Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gadány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 50.659.757 Ft-ban, bevételi főösszegét 66.976.487 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 447 880

11 382 001

11 144 001

03

Céljuttatás, projektprémium

0

509 201

509 201

07

Béren kívüli juttatások

298 000

332 586

332 586

08

Ruházati költségtérítés

50 000

50 000

0

09

Közlekedési költségtérítés

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

14 268

14 268

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

8 795 880

12 288 056

12 000 056

15

Választott tisztségviselők juttatásai

3 870 000

4 038 980

4 038 980

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

440 000

720 000

520 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

179 330

127 330

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

4 310 000

4 938 310

4 686 310

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

13 105 880

17 226 366

16 686 366

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

2 277 235

2 713 777

2 301 126

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 357 000

4 789 560

4 075 397

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

4 357 000

4 789 560

4 075 397

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

235 000

349 763

349 763

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

280 000

280 000

223 448

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

515 000

629 763

573 211

28

Közüzemi díjak

1 658 000

3 258 000

1 320 153

29

Vásárolt élelmezés

2 102 620

3 102 620

2 598 313

30

Bérleti és lízing díjak

480 000

480 000

446 611

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

355 000

443 242

443 242

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

2 300 590

3 392 084

3 269 550

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

6 896 210

10 675 946

8 077 869

36

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

10 000

10 000

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

10 000

10 000

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 611 060

2 890 510

2 183 086

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

45 000

45 000

9 641

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

2 656 060

2 935 510

2 192 727

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

14 434 270

19 040 779

14 919 204

47

Családi támogatások

0

448 000

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

1 950 000

2 562 000

1 562 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

1 950 000

3 010 000

1 562 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó
kiadások

0

27 272

27 272

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

27 272

27 272

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5 035 472

3 658 008

2 495 567

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

250 000

250 000

52 780

70

Tartalékok

250 000

10 635 594

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

5 535 472

14 570 874

2 575 619

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

3 500 000

3 500 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

23 621

23 621

76

Részesedések beszerzése

0

10 000

10 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

6 378

6 378

79

Beruházások (=72+…+78)K6

0

3 539 999

3 539 999

80

Ingatlanok felújítása

9 344 551

9 344 551

6 313 057

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 523 031

2 523 031

1 704 526

84

Felújítások (=80+...+83)K7

11 867 582

11 867 582

8 017 583

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

49 170 439

71 969 377

49 601 897

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 599 356

12 599 356

12 441 439

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 047 155

13 440 455

13 440 455

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

0

1 317 750

1 317 750

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

26 446 511

29 357 561

29 199 644

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

3 602 446

5 202 446

3 455 843

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

30 048 957

34 560 007

32 655 487

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3 595 235

3 595 235

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

4 000 000

8 989 623

4 989 623

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

4 000 000

12 584 858

8 584 858

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)

1 300 000

1 300 000

1 107 145

26

Értékesítési és forgalmi adók (ipa)

2 000 000

2 000 000

695 322

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

400 000

400 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi
adó)

250 000

250 000

28 200

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

2 650 000

2 650 000

723 522

32

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

10 000

17 942

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

3 960 000

3 960 000

1 848 609

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

258 780

35

Szolgáltatások ellenértéke

1 950 000

1 950 000

1 947 850

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

6 000

38

Ellátási díjak

990 000

990 000

1 217 950

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

10 000

10 000

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

10 000

10 000

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

120 663

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

2 970 000

2 970 000

3 551 243

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

110 000

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

110 000

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

50 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

0

0

50 000

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

40 978 957

54 074 865

46 800 197

3. melléklet

2020. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 057 860

1 057 860

1 057 860

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91

1 057 860

1 057 860

1 057 860

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi
szervezeteknek

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

29

Váltókiadások

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9

1 057 860

1 057 860

1 057 860

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 249 342

18 952 372

18 952 372

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)B813

9 249 342

18 952 372

18 952 372

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 223 918

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81

9 249 342

18 952 372

20 176 290

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi
szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

9 249 342

18 952 372

20 176 290

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Községgazdálkodás

1

1

0

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Létszám összesen:

2

2

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatottak

3

3

0

Létszám összesen:

3

3

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

426 149

284 099

284 099

284 099

284 099

284 099

284 099

284 099

284 099

284 099

284 099

284 099

3 551 243

2.Közhatalmi bevételek

221 833

147 889

147 889

147 889

147 889

147 889

147 889

147 889

147 889

147 889

147 889

147 889

1 848 609

3.Működési célú átvett pe.

0

10 000

10 000

0

10 000

10 000

10 000

0

0

0

0

0

50 000

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 503 957

2 335 972

2 335 972

2 335 972

2 335 972

2 335 972

2 335 972

2 335 972

2 335 972

2 335 972

2 335 972

3 559 890

30 423 562

5.Műk.-i célú tám.értékű b.

414 701

276 467

276 467

276 467

276 467

276 467

276 467

276 467

276 467

276 467

276 467

276 467

3 455 843

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

100 000

3 595 235

0

0

4 994 623

5 000

8 694 858

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be v.

2 274 285

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

1 516 190

18 952 372

9. Bevételek (1-8):

6 840 925

4 570 617

4 570 617

4 560 617

4 570 617

4 570 617

4 670 617

8 155 852

4 560 617

4 560 617

9 555 240

5 789 535

66 976 487

Kiadások

10.Működési kiadások

4 692 261

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

39 102 175

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 317 583

700 000

0

8 017 583

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 539 999

3 539 999

13.Hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. Egyéb felhalm.c.kiad.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. Kiadások (10-15):

4 692 261

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

3 128 174

10 445 757

3 828 174

6 668 173

50 659 757

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

MFP - Temető fejlesztés

7 317 583

2019-2020

7 317 583

Temető, járda térkövezés, útfelújítás

700 000

2020

700 000

Összesen

8 017 583

8 017 583

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

Részvényvásárlás

10 000

2020

10 000

MFP-EIM/2020 Ingatlanvásárlás

3 500 000

2020

3 500 000

Kisértékű eszközbeszerzés (grill mikrosütő)

29 999

2020

29 999

Összesen

3 539 999

3 539 999

8. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én

19 249 748

2

Bankszámlák egyenlege

18 463 583

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

786 165

4

Bevételek ( + )

48 071 352

5

Kiadások ( - )

50 559 248

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én

16 761 852

7

Bankszámlák egyenlege

16 004 537

8

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

757 315

9. melléklet

Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

466 054

0

400 552

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

466 054

0

400 552

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

210 806 792

0

208 927 513

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 996 732

0

2 191 024

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

14 165 480

0

24 002 158

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

227 969 004

0

235 120 695

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

126 960

0

136 960

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
vállalkozásban

106 960

0

106 960

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

0

0

10 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

20 000

0

20 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

126 960

0

136 960

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

228 562 018

0

235 658 207

47

C/II/1 Forintpénztár

786 165

0

757 315

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

786 165

0

757 315

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

18 463 583

0

16 004 537

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

18 463 583

0

16 004 537

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

19 249 748

0

16 761 852

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 600 365

0

1 600 365

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
vagyoni típusú adókra

395 649

0

395 649

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira

625 421

0

625 421

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
egyéb közhatalmi bevételekre

579 295

0

579 295

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési
bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 776 810

0

1 776 810

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
tulajdonosi bevételekre

1 776 810

0

1 776 810

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési
célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

580 862

0

580 862

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülésére államháztartáson kívülről

580 862

0

580 862

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

3 958 037

0

2 972 156

148

D/III/1e-foglalkoztatottaknak adott előlegek

2 988 665

0

2 972 156

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

110 000

0

26 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

3 098 665

0

2 998 156

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

7 056 702

0

6 956 193

164

E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása (E/I/1+…+E/I/4)

4 437 727

0

0

167

E/II Fizetendő áfa elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-1 467

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

4 436 260

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

259 304 728

0

259 376 252

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

176 299 763

0

176 299 763

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

108 061 411

0

108 061 411

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 013 253

0

7 013 253

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-41 382 394

0

-38 126 473

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

3 255 921

0

-128 993

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

253 247 954

0

253 118 961

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

308 273

0

295 495

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 057 860

0

1 223 918

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetésére

1 057 860

0

1 223 918

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 057 860

0

1 223 918

234

H/III/1 Kapott előlegek

3 396 041

0

3 443 278

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 396 041

0

3 443 278

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 762 174

0

4 962 691

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 294 600

0

1 294 600

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 294 600

0

1 294 600

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

259 304 728

0

259 376 252

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

228 562 018

235 658 207

103,10

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

466 054

400 552

85,95

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

466 054

400 552

85,95

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

466054

400 552

85,95

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

227 969 004

235 120 695

103,14

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

210 806 792

208 927 513

99,11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

89 163 811

88223408

98,95

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

117 544 416

116 606 487

99,20

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

4 098 565

4 097 618

99,98

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

2 996 732

2 191 024

73,11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-26 800

-116 553

434,90

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3 023 532

2 307 577

76,32

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

14 165 480

24 002 158

169,44

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

14 165 480

24 002 158

169,44

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

126 960

136 960

107,88

1. Tartós részesedések

A/III/1

126 960

136 960

107,88

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

106 960

106 960

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

10 000

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

20 000

20 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

19 249 748

16 761 852

87,08

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

786 165

757 315

96,33

III. Forintszámlák

C/III

18 463 583

16 004 537

86,68

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

7 056 702

6 956 193

98,58

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 958 037

3 958 037

100

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

3 098 665

2 998 156

96,76

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

E

4 436 260

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

259 304 728

259 376 252

100,03

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

253 247 954

253 118 961

99,95

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

176 299 763

176 299 763

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

108 061 411

108 061 411

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

7 013 253

7 013 253

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-41 382 394

-38 126 473

92,13

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

3 255 921

-128 993

-3,96

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4 762 174

4 962 691

104,21

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

308 273

295 495

95,85

II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek

H/II

1 057 860

1 223 918

115,70

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3 396 041

3 443 278

101,39

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 294 600

1 294 600

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

259 304 728

259 376 252

100,03

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

11 304 110

11 304 110

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

1 443 509

1 443 509

100

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe,
bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-259 445

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető
bevétel

Kedvezmények összege

1.

Magánszemélyek kommunális adója

1 107 145

-

2.

Helyi iparűzési adó

695 322

-

3.

Gépjárműadó

-

-

Összesen

1 802 467

-

12. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021. évre

2022. évre

2023. évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

23 354 340

23 821 427

24 774 284

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

11 750 400

11 985 408

12 464 824

Közhatalmi bevételek

3 825 000

3 901 500

4 057 560

Működési bevételek

5 091 514

5 193 344

5 401 078

Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

204 000

212 160

Működési célú bevételek összesen:

44 221 254

45 105 679

46 909 906

Személyi juttatások

19 342 260

19 729 105

20 518 269

Munkaadókat terhelő járulékok

3 840 300

3 917 106

4 073 790

Dologi kiadások

14 169 419

14 452 807

15 030 920

Egyéb működési célú kiadások

4 760 406

4 855 614

5 049 839

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 100 000

2 142 000

2 227 680

Állami előleg visszafiz.

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

44 212 385

45 096 633

46 900 498

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

3 991 131

4 070 954

4 233 792

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

3 991 131

4 070 954

4 233 792

Beruházási kiadások

2 000 000

2 040 000

2 121 600

Felújítási kiadások

2 000 000

2 040 000

2 121 600

Felhalmozási célú kiadások összesen:

4 000 000

4 080 000

4 243 200

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

48 212 385

49 176 633

51 143 698

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

48 212 385

49 176 633

51 143 698

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés

2020.terv.

mód.ei.

Teljesítés

1

Helyi adó

3 960 000

3 960 000

1 848 609

2

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7

Saját bevételek összesen (1+….+6)

3 960 000

3 960 000

1 848 609

8

Hitel, kölcsön

0

0

0

9

Értékpapír

0

0

0

10

Váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség
kikötésével

0

0

0

13

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

14. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

38 105 339

Működési célú kiadások

38 044 315

Intézményi működési bevételek

3 551 243

Személyi jellegű kiadások

16 686 366

Közhatalmi bevételek

1 848 609

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális
hozzájárulási adó

2 301 126

Önkormányzatok működési célú
támogatása

29 199 644

Egyéb működési célú támogatások

3 455 843

Dologi kiadások

14 919 204

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

50 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 562 000

Önkormányzat befizetései

27 272

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

2 548 347

Felhalmozási célú bevételek

8 694 858

Felhalmozási célú kiadások

11 557 582

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

110 000

Intézményi beruházások

3 539 999

Felhalmozási célú támogatásértékű
bevételek

8 584 858

Felújítások

8 017 583

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 557 582

Finanszírozási kiadások

1 057 860

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.
működési

1 057 860

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

46 800 197

Kiadások összesen

50 659 757

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány
igénybevétele

18 952 372

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány
igénybevétele

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

1 223 918

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

66 976 487

Kiadások mindösszesen

50 659 757

Működési célú bevételek összesen

58 281 629

Működési célú kiadások összesen

39 102 175

Felhalmozási célú bevételek összesen

8 694 858

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 557 582