Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 05. 01 - 2021. 10. 01

Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

2021.05.01.

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Aparhant Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja a falugondnoki szolgálat működtetésével szabályozott keretek között

a) az önkormányzat települési hátrányainak csökkentése,

b) a településen az életfeltételek javítása,

c) a településen a közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése,

d) a települési funkciók bővítése,

e) a közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése,

f) a településen a jobb életminőség elérésére.

2. § A rendelet hatálya a község közigazgatási területén életvitelszerűen tartózkodó

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra,

c) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre

személyekre teljed ki.

II. Fejezet

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok

3. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) házi segítségnyújtás

b) családsegítésben való közreműködés,

c) a közösségi és a szociális információs szolgáltatásban való közreműködés,

d) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

da) a háziorvosi rendelésre szállítás,

db) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

dc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

e) közreműködés étkeztetésben.

4. § (1) A házi segítségnyújtás jellegű feladatok során a falugondnok a rászorultaknak elvégzi

a) bevásárlást, fogyasztási cikkek beszerzését,

b) gyógyszer kiváltását.

(2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

(3) Az (1) bekezdésben leírt feladat ellátása kötelező.

5. § (1) A családsegítésben, gyermekjóléti szolgáltatásban való közreműködést a falugondnoki szolgálat biztosítja

a) a családgondozó ellátotthoz való szállításával, és/ vagy

b) az ellátott, illetve családtagja családgondozóhoz, majd onnan településre történő szállításával,

c) azzal, hogy közreműködik a gyermekjóléti, illetve családsegítő szolgálat egyéb feladataiként meghatározott tevékenységének ellátásában, ennek érdekében a lakossággal folyamatosan párbeszédet folytat, észrevételeit tapasztalatait továbbítja.

(2) A gyermekjóléti és családsegítéshez kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes.

(3) Az (1) bekezdésben leírt feladatok közül a szállítási feladatot akkor kell és lehet ellátni, ha az ellátás feltétele más módon nem biztosítható.

(4) A feladat ellátása kötelező.

6. § A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok közé tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c) önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok,

d) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei, valamint a lakosság között,

e) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok.

7. § (1) A falugondnoki szolgálat a személyszállítási feladatok között ellátja

a) betegek - rendelési időnek megfelelően - háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve külön indokoltan egyéb egészségügyi intézménybe történő szállítását,

b) tömegközlekedéshez való csatlakozás érdekében történő szállítását,

c) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történő szállítását,

d) családi eseményekre történő szállítását,

e) nagybevásárlás céljára történő szállítását,

f) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok kötelező feladata az a), b), c) pontban meghatározott szállítási feladat, nem kötelező feladata a d), e), f) pontban meghatározott szállítási feladat.

8. § (1) A betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézményekbe szállítása az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnoknak csak a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozata alapján kell teljesíteni.

(3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni:

a) az igénylő egészségügyi állapotát,

b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jellegű),

c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

Az egészségügyi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos véleményét, illetve szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni.

(4) A szállítási szolgáltatás térítésmentes.

9. § (1) Az igénylők

a) kórházi, szociális otthonba történő látogatás céljára,

b) családi eseményekre,

c) nagybevásárlás céljára történő szállítása térítésmentes.

(2) A szolgáltatás kivételes jellegű, általában egyszerre csak egy intézményt, vagy szállítási helyet érintő több – legalább 4 fő – igénye esetén nyújtható. Egyedi igények csak rendkívüli esetben teljesíthetőek.

(3) A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelezően teljesítendő.

10. § (1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is.

(2) A személyszállítás történhet: meghatározott gyülekező helyről a rendezvényre, és/vagy rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz.

(3) A szállítás térítésmentes.

(4) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a falugondnoki szolgálat számára kötelező feladat.

11. § (1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel.

(2) A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell ellátni.

(3) A szállítás térítésmentes.

12. § (1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát

a) az önkormányzat és a lakosság, valamint

b) az önkormányzat intézményei és a lakosság között.

(2) A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a polgármester határozza meg.

(3) A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat továbbítani az illetékes vezető felé.

(4) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező.

(5) A feladatellátásért a falugondnoki szolgálatnak térítés nem jár.

Egyéb, nem részletezett feladatok

13. § A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, a 3-12. §-ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátásra a polgármester intézkedése kötelezi és az nem ellentétes az e rendeletbe meghatározott célokkal.

III. Fejezet

A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok megszervezése

14. § (1) Az igénybevételről való döntésről a polgármester átruházott hatáskörben dönt. Az elutasító döntéssel szemben a képviselő-testületnél lehet panasszal élni.

(2) A szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban és írásban.

(3) Lehetőség van arra, hogy a polgármester hivatalból is megállapítsa az adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Az igénybevétel lehetőségéről a kérelmezőt, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét értesíteni kell.

(4) A hozott határozatok egy példányát a falugondnoki szolgálatnak is át kell adni.

15. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok - a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével - látja el. A falugondnoknak a feladatait munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításainak megfelelően kell ellátnia.

(2) A feladatokat meghatározott munkarend szerint időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz legjobban igazodó rend szerint kell megállapítani.

(3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetén helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg.

(4) A falugondnok munkarendjén kívül eső feladatok ellátását, a túlmunkavégzés szabályai szerint, illetve helyettesítéssel kell megoldani.

16. § Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a szolgáltatások díjmentesek.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § (1) E rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.