Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 26 - 2021. 05. 26

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyzsitfa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete (Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének módosítását

  • a) kiadási főösszegét 283 092 262,- Ft-ban,

ezen belül:

- Működési célú kiadások: 225.485.588,- Ft

- személyi jellegű kiadások 84.050.074,- Ft

- munkaadót terhelő járulékok 14.127.963,- Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások 36.355.814,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 8.951.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 6.496.530,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszaf. 3.580.892,- Ft

- központi, irányító szervi támogatás 71.923.315,- Ft

- Felhalmozási célú kiadások: 57.606.674,- Ft

- beruházások 17.725.625.- Ft

- felújítások 39.881.049.-Ft

b) bevételi főösszegét 283 092 262,- Ft-ban

ezen belül:

- Működési célú bevételek 254.831.003,-Ft

- önkormányzatok működési támogatásai 109.295.785,- Ft

- közhatalmi bevételek 12.000.000,- Ft

- működési bevételek 10.523.791,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 47.606.214,- Ft

- központi irányítószervi támogatás 71.923.315,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés 3.481.898,-Ft

- Felhalmozási célú bevételek: 28.261.259,-Ft

- Felhalmozási célú támogatások 27.298.843,- Ft

- Felhalmozási bevételek 962.416,-Ft

állapítja meg.”

A Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

üres cím

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

74 773 453

81 346 190

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

12 948 860

13 519 984

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 042 520

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 076 960

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

14 250

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

89 522 313

97 999 904

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

30 114 374

11 295 881

ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16)

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

119 636 687

109 295 785

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

3 801 741

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

23 497 102

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

27 298 843

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 000 000

2 000 000

ebből: építményadó (B34)

0

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

10 000 000

10 000 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

1 000 000

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

11 000 000

10 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

13 000 000

12 000 000

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)

20 000

3 554 754

Ellátási díjak (B405)

1 200 000

1 257 150

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

709

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

709

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

190 500

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

1 000 000

5 520 678

ebből: kiadások visszatérítése (B411)

0

0

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

2 220 000

10 523 791

Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)

300 000

300 000

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)

0

662 416

Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)

300 000

962 416

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

0

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

135 156 687

160 080 835

2. melléklet

üres cím

2. melléklet

a ….............. önkormányzati rendelet módosításához

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020 évi költségvetési kiadásai

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

62 023 600

61 948 854

Normatív jutalmak (K1102)

1 174 100

1 651 425

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

3 500 000

Béren kívüli juttatások (K1107)

2 075 000

1 838 515

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

125 540

Közlekedési költségtérítés (K1109)

1 140 000

1 140 000

Szociális támogatások (K1112)

0

83 750

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

500 000

991 902

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

66 912 700

71 279 986

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 210 900

9 121 338

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

2 257 500

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 500 000

1 436 350

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 710 900

12 815 188

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

76 623 600

84 050 074

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

13 392 663

14 127 963

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

160 000

400 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 500 000

6 400 000

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

6 660 000

6 800 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 250 000

3 000 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

530 000

600 000

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

2 780 000

3 600 000

Közüzemi díjak (K331)

5 000 000

5 000 000

Vásárolt élelmezés (K332)

2 500 000

2 500 000

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

1 352 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 950 000

3 450 000

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 900 000

2 900 000

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

13 350 000

16 202 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

400 000

700 000

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

400 000

700 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 500 000

6 865 814

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 200 000

2 188 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

6 700 000

9 053 814

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

29 890 000

36 355 814

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

200 000

200 000

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

8 351 000

8 751 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

8 551 000

8 951 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

113 530

Egyéb levonások, befizetések (K5023)

0

50 000

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

163 530

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

1 114 000

6 033 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

300 000

300 000

Tartalékok (K513)

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

1 414 000

6 496 530

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

177 400

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

37 180 060

6 072 532

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

1 150 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 000 000

8 410 000

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

810 000

2 615 693

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

39 990 060

17 725 625

Ingatlanok felújítása (K71)

5 000 000

37 181 049

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 350 000

2 700 000

Felújítások (=199+….....+202) (K7)

6 350 000

39 881 049

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

176 211 323

207 588 055

3. melléklet

üres cím

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 580 892

3 580 892

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

64 618 313

71 923 315

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

67 899 205

75 504 207

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

67 899 205

75 504 207

4. melléklet

üres cím

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

43 635 528

47 606 214

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

43 635 528

47 606 214

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

3 481 898

Központi, irányítószervi támogatás (B816)

64 381 313

71 923 315

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

107 909 029

123 006 284

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

107 909 029

123 006 284

5. melléklet

üres cím

az önkormányzat és költségvetési szerve 2020.évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

12

11

1

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

12

11

1

Önkormányzat

8

4

4

Igazgatás

6

2

4

Város és Községgazdálkodás

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Létszám összesen:

20

15

5

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatás

6

6

0

Létszám összesen:

6

6

0

6. melléklet

üres cím

az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

########

7 525 811

9 279 223

7 866 479

8 025 814

8 691 860

8 403 618

8 325 909

########

8 320 521

########

8 971 029

109 295 785

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

2 794 822

0

3 801 741

0

########

0

27 298 843

3.Közhatalmi bevételek

875 931

51 452

3 740 006

157 952

243 672

99 582

287 149

144 896

2 514 728

4 570 426

########

362 130

12 000 000

4.Működési bevételek

2 043 326

323 349

90 293

145 292

945 752

1 901 116

1 100 823

459 044

104 621

1 180 210

1 209 620

1 020 345

10 523 791

5.Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 481 898

3 481 898

6.Felhalm.-i bevétel

25 000

25 000

25 000

687 416

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

962 416

7.Központi költségvetési szerv támogatása

6 618 764

5 003 371

5 389 767

4 368 822

6 750 334

5 620 962

4 522 806

5 248 680

4 253 200

6 366 039

7 461 329

10 319 241

71 923 315

8.Előző évi pénzmaradvány

########

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

556 568

47 606 214

10.S Bevételek (1-8):

########

########

########

#######

########

########

17 134 218

########

########

########

########

24 736 211

283 092 262

Kiadások

9.Költségvetési kiadások

########

########

########

#######

########

########

17 299 004

########

########

########

########

17 299 011

207 588 055

10.Finanszírozási kiadások

########

5 003 371

5 389 767

4 368 822

6 750 334

5 620 962

4 522 806

5 248 680

4 253 200

6 366 039

7 461 329

10 319 241

75 504 207

11. K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.S Kiadások (10-14):

########

########

########

#######

########

########

21 821 810

########

########

########

########

27 618 252

283 092 262