Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Kelevíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Kelevíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kelevíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 84.014.257 Ft-ban, bevételi főösszegét 165.174.805 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

12 038 450

25 726 242

25 284 242

07

Béren kívüli juttatások

200 000

200 000

166 303

08

Ruházati költségtérítés

100 000

100 000

0

09

Közlekedési költségtérítés

50 000

50 000

11 880

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

258 887

258 887

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

12 388 450

26 335 129

25 721 312

15

Választott tisztségviselők juttatásai

5 904 960

6 071 201

6 071 201

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

760 000

755 823

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

381 220

379 820

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

5 904 960

7 212 421

7 206 844

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

18 293 410

33 547 550

32 928 156

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó K2

2 740 175

4 250 857

4 250 857

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 760 000

13 736 179

13 736 179

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

2 760 000

13 736 179

13 736 179

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

340 000

390 000

383 799

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

480 000

480 000

303 970

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

820 000

870 000

687 769

28

Közüzemi díjak

2 810 000

3 104 416

2 578 089

29

Vásárolt élelmezés

1 980 039

2 487 529

2 487 529

30

Bérleti és lízing díjak

0

453 600

453 600

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

385 000

685 000

568 327

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

2 850 000

3 756 363

3 501 126

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

8 025 039

10 486 908

9 588 671

36

Kiküldetések kiadásai

35 000

110 240

110 240

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

35 000

110 240

110 240

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi
adó

3 089 895

4 778 505

2 640 269

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

80 000

80 000

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

20 000

933 292

23 013

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

3 189 895

5 791 797

2 663 282

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

14 829 934

30 995 124

26 786 141

53

Egyéb nem intézményi ellátások

1 610 000

1 491 708

920 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

1 610 000

1 491 708

920 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadások

0

2 850

2 850

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

2 850

2 850

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

4 735 769

4 735 769

100 000

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

0

0

0

70

Tartalékok

50 000

75 851 342

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

4 785 769

80 589 961

102 850

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

4 500 000

4 500 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Magyar
Falu P.)

505 512

1 670 624

1 670 624

76

Részesedések beszerzése

0

10 000

10 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

136 488

1 618 297

1 609 368

79

Beruházások (=72+…+78)K6

642 000

7 798 921

7 789 992

80

Ingatlanok felújítása (Magyar Falu P.)

7 464 866

6 449 754

5 988 335

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi
adó

2 015 514

1 748 705

1 616 850

84

Felújítások (=80+...+83)K7

9 480 380

8 198 459

7 605 185

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre

0

27 618

27 618

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

27 618

27 618

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

52 381 668

166 900 198

80 410 799

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 438 505

12 438 505

12 438 505

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 660 562

11 460 415

11 099 250

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

1 800 000

2 035 835

2 196 005

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

0

1 442 720

1 442 720

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)B11

24 899 067

27 377 475

27 176 480

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

11 258 314

30 021 229

26 000 075

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

36 157 381

57 398 704

53 176 555

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

0

89 140 740

89 162 974

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (=14+…+18)B2

0

89 140 740

89 162 974

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

1 550 000

1 550 000

1 224 667

26

Értékesítési és forgalmi adók

1 600 000

1 600 000

1 647 567

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

850 000

850 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

2 450 000

2 450 000

1 647 567

32

Egyéb közhatalmi bevételek

350 000

350 000

47 146

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

4 350 000

4 350 000

2 919 380

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

13 649 441

9 698 567

35

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

165 010

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

1 200

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

1 271 270

1 390 550

1 399 550

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5 000

5 000

39

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

5 000

5 000

39

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

23 200

48

Egyéb működési bevételek

0

0

209 516

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

1 376 270

15 144 991

11 497 082

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

360 000

360 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

360 000

360 000

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

511 175

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

511 175

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

41 883 651

166 394 435

157 627 166

3. melléklet

2020. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

0

2 400 000

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

0

3 000 000

2 607 495

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

2 000 000

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911

2 000 000

5 400 000

2 607 495

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

995 963

995 963

995 963

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91

2 995 963

6 395 963

3 603 458

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és
nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
kiadásai

0

0

0

29

Váltókiadások

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9

2 995 963

6 395 963

3 603 458

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

3 000 000

2 607 495

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
pénzügyi vállalkozástól

B8113

2 000 000

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól (=01+02+03)

B811

2 000 000

3 000 000

2 607 495

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok
kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok
kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele

B8131

11 493 980

3 901 726

3 901 726

11

Előző év vállalkozási maradványának
igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

11 493 980

3 901 726

3 901 726

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

1 038 418

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések
törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási
bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

13 493 980

6 901 726

7 547 639

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi
kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi
pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

13 493 980

6 901 726

7 547 639

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős
(4 -6 órás)

Igazgatási feladatok

1

1

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással k
apcsolatos feladatok

1

1

0

Könyvtári szolgáltatások

1

1

0

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Létszám összesen:

4

4

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START Helyi sajátosságokra épülő
közfoglalkoztatás 2021.02.29.-ig

15

15

0

Létszám összesen:

15

15

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

1 379 650

919 767

919 767

919 767

919 767

919 767

919 767

919 767

919 767

919 767

919 767

919 767

11 497 082

2.Közhatalmi bevételek

350 326

233 550

233 550

233 550

233 550

233 550

233 550

233 550

233 550

233 550

233 550

233 550

2 919 380

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 261 178

2 174 118

2 174 118

2 174 118

2 174 118

2 174 118

2 174 118

2 174 118

2 174 118

2 174 118

2 174 118

3 212 536

28 214 898

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

3 120 009

2 080 006

2 080 006

2 080 006

2 080 006

2 080 006

2 080 006

2 080 006

2 080 006

2 080 006

2 080 006

2 080 006

26 000 075

6.Felhalm.-i célú bev.

0

22 225

0

511 175

0

0

0

4 412 340

66 147 000

0

13 226 400

5 715 009

90 034 149

7.Finanszírozási bevétel

312 899

208 600

208 600

208 600

208 600

208 600

208 600

208 600

208 600

208 600

208 600

208 600

2 607 495

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

468 207

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

312 138

3 901 726

9.Bevételek (1-8):

8 892 269

5 950 404

5 928 179

6 439 354

5 928 179

5 928 179

5 928 179

10 340 519

72 075 179

5 928 179

19 154 579

12 681 606

165 174 805

Kiadások

10.Működési kiadások

8 230 975

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

68 591 462

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

7 605 185

0

0

0

0

0

0

0

7 605 185

12.Beruházási kiadások

0

210 000

1 854 992

0

0

0

0

0

0

0

0

5 725 000

7 789 992

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

2 415

25 203

0

0

0

0

0

0

0

27 618

16.Kiadások (10-15):

8 230 975

5 697 317

7 342 309

5 489 732

13 092 502

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

5 487 317

11 212 317

84 014 257

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és
befejezés éve

2020. évi
előirányzat

MFP-HPH Polgármesteri hivatal felújítása

7 605 185

2020

8 198 459

Összesen

7 605 185

8 198 459

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és
befejezés éve

2020. évi
előirányzat

MFP-KKE Eszközfejlesztés belterületi közterület
karbantartására

600 000

2020

600 000

MFP-HPH Polgármesteri hivatal felújítása
(Eszköz-bútorvásárlás)

1 254 992

2020

1 263 921

Részvény vásárlás Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

10 000

2020

10 000

Közfoglalkoztatás keretében ingatlan vásárlás(bolt)

5 715 000

2020

5 715 000

Egyéb kisértékű eszköz vásárláa(pénztárgép, csemege
pult)

210 000

2020

210 000

Összesen

7 789 992

7 798 921

8. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én

2 048 167

2

Bankszámlák egyenlege

630 902

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 417 265

4

Bevételek ( + )

161 273 079

5

Kiadások ( - )

84 287 483

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én

79 033 763

7

Bankszámlák egyenlege

77 573 158

8

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

1 460 605

9. melléklet

Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

614 257

0

548 755

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

614 257

0

548 755

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

181 797 936

0

180 347 696

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 051 804

0

6 595 186

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

24 226 265

0

36 385 224

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

213 076 005

0

223 328 106

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

184 795

0

194 795

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
vállalkozásban

110 000

0

120 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

74 795

0

74 795

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

184 795

0

194 795

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

213 875 057

0

224 071 656

29

B/I/1 Vásárolt készletek

402 647

0

402 647

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

402 647

0

402 647

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

402 647

0

402 647

47

C/II/1 Forintpénztár

1 417 265

0

1 460 605

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 417 265

0

1 460 605

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

630 902

0

77 573 158

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

630 902

0

77 573 158

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

2 048 167

0

79 033 763

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések
közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 895 106

0

1 812 105

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések vagyoni típusú adókra

507 125

0

507 125

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 042 853

0

1 042 853

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések egyéb közhatalmi bevételekre

345 128

0

262 127

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések
működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

705 123

0

705 123

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

264 000

0

264 000

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések tulajdonosi bevételekre

441 123

0

441 123

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések
felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

304 198

0

304 198

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes
követelések felhalmozási célú visszatérítendő t
ámogatások, kölcsönök visszatérülésére
államháztartáson kívülről

304 198

0

304 198

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

2 904 427

0

2 821 426

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

1 189 406

0

1 063 582

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előleg

1 189 406

0

1 063 582

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

157 000

0

91 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

1 346 406

0

1 154 582

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

4 250 833

0

3 976 008

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános
forgalmi adó

4 747 547

0

4 747 547

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható
általános forgalmi adó

4 756 685

0

10 634 678

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+…+E/I/4)

9 504 232

0

15 382 225

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek
elszámolása

691 798

0

1 318 073

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

691 798

0

1 318 073

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

10 196 030

0

16 700 298

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

230 772 734

0

324 184 372

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

157 264 919

0

157 264 919

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

57 833 470

0

57 833 470

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 694 484

0

2 694 484

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-7 556 659

0

794 479

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

8 351 138

0

93 076 837

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

218 587 352

0

311 664 189

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
dologi kiadásokra

525 938

0

657 059

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
ellátottak pénzbeli juttatásaira

80 000

0

80 000

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

3 186 621

0

3 186 621

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

2 400 000

0

2 400 000

197

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes
kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

2 400 000

0

2 400 000

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

6 192 559

0

6 323 680

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 695 963

0

1 738 418

223

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

700 000

0

700 000

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére

995 963

0

1 038 418

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 695 963

0

1 738 418

234

H/III/1 Kapott előlegek

150 113

0

327 112

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,
ellátások elszámolása

0

0

6 500

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek
elszámolása

34 532

0

12 258

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

184 645

0

345 870

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

8 073 167

0

8 407 968

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása

4 112 215

0

4 112 215

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

4 112 215

0

4 112 215

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

230 772 734

0

324 184 372

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

213 875 057

224 071 656

104,77

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

614 257

548 755

89,34

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

614 257

548 755

89,34

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a


A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

614 257

548 755

89,34

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

213 076 005

223 328 106

104,81

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

181 797 936

180 347 696

99,20

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

35 708 212

35 363 902

99,04

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

113 441 622

132 377 819

99,20

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

12 648 102

12 605 975

99,67

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

7 051 804

6 595 186

93,52

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

-262 280

-262 280

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

7 314 084

6 857 466

93,76

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

24 226 265

36 385 224

150,19

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

24 226 265

36 385 224

150,19

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

184 795

194 795

105,41

1. Tartós részesedések

A/III/1

184 795

194 795

105,41

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

110 000

120 000

109,09

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

74 795

74 795

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

402 647

402 647

100

I. Készletek

B/I

402 647

402 647

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

2 048 167

79 033 763

3858,76

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

1 417 265

1 460 605

103,06

III. Forintszámlák

C/III

630 902

77 573 158

12 295,60

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

4 250 833

3 976 008

93,53

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

2 904 427

2 821 426

97,14

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

1 346 406

1 154 582

85,75

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

10 196 030

16 700 298

163,79

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

230 772 734

324 184 372

140,48

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

218 587 352

311 664 189

142,58

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

157 264 919

157 264 919

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

57 833 470

57 833 470

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

2 694 484

2 694 484

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-7 556 659

794 479

-10,51

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

8 351 138

93 076 837

1 114,54

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

8 073 167

8 407 968

104,15

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

6 192 559

6 323 680

102,12

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

1 695 963

1 738 418

102,50

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

184 645

345 870

187,32

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

4 112 215

4 112 215

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

230 772 734

324 184 372

140,48

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

2 918 685

2 918 685

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

748 417

748 417

100

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti
leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-276 635

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető
bevétel

Kedvezmények összege

1.

Magánszemélyek kommunális adója

1 224 667

40 000

2.

Helyi iparűzési adó

1 647 567

-

3.

Gépjárműadó

-

-

Összesen

2 872 234

40 000

12. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021. évre

2022.évre

2023.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

21 712 875

22 147 133

23 033 018

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

32 295 750

32 941 665

34 259 332

Közhatalmi bevételek

4 437 000

4 525 740

4 706 770

Működési bevételek

2 998 229

3 058 194

3 180 521

Működési célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Hitel igénybevétel

2 000 000

2 040 000

2 121 600

Működési célú bevételek összesen:

63 443 854

64 712 731

67 301 240

Személyi juttatások

34 919 700

35 618 094

37 042 818

Munkaadókat terhelő járulékok

6 881 940

7 019 579

7 300 362

Dologi kiadások

12 645 667

12 898 580

13 414 524

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 642 000

1 674 840

1 741 834

Támogatások

4 411 295

4 499 521

4 679 502

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

0

0

0

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Hitel törlesztés

2 000 000

2 040 000

2 121 600

Működési célú kiadások összesen:

62 500 602

63 750 614

66 300 639

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

0

0

0

Beruházási kiadások

943 051

961 912

1 000 389

Felújítási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

943 051

961 912

1 000 389

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

63 443 854

64 712 731

67 301 240

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

63 443 653

64 712 526

67 301 027

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés

2020.terv.

mód.ei.

Teljesítés

1

Helyi adó

4 350 000

4 350 000

2 919 380

2

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7

Saját bevételek összesen (1+….+6)

4 350 000

4 350 000

2 919 380

8

Hitel, kölcsön

0

0

0

9

Értékpapír

0

0

0

10

Váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási
kötelezettség kikötésével

0

0

0

13

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek
különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ
Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

14. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

67 593 017

Működési célú kiadások

64 988 004

Intézményi működési bevételek

11 497 082

Személyi jellegű kiadások

32 928 156

Közhatalmi bevételek

2 919 380

Munkaadót terhelő járulékok és
Szociális hozzájárulási adó

4 250 857

Önkormányzatok működési célú
támogatása

27 176 480

Egyéb működési célú támogatások

26 000 075

Dologi kiadások

26 786 141

Egyéb működési célú átvett
pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

920 000

Önkormányzat befizetései

2 850

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

100 000

Felhalmozási célú bevételek

90 034 149

Felhalmozási célú kiadások

15 422 795

Felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

360 000

Intézményi beruházások

7 789 992

Felhalmozási célú támogatásértékű
bevételek

89 162 974

Felújítások

7 605 185

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

511 175

Egyéb felhalmozási kiadások

27 618

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

2 607 495

Működési hiány

2 607 495

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások
összesen

15 422 795

Finanszírozási kiadások

995 963

Irányító szervi támogatások
folyósítása

0

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések
visszafiz.működési

995 963

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszí-
rozási célú bevételek nélkül)

157 627 166

Kiadások összesen

84 014 257

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány
igénybevétele

3 901 726

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

1 038 418

Működési célú hitelfelvétel

2 607 495

Bevételek mindösszesen

165 174 805

Kiadások mindösszesen

84 014 257

Működési célú bevételek összesen

72 533 161

Működési célú kiadások összesen

65 983 967

Felhalmozási célú bevételek
összesen

92 641 644

Felhalmozási célú kiadások összesen

15 422 795