Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27 - 2021. 05. 27

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kelevíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 173.296.161,- Ft bevétellel, és 173.296.161,- Ft kiadással állapítja meg”

2. § (1) A Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 038 450

25 726 242

13 687 792

07

Béren kívüli juttatások

200 000

200 000

0

08

Ruházati költségtérítés

100 000

100 000

0

09

Közlekedési költségtérítés

50 000

50 000

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

258 887

258 887

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

12 388 450

26 335 129

13 946 679

15

Választott tisztségviselők juttatásai

5 904 960

6 071 201

166 241

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

760 000

760 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

381 220

381 220

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

5 904 960

7 212 421

1 307 461

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

18 293 410

33 547 550

15 254 140

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

2 740 175

4 250 857

1 510 682

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 760 000

13 736 179

10 976 179

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

2 760 000

13 736 179

10 976 179

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

340 000

390 000

50 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

480 000

480 000

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

820 000

870 000

50 000

28

Közüzemi díjak

2 810 000

3 104 416

294 416

29

Vásárolt élelmezés

1 980 039

2 487 529

507 490

30

Bérleti és lízing díjak

0

453 600

453 600

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

385 000

685 000

300 000

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

2 850 000

3 756 363

906 363

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

8 025 039

10 486 908

2 461 869

36

Kiküldetések kiadásai

35 000

110 240

75 240

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

35 000

110 240

75 240

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 089 895

4 778 505

1 688 610

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

80 000

80 000

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

20 000

933 292

913 292

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

3 189 895

5 791 797

2 601 902

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

14 829 934

30 995 124

16 165 190

53

Egyéb nem intézményi ellátások

1 610 000

1 491 708

-118 292

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

1 610 000

1 491 708

-118 292

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadások

0

2 850

2 850

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

2 850

2 850

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

4 735 769

4 735 769

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

0

0

0

70

Tartalékok

50 000

75 851 342

75 801 342

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

4 785 769

80 589 961

75 804 192

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

4 500 000

4 500 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Magyar
Falu P.)

505 512

1 670 624

1 165 112

76

Részesedések beszerzése

0

10 000

10 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó
kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

136 488

1 618 297

1 481 809

79

Beruházások (=72+…+78)K6

642 000

7 798 921

7 156 921

80

Ingatlanok felújítása (Magyar Falu P.)

7 464 866

6 449 754

-1 015 112

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 015 514

1 748 705

-266 809

84

Felújítások (=80+...+83)K7

9 480 380

8 198 459

-1 281 921

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre

0

27 618

27 618

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

27 618

27 618

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

52 381 668

166 900 198

114 518 530

2. melléklet

2. melléklet

2020. költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 438 505

12 438 505

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 660 562

11 460 415

799 853

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 035 835

235 835

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

1 442 720

1 442 720

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)B11

24 899 067

27 377 475

2 478 408

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

11 258 314

30 021 229

18 762 915

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

36 157 381

57 398 704

21 241 323

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

89 140 740

89 140 740

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

0

89 140 740

89 140 740

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

1 550 000

1 550 000

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

1 600 000

1 600 000

0

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

850 000

850 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

2 450 000

2 450 000

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

350 000

350 000

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

4 350 000

4 350 000

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

13 649 441

13 649 441

35

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

1 271 270

1 390 550

119 280

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5 000

5 000

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

5 000

5 000

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

0

0

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

1 376 270

15 144 991

13 768 721

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

360 000

360 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

360 000

360 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

41 883 651

166 394 435

124 510 784

3. melléklet

3. melléklet

2020. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

2 400 000

2 400 000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

3 000 000

3 000 000

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

2 000 000

0

-2 000 000

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911

2 000 000

5 400 000

3 400 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

995 963

995 963

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91

2 995 963

6 395 963

3 400 000

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

29

Váltókiadások

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9

2 995 963

6 395 963

3 400 000

4. melléklet

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

3 000 000

3 000 000

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

2 000 000

0

-2 000 000

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

2 000 000

3 000 000

1 000 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11 493 980

3 901 726

-7 592 254

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

11 493 980

3 901 726

-7 592 254

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

13 493 980

6 901 726

-6 592 254

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

13 493 980

6 901 726

-6 592 254

5. melléklet

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Igazgatási feladatok

1

1

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1

1

0

Könyvtári szolgáltatások

1

1

0

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Létszám összesen:

4

4

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2021.02.29.-ig

15

15

0

Létszám összesen:

15

15

0

6. melléklet

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

1 817 399

1 211 599

1 211 599

1 211 599

1 211 599

1 211 599

1 211 599

1 211 599

1 211 599

1 211 599

1 211 599

1 211 599

15 144 991

2.Közhatalmi bevételek

522 000

348 000

348 000

348 000

348 000

348 000

348 000

348 000

348 000

348 000

348 000

348 000

4 350 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 285 297

2 190 198

2 190 198

2 190 198

2 190 198

2 190 198

2 190 198

2 190 198

2 190 198

2 190 198

2 190 198

2 190 198

27 377 475

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

3 602 547

2 401 698

2 401 698

2 401 698

2 401 698

2 401 698

2 401 698

2 401 698

2 401 698

2 401 698

2 401 698

2 401 698

30 021 229

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

4 412 340

66 147 000

0

13 226 400

5 715 000

89 500 740

7.Finanszírozási bevétel

360 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

3 000 000

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

468 207

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

3 901 726

9.Bevételek (1-8):

10 055 451

6 703 634

6 703 634

6 703 634

6 703 634

6 703 634

6 703 634

11 115 974

72 850 634

6 703 634

19 930 034

12 418 634

173 296 161

Kiadások

10.Működési kiadások

9 770 379

6 513 586

6 513 586

6 513 586

6 513 586

6 513 586

6 513 586

6 513 586

6 513 586

6 513 586

6 513 586

6 513 586

81 419 821

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

8 198 459

0

0

0

0

0

0

0

8 198 459

12.Beruházási kiadások

0

210 000

1 863 921

0

0

0

0

0

0

0

0

5 725 000

7 798 921

13.Tartalék

9 102 161

6 068 107

6 068 107

6 068 107

6 068 107

6 068 107

6 068 107

6 068 107

6 068 107

6 068 107

6 068 107

6 068 107

75 851 342

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

2 415

25 203

0

0

0

0

0

0

0

27 618

16.Kiadások (10-15):

18 872 540

12 791 693

14 445 614

12 584 108

20 780 152

12 581 693

12 581 693

12 581 693

12 581 693

12 581 693

12 581 693

18 306 693

173 296 161

7. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

MFP-HPH Polgármesteri hivatal felújítása

8 198 459

2020

8 198 459

Összesen

8 198 459

8 198 459

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

MFP-KKE Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására

600 000

2020

600 000

MFP-HPH Polgármesteri hivatal felújítása (Eszköz-bútorvásárlás)

1 263 921

2020

1 263 921

Részvény vásárlás Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

10 000

2020

10 000

Közfoglalkoztatás keretében ingatlan vásárlás(bolt)

5 715 000

2020

5 715 000

Egyéb kisértékű eszköz vásárláa(pénztárgép, csemege pult)

210 000

2020

210 000

Összesen

7 798 921

7 798 921