Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21 - 2021. 05. 21

Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének

  • a) költségvetési bevételei főösszegét 4.318.634 E Ft-ban
  • b) költségvetési kiadásai főösszegét 4.673.770 E Ft-ban
  • c) összes hiányát 355.136 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2021. évi összes kiadásainak módosított előirányzata 2.045.237 E Ft, melyből

  • a) az általános tartalék összege 22.000 E Ft,
  • b) lakóterületi céltartalék összege 20.000 E Ft,
  • c) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege 62.700 E Ft,
  • d) az ingatlanértékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék összege 152.300 E Ft.”

(3) A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás módosított összege 2.405.730 E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.

1. melléklet

„Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított címrendje”

I. Költségvetési címek

Cím

száma

Cím neve

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

2.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

3.

Ózdi Városközponti Óvodák

4.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

5.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

6.

Ózdi Művelődési Intézmények

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

8.

Ózd Városi Rendészet

9.

Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím

Alcím

Megnevezése

száma

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

1.

Hivatali igazgatási kiadások

2.

Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

9.

Ózd Város Önkormányzata

1.

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.

Közúti közlekedés

4.

Környezetvédelem

5.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

6.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

7.

Egészségügy

8.

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

9.

Oktatás, köznevelés

10.

Szociális védelem

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1.

K1

Személyi juttatások

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

K3

Dologi kiadások

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

6.

K6

Beruházások

7.

K7

Felújítások

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9.

K9

Finanszírozási kiadások

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

B3

Közhatalmi bevételek

4.

B4

Működési bevételek

5.

B5

Felhalmozási bevételek

6.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

B8

Finanszírozási bevételek

2. melléklet

„Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként”

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat

M e g n e v e z é s

2021. évi előirányzat

Változások

Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő

Intézményi kezdeményezés alapján

2021. évi módosított előirányzat

I.

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban"

projekt támogatása

10 894

10 894

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

összesen:

10 894

0

0

10 894

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

10 894

0

0

10 894

B3

Közhatalmi bevételek

500

500

B4

Működési bevételek

211 409

211 409

Költségvetési bevételek összesen:

222 803

0

0

222 803

B8

Finanszírozási bevételek

B813

Maradvány igénybevétele

-

működési célú

0

0

-

felhalmozási célú

0

0

Maradvány igénybevétele összesen:

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

0

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

222 803

0

0

222 803

II.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

327 076

327 076

▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ellátásának támogatása

53 454

53 454

▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása

76 440

76 440

▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

100

▪ Közutak fenntartásának támogatása

48 350

48 350

-

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

93 652

93 652

-

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

20

20

-

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

ártalmatlanítására

1 035

1 035

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

összesen:

600 127

0

0

600 127

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

támogatása

-

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő

munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

685 595

685 595

-

Óvoda működtetési támogatás

111 523

111 523

-

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó

többlet kiadásokhoz

20 034

20 034

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

támogatása összesen:

817 152

0

0

817 152

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

214 819

214 819

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat

33 620

33 620

▪ Család- és gyermekjóléti központ

42 705

42 705

▪ Szociális étkeztetés

29 198

29 198

▪ Házi segítségnyújtás

- Személyi gondozás

51 909

51 909

▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása

6 510

6 510

▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

31 500

31 500

▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

18 079

18 079

▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény

10 066

10 066

▪ Bölcsőde támogatása

- Bértámogatás

78 336

78 336

- Üzemeltetési támogatás

20 137

20 137

▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

10 584

10 584

▪ Hajléktalanok átmeneti szállása

26 459

26 459

-

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához

▪ Szakmai dolgozók bértámogatása

122 787

122 787

▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása

▪ Üzemeltetési támogatás

8 336

8 336

-

Gyermekétkeztetés támogatása

▪ Bértámogatás

137 761

137 761

▪ Üzemeltetési támogatás

205 495

205 495

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 442

3 442

-

Támogató szolgáltatás

13 903

13 903

-

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

10 440

10 440

-

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

30 198

30 198

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

1 106 284

0

0

1 106 284

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári

és közművelődési feladatainak támogatása

75 269

75 269

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

támogatások

-

25000 főnél nagyobb lakosság számú önkormányzatok

kompenzálása

180 000

180 000

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

2 598 832

180 000

0

2 778 832

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére

7 836

7 836

-

Társulástól

Ózd Kistérség Többcélú Társulásától

▫ Munkaszervezeti feladatokhoz

4 334

4 334

▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz

6 190

6 190

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

18 360

0

0

18 360

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

2 617 192

180 000

0

2 797 192

B3

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusú adók

-

Építményadó

310 000

-30 000

280 000

Vagyoni típusú adók összesen:

310 000

-30 000

0

280 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

B351

Értékesítési és forgalmi adók

-

Helyi iparűzési adó

770 000

-66 000

704 000

Termékek és szolgáltatások adói összesen:

770 000

-66 000

0

704 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

-

Bírság, pótlék

4 000

4 000

-

Talajterhelési díj

2 000

2 000

Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

6 000

0

0

6 000

Közhatalmi bevételek összesen:

1 086 000

-96 000

0

990 000

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

-

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj

2 480

2 480

▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj

3 108

3 108

▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja

(autógáz töltőállomás)

1 139

1 139

▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj

96

96

▪ ÉRV Zrt-től

▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja

400

400

▫ csatornatisztító jármű bérleti díja

3 600

3 600

▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett

munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja

720

720

Szolgáltatások ellenértéke összesen:

11 543

0

0

11 543

B404

Tulajdonosi bevételek

-

Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából

származó bevétel

▪ ÓZDINVEST Kft-től

▫ Bérlakások üzemeltetési díja

5 000

5 000

▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja

3 000

3 000

▫ Temető üzemeltetési díja

1 924

1 924

▫ Piac üzemeltetési díja

7 547

7 547

▪ ÉRV Zrt-től

▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj

62 700

62 700

Tulajdonosi bevételek összesen

80 171

0

0

80 171

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja

4 717

4 717

-

ÉRV Zrt-től

▪ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja

16 929

16 929

▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja

108

108

▪ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja

972

972

▪ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett

munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja

194

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen

22 920

0

0

22 920

B407

Általános forgalmi adó visszatérítés

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló

munkák ÁFA visszatérítése

3 367

3 367

Általános forgalmi adó visszatérítése összesen

3 367

0

0

3 367

Működési bevételek összesen:

118 001

0

0

118 001

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

-

Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel

190 000

190 000

Felhalmozási bevételek összesen:

190 000

0

0

190 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése államháztartáson kívülről

-

ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése

638

638

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

638

0

0

638

Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+…+B7)

4 011 831

84 000

0

4 095 831

B8

Finanszírozási bevételek

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

B813

Maradvány igénybevétele

működési célú

288 000

288 000

felhalmozási célú

67 136

67 136

Maradvány igénybevétele összesen:

355 136

0

0

355 136

Finanszírozási bevételek összesen:

355 136

0

0

355 136

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

4 366 967

84 000

0

4 450 967

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 589 770

84 000

0

4 673 770

„”

3. melléklet

„A 2021. évi módosított bevételi források intézményenkénti részletezése”

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma

Megnevezése

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési

Felhalmozási

Működési célú

Felhalmozási célú

Költségvetési

Finanszírozási

Bevételek

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

bevételek

átvett

átvett

bevételek

bevételek

összesen

államháztartáson

államháztartáson

pénzeszközök

pénzeszközök

összesen

belülről

belülről

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B1+…+B7

B8

B1+…+B8

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

Eredeti előirányzat

180 458

180 458

180 458

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

180 458

0

0

0

180 458

0

180 458

2

Ózdi Béke Telepi Óvodák

Eredeti előirányzat

3 702

3 702

3 702

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

3 702

0

0

0

3 702

0

3 702

3

Ózdi Városközponti Óvodák

Eredeti előirányzat

4 707

4 707

4 707

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

4 707

0

0

0

4 707

0

4 707

4

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

Eredeti előirányzat

1 699

1 699

1 699

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

1 699

0

0

0

1 699

0

1 699

5

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

Eredeti előirányzat

3 621

3 621

3 621

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

3 621

0

0

0

3 621

0

3 621

6

Ózdi Művelődési Intézmények

Eredeti előirányzat

12 000

12 000

12 000

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

12 000

0

0

0

12 000

0

12 000

7

Ózdi Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

10 894

5 222

16 116

16 116

Változások

0

0

Módosított előirányzat

10 894

0

0

5 222

0

0

0

16 116

0

16 116

8

Ózd Városi Rendészet

Eredeti előirányzat

500

500

500

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

500

0

0

0

0

500

0

500

Intézmények Összesen:

Eredeti előirányzat

10 894

0

500

211 409

0

0

0

222 803

0

222 803

Változások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosított előirányzat

10 894

0

500

211 409

0

0

0

222 803

0

222 803

9

Ózd Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat

2 617 192

1 086 000

118 001

190 000

638

4 011 831

355 136

4 366 967

Változások

180 000

-96 000

84 000

84 000

Módosított előirányzat

2 797 192

0

990 000

118 001

190 000

0

638

4 095 831

355 136

4 450 967

MINDÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat

2 628 086

0

1 086 500

329 410

190 000

0

638

4 234 634

355 136

4 589 770

Változások

180 000

0

-96 000

0

0

0

0

84 000

84 000

Módosított előirányzat

2 808 086

0

990 500

329 410

190 000

0

638

4 318 634

355 136

4 673 770

4. melléklet

„Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként”

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s

2021.évi
előirányzat

Változások

Módosított
előirányzat

Cím

Al-

Kiemelt

cím

előir.

I.

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

K1

Személyi juttatások

402 172

402 172

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

70 684

70 684

K3

Dologi kiadások

415 940

415 940

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

5 000

5 000

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

902

902

Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:

894 698

0

894 698

2.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

K1

Személyi juttatások

198 287

198 287

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

5 831

5 831

Személyi juttatások összesen:

198 287

5 831

204 118

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 462

34 462

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

904

904

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 462

904

35 366

K3

Dologi kiadások

29 241

29 241

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

1 637

1 637

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

0

Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

263 627

6 735

270 362

3.

Ózdi Városközponti Óvodák

K1

Személyi juttatások

238 486

238 486

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

6 615

6 615

Személyi juttatások összesen:

238 486

6 615

245 101

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 603

39 603

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

1 026

1 026

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 603

1 026

40 629

K3

Dologi kiadások

37 914

37 914

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

0

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 000

2 000

Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

318 003

7 641

325 644

4.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

K1

Személyi juttatások

149 957

149 957

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

4 779

4 779

Személyi juttatások összesen:

149 957

4 779

154 736

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 769

24 769

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

741

741

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 769

741

25 510

K3

Dologi kiadások

23 468

23 468

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 000

2 000

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:

200 194

5 520

205 714

5.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

K1

Személyi juttatások

154 483

154 483

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

5 261

5 261

Személyi juttatások összesen:

154 483

5 261

159 744

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 012

27 012

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

815

815

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 012

815

27 827

K3

Dologi kiadások

26 738

26 738

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

1 000

1 000

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:

209 233

6 076

215 309

6.

Ózdi Művelődési Intézmények

K1

Személyi juttatások

117 043

117 043

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

3 870

3 870

Személyi juttatások összesen:

117 043

3 870

120 913

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 067

18 067

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

642

642

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

18 067

642

18 709

K3

Dologi kiadások

44 890

44 890

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

2 000

2 000

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 000

2 000

Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:

184 000

4 512

188 512

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

1.

Hivatali igazgatási kiadások

K1

Személyi juttatások

318 800

318 800

-

EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt

személyi juttatásai

9 432

9 432

Személyi juttatások összesen:

328 232

0

328 232

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

57 290

57 290

-

EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt

járulékai

1 462

1 462

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

58 752

0

58 752

K3

Dologi kiadások

5 910

5 910

Hivatali igazgatási kiadások összesen:

392 894

0

392 894

2.

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K3

Dologi kiadások

71 400

71 400

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

3 000

3 000

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

0

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:

74 400

0

74 400

Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

467 294

0

467 294

8.

Ózd Városi Rendészet

K1

Személyi juttatások

45 000

45 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 000

7 000

K3

Dologi kiadások

9 000

9 000

Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:

61 000

0

61 000

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ÖSSZESEN:(1+2 +…+.8 címek együtt)

2 598 049

30 484

2 628 533

9.

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1.

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

-

Képviselő-testület kiadásai

K1

Személyi juttatások

76 569

76 569

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 378

11 378

K3

Dologi kiadások

8 638

8 638

Képviselő-testület kiadásai összesen:

96 585

0

96 585

K5

Egyéb működési célú kiadások

K502

Elvonások és befizetések

K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése

133 590

133 590

Elvonások és befizetések összesen:

133 590

0

133 590

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Kistérségi Társulási tagdíj

17 343

17 343

Belső ellenőrzési feladatok ellátásához

4 856

4 856

Munkaszervezeti feladatokhoz

2 775

2 775

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

működés feltételeinek biztosítása

5 000

1 000

6 000

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

működés feltételeinek biztosítása

500

500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

30 474

1 000

31 474

Egyéb működési célú kiadások összesen:

164 064

1 000

165 064

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:

260 649

1 000

261 649

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3

Dologi kiadások

-

Önkormányzati vagyon biztosítási díja

2 475

2 475

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj

utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

4 717

4 717

-

ÉRV Zrt-től

üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj

utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

16 929

16 929

2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése

(bevétellel összefüggésben)

108

108

csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés

(bevétellel összefüggésben)

972

972

szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett

munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj

utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

194

194

-

Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának

rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével,

(értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések,

művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási

díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok

számítógépes előállításához szükséges program

szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra

2 000

2 000

-

Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára

2 000

2 000

-

Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja

10

10

-

Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások

10 000

10 000

Dologi kiadások összesen:

39 405

0

39 405

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

18 120

18 120

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

ÓZDINVEST KFT-nek

▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési

alapjára történő befizetéshez

4 703

4 703

-

Egyéb vállalkozásnak

Pedagógus társasház felújítási alapjára

250

250

Brassói úti Székház felújítási alapjára

200

200

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

5 153

0

5 153

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:

62 678

0

62 678

3.

Közúti közlekedés

K5

Egyéb működési célú kiadások

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Egyéb vállalkozásnak

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

▫ 2021. évi működési támogatás 1-12. hóra a veszteség

megtérítésére

139 023

139 023

▫ 2020. évről áthúzódó III-IV. negyedév működési támogatás

77 099

77 099

Egyéb működési célú kiadások összesen:

216 122

0

216 122

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

64 000

64 000

Közúti közlekedés összesen:

280 122

0

280 122

4.

Környezetvédelem

K3

Dologi kiadások

-

Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz

1 000

1 000

-

Ózd, Gál-völgye úti rekultivált lerakó utógondozási munkáira

(depóniagáz rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés)

2 600

2 600

-

Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira

terület őrzése, kaszálás, áramdíj

500

500

-

Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)

500

500

Dologi kiadások összesen:

4 600

0

4 600

K5

Egyéb működési célú kiadások

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

Önkormányzati Társulásnak tagdíj

2 350

2 350

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

2 350

0

2 350

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Egyéb vállalkozásnak

ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz ártalmatlanítására

(központi támogatásból)

1 035

1 035

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 035

0

1 035

Egyéb működési célú kiadások összesen:

3 385

0

3 385

Környezetvédelem összesen:

7 985

0

7 985

5.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

K3

Dologi kiadások

-

Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja

85 500

25 516

111 016

-

Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása

2 000

2 000

-

Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira

6 000

6 000

Dologi kiadások összesen:

93 500

25 516

119 016

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

2 000

2 000

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

95 500

25 516

121 016

6.

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K3

Dologi kiadások

-

Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások

(bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)

10 000

10 000

-

Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka

3 000

3 000

-

Főépítész megbízási díjára (2021.03.01-től egy évre)

900

900

Dologi kiadások összesen:

13 900

0

13 900

K5

Egyéb működési célú kiadások

K513

Tartalékok

a)

Általános tartalék

-

Előre nem látható feladatok fedezetére

22 000

22 000

b)

Lakóterületi céltartalék

10 000

10 000

-

Működési célú kiadásokra

10 000

10 000

c)

ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból

viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék

62 700

62 700

d)

Ingatlan értékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére

képzett kötött felhasználású tartalék

152 300

152 300

Tartalékok összesen:

247 000

10 000

257 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

247 000

10 000

257 000

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

260 900

10 000

270 900

7.

Egészségügy

K3

Dologi kiadások

-

Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)

10 917

10 917

Dologi kiadások összesen:

10 917

0

10 917

K5

Egyéb működési célú kiadások

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Orvosi ügyelet működéséhez

29 934

29 934

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

29 934

0

29 934

Egyéb működési célú kiadások összesen:

29 934

0

29 934

Egészségügy összesen:

40 851

0

40 851

8.

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K3

Dologi kiadások

-

Városi rendezvényekre

5 000

5 000

-

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő

bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó)

6 700

6 700

-

Civil Ház külső vakolatának helyreállítása

2 000

2 000

Dologi kiadások összesen:

11 700

2 000

13 700

K5

Egyéb működési célú kiadások

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása

2 000

3 000

5 000

-

Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása

10 000

10 000

20 000

-

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek

▫ működési támogatás

60 000

60 000

Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek

▫ működési támogatás

90 000

90 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

162 000

13 000

175 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

162 000

13 000

175 000

Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:

173 700

15 000

188 700

9.

Oktatás, köznevelés

K3

Dologi kiadások

-

Óvoda átszervezéssel kapcsolatos kiadás (gazdasági iroda kialakítása)

2 000

2 000

Dologi kiadások összesen:

0

2 000

2 000

Oktatás, köznevelés összesen:

0

2 000

2 000

10

Szociális védelem

K3

Dologi kiadások