Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csömend Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 52.870.110 Ft-ban, bevételi főösszegét 100.198.624 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 040 256

8 836 644

8 270 948

03

Céljuttatás, projektprémium

0

195 488

195 488

07

Béren kívüli juttatások

96 000

190 051

158 051

08

Ruházati költségtérítés

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

0

50 000

47 900

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

6 136 256

9 272 183

8 672 387

15

Választott tisztségviselők juttatásai

2 784 480

3 639 600

2 964 480

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

724 516

524 516

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

2 784 480

4 364 116

3 488 996

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

8 920 736

13 636 299

12 161 383

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

1 477 847

1 991 457

1 577 737

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 710 000

4 397 096

3 503 641

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

2 710 000

4 397 096

3 503 641

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

150 000

150 000

77 940

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

300 000

300 000

186 859

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

450 000

450 000

264 799

28

Közüzemi díjak

1 090 000

1 090 000

1 064 945

29

Vásárolt élelmezés

341 827

841 827

767 481

30

Bérleti és lízing díjak

330 000

351 022

351 022

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

618 000

596 978

223 308

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

2 285 000

8 306 813

6 007 039

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

4 664 827

11 186 640

8 413 795

36

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 875 676

2 052 796

1 929 973

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

3 823

3 823

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

340 000

340 000

259 255

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

2 215 676

2 396 619

2 193 051

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

10 040 503

18 430 355

14 375 286

53

Egyéb nem intézményi ellátások

4 320 000

4 320 000

3 005 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

4 320 000

4 320 000

3 005 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó
kiadások

0

1 559 084

1 559 084

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

1 559 084

1 559 084

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 271 065

2 271 065

785 333

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

612 900

612 900

70

Tartalékok

4 550 329

21 534 434

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

6 821 394

25 977 483

2 957 317

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 185 051

3 185 051

896 763

76

Részesedések beszerzése

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

859 964

859 964

242 127

79

Beruházások (=72+…+78)K6

4 045 015

4 045 015

1 138 890

80

Ingatlanok felújítása

23 015 786

23 015 786

13 066 751

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 214 264

6 214 264

3 528 023

84

Felújítások (=80+...+83)K7

29 230 050

29 230 050

16 594 774

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

64 855 545

97 630 659

51 810 387

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

15 109 154

15 109 154

15 109 154

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 583 931

10 844 027

10 844 027

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások

0

1 380 620

1 380 620

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

40 470

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

26 493 085

29 333 801

29 374 271

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

1 063 968

2 905 504

3 285 781

13

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (=07+…+12)B1

27 557 053

32 239 305

32 660 052

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

0

1 491 070

1 491 070

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (=14+…+18)B2

0

1 491 070

1 491 070

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

1 700 000

1 700 000

1 527 358

26

Értékesítési és forgalmi adók

600 000

600 000

888 991

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

500 000

500 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

1 100 000

1 100 000

888 991

32

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

423 372

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

3 000 000

3 000 000

2 839 721

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

500 000

500 000

137 380

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

35 000

35 000

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

35 000

35 000

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek
bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

259 700

48

Egyéb működési bevételek

0

0

350 034

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

685 000

685 000

747 114

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

492 187

492 187

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

0

492 187

492 187

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

31 242 053

37 907 562

38 230 144

3. melléklet

2020. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 059 723

1 059 723

1 059 723

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

1 059 723

1 059 723

1 059 723

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és
nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

29

Váltókiadások

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9

1 059 723

1 059 723

1 059 723

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 673 215

60 782 820

60 782 820

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

34 673 215

60 782 820

60 782 820

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 185 660

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

34 673 215

60 782 820

61 968 480

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és
nemzetközi szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

34 673 215

60 782 820

61 968 480

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Könyvtár

1

0

1

Létszám összesen:

2

1

1

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatott

3

3

0

Létszám összesen:

3

3

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

89 654

59 769

59 769

59 769

59 769

59 769

59 769

59 769

59 769

59 769

59 769

59 769

747 114

2.Közhatalmi bevételek

340 767

227 178

227 178

227 178

227 178

227 178

227 178

227 178

227 178

227 178

227 178

227 178

2 839 721

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

59 062

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

39 375

492 187

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

4 710 573

2 349 942

2 349 942

2 349 942

2 349 942

2 349 942

2 349 942

2 349 942

2 349 942

2 349 942

2 349 942

2 349 942

30 559 931

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

394 294

262 862

262 862

262 862

262 862

262 862

262 862

262 862

262 862

262 862

262 862

262 862

3 285 781

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

1 491 070

0

0

0

0

0

1 491 070

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

7 293 938

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

4 862 626

60 782 820

9.Bevételek (1-8):

12 888 287

7 801 752

7 801 752

7 801 752

7 801 752

7 801 752

9 292 822

7 801 752

7 801 752

7 801 752

7 801 752

7 801 752

100 198 624

Kiadások

10.Működési kiadások

4 216 374

2 810 916

2 810 916

2 810 916

2 810 916

2 810 916

2 810 916

2 810 916

2 810 916

2 810 916

2 810 916

2 810 916

35 136 446

11.Felújítási kiadások

0

0

0

2 700 000

0

0

0

0

13 894 774

0

0

0

16 594 774

12.Beruházási kiadások

0

0

0

948 755

130 000

0

0

0

0

0

60 135

0

1 138 890

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

4 216 374

2 810 916

2 810 916

6 459 671

2 940 916

2 810 916

2 810 916

2 810 916

16 705 690

2 810 916

2 871 051

2 810 916

52 870 110

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

MFP- Orvosi rendelő

0

2020-2021

17 716 540

MFP- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése

13 894 774

2020

11 513 510

Művelődési ház nyílászárócsere

2 700 000

2020

0

Összesen

16 594 774

29 230 050

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

MFP- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése
(Eszközbeszerzés)

793 754

2020

4 045 015

MFP- Orvosi rendelő

155 001

2020

0

Egyéb kisértékű ezsközbeszerzés(kamera-temetőben,
nyomtató)

190 135

2020

0

Összesen

1 138 890

4 045 015

8. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én

63 851 605

2

Bankszámlák egyenlege

63 823 810

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

27 795

4

Bevételek ( + )

39 391 804

5

Kiadások ( - )

52 840 642

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én

50 402 767

7

Bankszámlák egyenlege

50 376 667

8

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

26 100

9. melléklet

Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

466 479

0

268 533

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

466 479

0

268 533

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

330 080 103

0

320 017 830

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

1 555 716

0

2 382 616

8

A/II/4 beruházások, felújítások

5 203 841

0

16 598 368

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

336 839 660

0

338 998 814

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

110 000

0

110 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
vállalkozásban

100 000

0

100 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

10 000

0

10 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

110 000

0

110 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

337 416 139

0

339 377 347

47

C/II/1 Forintpénztár

27 795

0

26 100

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

27 795

0

26 100

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

63 823 810

0

50 376 667

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

63 823 810

0

50 376 667

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

63 851 605

0

50 402 767

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 825 394

0

1 825 394

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
vagyoni típusú adókra

700 103

0

700 103

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
termékek és szolgáltatások adóira

1 022 512

0

1 022 512

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések
egyéb közhatalmi bevételekre

102 779

0

102 779

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 825 394

0

1 825 394

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

67 000

0

91 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

67 000

0

91 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 892 394

0

1 916 394

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áltanános
forgalmi adó

47 536

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános
forgalmi adó

6 715 881

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

6 763 417

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

6 763 417

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

409 923 555

0

391 696 508

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

92 656 060

0

92 656 060

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

270 056 289

0

270 056 289

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 722 120

0

2 722 120

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 964 718

0

39 244 430

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

47 209 148

0

-18 379 427

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

404 678 899

0

386 299 472

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai

32 565

0

29 540

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

32 565

0

29 540

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 059 723

0

1 185 660

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetésére

1 059 723

0

1 185 660

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 059 723

0

1 185 660

234

H/III/1 Kapott előlegek

3 110 981

0

3 110 981

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

24 804

0

54 272

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 135 785

0

3 165 253

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 228 073

0

4 380 453

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 016 583

0

1 016 583

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 016 583

0

1 016 583

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

409 923 555

0

391 696 508

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

A

337 416 139

339 377 347

100,58

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

466 479

268 533

57,57

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

466 479

268 533

57,57

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

466 479

268 533

57,57

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

336 839 660

338 998 814

100,64

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

330 080 103

320 017 830

96,95

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

106 667 685

103 716 160

97,23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

217 151 138

210 127 970

96,77

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

6 261 280

6 173 700

98,60

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

1 555 716

2 382 616

153,15

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-477 029

- 477 029

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

2 032 745

2 859 645

140,68

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

5 203 841

16 598 368

318,96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5 203 841

16 598 368

318,96

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

110 000

110 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

110 000

110 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

110 000

110 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT
ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

63 851 605

50 402 767

78,94

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

27 795

26 100

93,90

III. Forintszámlák

C/III

63 823 810

50 376 667

78,93

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

1 892 394

1 916 394

101,27

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

1 825 394

1 825 394

100

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

67 000

91 000

135,82

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

6 763 417

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

409 923 555

391 696 508

95,55

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

404 678 899

386 299 472

95,46

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

92 656 060

92 656 060

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

270 056 289

270 056 289

100,00

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2 722 120

2 722 120

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-7 964 718

39 244 430

-492,73

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

47 209 148

-18 379 427

-38,93

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4 228 073

4 380 453

103,60

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

32 565

29 540

90,71

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 059 723

1 185 660

111,88

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3 135 785

3 165 253

100,94

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 016 583

1 016 583

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

409 923 555

391 696 508

95,55

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

1 267 843

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

371 004

1 244 823

335,53

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli
vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-981 871

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1.

magánszemélyek kommunális adója

1 492 358

0

2.

gépjárműadó

0

0

3.

helyi iparűzési adó

888 991

0

Összesen:

2 381 349

0

12. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021. évre

2022.évre

2023.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

25 105 786

25 607 902

26 632 218

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

1 642 834

1 675 691

1 742 718

Közhatalmi bevételek

3 060 000

3 121 200

3 246 048

Működési bevételek

698 700

712 674

741 181

Működési célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

30 507 320

31 117 466

32 362 165

Személyi juttatások

8 876 583

9 054 115

9 416 279

Munkaadókat terhelő járulékok

1 592 523

1 624 373

1 689 348

Dologi kiadások

9 559 282

9 750 468

10 140 486

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 406 400

4 494 528

4 674 309

Támogatások

5 068 302

5 169 668

5 376 455

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

1 004 231

1 024 316

1 065 288

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

30 507 321

31 117 467

32 362 166

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

8 499 987

8 669 987

9 016 786

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

8 499 987

8 669 987

9 016 786

Beruházási kiadások

1 699 998

1 733 998

1 803 358

Felújítási kiadások

6 799 989

6 935 989

7 213 428

Felhalmozási célú kiadások összesen:

8 499 987

8 669 987

9 016 786

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

39 007 307

39 787 453

41 378 951

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

39 007 308

39 787 454

41 378 952

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés

2020.terv

mód.ei.

Teljesítés

1

Helyi adó

3 000 000

300 000

2 839 721

2

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7

Saját bevételek összesen (1+….+6)

3 000 000

300 000

2 839 721

8

Hitel, kölcsön

0

0

0

9

Értékpapír

0

0

0

10

Váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett
fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

14. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

36 739 074

Működési célú kiadások

34 076 723

Intézményi működési bevételek

747 114

Személyi jellegű kiadások

12 161 383

Közhatalmi bevételek

2 839 721

Munkaadót terhelő járulékok és
Szociális hozzájárulási adó

1 577 737

Önkormányzatok működési célú támogatása

29 374 271

Egyéb működési célú támogatások

3 285 781

Dologi kiadások

14 375 286

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

492 187

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 005 000

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

2 957 317

Felhalmozási célú bevételek

1 491 070

Felhalmozási célú kiadások

17 733 664

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

Intézményi beruházások

1 138 890

Felhalmozási célú támogatásértékű
bevételek

1 491 070

Felújítások

16 594 774

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n
kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

17 733 664

Finanszírozási kiadások

1 059 723

Irányító szervi támogatások folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések
visszafiz.működési

1 059 723

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

38 230 144

Kiadások összesen

52 870 110

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány
igénybevétele

60 782 820

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány
igénybevétele

0

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

1 185 660

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

100 198 624

Kiadások mindösszesen

52 870 110

Működési célú bevételek összesen

98 707 554

Működési célú kiadások összesen

35 136 446

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 491 070

Felhalmozási célú kiadások összesen

17 733 664