Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 22 - 2021. 05. 22

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Gadány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 73.027.237,- Ft bevétellel, és 73.027.237,- Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 447 880

11 382 001

2 934 121

03

Céljuttatás, projektprémium

0

509 201

509 201

07

Béren kívüli juttatások

298 000

332 586

34 586

08

Ruházati költségtérítés

50 000

50 000

0

09

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

14 268

14 268

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

8 795 880

12 288 056

3 492 176

15

Választott tisztségviselők juttatásai

3 870 000

4 038 980

168 980

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

440 000

720 000

280 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

179 330

179 330

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

4 310 000

4 938 310

628 310

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

13 105 880

17 226 366

4 120 486

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

2 277 235

2 713 777

436 542

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 357 000

4 789 560

432 560

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

4 357 000

4 789 560

432 560

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

235 000

349 763

114 763

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

280 000

280 000

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

515 000

629 763

114 763

28

Közüzemi díjak

1 658 000

3 258 000

1 600 000

29

Vásárolt élelmezés

2 102 620

3 102 620

1 000 000

30

Bérleti és lízing díjak

480 000

480 000

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

355 000

443 242

88 242

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

2 300 590

3 392 084

1 091 494

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

6 896 210

10 675 946

3 779 736

36

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

10 000

10 000

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

10 000

10 000

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 611 060

2 890 510

279 450

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

45 000

45 000

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

2 656 060

2 935 510

279 450

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

14 434 270

19 040 779

4 606 509

47

Családi támogatások

0

448 000

448 000

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

1 950 000

2 562 000

612 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

1 950 000

3 010 000

1 060 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

27 272

27 272

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

27 272

27 272

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5 035 472

3 658 008

-1 377 464

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

250 000

250 000

0

70

Tartalékok

250 000

10 635 594

10 385 594

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

5 535 472

14 570 874

9 035 402

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

3 500 000

3 500 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

23 621

23 621

76

Részesedések beszerzése

0

10 000

10 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

6 378

6 378

79

Beruházások (=72+…+78)K6

0

3 539 999

3 539 999

80

Ingatlanok felújítása

9 344 551

9 344 551

0

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 523 031

2 523 031

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

11 867 582

11 867 582

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

49 170 439

71 969 377

22 798 938

2. melléklet

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 599 356

12 599 356

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 047 155

13 440 455

1 393 300

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

0

1 317 750

1 317 750

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

26 446 511

29 357 561

2 911 050

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 602 446

5 202 446

1 600 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

30 048 957

34 560 007

4 511 050

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3 595 235

3 595 235

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

4 000 000

8 989 623

4 989 623

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

4 000 000

12 584 858

8 584 858

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)

1 300 000

1 300 000

0

26

Értékesítési és forgalmi adók (ipa)

2 000 000

2 000 000

0

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

400 000

400 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

250 000

250 000

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

2 650 000

2 650 000

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

10 000

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

3 960 000

3 960 000

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

1 950 000

1 950 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

990 000

990 000

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

10 000

10 000

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

10 000

10 000

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

2 970 000

2 970 000

0

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

40 978 957

54 074 865

13 095 908

3. melléklet

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 249 342

18 952 372

9 703 030

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)B813

9 249 342

18 952 372

9 703 030

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81

9 249 342

18 952 372

9 703 030

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi
szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

9 249 342

18 952 372

9 703 030

4. melléklet

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős
(4 -6 órás)

Községgazdálkodás

1

1

0

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Létszám összesen:

2

2

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatottak

3

3

0

Létszám összesen:

3

3

0

5. melléklet

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználás ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

356 400

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

237 600

2 970 000

2.Közhatalmi bevételek

475 200

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

316 800

3 960 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 522 907

2 348 605

2 348 605

2 348 605

2 348 605

2 348 605

2 348 605

2 348 605

2 348 605

2 348 605

2 348 605

2 348 605

29 357 561

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

624 294

416 196

416 196

416 196

416 196

416 196

416 196

416 196

416 196

416 196

416 196

416 196

5 202 446

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

3 595 235

0

0

8 989 623

0

12 584 858

7.Finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

2 274 285

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

18 952 372

9.Bevételek (1-8):

7 253 085

4 835 390

4 835 390

4 835 390

4 835 390

4 835 390

4 835 390

8 430 625

4 835 390

4 835 390

13 825 013

4 835 390

73 027 237

Kiadások

10.Működési kiadások

5 638 087

3 758 725

3 758 725

3 758 725

3 758 725

3 758 725

3 758 725

3 758 725

3 758 725

3 758 725

3 758 725

3 758 725

46 984 062

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

3 849 999

7 317 583

700 000

0

11 867 582

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 539 999

3 539 999

13.Tartalék

1 276 271

850 848

850 848

850 848

850 848

850 848

850 848

850 848

850 848

850 848

850 848

850 848

10 635 594

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

6 914 359

4 609 572

4 609 572

4 609 572

4 609 572

4 609 572

4 609 572

4 609 572

8 459 571

11 927 155

5 309 572

8 149 571

73 027 237

6. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és
befejezés éve

2020. évi
előirányzat

MFP - Temető fejlesztés

7 317 583

2019-2020

7 317 583

Temető, járda térkövezés, útfelújítás

700 000

2020

700 000

Egyéb Pályázati önerő

3 849 999

2020

3 849 999

Összesen

11 867 582

11 867 582

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és
befejezés éve

2020. évi
előirányzat

Részvényvásárlás

10 000

2020

10 000

MFP-EIM/2020 Ingatlanvásárlás

3 500 000

2020

3 500 000

Kisértékű eszközbeszerzés (grill mikrosütő)

29 999

2020

29 999

Összesen

3 539 999

3 539 999