Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Nikla Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Nikla Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Nikla Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 138.461.337 Ft-ban, bevételi főösszegét 152.534.203 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2020. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 14. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 20. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

40 764 223

45 464 325

44 698 569

02

Normatív jutalmak

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

0

2 075 189

2 075 189

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

693 819

693 819

05

Végkielégítés

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

597 000

695 652

695 652

08

Ruházati költségtérítés

100 000

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

500 000

372 820

237 940

10

Egyéb költségtérítések

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

0

0

0

12

Szociális támogatások

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

650 000

1 923 588

1 616 282

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

42 611 223

51 225 393

50 017 451

15

Választott tisztségviselők juttatásai

7 364 820

7 531 123

7 531 123

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 340 000

2 738 000

2 738 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

9 704 820

10 269 123

10 269 123

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

52 316 043

61 494 516

60 286 574

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

8 583 945

9 000 558

8 524 189

21

Szakmai anyagok beszerzése

62 000

162 000

126 174

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

11 837 000

14 799 775

14 743 802

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

11 899 000

14 961 775

14 869 976

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

495 000

895 000

787 175

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

857 000

807 000

741 523

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 352 000

1 702 000

1 528 698

28

Közüzemi díjak

7 640 000

7 023 554

4 719 935

29

Vásárolt élelmezés

7 073 090

7 773 090

7 429 359

30

Bérleti és lízing díjak

880 000

883 893

883 893

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 660 000

1 096 107

463 755

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 000

200 000

0

34

Egyéb szolgáltatások

8 710 000

11 654 457

10 763 047

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

27 163 090

28 631 101

24 259 989

36

Kiküldetések kiadásai

0

200 000

185 785

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

200 000

185 785

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

10 020 205

9 516 364

7 511 924

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

7 416

7 416

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

91 948

101 948

37 004

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

10 112 153

9 625 728

7 556 344

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

50 526 243

55 120 604

48 400 792

46

Társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

47

Családi támogatások

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

11 900 000

9 900 000

4 726 900

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

11 900 000

9 900 000

4 726 900

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

1 570 602

1 570 602

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

1 570 602

1 570 602

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 933 627

4 933 627

1 886 302

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

1 603 600

1 543 600

70

Tartalékok

200 000

15 949 525

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

5 333 627

24 057 354

5 000 504

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

236 220

516 220

280 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

629 605

629 605

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

4 296 035

5 732 808

5 470 995

76

Részesedések beszerzése

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 223 710

1 857 229

1 647 162

79

Beruházások (=72+…+78)K6

5 755 965

8 735 862

8 027 762

80

Ingatlanok felújítása

0

405 000

405 000

81

Informatikai eszközök felújítása

157 480

157 480

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

78 740

78 740

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

63 780

63 780

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

300 000

705 000

405 000

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

134 715 823

169 013 894

135 371 721

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

24 781 440

33 562 706

32 796 950

02

Normatív jutalmak

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

0

1 097 745

1 097 745

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

05

Végkielégítés

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

224 000

695 652

695 652

08

Ruházati költségtérítés

100 000

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

100 000

222 820

176 640

10

Egyéb költségtérítések

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

0

0

0

12

Szociális támogatások

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

300 000

330 000

67 455

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

25 505 440

35 908 923

34 834 442

15

Választott tisztségviselők juttatásai

7 364 820

7 531 123

7 531 123

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 340 000

2 640 000

2 640 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

9 704 820

10 171 123

10 171 123

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

35 210 260

46 080 046

45 005 565

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

5 611 518

6 028 131

6 028 131

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

100 000

84 667

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 987 000

12 109 066

12 109 066

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

10 987 000

12 209 066

12 193 733

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

350 000

750 000

741 675

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

742 000

692 000

670 086

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 092 000

1 442 000

1 411 761

28

Közüzemi díjak

6 080 000

5 977 852

3 842 360

29

Vásárolt élelmezés

7 073 090

7 773 090

7 429 359

30

Bérleti és lízing díjak

880 000

883 893

883 893

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 400 000

1 096 107

463 755

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

200 000

200 000

0

34

Egyéb szolgáltatások

8 250 000

10 723 057

9 970 042

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

24 883 090

26 653 999

22 589 409

36

Kiküldetések kiadásai

0

200 000

185 785

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

200 000

185 785

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

9 101 665

8 538 041

6 808 244

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

7 416

7 416

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

86 948

86 948

33 933

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

9 188 613

8 632 405

6 849 593

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

46 150 703

49 137 470

43 230 281

46

Társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

47

Családi támogatások

0

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

11 900 000

9 900 000

4 726 900

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

11 900 000

9 900 000

4 726 900

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

1 570 602

1 570 602

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

1 570 602

1 570 602

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

4 933 627

4 933 627

1 886 302

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

1 603 600

1 543 600

70

Tartalékok

200 000

15 949 525

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

5 333 627

24 057 354

5 000 504

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

236 220

516 220

280 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

315 983

315 983

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

4 296 035

4 805 563

4 543 760

76

Részesedések beszerzése

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 223 710

1 522 198

1 312 131

79

Beruházások (=72+…+78)K6

5 755 965

7 159 964

6 451 874

80

Ingatlanok felújítása

0

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

157 480

157 480

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

78 740

78 740

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

63 780

63 780

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

300 000

300 000

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

110 262 073

142 662 965

110 443 255

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15 982 783

11 901 619

11 901 619

02

Normatív jutalmak

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

0

977 444

977 444

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

693 819

693 819

05

Végkielégítés

0

0

0

06

Jubileumi jutalom

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

373 000

0

0

08

Ruházati költségtérítés

0

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

400 000

150 000

61 300

10

Egyéb költségtérítések

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

0

0

0

12

Szociális támogatások

0

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

350 000

1 593 588

1 548 827

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

17 105 783

15 316 470

15 183 009

15

Választott tisztségviselők juttatásai

0

0

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

98 000

98 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

0

98 000

98 000

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

17 105 783

15 414 470

15 281 009

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

2 972 427

2 972 427

2 496 058

21

Szakmai anyagok beszerzése

62 000

62 000

41 507

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

850 000

2 690 709

2 634 736

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

912 000

2 752 709

2 676 243

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

145 000

145 000

45 500

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

115 000

115 000

71 437

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

260 000

260 000

116 937

28

Közüzemi díjak

1 560 000

1 045 702

877 575

29

Vásárolt élelmezés

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

260 000

0

0

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

460 000

931 400

793 005

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

2 280 000

1 977 102

1 670 580

36

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

918 540

978 323

703 680

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

5 000

15 000

3 071

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

923 540

993 323

706 751

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

4 375 540

5 983 134

5 170 511

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

0

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

313 622

313 622

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

927 245

927 235

76

Részesedések beszerzése

0

0

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

335 031

335 031

79

Beruházások (=72+…+78)K6

0

1 575 898

1 575 888

80

Ingatlanok felújítása

0

405 000

405 000

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

0

405 000

405 000

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

24 453 750

26 350 929

24 928 466

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 957 589

23 969 692

23 969 692

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 440 500

26 183 900

24 620 700

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

27 042 298

28 333 529

28 333 519

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 435 000

8 771 690

8 771 690

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 512 560

4 512 560

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

83 875 387

91 771 371

90 208 161

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

29 689 797

37 311 772

16 665 215

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

113 565 184

129 083 143

106 873 376

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 100 000

16 064 998

14 964 998

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

1 100 000

16 064 998

14 964 998

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

4 850 000

4 850 000

4 836 343

26

Értékesítési és forgalmi adók

3 300 000

3 300 000

5 012 942

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

1 200 000

1 200 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

4 500 000

4 500 000

5 012 942

32

Egyéb közhatalmi bevételek

650 000

650 000

204 856

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

10 000 000

10 000 000

10 054 141

34

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

3 630 000

3 630 000

1 747 393

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

650 000

650 000

1 534 327

38

Ellátási díjak

620 000

620 000

576 640

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

42 847

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

48 250

48 250

233

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

48 250

48 250

233

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

30 000

183 779

1 087 289

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

5 178 250

5 332 029

4 988 729

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

600 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

600 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

400 000

400 000

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 145 416

1 445 416

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

400 000

1 545 416

1 445 416

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

130 243 434

162 025 586

138 926 660

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

23 957 589

23 969 692

23 969 692

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

24 440 500

26 183 900

24 620 700

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

27 042 298

28 333 529

28 333 519

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 435 000

8 771 690

8 771 690

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

4 512 560

4 512 560

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

83 875 387

91 771 371

90 208 161

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

29 689 797

37 311 772

16 665 215

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

113 565 184

129 083 143

106 873 376

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 100 000

16 064 998

14 964 998

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

1 100 000

16 064 998

14 964 998

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

4 850 000

4 850 000

4 836 343

26

Értékesítési és forgalmi adók

3 300 000

3 300 000

5 012 942

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

1 200 000

1 200 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

4 500 000

4 500 000

5 012 942

32

Egyéb közhatalmi bevételek

650 000

650 000

204 856

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

10 000 000

10 000 000

10 054 141

34

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

3 630 000

3 630 000

1 747 393

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

650 000

650 000

1 534 327

38

Ellátási díjak

620 000

620 000

576 640

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

42 847

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

45 000

45 000

232

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

45 000

45 000

232

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

20 000

20 000

1 043 602

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

5 165 000

5 165 000

4 945 041

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

600 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

600 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

400 000

400 000

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

1 145 416

1 445 416

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

400 000

1 545 416

1 445 416

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

130 230 184

161 858 557

138 882 972

6. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

0

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

0

0

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

3 250

3 250

1

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

3 250

3 250

1

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

10 000

163 779

43 687

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

13 250

167 029

43 688

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

13 250

167 029

43 688

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

0

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

0

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

0

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 089 616

3 089 616

3 089 616

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

24 440 500

26 183 900

24 892 557

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

27 530 116

29 273 516

27 982 173

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

0

0

0

29

Váltókiadások

0

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9

27 530 116

29 273 516

27 982 173

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 562 005

10 077 924

10 077 924

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

7 562 005

10 077 924

10 077 924

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

3 529 619

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

24 440 500

26 183 900

24 892 557

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

32 002 505

36 261 824

38 500 100

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

32 002 505

36 261 824

38 500 100

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 562 005

10 077 924

10 077 924

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

7 562 005

10 077 924

10 077 924

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

3 529 619

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

7 562 005

10 077 924

13 607 543

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

B8

7 562 005

10 077 924

13 607 543

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

0

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

24 440 500

26 183 900

24 892 557

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

24 440 500

26 183 900

24 892 557

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

24 440 500

26 183 900

24 892 557

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

5

5

0

Niklai Mézengúz Óvoda

5

5

0

Önkormányzat

8

8

0

Csalás és nővédelmi egészségügyi ellátás

0

0

0

Igazgatás

0

0

0

Könyvtár

2

2

0

Város és Községgazdálkodás

3

3

0

Múzeumi kiállítási tevékenység

2

2

0

Falugondnoki tevékenység

1

1

0

Létszám összesen:

13

13

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

12

12

0

Létszám összesen:

12

12

0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

598 647

399 098

399 098

399 098

399 098

399 098

399 098

399 098

399 098

399 098

399 098

399 098

4 988 729

2.Közhatalmi bevételek

1 206 497

804 331

804 331

804 331

804 331

804 331

804 331

804 331

804 331

804 331

804 331

804 331

10 054 141

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

1 145 416

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

1 445 416

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

10 824 979

7 216 653

7 216 653

7 216 653

7 216 653

7 216 653

7 216 653

7 216 653

7 216 653

7 216 653

7 216 653

10 746 272

93 737 780

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

1 999 826

1 333 217

1 333 217

1 333 217

1 333 217

1 333 217

1 333 217

1 333 217

1 333 217

1 333 217

1 333 217

1 333 217

16 665 215

6.Felhalm.-i célú bev.

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

15 014 998

50 000

50 000

15 564 998

7.Tám.-i kölcsön vtér.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

1 209 351

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

806 234

10 077 924

9.Bevételek (1-8):

15 889 300

11 754 950

10 609 534

10 909 534

10 609 534

10 609 534

10 609 534

10 609 534

10 609 534

25 574 532

10 609 534

14 139 153

152 534 203

Kiadások

10.Működési kiadások

15 603 429

10 402 286

10 402 286

10 402 286

10 402 286

10 402 286

10 402 286

10 402 286

10 402 286

10 402 286

10 402 286

10 402 286

130 028 575

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

405 000

0

0

0

0

0

0

405 000

12.Beruházási kiadások

0

150 000

293 285

243 490

0

0

251 299

3 941 920

0

1 222 092

0

1 925 676

8 027 762

13.Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

15 603 429

10 552 286

10 695 571

10 645 776

10 402 286

10 807 286

10 653 585

14 344 206

10 402 286

11 624 378

10 402 286

12 327 962

138 461 337

13. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

Informatikai eszközök felújítása

0

2020

200 000

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

0

2020

100 000

Összesen

0

300 000

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi
előirányzat

Temető kapu

0

2020

300 000

MFP-OUF Óvoda udvar-Eszközbeszerzések

3 661 920

2020

3 661 920

MFP-TFB Tanya és falugondnoki buszok beszerzése (előleg)

1 000 000

2020-2021

1 000 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(Igazgatás, Tanyagondnoki szolgálat, Méhézeti Múzeum, Berzsenyi Emlékház)

1 509 954

2020

1 918 044

Ingatlan vásárlás

280 000

2020

280 000

Összesen

6 451 874

7 159 964

14. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én

19 567 621

2

Bankszámlák egyenlege

19 512 046

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

55 575

4

Bevételek ( + )

142 412 591

5

Kiadások ( - )

138 375 059

6

Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én

23 605 153

7

Bankszámlák egyenlege

23 558 653

8

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

46 500

15. melléklet

Mérleg

Ft-ban

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások
(+/-)

Tárgyi időszak

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

7 403 304

0

6 747 992

02

A/I/2 Szellemi termékek

329 371

0

263 869

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7 732 675

0

7 011 861

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

842 673 670

0

837 114 396

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

20 853 068

0

18 771 294

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

56 804 681

0

61 944 424

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

920 331 419

0

917 829 114

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

110 000

0

110 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

110 000

0

110 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

110 000

0

110 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

928 174 094

0

924 950 975

29

B/I/1 Vásárolt készletek

46 500

0

46 500

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

46 500

0

46 500

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

46 500

0

46 500

47

C/II/1 Forintpénztár

55 575

0

168 965

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

55 575

0

168 965

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

19 512 046

0

23 558 653

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

19 512 046

0

23 558 653

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

19 567 621

0

23 727 618

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

5 747 982

0

5 747 982

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

3 707 655

0

3 707 655

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 169 718

0

1 169 718

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

870 609

0

870 609

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

543 133

0

543 133

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

543 133

0

543 133

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

6 291 115

0

6 291 115

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

0

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

199 000

0

36 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

199 000

0

36 000

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

6 490 115

0

6 327 115

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

272 832

0

0

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

20 350 993

0

0

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

20 623 825

0

0

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-66 625

0

0

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-66 625

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

19 546

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

19 546

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

20 557 200

0

19 546

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

974 835 530

0

955 071 754

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

291 532 428

0

291 532 428

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

532 298 558

0

532 298 558

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 293 496

0

8 293 496

180

G/IV Felhalmozott eredmény

130 583 628

0

123 074 442

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 509 186

0

-20 233 159

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

955 198 924

0

934 965 765

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

373 311

0

373 311

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

1 430 359

0

1 430 359

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 803 670

0

1 803 670

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 089 616

0

3 529 619

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 089 616

0

3 529 619

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 089 616

0

3 529 619

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

1 174 000

0

1 174 000

234

H/III/1 Kapott előlegek

8 182 442

0

8 182 442

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

332 255

0

361 635

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

9 688 697

0

9 718 077

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

14 581 983

0

15 051 366

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 054 623

0

5 054 623

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

5 054 623

0

5 054 623

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

974 835 530

0

955 071 754

16. melléklet

Vagyonkimutatás

Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

928 174 094

924 950 975

99,65

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

7 732 675

7 011 861

90,68

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

7 403 304

6 747 992

91,15

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

7 403 304

6 747 992

91,15

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

329 371

263 869

80,11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

329 371

263 869

80,11

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

920 331 419

917 829 114

99,73

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

842 673 670

837 114 396

99,34

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

113 754 053

113 754 053

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

701 842 954

697 035 420

99,32

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

27 076 663

26 324 923

97,22

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

20 853 068

18 770 294

90,1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

19 619 305

17 536 531

89,38

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

1 233 763

1 233 763

100

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

56 804 681

61 944 424

109,05

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

56 804 681

61 944 424

109,05

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

110 000

110 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

110 000

110 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

110 000

110 000

100

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

46 500

46 500

100

I. Készletek

B/I

46 500

46 500

100

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

19 567 621

23 727 618

121,26

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

55 575

168 965

304,03

III. Forintszámlák

C/III

19 512 046

23 558 653

120,74

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

6 490 115

6 327 115

97,49

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

6 291 115

6 291 115

100

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

199 000

36 000

18,09

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

20 557 200

19 546

0,10

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

974 835 530

955 071 754

97,97

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

955 198 924

934 965 765

97,88

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

291 532 428

291 532 428

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

532 298 558

532 298 558

100

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

8 293 496

8 293 496

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

130 583 628

123 074 442

94,25

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-7 509 186

-20 233 159

269,45

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

14 581 983

15 051 366

103,22

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

1 803 670

1 803 670

100

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

3 089 616

3 529 619

114,24

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

9 688 697

9 718 077

100,30

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

5 054 623

5 054 623

100

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

974 835 530

955 071 754

97,97

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

10 330 000

10 330 000

100

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

5 352 420

5 352 420

100

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-1 301 928

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

17. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető
bevétel

Kedvezmények összege

1.

Telekadó

402 170

0

2.

Építményadó

208 876

0

3.

Gépjárműadó

0

0

4.

Magánszemélyek kommunális adója

4 225 297

56 000

5.

Helyi iparűzési adó

5 012 942

0

Összesen

9 849 285

56 000

18. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021. évre

2022.évre

2023.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

77 880 825

79 438 442

82 615 979

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

11 547 799

11 778 755

12 249 905

Közhatalmi bevételek

9 000 000

9 180 000

9 547 200

Működési bevételek

4 728 250

4 822 815

5 015 728

Működési célú átvett pénzeszközök

400 000

408 000

424 320

Működési célú előző évi pénzmaradvány

40 013 536

40 813 807

42 446 359

Működési célú bevételek összesen:

143 570 410

146 441 818

152 299 491

Személyi juttatások

54 209 118

55 293 300

57 505 032

Munkaadókat terhelő járulékok

9 077 071

9 258 612

9 628 957

Dologi kiadások

43 930 916

44 809 534

46 601 916

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 900 000

12 138 000

12 623 520

Egyéb működési célú kiadások

7 516 360

7 666 687

7 973 355

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

0

0

0

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

126 633 465

129 166 134

134 332 780

Finanszírozási kiadások összesen:

2 518 581

2 568 953

2 671 711

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

24 346 141

24 833 064

25 826 386

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

24 346 141

24 833 064

25 826 386

Beruházási kiadások

2 635 000

2 687 700

2 795 208

Felújítási kiadások

36 129 505

36 852 095

38 326 179

Felhalmozási célú kiadások összesen:

38 764 505

39 539 795

41 121 387

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

167 916 551

171 274 882

178 125 877

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

167 916 551

171 274 882

178 125 877

19. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Megnevezés

2020.évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

1

Helyi adó

10 000 000

10 000 000

10 054 141

2

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7

Saját bevételek összesen (1+….+6)

10 000 000

9 000 000

9 528 547

8

Hitel, kölcsön

0

0

0

9

Értékpapír

0

0

0

10

Váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

20. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

123 317 974

Működési célú kiadások

103 991 381

Intézményi működési bevételek

4 945 041

Személyi jellegű kiadások

45 005 565

Közhatalmi bevételek

10 054 141

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

6 028 131

Önkormányzatok működési célú támogatása

90 208 161

Egyéb működési célú támogatások

16 665 215

Dologi kiadások

43 230 281

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

1 445 416

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 726 900

Önkormányzat befizetései

1 570 602

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

3 429 902

Felhalmozási célú bevételek

15 564 998

Felhalmozási célú kiadások

6 451 874

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

600 000

Intézményi beruházások

6 451 874

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

14 964 998

Felújítások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

6 451 874

Finanszírozási kiadások

27 982 173

Irányító szervi támogatások folyósítása

24 892 557

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

3 089 616

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

138 882 972

Kiadások összesen

138 425 428

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

10 077 924

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

3 529 619

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

152 490 515

Kiadások mindösszesen

138 425 428

Működési célú bevételek összesen

136 925 517

Működési célú kiadások összesen

107 080 997

Felhalmozási célú bevételek összesen

15 564 998

Felhalmozási célú kiadások összesen

6 451 874