Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Mesztegnyő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Mesztegnyő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mesztegnyő Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 442.386.381 Ft-ban, bevételi főösszegét 899.379.794 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2020. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

107 281 635

112 044 689

111 281 212

02

Normatív jutalmak

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

105 263

3 090 219

3 090 219

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat

0

0

0

05

Végkielégítés

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

1 652 000

1 652 000

1 652 000

07

Béren kívüli juttatások

3 949 193

6 309 770

6 287 270

08

Ruházati költségtérítés

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

1 727 960

937 090

792 045

10

Egyéb költségtérítések

600 000

0

0

11

Lakhatási támogatások

0

0

0

12

Szociális támogatások

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

151 901

2 756 210

2 285 773

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

115 467 952

126 789 978

125 388 519

15

Választott tisztségviselők juttatásai

6 808 430

6 808 440

6 808 440

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

614 880

6 150 551

5 455 762

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

7 423 310

12 958 991

12 264 202

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

122 891 262

139 748 969

137 652 721

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó K2

20 169 079

21 130 323

20 928 015

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 740 000

19 761 047

14 494 123

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

10 740 000

19 761 047

14 494 123

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

410 000

910 000

552 756

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 305 000

1 805 000

987 972

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 715 000

2 715 000

1 540 728

28

Közüzemi díjak

5 305 000

5 365 832

3 847 970

29

Vásárolt élelmezés

3 630 866

6 518 973

6 467 674

30

Bérleti és lízing díjak

1 348 000

3 653 000

1 249 924

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

4 627 000

2 809 773

1 541 842

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

500 000

500 000

359 622

34

Egyéb szolgáltatások

15 694 572

25 983 213

24 996 787

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

31 105 438

44 830 791

38 463 819

36

Kiküldetések kiadásai

650 000

405 760

368 380

37

Reklám- és propagandakiadások

20 000

20 000

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

670 000

425 760

368 380

39

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

9 460 134

10 461 440

7 666 899

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

2 544

2 544

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

706 000

2 855 354

147 652

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

10 166 134

13 319 338

7 817 095

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

54 396 572

81 051 936

62 684 145

53

Egyéb nem intézményi ellátások

10 181 000

9 981 000

8 647 083

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

10 181 000

9 981 000

8 647 083

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

5 026 552

1 862 893

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

5 026 552

1 862 893

63

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre

74 475 045

103 710 540

93 469 551

69

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre

1 000 000

2 265 852

1 565 852

70

Tartalékok

200 000

419 285 506

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

75 675 045

530 288 450

96 898 296

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

204 000

204 000

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

2 006 337

2 006 337

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

18 716 745

19 349 893

13 390 120

76

Részesedések beszerzése

0

10 000

10 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó
kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

5 053 520

5 821 261

4 151 913

79

Beruházások (=72+…+78)K6

23 770 265

27 391 491

19 762 370

80

Ingatlanok felújítása

72 355 592

79 013 854

68 957 861

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

8 106 993

18 051 622

18 051 622

84

Felújítások (=80+...+83)K7

80 462 585

97 065 476

87 009 483

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

387 545 808

906 657 645

433 582 113

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

43 514 305

53 145 763

52 382 286

02

Normatív jutalmak

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

105 263

105 263

105 263

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat

0

0

0

05

Végkielégítés

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

1 650 000

1 650 000

1 627 500

08

Ruházati költségtérítés

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

227 960

227 960

82 915

10

Egyéb költségtérítések

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

0

0

0

12

Szociális támogatások

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

51 901

1 429 436

958 999

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

45 549 429

56 558 422

55 156 963

15

Választott tisztségviselők juttatásai

6 808 430

6 808 440

6 808 440

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

614 880

6 150 551

5 455 762

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

7 423 310

12 958 991

12 264 202

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

52 972 739

69 517 413

67 421 165

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó K2

7 955 959

9 346 827

9 144 519

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

9 240 000

15 947 980

10 681 056

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

9 240 000

15 947 980

10 681 056

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

320 000

820 000

473 556

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

755 000

1 255 000

515 960

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 075 000

2 075 000

989 516

28

Közüzemi díjak

4 205 000

4 205 000

2 703 012

29

Vásárolt élelmezés

3 630 866

6 518 973

6 467 674

30

Bérleti és lízing díjak

1 348 000

3 653 000

1 249 924

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

4 177 000

2 203 042

935 111

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

10 594 572

20 791 432

20 512 900

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

23 955 438

37 371 447

31 868 621

36

Kiküldetések kiadásai

200 000

312 180

274 800

37

Reklám- és propagandakiadások

20 000

20 000

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

220 000

332 180

274 800

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 881 534

8 395 283

5 722 769

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

2 544

2 544

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

700 000

2 800 000

96 660

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

8 581 534

11 197 827

5 821 973

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

43 071 972

66 924 434

49 635 966

53

Egyéb nem intézményi ellátások

10 181 000

9 981 000

8 647 083

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

10 181 000

9 981 000

8 647 083

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadások

0

1 862 893

1 862 893

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

3 163 659

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

5 026 552

1 862 893

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

74 475 045

103 710 540

93 469 551

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

1 000 000

2 265 852

1 565 852

70

Tartalékok

200 000

419 285 506

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

75 675 045

530 288 450

96 898 296

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

18 716 745

18 716 745

12 756 972

76

Részesedések beszerzése

0

10 000

10 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó
kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

5 053 520

5 053 520

3 384 172

79

Beruházások (=72+…+78)K6

23 770 265

23 780 265

16 151 144

80

Ingatlanok felújítása

72 355 592

79 013 854

68 957 861

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

8 106 993

18 051 622

18 051 622

84

Felújítások (=80+...+83)K7

80 462 585

97 065 476

87 009 483

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

294 089 565

806 903 865

334 907 656

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

63 767 330

58 898 926

58 898 926

03

Céljuttatás, projektprémium

0

2 984 956

2 984 956

06

Jubileumi jutalom

1 652 000

1 652 000

1 652 000

07

Béren kívüli juttatások

2 299 193

4 659 770

4 659 770

09

Közlekedési költségtérítés

1 500 000

709 130

709 130

10

Egyéb költségtérítések

600 000

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

100 000

1 326 774

1 326 774

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

69 918 523

70 231 556

70 231 556

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

69 918 523

70 231 556

70 231 556

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó K2

12 213 120

11 783 496

11 783 496

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 500 000

3 813 067

3 813 067

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

1 500 000

3 813 067

3 813 067

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

90 000

90 000

79 200

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

550 000

550 000

472 012

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

640 000

640 000

551 212

28

Közüzemi díjak

1 100 000

1 160 832

1 144 958

29

Vásárolt élelmezés

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

450 000

606 731

606 731

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

500 000

500 000

359 622

34

Egyéb szolgáltatások

5 100 000

5 191 781

4 483 887

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

7 150 000

7 459 344

6 595 198

36

Kiküldetések kiadásai

450 000

93 580

93 580

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

450 000

93 580

93 580

39

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

1 578 600

2 066 157

1 944 130

43

Egyéb dologi kiadások

6 000

55 354

50 992

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

1 584 600

2 121 511

1 995 122

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

11 324 600

14 127 502

13 048 179

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

0

0

0

70

Tartalékok

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

204 000

204 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

2 006 337

2 006 337

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

633 148

633 148

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

0

767 741

767 741

79

Beruházások (=72+…+78)K6

0

3 611 226

3 611 226

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

93 456 243

99 753 780

98 674 457

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

119 623 336

129 041 776

129 041 776

02

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása

42 942 600

46 949 220

46 949 220

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

55 740 769

66 646 230

66 646 230

04

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

1 800 000

2 756 171

2 756 171

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

2 766 550

2 766 550

06

Elszámolásból származó bevételek

0

449 580

449 580

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

220 106 705

248 609 527

248 609 527

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességválla-
lásból származó megtérülések államháztartá-son belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

33 685 138

42 398 613

21 021 217

13

Működési célú támogatások államháztar-
táson belülről (=07+…+12)B1

253 791 843

291 008 140

269 630 744

14

Felhalmozási célú önkormányzati
támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartá-son belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá-
son belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartá-
son belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről

4 605 261

411 608 924

407 003 663

19

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

4 605 261

411 608 924

407 003 663

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

4 800 000

4 800 000

4 208 458

26

Értékesítési és forgalmi adók

15 000 000

15 000 000

16 266 191

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő
adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

1 400 000

1 400 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

20 000

20 000

5 100

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

16 420 000

16 420 000

16 271 291

32

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

72 267

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

21 320 000

21 320 000

20 552 016

34

Készletértékesítés ellenértéke

1 500 000

1 500 000

1 196 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

7 450 000

7 450 000

7 499 693

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

57 695

38

Ellátási díjak

2 109 000

2 109 000

2 592 465

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 379 430

1 379 430

1 984 205

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

100 100

100 100

530

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű
bevételek (=41+42)

100 100

100 100

530

44

Részesedésekből származó pénzügyi
műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

888 107

888 107

48

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

848 798

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

12 688 530

13 576 637

15 067 493

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

500 000

500 000

80 010

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

1 000 000

1 000 000

80 010

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvál-
lalásból származó megtérülések államháztar-táson kívülről

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatá-sok, kölcsönök visszatérülése az Európai
Uniótól

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá-
son kívülről

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

20 000

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

20 000

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

293 405 634

738 513 701

712 353 926

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

119 623 336

129 041 776

129 041 776

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása

42 942 600

46 949 220

46 949 220

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjó-
léti és gyermekétkeztetési feladatainak támoga-
tása

55 740 769

66 646 230

66 646 230

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 756 171

2 756 171

05

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások

0

2 766 550

2 766 550

06

Elszámolásból származó bevételek

0

449 580

449 580

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)B11

220 106 705

248 609 527

248 609 527

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-
csönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-
csönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

33 685 138

42 398 613

21 021 217

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

253 791 843

291 008 140

269 630 744

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás-ból származó megtérülések államháztartáson
belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

4 605 261

411 608 924

407 003 663

19

Felhalmozási célú támogatások államháztar-
táson belülről (=14+…+18)B2

4 605 261

411 608 924

407 003 663

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

4 800 000

4 800 000

4 208 458

26

Értékesítési és forgalmi adók

15 000 000

15 000 000

16 266 191

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

1 400 000

1 400 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

20 000

20 000

5 100

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

16 420 000

16 420 000

16 271 291

32

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

72 267

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

21 320 000

21 320 000

20 552 016

34

Készletértékesítés ellenértéke

1 500 000

1 500 000

1 196 000

35

Szolgáltatások ellenértéke

7 350 000

7 350 000

7 442 797

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

57 695

38

Ellátási díjak

2 109 000

2 109 000

2 592 465

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 379 430

1 379 430

1 984 205

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

100 000

100 000

529

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű
bevételek (=41+42)

100 000

100 000

529

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

888 107

888 107

48

Egyéb működési bevételek

0

0

764 543

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

12 438 430

13 326 537

14 926 341

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, köl-
csönök visszatérülése államháztartáson kívülről

500 000

500 000

80 010

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

500 000

500 000

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

1 000 000

1 000 000

80 010

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

0

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől

0

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

0

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

20 000

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

20 000

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

293 155 534

738 263 601

712 212 774

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

07

Önkormányzatok működési tám.(=01+…+06)

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (=07+…+12)B1

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

56 896

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek

100

100

1

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű
bevételek (=41+42)

100

100

1

44

Részesedésekből származó pénzügyi műv.bev.

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

150 000

150 000

84 255

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

250 100

250 100

141 152

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

250 100

250 100

141 152

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 804 268

8 804 268

8 804 268

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

93 206 143

98 693 529

98 693 529

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91

102 010 411

107 497 797

107 497 797

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és
nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
kiadásai

0

0

0

29

Váltókiadások

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9

102 010 411

107 497 797

107 497 797

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

102 944 442

176 948 212

176 948 212

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)B813

102 944 442

176 948 212

176 948 212

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

10 077 656

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81

102 944 442

176 948 212

187 025 868

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és
nemzetközi szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

102 944 442

176 948 212

187 025 868

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

102 944 442

176 138 061

176 138 061

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)B813

102 944 442

176 138 061

176 138 061

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

10 077 656

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81

102 944 442

176 138 061

186 215 717

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és
nemzetközi szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

102 944 442

176 138 061

186 215 717

10. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

810 151

810 151

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)B813

0

810 151

810 151

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

93 206 143

98 693 529

98 693 529

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási
bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81

93 206 143

99 503 680

99 503 680

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

93 206 143

99 503 680

99 503 680

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

17

16

1

Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal

17

16

1

Önkormányzat

17

14

3

Szennyvíz elszállítás

1

0

1

Igazgatás

2

2

0

Faluház

2

2

0

Bölcsöde

2

2

0

Város és Községgazdálkodás

7

6

1

Könyvtári szolgáltatások

2

1

1

Tanyagondnoki szolgálat

1

1

0

Létszám összesen:

34

30

4

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2021.02.29.-ig

10

10

0

Létszám összesen:

10

10

0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

1 808 099

1 205 399

1 205 399

1 205 399

1 205 399

1 205 399

1 205 399

1 205 399

1 205 399

1 205 399

1 205 399

1 205 399

15 067 493

2.Közhatalmi bevételek

2 466 242

1 644 161

1 644 161

1 644 161

1 644 161

1 644 161

1 644 161

1 644 161

1 644 161

1 644 161

1 644 161

1 644 161

20 552 016

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

2 522 546

1 681 697

1 681 697

1 681 697

1 681 697

1 681 697

1 681 697

1 681 697

1 681 697

1 681 697

1 681 697

1 681 697

21 021 217

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

29 833 143

19 888 762

19 888 762

19 888 762

19 888 762

19 888 762

19 888 762

19 888 762

19 888 762

19 888 762

19 888 762

29 966 418

258 687 183

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 670

26 670

26 670

80 010

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

954 303

141 226 084

0

0

4 999 965

34 650 039

224 485 100

0

708 172

0

407 023 663

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

21 233 785

14 155 857

14 155 857

14 155 857

14 155 857

14 155 857

14 155 857

14 155 857

14 155 857

14 155 857

14 155 857

14 155 857

176 948 212

9.Bevételek (1-8):

57 863 816

38 575 877

39 530 180

179 801 961

38 575 877

38 575 877

43 575 842

73 225 916

263 060 977

38 602 547

39 310 719

48 680 203

899 379 794

Kiadások

10.Működési kiadások

40 273 743

26 849 162

26 849 162

26 849 162

26 849 162

26 849 162

26 849 162

26 849 162

26 849 162

26 849 162

26 849 162

26 849 162

335 614 528

11.Felújítási kiadások

10 441 138

6 960 759

6 960 759

6 960 759

6 960 759

6 960 759

6 960 759

6 960 759

6 960 759

6 960 759

6 960 759

6 960 759

87 009 483

12.Beruházási kiadások

2 371 484

1 580 990

1 580 990

1 580 990

1 580 990

1 580 990

1 580 990

1 580 990

1 580 990

1 580 990

1 580 990

1 580 990

19 762 370

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

53 086 366

35 390 910

35 390 910

35 390 910

35 390 910

35 390 910

35 390 910

35 390 910

35 390 910

35 390 910

35 390 910

35 390 910

442 386 381

13. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és
befejezés éve

2020. évi előirányzat

Mesztegnyői zártkerti utak felújítása, valamint
gyümölcsöskert telepítése(ZP-1-2019)

9 828 226

2019-2020

10 000 000

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések-Konyha
felújítás

40 903 993

2019-2020

42 105 259

MFP-FOB Óvodafejlesztés (Ingatlan felújítás)

28 498 472

2019-2020

26 877 342

MFP-OUF Óvoda udvar

0

2019-2021

2 478 480

MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása)

7 778 792

2019-2020

7 027 415

Egyéb felújítás

0

2020

8 576 980

Összesen

87 009 483

97 065 476

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és
befejezés éve

2020. évi előirányzat

MFP-FOB Óvodafejlesztés (Eszközbeszerzések)

1 030 800

2019-2020

1 022 656

MFP-TFB Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása (Gépjármű)

12 900 000

2019-2020

12 972 040

Részvény vásárlás Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt.

10 000

2020

10 000

MFP-OUF Óvoda udvar

1 749 658

2019-2021

1 749 658

Vadkamera beszerzése

41 190

2020

41 190

MFP-NHI A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Műv.ház felújítása)eszközbeszerzés

120 896

2019-2020

120 896

Faluház egyéb eszközbeszerzés(konyhabútor,
népművészeti anyag)

298 600

2020

298 600

Egyéb beruházások

0

2020

7 565 225

Összesen

16 151 144

23 780 265

14. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én

160 916 748

2

Bankszámlák egyenlege

160 761 242

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

155 506

4

Bevételek ( + )

722 290 430

5

Kiadások ( - )

442 218 490

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én

440 988 688

7

Bankszámlák egyenlege

440 756 242

8

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

232 446

15. melléklet

Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

4 000 000

0

3 601 066

02

A/I/2 Szellemi termékek

466 479

0

400 977

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

4 466 479

0

4 002 043

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű
jogok

548 782 902

0

544 450 004

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 495 140

0

1 781 335

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

77 566 435

0

159 281 268

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

631 844 477

0

705 512 607

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

137 032

0

147 032

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

137 032

0

147 032

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

137 032

0

147 032

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

108 473 375

0

108 473 375

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

108 473 375

0

108 473 375

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

108 473 375

0

108 473 375

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

744 921 363

0

818 135 057

29

B/I/1 Vásárolt készletek

307 992

0

307 992

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

307 992

0

307 992

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ-
ESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

307 992

0

307 992

47

C/II/1 Forintpénztár

155 506

0

232 446

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

155 506

0

232 446

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

160 761 242

0

440 756 242

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

160 761 242

0

440 756 242

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

160 916 748

0

440 988 688

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések
működési célú támogatások bevételeire áh-on belülről

234 024

0

234 024

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések
közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 300 349

0

3 341 545

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések vagyoni típusú adókra

960 571

0

1 001 446

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések termékek és szolgáltatások adóira

1 890 985

0

1 890 985

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések egyéb közhatalmi bevételekre

448 793

0

449 114

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések
működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

9 816 051

0

13 227 543

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

669 020

0

669 020

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések tulajdonosi bevételekre

5 113 085

0

7 799 299

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések ellátási díjakra

1 485 428

0

1 485 428

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 853 346

0

2 578 624

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések általános forgalmi adó visszatérítésére

695 172

0

695 172

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések
működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

702 788

0

702 788

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követe-
lések működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

702 788

0

702 788

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

14 053 212

0

17 505 900

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követe-
lések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson
kívülről

0

0

0

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követe-
lések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

0

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

16 626 984

0

16 446 787

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

50 000

0

50 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

16 276 984

0

16 096 787

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifize-
tések

300 000

0

300 000

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

76 000

0

115 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

16 702 984

0

16 561 787

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

30 756 196

0

34 067 687

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános
forgalmi adó

913 220

0

1 566 873

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható
általános forgalmi adó

38 315 103

0

64 823 301

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó
elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

39 228 323

0

66 390 174

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-2 908 617

0

-5 618 100

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-2 908 617

0

-5 618 100

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek
elszámolása

0

0

66 840

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

66 840

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

36 319 706

0

60 838 914

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

973 222 005

0

1 354 338 338

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

491 621 000

0

491 621 000

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

250 151 572

0

250 151 572

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

45 629 087

0

45 629 087

180

G/IV Felhalmozott eredmény

150 864 529

0

150 492 666

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-371 863

0

379 692 074

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

937 894 325

0

1 317 586 399

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
dologi kiadásokra

5 240 245

0

5 255 710

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

7 347 439

0

7 347 439

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

12 587 684

0

12 625 949

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

8 804 268

0

10 077 656

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlege-
zések visszafizetésére

8 804 268

0

10 077 656

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötele-
zettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

8 804 268

0

10 077 656

234

H/III/1 Kapott előlegek

888 724

0

888 724

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások,
ellátások elszámolása

26 500

0

57 500

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek
elszámolása

550 687

0

648 053

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 481 671

0

1 594 277

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

22 873 623

0

24 297 882

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása

5 056 721

0

5 056 721

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

7 397 336

0

7 397 336

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

12 454 057

0

12 454 057

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

973 222 005

0

1 354 338 338

16. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK

A

744 921 363

818 135 057

109,83

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

4 466 479

4 002 043

89,60

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

4 000 000

3 601 066

90,03

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

4 000 000

3 601 066

90,03

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

466 479

400 977

85,96

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

466 479

400 977

85,96

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

631 844 477

705 512 607

111,66

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

548 782 902

544 450 004

99,21

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

279 496 497

277 161 575

99,16

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

225 221 573

223 524 058

99,25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

44 064 832

43 764 371

99,32

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

5 495 140

1 781 335

32,42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

- 727 354

- 1494 451

205,46

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

6 222 494

3 275 786

52,64

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

77 566 435

159 281 268

205,35

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

77 566 435

159 281 268

205,35

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

137 032

147 032

107,30

1. Tartós részesedések

A/III/1

137 032

147 032

107,30

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

137 032

147 032

107,30

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT
ESZKÖZÖK

A/IV

108 473 375

108 473 375

100

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

108 473 375

108 473 375

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

9 000

9 000

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

108 464 375

108 464 375

100

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK

B

307 992

307 992

100

I. Készletek

B/I

307 992

307 992

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

160 916 748

440 988 688

274,05

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

155 506

232 446

149,48

III. Forintszámlák

C/III

440 756 242

274,17

59,77

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

30 756 196

34 067 687

110,77

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

14 053 212

17 505 900

124,57

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

16 702 984

16 561 787

99,15

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

E

36 319 706

60 838 914

167,51

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

973 222 005

1 354 338 338

139,16

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

937 894 325

1 317 586 399

140,48

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

491 621 000

491 621 000

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

250 151 572

250 151 572

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

45 629 087

45 629 087

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

150 864 529

150 492 666

99,75

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-371 863

379 692 074

-102 105,37

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

22 873 623

24 297 882

106,23

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

12 587 684

12 625 949

100,30

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

8 804 268

10 077 656

114,46

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

1 481 671

1 594 277

107,60

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS
ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

12 454 057

12 454 057

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

973 222 005

1 354 338 338

139,16

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

63 417 510

63 417 510

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi
eszközök

L/2

1 960 000

1 960 000

100

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n
belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe,
bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

517 381

517 381

100

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és
régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-962 307

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

17. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető
bevétel

Kedvezmények összege

1.

Helyi iparűzési adó

16 266 191

-

2.

Építményadó

798 162

-

3.

Gépjárműadó

-

-

4.

Magánszemélyek kommunális adója

3 410 296

-

Összesen

20 474 649

-

18. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021.évre

2022.évre

2023.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

194 905 338

198 803 445

206 755 583

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

71 829 372

73 265 959

76 196 598

Közhatalmi bevételek

17 320 000

17 666 400

18 373 056

Működési bevételek

12 438 830

12 687 607

13 195 111

Működési célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 020 000

1 060 800

Előző évi pénzmaradvány

39 907 533

40 705 684

42 333 911

Működési célú bevételek összesen:

337 401 073

344 149 094

357 915 058

Személyi juttatások

45 852 073

46 769 114

48 639 879

Munkaadókat terhelő járulékok

8 375 966

8 543 485

8 885 225

Dologi kiadások

45 333 300

46 239 966

48 089 565

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 781 000

9 976 620

10 375 685

Támogatások

180 875 615

184 493 127

191 872 852

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

7 275 586

7 421 098

7 717 942

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

297 493 540

303 443 411

315 581 147

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

23 105 485

23 567 595

24 510 298

Felhalmozási célú bevételek összesen:

23 105 485

23 567 595

24 510 298

Beruházási kiadások

45 768 418

46 683 786

48 551 138

Felújítási kiadások

17 244 600

17 589 492

18 293 072

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

63 013 018

64 273 278

66 844 209

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

360 506 558

367 716 689

382 425 357

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

360 506 558

367 716 689

382 425 357

19. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés

2020.terv

mód.ei.

Teljesítés

1

Helyi adó

21 320 000

21 320 000

20 552 016

2

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése,
hasznosítása

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény,
részesedés

0

0

0

5

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7

Saját bevételek összesen (1+….+6)

21 320 000

21 320 000

20 552 016

8

Hitel, kölcsön

0

0

0

9

Értékpapír

0

0

0

10

Váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés,
részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14

Külföldi hitelintézetek által, származékos művele-
tek különbözeteként az Államadósság Kezelő
Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és
azok összege

0

0

0

20. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

305 189 111

Működési célú kiadások

231 747 029

Intézményi működési bevételek

14 926 341

Személyi jellegű kiadások

67 421 165

Közhatalmi bevételek

20 552 016

Munkaadót terhelő járulékok és
Szociális hozzájárulási adó

9 144 519

Önkormányzatok működési célú
támogatása

248 609 527

Egyéb működési célú támogatások

21 021 217

Dologi kiadások

49 635 966

Egyéb működési célú átvett
pénszeszköz

80 010

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 647 083

Önkormányzat befizetései

1 862 893

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

95 035 403

Felhalmozási célú bevételek

407 023 663

Felhalmozási célú kiadások

103 160 627

Felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

0

Intézményi beruházások

16 151 144

Felhalmozási célú támogatásértékű
bevételek

407 003 663

Felújítások

87 009 483

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

20 000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása
áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások
összesen

103 160 627

Finanszírozási kiadások

107 497 797

Irányító szervi támogatások
folyósítása

98 693 529

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések
visszafiz.működési

8 804 268

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszí-
rozási célú bevételek nélkül)

712 212 774

Kiadások összesen

442 405 453

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány
igénybevétele

176 138 061

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

10 077 656

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

898 428 491

Kiadások mindösszesen

442 405 453

Működési célú bevételek összesen

491 404 828

Működési célú kiadások összesen

339 244 826

Felhalmozási célú bevételek
összesen

407 023 663

Felhalmozási célú kiadások
összesen

103 160 627