Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét gyakorló Szedres Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi-Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

2. Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2020. évi

  • a) teljesített bevételi főösszegét 389 744 420 Ft
  • b) teljesített kiadási főösszegét 284 701 679 Ft

összegben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2020. évi teljesített költségvetésének pozitív egyenlege 105 042 741 Ft.

(3) A 3. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegei teljesítését, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatok teljesítését, előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

3. Az Önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei és kiadásai, valamint létszámkeretének alakulása

3. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített bevételei összesen 389 744 420 Ft, melyből:

  • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 106 715 655 Ft
  • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 615 373 Ft
  • c) Közhatalmi bevételek 74 085 915 Ft
  • d) Működési bevételek 24 869 234 Ft
  • e) Felhalmozási bevételek 243 000 Ft
  • f) Működési célú átvett pénzeszközök 638 420 Ft
  • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 861 568 Ft
  • h) Finanszírozási bevételek 59 715 255 Ft

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

  • a) kötelező feladatok bevételei 253 619 942 Ft
  • b) önként vállalt feladatok bevételei 136 124 478 Ft
  • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

  • a) működési bevételek 225 165 244 Ft
  • b) felhalmozási bevételek 164 579 176 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített kiadásai összesen 284 701 679 Ft, melyből:

  • a) Személyi juttatás 85 696 282 Ft
  • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 749 890 Ft
  • c) Dologi kiadások 49 067 063 Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 746 187 Ft
  • e) Egyéb működési célú kiadások 15 706 114 Ft
  • f) Beruházások 15 866 543 Ft
  • g) Felújítások 92 731 786 Ft
  • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
  • i) Finanszírozási kiadások 3 137 814 Ft

(2) Az Önkormányzat teljesített összesített kiadásaiból:

  • a) kötelező feladatok kiadásai 191 336 880 Ft
  • b) önként vállalt feladatok kiadásai 93 364 799 Ft
  • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból:

  • a) működési kiadások 176 103 350 Ft
  • b) felhalmozási kiadások 108 598 329 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat működési és felhalmozási mérlegét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

4. Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – bevételei, kiadásai, létszámkerete

6. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételei összesen 376 523 763 Ft, melyből:

  • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 106 715 655 Ft
  • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 615 373 Ft
  • c) Közhatalmi bevételek 74 085 915 Ft
  • d) Működési bevételek 12 009 117 Ft
  • e) Felhalmozási bevételek 243 000 Ft
  • f) Működési célú átvett pénzeszközök 638 420 Ft
  • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 861 568 Ft
  • h) Finanszírozási bevételek 59 354 715 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

  • a) kötelező feladatok bevételei 240 399 285 Ft
  • b) önként vállalt feladatok bevételei 136 124 478 Ft
  • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített bevételeiből:

  • a) működési bevételek 211 944 587 Ft
  • b) felhalmozási bevételek 164 579 176 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2020. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

7. § (1) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásai összesen 272 471 355 Ft, melyből:

  • a) Személyi juttatás 37 478 868 Ft
  • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 457 769 Ft
  • c) Dologi kiadások 22 780 514 Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 746 187 Ft
  • e) Egyéb működési célú kiadások 15 706 114 Ft
  • f) Beruházások 15 451 035 Ft
  • g) Felújítások 92 731 786 Ft
  • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
  • i) Finanszírozási kiadások 74 119 082 Ft

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

  • a) kötelező feladatok kiadásai 179 106 556 Ft
  • b) önként vállalt feladatok kiadásai 93 364 799 Ft
  • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – teljesített kiadásaiból:

  • a) működési kiadások 164 288 534 Ft
  • b) felhalmozási kiadások 108 182 821 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - működési és felhalmozási mérlegét az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység - 2020. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – engedélyezett és teljesített létszámkeretét és a közfoglalkoztatási létszámkeretet a 12. melléklet szerint határozza meg.

5. A Szedresi Polgármesteri Hivatal bevételei, kiadásai, létszámkerete

9. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételei összesen 84 201 925 Ft, melyből:

  • a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
  • b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
  • c) Közhatalmi bevételek 0 Ft
  • d) Működési bevételek 12 860 117 Ft
  • e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
  • f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  • g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
  • h) Finanszírozási bevételek 71 341 808 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

  • a) kötelező feladatok bevételei 84 201 925 Ft
  • b) önként vállalt feladatok bevételei 0 Ft
  • c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített bevételeiből:

  • a) működési bevételek 84 201 925 Ft
  • b) felhalmozási bevételek 0 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített bevételeit kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

10. § (1) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásai összesen 83 211 592 Ft, melyből:

  • a) Személyi juttatás 48 217 414 Ft
  • b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 292 121 Ft
  • c) Dologi kiadások 26 286 549 Ft
  • d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft
  • e) Egyéb működési célú kiadások 0 Ft
  • f) Beruházások 415 508 Ft
  • g) Felújítások 0 Ft
  • h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
  • i) Finanszírozási kiadások 0 Ft

(2) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

  • a) kötelező feladatok kiadásai 83 211 592 Ft
  • b) önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft
  • c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal teljesített kiadásaiból:

  • a) működési kiadások 82 796 084 Ft
  • b) felhalmozási kiadások 415 508 Ft

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeket, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet, rovatrend szerinti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási mérlegét az 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6) A Szedresi Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület a Szedresi Polgármesteri Hivatal engedélyezett és teljesített létszámkeretét a 12. melléklet szerint határozza meg.

6. Az Önkormányzat beruházási, fejlesztési célú kiadásai

12. § (1) Az Önkormányzat összevont teljesített beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 108 598 329 Ft, melyből:

  • a) beruházási kiadás 15 866 543 Ft,
  • b) felújítási kiadás 92 731 786 Ft
  • c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.

(2) Szedres Község Önkormányzata – mint önállóan gazdálkodó egység – beruházási, fejlesztési kiadásai összesen 108 182 821 Ft, melyből:

  • a) beruházási kiadás 15 451 035 Ft,
  • b) felújítási kiadás 92 731 786 Ft
  • c) egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft.

(3) A Szedresi Polgármesteri Hivatal beruházási, fejlesztési kiadási előirányzata 415 508 Ft.

(4) Az egyes intézmények beruházási, fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet, 9. melléklet és 10. melléklet tartalmazza.

7. Maradvány

13. § Az Szedres Község Önkormányzata összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 105 042 741 Ft-ban kerül jóváhagyásra, melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0 Ft. A jóváhagyott maradvány alakulását a 19. melléklet tartalmazza.

8. Költségvetési mérlegek és kimutatások

14. § (1) Az önkormányzat 2020. évi összevont mérlegét a Képviselő-testület az alábbi mérlegfőösszeggel hagyja jóvá: 1 568 897 523 Ft.

(2) A mérleget a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek teljesítését éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzata a 17. mellékletben foglaltak szerint hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(6) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a 14. melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezés

15. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI (intézményi bontásban és összesítve)

1. melléklet.pdf

2. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI (önkormányzati szinten összevont - konszolidált - bevételek és kiadások)

2. melléklet.pdf

3. melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

3. melléklet.pdf

4. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

4. melléklet.pdf

5. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÉRLEGE

5. melléklet.pdf

6. melléklet

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

6. melléklet.pdf

7. melléklet

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL MÉRLEGE

7. melléklet.pdf

8. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (összevontan, önkormányzati szinten)

8. melléklet.pdf

9. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI (az önkormányzat, mint önállóan gazdálkodó egység)

9. melléklet.pdf

10. melléklet

SZEDRESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2020. ÉVI BERUHÁZÁSAI ÉS FELÚJÍTÁSAI

10. melléklet.pdf

11. melléklet

2020. évi bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

11. melléklet.pdf

12. melléklet

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi engedélyezett létszámkerete (intézményenként és összesítve)

12. melléklet.pdf

13. melléklet

Szedres Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

13. melléklet.pdf

14. melléklet

Szedres Község Önkormányzata 2020. évi helyi adó bevételei és azok felhasználása

14. melléklet.pdf

15. melléklet

Szedres Község Önkormányzata által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások

15. melléklet.pdf

16. melléklet

Több éves kihatással járó döntések kimutatása

16. melléklet.pdf

17. melléklet

Szedres Község Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei

17. melléklet.pdf

18. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

18. melléklet.pdf

19. melléklet

Maradványkimutatás

19. melléklet.pdf

20. melléklet

SZEDRES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2020. ÉVI MÉRLEGE (intézményenként és önkormányzati szinten összevontan)

20. melléklet.pdf