Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 24- 2024. 12. 30

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1

2021.05.24.

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira.

2. § A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 538 037 000 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 883 000 000 Ft-ban,

c) maradványát 344 963 000 Ft-ban állapítom meg.

3. A költségvetési bevétel

4. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyom jóvá.

4. A költségvetési kiadások

5. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyom jóvá:

a) Működési kiadások összesen 257 373 000 Ft ebből:

aa) személyi jellegű kiadások 77 874 000 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 12 935 000 Ft

ac) dologi jellegű kiadások 114 920 000 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 747 000 Ft

ae) támogatás értékű működési kiadás 27 652 000 Ft

af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 16 543 000 Ft

ag) előző évi állami támogatás visszafizetés 2 194 000 Ft

ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés 2 508 000 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.

b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítom meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait 179 364 000 Ft-ban hagyom jóvá.

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a) a beruházásokat 106 075 000 Ft-tal

b) felújításokat 73 089 000 Ft-tal

c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 0 Ft-tal

d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal

e) kincstárjegy vásárlást 200 000 Ft-tal

f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyom jóvá.

(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítom meg.

(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 101 300 000 Ft

(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 101 300 000 Ft

7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata a 20. melléklet szerint nincs.

5. Költségvetési kiadások és bevételek

8. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet , 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3. melléklet, 4. melléklet , 14. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2020. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. A költségvetési létszámkeret

11. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 16 főben hagyom jóvá.

7. A maradvány

12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 344 963 131 Ft-ban állapítok meg a 13. melléklet szerint.

8. Önkormányzat vagyona

13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 028 295 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.

9. Közvetett támogatások

14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. Hitelállomány

15. § .Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.

11. Szervezetek támogatása

16. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyom.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Címrendje
2020. évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Cím

Alcím

2020.évi beszámoló

Sorszám

Költségvetési szerv

Költségvetési szerv

Kiadás (1000 Ft)

Bevétel (1000 Ft)

Létszám (fő)

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

756 981

865 407

538 037

62,17%

756 981

865 507

883 000

102,02%

16

2

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat
mindösszesen

756 981

865 407

538 037

62,17%

756 981

865 507

883 000

102,02%

16

2. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2020.évi beszámoló

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

Megnevezés

E Ft

E Ft

E Ft

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

434 622

522 797

538 990

103,10%

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

756 981

865 407

436 737

50,47%

2

Pénzforgalmi bevételek

434 622

522 797

538 990

103,10%

2

Pénzforgalmi kiadások

457 428

799 000

436 737

54,66%

3

Működési célú bevételek

350 122

366 912

356 596

97,19%

3

Működési célú kiadások

327 837

378 690

257 373

67,96%

4

Működési bevételek

263 293

263 059

247 557

94,11%

4

Személyi jellegű kiadások

96 500

94 650

77 874

82,28%

5

Intézményi működési bevételek

57 893

63 318

56 704

89,55%

5

Munkaadót terhelő járulékok

17 153

16 754

12 935

77,21%

6

Közhatalmi bevételek

205 400

199 741

190 853

95,55%

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

159 571

213 204

114 920

53,90%

7

Állami támogatás megelőlegezés

0

1 773

1 773

100,00%

7

Kamatkiadások

0

0

0

8

Támogatásértékű bevételek

22 764

25 093

30 275

120,65%

8

Előző évi állami támogatás
visszafizetés

5 558

4 702

4 702

100,00%

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

5 118

5 706

6 992

122,54%

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 145

4 145

2 747

66,27%

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

140

144

102,86%

10

Előző évi maradvány átadás

11

Önkormányzatok működési költségvetési
támogatása

62 700

75 482

75 482

100,00%

11

Támogatásértékű működési
kiadás

33 479

27 835

27 652

99,34%

12

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

1 365

1 365

1 365

100,00%

12

Működési célú
pénzeszközátadás

11 431

17 400

16 543

95,07%

13

13

Működési célú kölcsön
nyújtása, visszafizetése

0

0

0

14

Felhalmozási célú

84 500

155 885

182 394

117,01%

14

Felhalmozási célú

129 591

420 310

179 364

42,67%

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

8

15

Beruházási kiadások

101 283

196 072

106 075

54,10%

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

516

516

100,00%

16

Felújítások

28 308

224 038

73 089

32,62%

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

33 500

104 169

130 670

125,44%

17

Támogatásértékű felhalmozási
kiadás

0

0

0

18

Önkormányzatok felhalmozási
költségvetési támogatása

0

0

0

18

Felhalmozási célú
pénzeszközátadás

0

0

0

19

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

0

0

0

19

Kincstárjegy vásárlás

0

200

200

100,00%

20

Kincstárjegy visszatérülés

51 000

51 200

51 200

100,00%

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

299 553

66 407

0

0,00%

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Sor- szám

BEVÉTELEK

Sor- szám

KIADÁSOK

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

22

22

Működési célú tartalékok

5 300

47 288

0

0,00%

23

23

Általános tartalék

5 300

47 288

0

24

24

Céltartalékok

0

0

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

294 253

19 119

0

26

26

Fejlesztési céltartalék

294 253

19 119

0

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

322 359

342 610

-102 253

28

28

Működési többlet

-16 985

59 066

-99 223

29

29

Felhalmozási hiány

339 344

283 544

-3 030

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ
KIADÁSOK

0

0

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

0

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

434 622

522 797

538 990

103,10%

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

457 428

799 000

436 737

54,66%

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

322 359

342 610

-102 253

35

35

Működési többlet

-16 985

59 066

-99 223

36

36

Felhalmozási hiány

339 344

283 544

-3 030

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK
MÓDJA

37

38

Belső forrásból

322 359

242 710

242 710

100,00%

38

39

I. Működési célú maradvány
igénybevétele

16 889

15 711

15 711

100,00%

39

40

II. Felhalmozási célú maradvány
igénybevétele

305 470

226 999

226 999

100,00%

40

41

Külső forrásból

0

100 000

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

100 000

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

756 981

865 507

781 700

90,32%

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

756 981

865 407

436 737

50,47%

45

Működési célú bevételek összesen

367 011

382 623

372 307

97,30%

45

Működési célú kiadások
összesen

333 137

425 978

257 373

60,42%

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

389 970

482 884

409 393

84,78%

46

Felhalmozási célú kiadások
összesen

423 844

439 429

179 364

40,82%

47

47

48

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

101300

48

Pénzeszközök lekötött
bankbetétként elh.

0

0

101300

49

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

756 981

865 507

883 000

102,02%

49

KIADÁS MINDÖSSZESEN

756 981

865 407

538 037

62,17%

3. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020.ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges
teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

350 122

365 139

354 823

97,17%

2

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

350 122

365 139

354 823

97,17%

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

205 400

199 741

190 853

95,55%

4

Helyi adók

203 300

199 663

190 775

95,55%

5

- Építményadó

143 000

151 389

146 426

96,72%

6

- Telekadó

18 000

21 424

20 017

93,43%

7

- Iparűzési adó

25 000

24 996

23 561

94,26%

8

- Idegenforgalmi adó

17 000

841

375

44,59%

9

- Pótlék, bírság

300

1 013

396

39,09%

10

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési
kötelezettségek

100

78

78

100,00%

11

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

12

- Igazgatási szolgáltatási díj

0

0

0

13

- Talajterhelési díj

100

78

78

100,00%

14

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

15

Átengedett központi adók

2 000

0

0

16

- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

0

0

0

17

- Gépjárműadó

2 000

0

0

18

Támogatási kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

1 365

100,00%

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

57 893

63 318

56 704

89,55%

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb
bevételek

57 893

63 318

56 704

89,55%

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.)

52 593

58 018

52 277

90,10%

22

- Osztalék

0

0

0

23

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

5 000

5 000

4 052

81,04%

24

- Kamatbevételek

300

300

375

125,00%

25

II. Támogatások

26

Önkormányzat támogatásai

62 700

75 482

75 482

100,00%

27

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

62 700

75 482

75 482

100,00%

28

- Helyi önkormányzatok működésének támogatása

55 932

42 348

42 348

100,00%

29

- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

4 968

5 706

5 706

100,00%

30

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

1 800

2 491

2 491

100,00%

31

- Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások

0

24 937

24 937

100,00%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

32

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

51 000

51 200

51 208

100,02%

33

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

51 000

51 200

51 208

100,02%

34

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

8

35

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

36

- Gép, berendezés, jármű értékesítés

0

0

8

37

Lakáshitel visszafizetés

0

0

0

38

Kincstárjegy visszatérülés

51 000

51 200

51 200

100,00%

39

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

40

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

41

IV. Támogatás értékű bevétel

22 764

25 609

30 791

120,24%

42

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

22 764

25 609

30 791

120,24%

43

Támogatásértékű működési bevétel

22 764

25 093

30 275

120,65%

44

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

45

- Egyéb önkormányzattól

5 849

5 849

5 218

89,21%

46

- Társadalombiztosítási Alaptól

5 118

5 706

6 992

122,54%

47

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

9 420

11 161

15 156

135,79%

48

- Elkülönített állami pénzalaptól

2 377

2 377

2 909

122,38%

49

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

516

516

100,00%

50

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel EU-s programokra

0

0

0

51

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel

0

516

516

100,00%

52

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

33 500

104 309

130 814

125,41%

53

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú
pénzeszközei

0

140

144

102,86%

54

Működési célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

0

140

144

102,86%

55

- háztartástól

0

0

0

56

- vállalkozástól

0

140

144

102,86%

57

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú
pénzeszközei

33 500

104 169

130 670

125,44%

58

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről

33 500

104 169

130 670

125,44%

59

- egyéb vállalkozástól

33 500

33 500

0

60

- Non-profit szervezettől átvett pénz

0

70 669

130 670

184,90%

61

Önkormányzat költségvetési bevételei

434 622

521 024

537 217

103,11%

62

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

434 622

521 024

537 217

103,11%

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

63

VI. Maradvány

322 359

242 710

242 710

100,00%

64

Önkormányzat maradványa

322 359

242 710

242 710

100,00%

65

Önkormányzat működési célú maradvány

16 889

15 711

15 711

100,00%

66

Önkormányzat fejlesztési célú maradvány

305 470

226 999

226 999

100,00%

67

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

101 773

103 073

101,28%

68

Állami támogatás megelőlegezés

0

1 773

1 773

100,00%

69

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

101 300

70

Fejlesztési hitel

0

100 000

0

71

Működési célú hitel

0

0

0

72

BEVÉTEL ÖSSZESEN

756 981

865 507

883 000

102,02%

4. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

I. Működési költségvetés

330 629

423 470

254 865

60,18%

2

Önkormányzat kiadásai

330 629

423 470

254 865

60,18%

3

- Személyi juttatás

96 500

94 650

77 874

82,28%

4

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 153

16 754

12 935

77,21%

5

- Dologi kiadás

159 571

213 204

114 920

53,90%

6

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

4 145

4 145

2 747

66,27%

7

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

47 960

47 429

46 389

97,81%

8

- Működési tartalék

5 300

47 288

0

0,00%

9

II. Felhalmozási költségvetés

423 844

439 229

179 164

40,79%

10

Önkormányzati beruházási kiadás

101 283

196 072

106 075

54,10%

11

Önkormányzati felújítási kiadások

28 308

224 038

73 089

32,62%

12

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

13

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

14

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

15

Fejlesztési tartalék

294 253

19 119

0

0,00%

16

Fejlesztési hitel visszafizetés

0

0

0

17

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás
összesen:

423 844

439 229

179 164

40,79%

18

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

754 473

862 699

434 029

50,31%

19

III. Finanszírozási célú kiadás

2 508

2 708

104 008

3840,77%

20

Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás

0

200

200

100,00%

21

Előző évi állami támogatás visszafizetés

2 508

2 508

2 508

100,00%

22

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

101 300

23

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

24

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

25

KIADÁS ÖSSZESEN

756 981

865 407

538 037

62,17%

5. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját
bevétel

Önkormányzati
támogatás

Közhatalmi
bevételek

Támog.
értékű
bevétel

Műk.
Pénzmaradvány

Átvett
pénzeszköz államház -
tartáson
kívülről

Működési
költségvet.
bevételek
összesen

Tárgyi eszköz, Kincstárjegy
értékesítés

Hitel felvétel

Támog. értékű bevétel

Átvett
pénzeszköz
államház-
tartáson
kívülről

Felh.
Pénzmaradvány

Felhalm.
költségvetési
bevételek
összesen

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

57 893

62 700

205 400

22 764

16 889

1 365

367 011

51 000

0

0

33 500

305 470

389 970

756 981

3

Módosított előirányzat

63 318

75 482

199 741

26 866

15 711

1 505

382 623

51 200

100 000

516

104 169

226 999

482 884

865 507

4

Tényleges teljesítés

56 704

75 482

190 853

32 048

15 711

1 509

372 307

51 208

0

516

130 670

226 999

409 393

781 700

5

Teljesítés %-a

89,55%

100,00%

95,55%

119,29%

100,00%

100,27%

97,30%

100,02%

0,00%

100,00%

125,44%

100,00%

84,78%

90,32%

6

ÖSSZES BEVÉTEL

7

Eredeti előirányzat

57 893

62 700

205 400

22 764

1 365

367 011

51 000

0

0

33 500

305 470

389 970

756 981

8

Módosított
előirányzat

63 318

75 482

199 741

26 866

1 505

382 623

51 200

100 000

516

104 169

226 999

482 884

865 507

9

Tényleges teljesítés

56 704

75 482

190 853

32 048

1 509

372 307

51 208

0

516

130 670

226 999

409 393

781 700

10

Teljesítés %-a

89,55%

100,00%

95,55%

119,29%

100,27%

97,30%

100,02%

0,00%

100,00%

125,44%

100,00%

84,78%

90,32%

6. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS ÖSSZESEN

Személyi
jellegű
kiadások

Munka-
adót terhelő
járulékok

Dologi
kiadás

Működési
tartalék

Ellátottak
pénzbeni
juttatásai

Egyéb
működési
célú
kiadás

Működési
költség-
vetési
kiadások
összesen

Felújítás

Beruhá-
zás

Felhal-
mozási
tartalék

Egyéb
felhal-
mozási
kiadások

Felhal-
mozási
költség-
vetési
kiadások összesen

1

Balatonmáriafürdő
Önkormányzat

2

Eredeti előirányzat

96 500

17 153

159 571

5 300

4 145

50 468

333 137

28 308

101 283

294 253

0

423844

756 981

3

Módosított előirányzat

94 650

16 754

213 204

47 288

4 145

49 937

425 978

224 038

196 072

19 119

200

439429

865 407

4

Tényleges teljesítés

77 874

12 935

114 920

0

2 747

48 897

257 373

73 089

106 075

0

200

179364

436 737

5

Teljesítés %-a

82,28%

77,21%

53,90%

0,00%

66,27%

97,92%

60,42%

32,62%

54,10%

0,00%

100,00%

40,82%

50,47%

6

ÖSSZES KIADÁS

7

Eredeti előirányzat

96 500

17 153

159 571

5 300

4 145

50 468

333 137

28 308

101 283

294 253

0

423 844

756 981

8

Módosított előirányzat

94 650

16 754

213 204

47 288

4 145

49 937

425 978

224 038

196 072

19 119

200

439 429

865 407

9

Tényleges teljesítés

77 874

12 935

114 920

0

2 747

48 897

257 373

73 089

106 075

0

200

179 364

436 737

10

Teljesítés %-a

82,28%

77,21%

53,90%

0,00%

66,27%

97,92%

60,42%

32,62%

54,10%

0,00%

100,00%

40,82%

50,47%

7. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés
%-a

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott
működési kiadásai

44 910

45 235

44 195

97,70%

2

Támogatásértékű működési kiadás

33 479

27 835

27 652

99,34%

3

Közös Hivatal támogatás
Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

28 295

22 651

21 954

96,92%

4

Orvosi ügyelet támogatás

453

453

453

100,00%

5

Család és gyermekjóléti szolgálat
támogatás

156

156

156

100,00%

6

Tagdíj Marcali kistérség

8

8

8

100,00%

7

Vagyonbiztosítás

10

10

10

100,00%

8

Marcali kistérségi igazgatási
társulási díj

140

140

140

100,00%

9

Óvoda fenntartás támogatás

3 491

3 491

2 868

82,15%

10

Jelzőrendszer támogatás

15

15

1

6,67%

11

Szociális feladatokra pénz átadás
Balatonkeresztúr Önkormányzatnak

911

911

2 062

226,34%

12

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

11 431

17 400

16 543

95,07%

13

Polgármesteri támogatási keret

300

300

158

52,67%

14

Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás
DRV-nek

0

7 869

7 869

100,00%

15

BAHART támogatása menetrend
szerinti hajóközlekedésre

600

0

0

16

Énekkar támogatás

270

270

270

100,00%

17

Zenakar támogatás

400

400

400

100,00%

18

Balaton Old Boys Együttes támogatás

150

150

150

100,00%

19

Sportkör támogatás

350

350

350

100,00%

20

Plébánia hivatal támogatás

150

150

150

100,00%

21

Polgárőrség támogatás

266

266

266

100,00%

22

Magyar Légimentő támogatás

0

0

50

23

Turisztikai Egyesület támogatás
működésre

6 000

5 200

5 200

100,00%

24

Turisztikai Egyesület támogatás
Marhajó fesztivál szervezésre

450

450

0

0,00%

25

Balatoni Futár támogatás

100

100

100

100,00%

26

Helyi tűzoltók támogatása

330

330

330

100,00%

27

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

230

230

230

100,00%

28

Magyar Vöröskereszt támogatás

100

100

0

0,00%

29

Hullám Vitorlás Sportegyesület
támogatás

1 000

500

500

100,00%

30

Őszinte mosoly alapítvány támogatás

120

120

120

100,00%

31

Rákóczi Szövetség támogatás

50

50

50

100,00%

32

Marcali Úszó és Szabadidő Sport
Egyesület támogatás

100

100

0

0,00%

33

Tagdíj Balatongyöngye Egyesület

35

35

31

88,57%

34

Tagdíj Balatoni szövetség

45

45

42

93,33%

35

Terápia Sport Egyesület támogatás

150

150

150

100,00%

36

Tagdíj polgárvédelem

100

100

94

94,00%

37

Tagdíj Megyei Sportszövetség

100

100

0

0,00%

38

Tagdíj Jégeső elhárítás

5

5

5

100,00%

39

TÖOSZ tagdíj

20

20

20

100,00%

40

Tagdíj Borút Egyesület

10

10

8

80,00%

41

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz
átadás összesen:

44 910

45 235

44 195

97,70%

42

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott
felhalm. kiadásai

0

0

0

43

Támogatásértékű felhalmozási
kiadás

0

0

0

44

45

Felhalmozási célú pénzeszköz
átadás államháztartáson kívülre

0

0

0

46

0

47

Működési és felhalmozási célú
önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

44 910

45 235

44 195

97,70%

48

Mindösszesen:

44 910

45 235

44 195

97,70%

8. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Önkormányzati felújítás

28 308

224 038

73 089

32,62%

2

Belterületi utak felújítása

6 985

6 985

3 156

45,18%

3

Rákóczi utca út, parkoló járda felújítás

0

197 000

45 155

22,92%

4

Rákóczi utca felújításhoz anyag beszerzés
Magyar Falu program

21 323

20 053

20 010

99,79%

5

B.mária Községháza felújítás Magyar Falu
program

0

0

318

6

Óvodaépület felújítás Magyar Falu program

0

0

317

7

Központi strand fejlesztés Kisfaludy program

0

0

3 133

8

Központi strand fejlesztés pályázaton kívüli

0

0

500

9

Őrház utcai strand fejlesztés Kisfaludy
program

0

0

500

10

Önkormányzati beruházás

101 283

196 072

106 075

54,10%

11

Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása

82 169

82 169

82 169

100,00%

12

Rákóczi utca út, parkoló járda beruházás

0

4 100

0

0,00%

13

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester

127

127

81

63,78%

14

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés települési
feladatok

191

191

235

123,04%

15

Számítástechnikai eszköz beszerzés
települési feladatok

381

470

470

100,00%

16

Covid vészhelyzet miatti permetező vásárlás

0

0

34

17

Tárgyi eszköz beszerzés gépjármű
üzemeltetés

13 970

13 970

13 412

96,01%

18

Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri
telephely

2 540

2 540

1 276

50,24%

19

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői
szolgálat

0

0

22

20

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház

254

254

100

39,37%

21

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Központi
strand

127

127

1 299

1022,83%

22

Központi strand fejlesztés Kisfaludy program

0

89 750

6 477

7,22%

23

Központi strand fejlesztés pályázaton kívüli

0

850

0

0,00%

24

Tárgyi eszköz beszerzés Zagytéri strand

762

762

0

0,00%

25

Bárdos strand fejlesztés Kisfaludy program

0

0

500

26

Őrház utcai strand tárgyi eszköz beszerzés

762

762

0

0,00%

27

Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

129 591

420 110

179 164

42,65%

9. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2020. ÉV

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tényleges teljesítés

Teljesítés %-a

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei

205 400

199 741

190 853

95,55%

3

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

57 893

63 318

56 704

89,55%

4

Önkormányzatok működési költségvetési
támogatása

62 700

75 482

75 482

100,00%

5

Támogatás értékű bevétel

22 764

25 093

30 275

120,65%

6

Működési célú kölcsön visszatérülés

1 365

1 365

1 365

100,00%

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

140

144

102,86%

8

Állami támogatás megelőlegezés

0

1 773

1 773

100,00%

9

Működési maradvány

16 889

15 711

15 711

100,00%

10

Működési célú bevétel összesen:

367 011

382 623

372 307

97,30%

11

Működési kiadások

12

Önkormányzat kiadásai

327 837

378 690

257 373

67,96%

13

Működési tartalék

5 300

47 288

0

0,00%

14

Hitel törlesztés

0

0

0

15

Működési kiadás összesen:

333 137

425 978

257 373

60,42%

16

Felhalmozási célú bevételek

17

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

8

18

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési
támogatása

0

0

0

19

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

516

516

100,00%

20

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

33 500

104 169

130 670

125,44%

21

Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

22

Felhalmozási célú hitel

0

100 000

0

0,00%

23

Kincstárjegy visszatérülés

51 000

51 200

51 200

100,00%

24

Felhalmozási maradvány

305 470

226 999

226 999

100,00%

25

Felhalmozási célú bevételek összesen:

389 970

482 884

409 393

84,78%

26

Felhalmozási célú kiadások

27

Felhalmozási kiadások

101 283

196 072

106 075

54,10%

28

Felújítási kiadások

28 308

224 038

73 089

32,62%

29

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

0

0

0

30

Kincstárjegy vásárlás

0

200

200

100,00%

31

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

32

Hiteltörlesztés

0

0

0

33

Felhalmozási tartalék

294 253

19 119

0

0,00%

34

Felhalmozási kiadások összesen:

423 844

439 429

179 364

40,82%

10. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT Egyszerűsített mérleg 2020. év

Adatok: 1000 Ft-ban

Eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Források

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

4 721 413

4 681 298

G/ SAJÁT TŐKE

4 907 483

5 013 061

I. Immateriális javak

596

453

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

4 516 777

4 516 777

II. Tárgyi eszközök

4 633 767

4 644 795

II. Nemzeti vagyon változásai

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

87 050

36 050

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és
változásai

70 937

70 937

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök

0

0

IV. Felhalmozott eredmény

283 793

319 769

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

B/ FORGÓESZKÖZÖK

0

675

VI. Mérleg szerinti eredmény

35 976

105 578

I. Készletek

0

675

II. Értékpapírok

0

0

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

55 996

9 587

C/ PÉNZESZKÖZÖK

246 118

334 695

I. Költségvetési évben esedékes
kötelezettségek

0

0

I. Hosszú lejáratú betétek

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek

52 508

1 773

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

148

117

III. Kötelezettség jellegű sajátos
elszámolások

3 488

7 814

III. Forintszámlák

245 970

334 578

IV. Devizaszámlák

0

0

V. Idegen pénzeszközök

0

0

0

0

D/ KÖVETELÉSEK

8 686

28 267

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

I. Költségvetési évben esedékes
követelések

8 606

10 185

II. Költségvetési évet követően esedékes
követelések

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

80

18 082

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 787

5 647

E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-6 070

-16 764

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

119

124

Eszközök összesen:

4 970 266

5 028 295

Források összesen:

4 970 266

5 028 295

11. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat adóssága és hitelállománya lejárat szerint 2020. évi beszámoló

Megnevezés

Önkormányzat adósságállománya

2020.12.31

2021.12.31

2022.12.31

2023.12.31

2024.12.31

Működési célú hitel

0

0

0

0

0

Összes adósságállomány

0

0

0

0

0

12. melléklet

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020. év Balatonmáriafürdő Önkormányzat

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2019. év

2020. év

A

B

D

D

I. Immateriális javak

01.

596

453

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

4 633 767

4 644 795

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

4 537 135

4 529 108

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

3 724 986

3 682 230

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

487 328

522 553

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

324 821

324 325

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

42 381

42 784

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

42 381

42 784

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

54 251

72 903

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

54 251

72 903

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

87 050

36 050

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

36 050

36 050

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

36 050

36 050

ESZKÖZÖK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2019. év

2020. év

A

B

D

D

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

51 000

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

51 000

0

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

4 721 413

4 681 298

I. Készletek

46.

0

675

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

675

I. Lekötött bankbetétek

49.

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

148

117

III. Forintszámlák

51.

245 970

334 578

IV. Devizaszámlák

52.

V. Idegen pénzeszközök

53.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)

54.

246 118

334 695

I. Költségvetési évben esedékes követelések

55.

8 606

10 185

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

56.

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

57.

80

18 082

D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)

58.

8 686

28 267

I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

59.

376

2 346

II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása

60.

-6 446

-19 110

III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

61.

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60)

62.

-6 070

-16 764

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

63.

119

124

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)

64.

4 970 266

5 028 295

FORRÁSOK

Sorszám

Könyv szerinti érték (eFt)

2019. év

2020. év

A

B

D

D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

65.

4 516 777

4 516 777

II. Nemzeti vagyon változásai

66.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

67.

70 937

70 937

IV. Felhalmozott eredmény

68.

283 793

319 769

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

69.

VI. Mérleg szerinti eredmény

70.

35 976

105 578

G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69)

71.

4 907 483

5 013 061

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

72.

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

73.

52 508

1 773

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

74.

3 488

7 814

H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73)

75.

55 996

9 587

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

76.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

77.

6 787

5 647

FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76)

78.

4 970 266

5 028 295

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

Sorszám

Bruttó érték (eFt)

2019. év

2020. év

A

B

D

D

"0"-ra leírt eszközök állománya

79.

28 700

50 675

- immateriális javak

80.

75

75

- ingatlanok

81.

8 785

8 785

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

82.

19 840

41 815

Kisértékű eszközök

83.

31 514

32 047

- gép, berendezés, felszerelés, jármű

84.

30 427

30 792

- informatikai eszközök

85.

1 087

1 255

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya

86.

0

0

Függő követelések

87.

0

-1 342

Függő kötelezettségek

88.

0

819

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

Biztos (jövőbeni) követelések

89.

0

0

13. melléklet

Maradvány kimutatás Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2020.év

Adatok: Ft-ban

Sorsz.

Megnevezés

Önkormányzat

Összesen

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

486 017 012

486 017 012

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

434 028 808

434 028 808

I

Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

51 988 204

51 988 204

3

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

396 982 900

396 982 900

4

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

104 007 973

104 007 973

II

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

292 974 927

292 974 927

A)

Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

344 963 131

344 963 131

5

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

6

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

III

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

0

0

7

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

8

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

IV

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

0

0

B)

Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

0

0

C)

Összes maradvány (=A+B)

344 963 131

344 963 131

D)

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

127 627 000

127 627 000

E)

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

217 336 131

217 336 131

F)

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)

0

0

G)

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

0

0

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2020. ÉV BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg ( Ft )

1.

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből

246 118 084

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

245 969 704

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

148 380

4.

Bevételek ( + )

525 313 729

5.

Kiadások ( - )

436 736 781

6.

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből

334 695 032

7.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

334 577 612

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

117 420

Bevétel Ft-ban

02. űrlap Bevételek tény mindösszesen

486017012

04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen

396982900

levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel

-242709413

levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés

-101300000

Bevétel összesen

538990499

Módosító tétel

-13676770

Bevétel mindösszesen

525313729

Kiadás Ft-ban

01. űrlap Kiadások tény mindösszesen

434028808

03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen

104007973

levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés

-101300000

Kiadás mindösszesen

436736781

Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban

- Adott előleg tárgy évi

-18061925

- Forgótőke tárgy évi

-20000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi

0

- Adott előleg előző évi

0

- Forgótőke előző évi

80000

- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi

0

- Kapott előlegek tárgy évi

5003946

- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi

385435

- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi

2424445

- Kapott előlegek előző évi

-3463856

- Más szervezetet megillető bevételek előző évi

-24815

- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi

0

Módosító tételek összesen

-13676770

15. melléklet

Kimutatás a Balatonmáriafürdő Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2020.évi beszámoló

A

B

C

D

E

Sor- szám

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Sor- szám

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

0

1

Alaptevékenység bevételeihez

0

tartozó közvetett támogatások

2

Ebből:

-

2

Ebből:

-

3

Intézményi ellátási díjak

0

3

Int. ellátási díj elengedés és

kedvezmény

4

Alkalmazottak térítése

0

4

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

5

Hatósági engedélyezési,

5

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

6

Alaptevékenységgel össze-

45903

6

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

7

Intézmények egyéb sajátos

10801

7

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

8

Ebből:

-

8

Ebből:

-

9

Helyiségek, eszközök tartós

10801

9

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

10

Helyiségek, eszközök eseti

10

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

11

11

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

12

Illeték és helyi adó bevételek

239550

12

Illeték és helyi adó bevételhez

49171

tart.közvetett támogatások

13

Ebből:

-

13

Ebből:

-

14

Helyi adó bevétel

239550

14

Helyi adó elengedés és kedv

49171

15

- Idegenforgalmi. adó

375

15

- Idegenforgalmi adó

0

16

- Építmény adó

169136

16

- építmény adó

22710

17

- Telek .adó

46478

17

- telek adó

26461

18

- Iparűzési adó

23561

18

- iparűzési adó

0

19

Átengedett központi adók

0

19

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

20

Ebből:

-

20

Ebből:

21

Gépjárműadó

0

21

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

22

Egyéb sajátos bevételek

0

22

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások

296254

Közvetett támogatások

Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig)

49171

ténylegesen tervevezett bevételek

247083

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49171

összesen: (I-VI.pontig)

49171

Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról:

/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat /

IV/1. Sor Építményadónál

Építményadó: 690 Ft/m2

Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2

Üdülőingatlan száma: 2833 db

Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2

Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft

Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2

Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő

1 fő 25 m2 kedvezmény

Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft

Építményadó kedvezmény összesen:

13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft

IV/1. Sor Telekadónál

Telekadó: 70 Ft/m2

Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2

Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2

Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft

Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft

Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT

Telekadó kedvezmény összesen:

26.461 e Ft = 26.461 e Ft

16. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ ÖNKORMÁNYZAT LÉTSZÁM ADATAI 2020. ÉVI BESZÁMOLÓ

A

B

C

D

E

F

G

Sor-szám

Megnevezés

Engedélyezett létszám (fő)

Tényleges létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

Szakmai

Technikai

Összesen

1

ÖnkormányzatI jogalkotás

1

0

1

1

0

1

2

Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság
egészségügyi gondozás

1

0

1

1

0

1

3

Közösségi Ház

1

0

1

1

0

1

5

Településüzemeltetési Iroda

2

10

12

2

10

12

6

Központi fizető strand fenntartás

0

1

1

0

1

1

7

Balatonmáriafürdő Önkormányzat
összesen:

5

11

16

5

11

16

8

Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

9

Mindösszesen:

5

11

16

5

11

16

17. melléklet

BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAINAK, EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAINAK, ÁLTALÁNOS, KÖZNEVELÉSI ÉS SZOCIÁLIS FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA 2020.ÉV

Adatok: Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Költségvetési törvény
alapján
támogatás

Központi költség-vetésből
támogatásként
rendelkezésre
bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen
felhasznált összeg

Eltérés

1

A települési önkormányzatok működésének
támogatása

55 931 525

-13 584 444

42 347 081

0

2

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

717 344

701 086

-16 258

3

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

0

21 120

0

-21 120

4

A települési önkormányzatok szociális
feladatainak egyéb támogatása

4 967 795

0

4 791 738

-176 057

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

0

1 800 000

0

6

Kulturális illetménypótlék

0

355 598

355 598

0

7

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja

0

335 400

335 400

0

8

Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás

0

7 868 700

7 868 700

0

9

A helyi önkormányzatok szociális célú
tüzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás

0

800 100

800 100

0

10

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő
támogatás

0

16 268 400

18 106 000

1 837 600

11

Önkormányzatok működési állami
támogatás összesen

62 699 320

12 782 218

77 105 703

1 624 165

12

0

0

0

0

13

Önkormányzatok felhalmozási állami
támogatás összesen

0

0

0

0

14

Állami támogatás összesen

62 699 320

12 782 218

77 105 703

1 624 165

18. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2020.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Megnevezés

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

Intézményi működési bevételek

56704

81370

25000

25000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

190853

171250

190000

195000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

75482

44337

60000

61000

Támogatásértékű működési bevétel

30275

27556

39000

40000

Működési célú pénzeszk.átvétel

144

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

1773

0

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

1365

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

15711

15000

5010

5000

Működési célú bevételek összesen:

372307

339513

319010

326000

Személyi juttatások

77874

86159

85000

85000

Munkaadót terhelő járulékok

12935

12927

13175

13175

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

114920

189541

124085

123161

Támogatásértékű működési kiadás

27652

30149

17000

17000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

16543

3725

4000

4000

Ellátottak pb.juttatásai

2747

4560

5000

5100

Előző évi állami támogatás visszafizetés

4702

4823

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

0

5300

4000

3890

Működési célú kiadások összesen:

257373

337184

252260

251326

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2020.év

2021.év

2022.év

2023.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

8

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

516

0

40000

20000

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

130670

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Kincstárjegy visszatérülés

51200

0

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

80000

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

226999

329963

5000

5000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

409393

409963

45000

25000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

106075

84975

42315

43239

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

73089

226307

44435

31435

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

0

0

0

0

Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés

0

20000

20000

20000

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Kincstárjegy vásárlás

200

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

0

81010

5000

5000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

179364

412292

111750

99674

Önkorm.bevétel összesen:

781700

749476

364010

351000

Önkorm.kiadás összesen:

436737

749476

364010

351000

19. melléklet

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

1847

11793

82538

3900

8095

6536

18021

33541

107397

11292

12872

64072

361904

Átvett pénzeszköz

3312

72327

9661

613

2922

1201

779

611

884

629

1999

6666

101604

Hitel felvétel

0

Támogatás

7554

5046

5046

5046

3153

3376

3673

4468

4330

11399

18861

3530

75482

Előző havi záró pénz

242710

233867

310742

374548

330555

287723

268502

262450

258509

351296

338659

285577

242710

Bevételek összesen:

255423

323033

407987

384107

344725

298836

290975

301070

371120

374616

372391

359845

781700

Kiadások

Működési kiadások

21129

10789

28467

19615

16535

19855

27306

20041

18643

35449

28021

11723

257573

Felújítási kiadások

3156

10005

635

254

58793

246

73089

Fejlesztési kiadások

427

1502

4972

30781

40467

474

1219

22520

546

254

2913

106075

Hitel visszafizetés

0

Tartalék felhasználása

0

Kiadások összesen:

21556

12291

33439

53552

57002

30334

28525

42561

19824

35957

86814

14882

436737

Egyenleg

233867

310742

374548

330555

287723

268502

262450

258509

351296

338659

285577

344963

344963

Össz.bev.-össz kiad.

20. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONMÁRIAFÜRDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-
szám

Feladat megnevezése

Összes
kiadás

E b b ő l

Előző év végéig

Beszámolás évében felmerült
kiadás

Terv évi elő-
irányzat

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

1

Feladatok

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Fejlesztési hitel

4

Egyéb hosszú
lejáratú kötelezettség

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 42. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.