Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Hunya Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hunya Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásának

 • a) bevételi főösszegét 378.318 ezer forintban,
 • b) kiadási főösszegét 125.576 ezer forintban

állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint.

2. § Az 1. § a) pontjában meghatározott bevételi főösszegen belül

 • a) az intézményi működési bevétel 22.425 ezer forint,
 • b) a működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 29.307 ezer forint,
 • c) a működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 30ezer forint,
 • d) a közhatalmi bevételek 30.352 ezer forint,
 • e) az önkormányzatok működési költségvetési támogatása 2.215 ezer forint,
 • f) a felhalmozási bevétel, tárgyi eszközértékesítés 87 ezer forint,
 • g) a felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 231.542 ezer forint,
 • h) a működési célú finanszírozási bevétel 23.065 ezer forint
 • i) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel 39.295 ezer forint

a 2. mellékletben részletezettek szerint.

3. § Az Önkormányzat bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

4. § Az 1. § b) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül

 • a) személyi juttatás 31.122 ezer forint,
 • b) munkaadókat terhelő járulék 4.783 ezer forint,
 • c) dologi kiadás 45.494 ezer forint,
 • d) működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre 7.168 ezer forint
 • e) működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 50 ezer forint,
 • f) ellátottak pénzbeli juttatása 1.806 ezer forint,
 • g) elvonások és befizetések 0 ezer forint,
 • h) felújítási kiadások 30.721 ezer forint,
 • i) beruházási kiadások 4.351 ezer forint,
 • j) egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre 7 ezer forint,
 • k) finanszírozási kiadások 74 ezer forint

az 4. mellékletben részletezettek szerint.

5. § Az Önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti részletezését a 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározását a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat jóváhagyott és teljesített átlagos statisztikai állományi létszámadatait a 8. melléklet tartalmazza.

9. § Az Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és annak teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatások mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat maradványát a 12. melléklet tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását 2020-2023. években a 13. melléklet mutatja be.

14. § Az önkormányzat működési kiadások kötelező és önként vállalt feladtak szerinti csoportosítását a 14. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat tartós kötelezettségvállalásáról készült kimutatást forrásonként a 15. melléklet tartalmazza.

16. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi mérleg

1. melléklet

2. melléklet

Bevételi források 2020. évben

2. melléklet

3. melléklet

2020. évi bevételek részletezése

3. melléklet

4. melléklet

2020. évi kiadások

4. melléklet

5. melléklet

2020. évi kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

5. melléklet

6. melléklet

2020. évi fejlesztési kiadások

6. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat lehetséges adósságvállalása felső határának meghatározása

7. melléklet

8. melléklet

Létszám

8. melléklet

9. melléklet

2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv és likviditási terv

9. melléklet

10. melléklet

Kimutatás az önkormányzat vagyonáról a 2020. december 31-i állapot szerint

10. melléklet

11. melléklet

Közvetett támogatások kimutatása

11. melléklet

12. melléklet

Maradványkimutatás

12. melléklet

13. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020-2023. évi alakulása

13. melléklet

14. melléklet

Feladatfinanszírozás alakulása

14. melléklet

15. melléklet

Tartós kötelezettség vállalás kimutatása forrásonként

15. melléklet