Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 11/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterének 11/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2020.évi költségvetésének végrehajtásáról

Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletés a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület a 4/2013. (I.11.) Kormány rendeletben foglaltak szerint a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a költségvetés egységes pénzalapjának 2.108.372.- eFt bevétellel és 1.380.889.- eFt kiadással az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

2. § A költségvetés végrehajtásának 2020. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit és kiadásait önálló költségvetési szervenként elkülönülten az 1.a (Önkormányzat), 1.b (VÜMESZ), 1.c (KÖH), 1.d (Balassi Bálint Művelődési Ház) 1.e. (Kék Bagoly Bölcsőde) melléklet szerint állapítja meg.

3. § Az Önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegeit a 2. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

4. § (1) Az önkormányzat beruházási kiadások teljesítését 169.532.-eFt összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 13. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését 128.767-eFt összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 13. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

5. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7/a, 7/b. számú melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 3. számú melléklet az eredmény kimutatást az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Jánossomorja Város Önkormányzatának pénzeszköz változását a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a 9. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszköz, bel és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 10. számú melléklet mutatja be.

12. § Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszköz szerinti bontásban a 11. számú melléklet mutatja be.

13. § Az önkormányzat által nyújtott végleges pénzeszköz átadásokat a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § Az önkormányzat részesedéseit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.