Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27 - 2021. 05. 29

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 172.103.510 ,- Ft bevétellel, és 172.103.510,- Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 4.2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

40 764 223

45 464 325

4 700 102

02

Normatív jutalmak

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

0

2 075 189

2 075 189

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat

0

693 819

693 819

05

Végkielégítés

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

597 000

695 652

98 652

08

Ruházati költségtérítés

100 000

0

-100 000

09

Közlekedési költségtérítés

500 000

372 820

-127 180

10

Egyéb költségtérítések

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

0

0

0

12

Szociális támogatások

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

650 000

1 923 588

1 273 588

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

42 611 223

51 225 393

8 614 170

15

Választott tisztségviselők juttatásai

7 364 820

7 531 123

166 303

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 340 000

2 738 000

398 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

9 704 820

10 269 123

564 303

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

52 316 043

61 494 516

9 178 473

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó K2

8 583 945

9 000 558

416 613

21

Szakmai anyagok beszerzése

62 000

162 000

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

11 837 000

14 799 775

2 962 775

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

11 899 000

14 961 775

3 062 775

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

495 000

895 000

400 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

857 000

807 000

-50 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 352 000

1 702 000

350 000

28

Közüzemi díjak

7 640 000

7 023 554

-616 446

29

Vásárolt élelmezés

7 073 090

7 773 090

700 000

30

Bérleti és lízing díjak

880 000

883 893

3 893

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 660 000

1 096 107

-1 563 893

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 000

200 000

0

34

Egyéb szolgáltatások

8 710 000

11 654 457

2 944 457

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

27 163 090

28 631 101

1 468 011

36

Kiküldetések kiadásai

0

200 000

200 000

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

200 000

200 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

10 020 205

9 516 364

-503 841

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

7 416

7 416

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

91 948

101 948

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

10 112 153

9 625 728

-486 425

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

50 526 243

55 120 604

4 594 361

46

Társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

47

Családi támogatások

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítá-si) ellátások

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

11 900 000

9 900 000

-2 000 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

11 900 000

9 900 000

-2 000 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadások

0

1 570 602

1 570 602

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

1 570 602

1 570 602

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartá-
son belülre

4 933 627

4 933 627

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartá-
son kívülre

200 000

1 603 600

1 403 600

70

Tartalékok

200 000

15 949 525

15 749 525

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

5 333 627

24 057 354

18 723 727

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

236 220

516 220

280 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

629 605

629 605

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

4 296 035

5 732 808

1 436 773

76

Részesedések beszerzése

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó
kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

1 223 710

1 857 229

633 519

79

Beruházások (=72+…+78)K6

5 755 965

8 735 862

2 979 897

80

Ingatlanok felújítása

0

405 000

405 000

81

Informatikai eszközök felújítása

157 480

157 480

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

78 740

78 740

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

63 780

63 780

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

300 000

705 000

405 000

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztar-
táson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

134 715 823

169 013 894

34 298 071

2. melléklet

1.1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

24 781 440

33 562 706

8 781 266

02

Normatív jutalmak

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

0

1 097 745

1 097 745

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat

0

0

0

05

Végkielégítés

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

224 000

695 652

471 652

08

Ruházati költségtérítés

100 000

0

-100 000

09

Közlekedési költségtérítés

100 000

222 820

122 820

10

Egyéb költségtérítések

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

0

0

0

12

Szociális támogatások

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

300 000

330 000

30 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

25 505 440

35 908 923

10 403 483

15

Választott tisztségviselők juttatásai

7 364 820

7 531 123

166 303

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 340 000

2 640 000

300 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

9 704 820

10 171 123

466 303

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

35 210 260

46 080 046

10 869 786

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó K2

5 611 518

6 028 131

416 613

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

100 000

100 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 987 000

12 109 066

1 122 066

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

10 987 000

12 209 066

1 222 066

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

350 000

750 000

400 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

742 000

692 000

-50 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 092 000

1 442 000

350 000

28

Közüzemi díjak

6 080 000

5 977 852

-102 148

29

Vásárolt élelmezés

7 073 090

7 773 090

700 000

30

Bérleti és lízing díjak

880 000

883 893

3 893

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 400 000

1 096 107

-1 303 893

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 000

200 000

0

34

Egyéb szolgáltatások

8 250 000

10 723 057

2 473 057

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

24 883 090

26 653 999

1 770 909

36

Kiküldetések kiadásai

0

200 000

200 000

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

200 000

200 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

9 101 665

8 538 041

-563 624

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

7 416

7 416

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

86 948

86 948

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

9 188 613

8 632 405

-556 208

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

46 150 703

49 137 470

2 986 767

46

Társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

47

Családi támogatások

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)
ellátások

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos
ellátások

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

11 900 000

9 900 000

-2 000 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

11 900 000

9 900 000

-2 000 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából
származó kiadások

0

1 570 602

1 570 602

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

1 570 602

1 570 602

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

4 933 627

4 933 627

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

200 000

1 603 600

1 403 600

70

Tartalékok

200 000

15 949 525

15 749 525

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

5 333 627

24 057 354

18 723 727

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

236 220

516 220

280 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

315 983

315 983

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

4 296 035

4 805 563

509 528

76

Részesedések beszerzése

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó
kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

1 223 710

1 522 198

298 488

79

Beruházások (=72+…+78)K6

5 755 965

7 159 964

1 403 999

80

Ingatlanok felújítása

0

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

157 480

157 480

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

78 740

78 740

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

63 780

63 780

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

300 000

300 000

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartá-
son kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

110 262 073

142 662 965

32 400 892

3. melléklet

1.2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15 982 783

11 901 619

-4 081 164

02

Normatív jutalmak

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

0

977 444

977 444

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszolgálat

0

693 819

693 819

05

Végkielégítés

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

373 000

0

-373 000

08

Ruházati költségtérítés

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

400 000

150 000

-250 000

10

Egyéb költségtérítések

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

0

0

0

12

Szociális támogatások

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

350 000

1 593 588

1 243 588

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

17 105 783

15 316 470

-1 789 313

15

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem
saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

98 000

98 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

0

98 000

98 000

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

17 105 783

15 414 470

-1 691 313

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó K2

2 972 427

2 972 427

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

62 000

62 000

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

850 000

2 690 709

1 840 709

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

912 000

2 752 709

1 840 709

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

145 000

145 000

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

115 000

115 000

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

260 000

260 000

0

28

Közüzemi díjak

1 560 000

1 045 702

-514 298

29

Vásárolt élelmezés

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

260 000

0

-260 000

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

460 000

931 400

471 400

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

2 280 000

1 977 102

-302 898

36

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

918 540

978 323

59 783

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

5 000

15 000

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

923 540

993 323

69 783

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

4 375 540

5 983 134

1 607 594

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

313 622

313 622

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

927 245

927 245

76

Részesedések beszerzése

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó
kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó

0

335 031

335 031

79

Beruházások (=72+…+78)K6

0

1 575 898

1 575 898

80

Ingatlanok felújítása

0

405 000

405 000

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

0

405 000

405 000

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

24 453 750

26 350 929

1 897 179

4. melléklet

2. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

23 957 589

23 969 692

12 103

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési felada-
tainak támogatása

24 440 500

26 183 900

1 743 400

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

27 042 298

28 333 529

1 291 231

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

8 435 000

8 771 690

336 690

05

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások

0

4 512 560

4 512 560

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

83 875 387

91 771 371

7 895 984

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

29 689 797

37 311 772

7 621 975

13

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (=07+…+12)B1

113 565 184

129 083 143

15 517 959

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-
csönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, köl-
csönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állam-háztartáson belülről

1 100 000

16 064 998

14 964 998

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

1 100 000

16 064 998

14 964 998

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

4 850 000

4 850 000

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

3 300 000

3 300 000

0

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

1 200 000

1 200 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

4 500 000

4 500 000

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

650 000

650 000

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

10 000 000

10 000 000

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

3 630 000

3 630 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

650 000

650 000

0

38

Ellátási díjak

620 000

620 000

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

48 250

48 250

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

48 250

48 250

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek
bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

30 000

183 779

153 779

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

5 178 250

5 332 029

153 779

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö-
nök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö-
nök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
szervezetektől

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsö-
nök visszatérülése államháztartáson kívülről

400 000

400 000

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 145 416

1 145 416

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

400 000

1 545 416

1 145 416

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

130 243 434

162 025 586

31 782 152

5. melléklet

2.1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 957 589

23 969 692

12 103

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 440 500

26 183 900

1 743 400

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

27 042 298

28 333 529

1 291 231

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 435 000

8 771 690

336 690

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 512 560

4 512 560

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

83 875 387

91 771 371

7 895 984

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

29 689 797

37 311 772

7 621 975

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

113 565 184

129 083 143

15 517 959

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 100 000

16 064 998

14 964 998

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

1 100 000

16 064 998

14 964 998

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

4 850 000

4 850 000

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

3 300 000

3 300 000

0

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

1 200 000

1 200 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

4 500 000

4 500 000

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

650 000

650 000

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

10 000 000

10 000 000

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

3 630 000

3 630 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

650 000

650 000

0

38

Ellátási díjak

620 000

620 000

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

45 000

45 000

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

45 000

45 000

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

0

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

5 165 000

5 165 000

0

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

400 000

400 000

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 145 416

1 145 416

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

400 000

1 545 416

1 145 416

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

130 230 184

161 858 557

31 628 373

6. melléklet

2.2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

3 250

3 250

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

3 250

3 250

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

10 000

163 779

153 779

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

13 250

167 029

153 779

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

13 250

167 029

153 779

7. melléklet

3. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 089 616

3 089 616

0

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

24 440 500

26 183 900

1 743 400

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

27 530 116

29 273 516

1 743 400

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

29

Váltókiadások

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9

27 530 116

29 273 516

1 743 400

8. melléklet

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi felhalmozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 562 005

10 077 924

2 515 919

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

7 562 005

10 077 924

2 515 919

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

24 440 500

26 183 900

1 743 400

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

32 002 505

36 261 824

4 259 319

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

32 002 505

36 261 824

4 259 319

9. melléklet

4.1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 562 005

10 077 924

2 515 919

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

7 562 005

10 077 924

2 515 919

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

7 562 005

10 077 924

2 515 919

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

B8

7 562 005

10 077 924

2 515 919

10. melléklet

4.2. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

24 440 500

26 183 900

1 743 400

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

24 440 500

26 183 900

1 743 400

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

24 440 500

26 183 900

1 743 400

11. melléklet

5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

5

5

0

Niklai Mézengúz Óvoda

5

5

0

Önkormányzat

8

8

0

Csalás és nővédelmi egészségügyi ellátás

0

0

0

Igazgatás

0

0

0

Könyvtár

2

2

0

Város és Községgazdálkodás

3

3

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

2

2

0

Falugondnoki tevékenység

1

1

0

Létszám összesen:

13

13

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12

12

0

Létszám összesen:

12

12

0

12. melléklet

6. melléklet

Az Önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

639 843

426 562

426 562

426 562

426 562

426 562

426 562

426 562

426 562

426 562

426 562

426 562

5 332 029

2.Közhatalmi bevételek

1 200 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

10 000 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

1 145 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 145 416

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

11 012 565

7 341 710

7 341 710

7 341 710

7 341 710

7 341 710

7 341 710

7 341 710

7 341 710

7 341 710

7 341 710

7 341 710

91 771 371

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

4 477 413

2 984 942

2 984 942

2 984 942

2 984 942

2 984 942

2 984 942

2 984 942

2 984 942

2 984 942

2 984 942

2 984 942

37 311 772

6.Felhalm.-i célú bev.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

550 000

15 014 998

50 000

50 000

16 064 998

7.Tám.-i kölcsön vtér.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

0

0

0

400 000

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

1 209 351

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

10 077 924

9.Bevételek (1-8):

18 639 172

13 604 864

12 459 448

12 459 448

12 459 448

12 459 448

12 459 448

12 459 448

12 909 448

27 374 446

12 409 448

12 409 448

172 103 510

Kiadások

10.Működési kiadások

19 519 518

13 013 012

13 013 012

13 013 012

13 013 012

13 013 012

13 013 012

13 013 012

13 013 012

13 013 012

13 013 012

13 013 012

162 662 648

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

405 000

0

300 000

0

0

0

0

705 000

12.Beruházási kiadások

0

150 000

293 285

243 490

0

0

251 299

3 941 920

708 100

1 222 092

0

1 925 676

8 735 862

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

19 519 518

13 163 012

13 306 297

13 256 502

13 013 012

13 418 012

13 264 311

17 254 932

13 721 112

14 235 104

13 013 012

14 938 688

172 103 510

13. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

Informatikai eszközök felújítása

0

2020

200 000

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

0

2020

100 000

Összesen

0

300 000

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

Temető kapu

0

2020

300 000

MFP-OUF Óvoda udvar-Eszközbeszerzések

3 661 920

2020

3 661 920

MFP-TFB Tanya és falugondnoki buszok beszerzése (előleg)

1 000 000

2020-2021

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(Igazgatás, Tanyagondnoki szolgálat, Méhézeti Múzeum, Berzsenyi Emlékház)

1 509 954

2020

1 918 044

Ingatlan vásárlás

280 000

2020

280 000

Összesen

6 451 874

7 159 964