Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 07

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2021. (I.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 19. § vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. XC. törvény 61. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Gyanógeregye Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

 • a) költségvetési bevételei előirányzatát 19.393.023 Ft-ban,
  • aa) működési bevételi előirányzatát 19.393.023 Ft-ban,
  • ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban,
 • b) költségvetési kiadásai 48.457.526 Ft-ban,
  • ba) működési kiadási előirányzatát 26.766.329 Ft-ban,
  • bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 21.691.197 Ft-ban,
 • c) a bevételek és kiadások főösszegét 49.087.857 Ft-ban
  • ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -7.373.306 Ft-ban,
  • cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -21.691.197 Ft-ban,

  állapítja meg.[1]

3. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete[2] tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete[3] tartalmazza.

4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete[4] tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete[5] tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 12.[6] és 13. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

12. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

14. § Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

16. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2021. évi támogatás feltétele, hogy a 2020. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

17. § Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 • a) bérjellegű kifizetések,
 • b) készpénzelőleg,
 • c) postai kézbesítés,
 • d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 • e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 • f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 • g) reprezentáció,
 • h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 • i) utazási költségtérítés, bérlet,
 • j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
 • k) élelmiszer ellátmány beszerzése,
 • l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
 • m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
 • n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

18. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

19. § A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2021. évben 53.150 Ft.

4. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sejber Tiborné
polgármester

Dr. Varga Krisztina
jegyző


[1] Módosította a 12/2021. (X.6.) ör. 1.§-a Hatályos: 2021.10.07.
[2] Módosította a 12/2021. (X.6.) ör. 2.§-a Hatályos: 2021.10.07.
[3] Módosította a 12/2021. (X.6.) ör. 3.§-a Hatályos: 2021.10.07.
[4] Módosította a 12/2021. (X.6.) ör. 4.§-a Hatályos: 2021.10.07.
[5] Módosította a 12/2021. (X.6.) ör. 5.§-a Hatályos: 2021.10.07.
[6] Módosította a 12/2021. (X.6.) ör. 6.§-a Hatályos: 2021.10.07.