Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Kaposkeresztúr Község önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A Képviselő-testület Kaposkeresztúr Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi összevont költségvetésének teljesítését 128.834.638,-Ft bevétellel és 96.931.387, - Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

 • a) működési kiadások 45.651.289 Ft-ra teljesült, amelyből
  • aa) személyi jellegű kiadások: 14.780.038 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok 2.045.407 Ft
  • ac) dologi jellegű kiadások 12.438.284 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatása 9.380.225 Ft
  • ae) átadott pénzeszközök működésre 5.660.450 Ft
  • af) államháztartáson belüli megelőlegezés 1.346.885 Ft
 • b) felhalmozási kiadások 51.280.098 Ft-ra teljesült, ebből
  • ba) beruházás 1.281.447 Ft
  • bb) felújítás 49.998.651 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. § A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2020. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben – elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 17. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

1. melléklet.bev..xlsx

2. melléklet

Kiadások

2. melléklet.kiadások.xlsx

3. melléklet

Pénzforgalmi mérleg

3.melléklet.mérleg.xlsx

4. melléklet

Felújítások

4.melléklet.felújítások.xlsx

5. melléklet

Beruházások

5.melléklet.beruházás.xlsx

6. melléklet

Létszám

6.melléklet.létsz-előir..xlsx

7. melléklet

Közfoglalkoztatott létszám

7.melléklet.közfogl..xlsx

8. melléklet

Európai Uniós Projektek

8.melléklet.EUprojekt.xlsx

9. melléklet

Ellátottak juttatásai

9.melléklet.lak.szolg.tám..xlsx

10. melléklet

Adósságok keletkeztető ügyletek, saját bevételek

10.melléklet.adósság.xlsx

11. melléklet

Közvetlen és követett támogatások

11.melléklet.közvetett.támogatások.xlsx

12. melléklet

Speciális támogatások, átadások

12.melléklet.egyéb.műk.tám.xlsx

13. melléklet

Költségvetési maradvány

13.melléklet.maradvány.xlsx

14. melléklet

Önkormányzat vagyona

14.melléklet.vagyon.xlsx

15. melléklet

Nullára leírt eszközök

15.melléklet.0-ra leírt.eszk..xlsx

16. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok

16.melléklet.többéves.xlsx

17. melléklet

Mérlegben értékkel nem járó kötelezettségek

17.melléklet.mér.ért.nem.szer.köt..xlsx

18. melléklet

Részesedések

18.melléklet.részesedések.xlsx