638 763

11

Kiadások összesen

581 143 242

36 274 980

148 410 239

34 438 576

34 273 476

23 160 976

23 859 476

23 707 076

26 081 976

24 560 976

23 160 976

23 160 976

9 548 177

12

Bevétel

13

1

Önkormányzat működési
támogatása

41 842 182

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

3 486 849

4 927 429

14

2

Egyéb működési célú támogatás

140 488 062

10 396 500

11 278 500

3 578 500

3 578 583

5 050 000

3 200 000

11 278 500

3 200 000

3 200 000

3 200 000

4 000 000

3 200 000

15

3

Felhalmozási célú támogatás
Áh-n belül

48 601 469

48 601 469

16

4

Közhatalmi bevételek

53 000 000

460 000

460 000

860 000

460 000

460 000

460 000

460 000

460 000

860 000

460 000

460 000

470 000

17

5

Működési bevételek

13 870 000

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

1 155 833

18

6

Működési célú átvett pénzeszköz

21 000 000

10 000 000

11 000 000

19

7

Pénzmaradvány

262 341 529

262 341 529

20

Bevételek összesen

581 143 242

64 100 651

288 722 711

9 081 182

8 681 265

10 152 682

19 302 682

16 381 182

8 302 682

8 702 682

8 302 682

9 102 682

9 753 262

21

Támogatást megelőlegező hitel

0

22

Kiadás/Bevétel egyenlege

0

27 825 670

140 312 471

-25 357 395

-25 592 212

-13 008 295

-4 556 795

-7 325 895

-17 779 295

-15 858 295

-14 858 295

-14 058 295

205 085

6. melléklet

11. melléklet

Bükkösd Község Önkormányzat 2020-2022 évi bevételei és kiadásai

A

B

C

D

E

1

Ft

2

Sorszám

Bevétel

2020. év

2021. év

2022. év

3

1

Önkormányzatok működési támogatása

41 842 182

46 026 400

46 026 400

4

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

140 488 062

154 536 868

154 536 868

5

3

Felhalmozási célú támogatások

48 601 469

0

0

6

4

Közhatalmi bevétel

53 000 000

53 000 000

53 000 000

7

5

Működési bevétel

13 870 000

10 000 000

10 000 000

8

6

Felhalmozási bevétel

0

0

0

9

7

Működési célú átvett pénzeszközök

21 000 000

0

0

10

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

11

9

Költségvetési bevétel

318 801 713

263 563 268

263 563 268

12

10

Pénzmaradvány

262 341 529

53 894 812

45 798 801

13

11

Finanszírozási bevétel

0

0

0

14

12

Összes bevétel

581 143 242

317 458 080

309 362 069

15

Kiadások

2020. év

2021. év

2022. év

16

1

Személyi juttatások

54 090 700

57 336 142

60 202 949

17

2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 900 000

9 747 144

9 747 144

18

3

Dologi kiadások

192 723 045

173 450 741

156 105 666

19

4

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

9 708 480

5 000 000

4 500 000

20

5

Egyéb működési kiadások

55 478 876

300 000

270 000

21

6

Beruházások

101 151 874

0

0

22

7

Felújítások

44 450 000

0

0

23

8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

24

9

Tartalék

113 638 763

0

0

25

10

Megelőlegezések

2 001 504

0

0

26

11

Költségvetési kiadások

581 143 242

245 834 027

230 825 760