Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 8/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 26

Somogyzsitfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Polgármesterének 8/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Somogyzsitfa Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

  • a) kiadási fő összegét 142 554 622 Ft-ban,

ezen belül:

· Működési célú kiadások: 131 134 774 Ft

- személyi jellegű kiadások 24.662.764 Ft

- munkaadót terhelő járulékok 3.580.601 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások 17.367.138 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 8.742.578 Ft

- egyéb működési célú kiadások 1.277.486 Ft

- finanszírozási kiadások 75.504.207 Ft

· Felhalmozási célú kiadások: 11 419 848 Ft

- beruházások 2.353.430 Ft

- felújítások 9.066.418 Ft

b) bevételi fő összegét 208 044 804 Ft-ban

ezen belül:

· Működési célú bevételek: 179 783 545 Ft

- önkormányzatok működési támogatásai 109.295.785 Ft

- közhatalmi bevételek 11.672.685Ft

- működési bevételek 7.732.106Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 47.601.071Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések 3.481.898 Ft

· Felhalmozási célú bevételek: 28.261.259 Ft

- felhalmozási célú támogatások áh-on belülről 27.298.843Ft

- felhalmozási bevételek 962.416 Ft

állapítja meg.

A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetésének

c) kiadási fő összegét 67 938 764 Ft-ban,

ezen belül:

· Működési célú kiadások: 66 588 708 Ft

- személyi jellegű kiadások 51.692.435 Ft

- munkaadót terhelő járulékok 8.418.796 Ft

- dologi és egyéb folyó kiadások 6.477.477 Ft

· Felhalmozási célú kiadások: 1 350 056 Ft

- beruházások 1.350.056 Ft

d) bevételi fő összegét 72 027 873 Ft-ban

ezen belül:

· Működési célú bevételek: 72.027.873 Ft

- működési bevételek 99.415Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 5.143Ft

- finanszírozási bevételek 71.923.315Ft

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv engedélyezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv pénzeszközeinek változását e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat és az általa irányított szerv 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 8. mellékletben foglalt részletezés alapján 378 476 159 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 9. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat és az általa irányított szerv maradvány kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat a 2020 .évre vonatkozó előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatát e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügylete.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.

1. melléklet

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

74 773 453

81 346 190

81 346 190

100

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

12 948 860

13 519 984

13 519 984

100

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 042 520

2 042 520

100

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 076 960

1 076 960

100

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

14 250

14 250

100

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

89 522 313

97 999 904

97 999 904

100

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

30 114 374

11 295 881

11 295 881

100

ebből: elkülőnített állami pénzalapból (B16)

0

0

5 192 621

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

6 103 260

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)

119 636 687

109 295 785

109 295 785

100

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

3 801 741

3 801 741

100

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0

23 497 102

23 497 102

100

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0

27 298 843

27 298 843

0

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

2 000 000

2 000 000

2 408 807

120,44

ebből: építményadó (B34)

0

0

1 348 153

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 060 654

0

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351)

10 000 000

10 000 000

9 114 468

91,1447

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

9 114 468

0

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

1 000 000

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)

11 000 000

10 000 000

9 114 468

91,1447

Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36)

0

0

149 410

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)

13 000 000

12 000 000

11 672 685

97,2724

Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404)

20 000

3 554 754

3 554 754

100

Ellátási díjak (B405)

1 200 000

1 257 150

1 257 150

100

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)

0

709

709

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)

0

709

709

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

190 500

190 500

0

Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)

1 000 000

2 728 993

2 728 993

100

ebből: kiadások visszatérítése (B411)

0

0

779 231

0

Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

2 220 000

7 732 106

7 732 106

100

Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)

300 000

300 000

300 000

100

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése (B53)

0

662 416

662 416

100

Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)

300 000

962 416

962 416

100

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256) (B65)

0

0

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75)

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7)

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

135 156 687

157 289 150

156 961 835

99,7919

2. melléklet

a ….............. önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

17 545 600

15 982 780

12 433 293

78

Normatív jutalmak (K1102)

510 000

551 425

0

0

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

510 000

508 950

100

Béren kívüli juttatások (K1107)

350 000

0

0

0

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

83 750

83 750

100

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

491 902

491 902

100

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

18 405 600

17 619 857

13 517 895

77

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 210 900

9 121 338

8 938 409

98

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

2 257 500

2 008 887

89

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 000 000

1 000 000

197 573

20

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 210 900

12 378 838

11 144 869

90

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

27 616 500

29 998 695

24 662 764

82

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

4 813 638

4 960 599

3 580 601

72

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 499 591

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

19 953

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

61 057

0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

10 000

100 000

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 000 000

5 000 000

2 305 508

46

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 010 000

5 100 000

2 305 508

45

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

360 000

1 000 000

919 803

92

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

30 000

100 000

87 431

87

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

390 000

1 100 000

1 007 234

92

Közüzemi díjak (K331)

4 000 000

4 000 000

2 520 484

63

Vásárolt élelmezés (K332)

2 500 000

2 500 000

2 447 202

98

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

0

1 152 000

1 144 260

99

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 000 000

1 000 000

488 993

49

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 450 000

2 750 000

2 672 630

97

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 100 000

2 100 000

1 804 669

86

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

227 812

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

11 050 000

13 502 000

11 078 238

82

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

100 000

0

0

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

100 000

100 000

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 500 000

5 065 814

2 950 211

58

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 000 000

1 988 000

25 947

1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

5 500 000

7 053 814

2 976 158

42

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

22 050 000

26 855 814

17 367 138

65

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

200 000

200 000

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)

8 351 000

8 751 000

8 742 578

100

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

6 725 578

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

1 937 000

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

80 000

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

8 551 000

8 951 000

8 742 578

98

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

113 530

113 530

100

Egyéb levonások, befizetések (K5023)

0

50 000

50 000

100

Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)

0

163 530

163 530

100

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+…+158) (K506)

1 114 000

6 033 000

1 033 956

17

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

100 000

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

359 090

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

574 866

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)

300 000

300 000

80 000

27

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

80 000

0

Tartalékok (K513)

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

1 414 000

6 496 530

1 277 486

20

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)

37 180 060

6 072 532

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

50 000

4 567

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

2 000 000

7 310 000

2 167 425

30

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

810 000

2 291 693

181 438

8

Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6)

39 990 060

15 724 225

2 353 430

15

Ingatlanok felújítása (K71)

5 000 000

37 181 049

7 491 551

20

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

1 350 000

2 700 000

1 574 867

58

Felújítások (=199+….....+202) (K7)

6 350 000

39 881 049

9 066 418

23

Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

110 785 198

132 867 912

67 050 415

50

3. melléklet

Finanszírozási kiadások

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 580 892

3 580 892

3 580 892

100

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

64 618 313

71 923 315

71 923 315

100

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

67 899 205

75 504 207

75 504 207

100

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

67 899 205

75 504 207

75 504 207

100

4. melléklet

üres cím

Finanszírozási bevételek

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

43 527 716

47 601 071

47 601 071

100

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

43 527 716

47 601 071

47 601 071

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

3 481 898

3 481 898

100

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

43 527 716

51 082 969

51 082 969

100

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

43 527 716

51 082 969

51 082 969

100

5. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételinek és kiadásinak teljesítése

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

1.

Személyi juttatások (K1)

49 007 100

54 051 379

51 692 435

96%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

8 579 025

9 167 364

8 418 796

92%

3.

Dologi kiadások (K3)

7 840 000

9 500 000

6 477 477

68%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0%

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

0

0

0

0%

6.

Beruházások (K6)

0

2 001 400

1 350 056

67%

7.

Felújítások (K7)

0

0

0

0%

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0%

9.

Költségvetési kiadások (K1-K8) 1+…+8

65 426 125

74 720 143

67 938 764

91%

10.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

0%

11.

Kiadások összesen (K1-K9) 9+10

65 426 125

74 720 143

67 938 764

91%

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek

12.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

0

0

0

0%

13.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

0%

14.

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

0%

15.

Működési bevételek (B4)

0

2 791 685

99 415

4%

16.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0%

17.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

0

0

0%

18.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0%

19.

Költségvetési bevételek (B1-B7) 10+…+18

0

2 791 685

99 415

4%

20.

Finanszírozási bevételek (B8)

65 416 125

71 928 458

71 928 458

100%

21.

Bevételek összesen (B1-B8) 19+20

65 416 125

74 720 143

72 027 873

96%

6. melléklet

az önkormányzat 2020.évi engedélyezett létszáma

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

12

11

1

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

12

11

1

Önkormányzat

8

4

4

Igazgatás

6

2

4

Város és Községgazdálkodás

1

1

0

Falugondnok

1

1

0

Létszám összesen:

20

15

5

A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma

Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Közfoglalkoztatás

6

6

0

Létszám összesen:

6

6

0

7. melléklet

Pénzeszközök változása 2020.évben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én

47 981 516

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

47 806 916

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

174 600

4.

Bevételek ( + )

208 044 804

5.

Kiadások ( - )

190 145 693

6.

Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én

65 880 627

7.

Bankszámlák egyenlege

65 830 037

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

50 590

Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám

Megnevezés

Összeg Ft-ban

1.

Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én

127 229

2.

Ÿ Bankszámlák egyenlege

57 899

3.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

69 330

4.

Bevételek ( + )

72 027 873

5.

Kiadások ( - )

67 825 749

6.

Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én

4 329 353

7.

Bankszámlák egyenlege

4 268 993

8.

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

60 360

8. melléklet

Mérleg

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

644 817

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

644 817

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

283 659 997

0

282 121 142

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

14 196 347

0

12 680 028

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

1 936 943

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

297 856 344

0

296 738 113

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

50 000

0

50 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

50 000

0

50 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

50 000

0

50 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

1 086 957

0

924 742

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

1 086 957

0

924 742

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

1 086 957

0

924 742

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

299 638 118

0

297 712 855

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

B/I Készletek

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III)

0

0

C/II/1 Forintpénztár

174 600

0

50 590

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

174 600

0

50 590

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

42 152 319

0

65 830 037

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

5 654 597

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

47 806 916

0

65 830 037

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

47 981 516

0

65 880 627

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

3 497 773

0

10 274 084

D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

2 078 552

0

8 058 763

D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 130 119

0

628 421

D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre

289 102

0

1 586 900

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

2

0

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

25 000

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

3 522 775

0

10 274 084

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

34 018

0

34 018

D/III/1c - ebből: készletre adott előlegek

0

0

D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

34 018

0

34 018

D/III/4 Forgótőke elszámolása

30 000

0

20 000

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

64 018

0

54 018

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 586 793

0

10 328 102

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása

0

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása

0

107 064

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

107 064

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

351 206 427

0

374 028 648

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

274 484 000

0

274 484 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

25 078 000

0

25 078 000

G/IV Felhalmozott eredmény

39 150 652

0

45 525 657

G/VI Mérleg szerinti eredmény

6 375 005

0

23 013 085

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

345 087 657

0

368 100 742

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

2 056

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

2 056

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 580 892

0

3 481 898

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 580 892

0

3 481 898

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 580 892

0

3 481 898

H/III/1 Kapott előlegek

440 463

440 463

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

4 000

4 000

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

444 463

444 463

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 027 411

0

3 926 361

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

2 091 359

0

2 001 545

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

2 091 359

0

2 001 545

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

351 206 427

0

374 028 648

SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

56 190

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

0

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

56 190

0

0

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

0

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

0

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

0

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

56 190

0

0

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

B/I Készletek

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/III)

0

0

C/II/1 Forintpénztár

69 330

0

60 360

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

69 330

0

60 360

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

58 899

0

4 268 993

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

57 899

0

4 268 993

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

127 229

0

4 329 353

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre

0

0

0

D/I/3d Költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

0

D/I/3e Költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

0

D/I/3f Költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre

0

0

0

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre

0

0

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

118 158

0

0

D/III/1d - ebből: szolgáltatásra adott előlegek

118 158

0

D/III/1e - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

0

D/III/4 Forgótőke elszámolása

0

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

118 158

0

0

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

118 158

0

0

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

0

E/I Előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó elszámolása

0

0

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

0

0

0

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbbeli elhatárolása

93 038

118 158

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

93 038

118 158

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

394 615

0

4 447 511

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

0

0

0

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 045 000

0

1 045 000

G/IV Felhalmozott eredmény

-1 848 535

0

-7 655 293

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-5 806 758

0

6 355 044

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-6 610 293

0

-77 289

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0

0

0

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

0

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

0

0

0

H/III/1 Kapott előlegek

240 244

240 244

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

240 244

240 244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

240 244

0

240 244

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

6 764 664

0

4 284 556

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

0

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

6 764 664

0

4 284 556

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

394 615

0

4 447 511

9. melléklet

Vagyonkimutatás

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

1

2

3

4

5

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

299 638 118,00

297 712 855,00

99,36

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

644 817,00

-

0,00

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

2. Szellemi termékek

A/I/2

644 817,00

-

0,00

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

297 856 344,00

296 738 113,00

99,62

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

283 659 997,00

282 121 142,00

99,46

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

14 196 347,00

12 680 028,00

89,32

3. Tenyészállatok

A/II/3

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

-

1 936 943,00

0,00

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

50 000,00

50 000,00

100,00

1. Tartós részesedések

A/III/1

50 000,00

50 000,00

100,00

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1 086 957,00

924 742,00

85,08

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

1 086 957,00

924 742,00

85,08

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0,00

0,00

0,00

I. Készletek

B/I

0,00

0,00

0,00

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

47 981 516,00

65 880 627,00

137,30

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

174 600,00

50 590,00

28,97

III. Forintszámlák

C/III

47 806 916,00

65 830 037,00

137,70

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

3 586 793,00

10 328 102,00

287,95

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

3 522 775,00

10 274 084,00

291,65

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

64 018,00

54 018,00

84,38

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

0,00

0,00

0,00

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0,00

107064,00

0,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

351 206 427,00

374 028 648,00

106,50

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

345 087 657,00

368 100 742,00

106,67

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

274 484 000,00

274 484 000,00

100,00

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

25 078 000,00

25 078 000,00

100,00

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

39 150 652,00

45 525 657,00

116,28

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

6 375 005,00

23 013 085,00

360,99

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

4 027 411,00

444 463,00

11,04

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

2 056,00

-

0,00

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

3 580 892,00

3 481 898,00

97,24

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

444 463,00

444 463,00

100,00

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

2 091 359,00

2 001 545,00

95,71

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

351 206 427,00

374 028 648,00

106,50

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt immateriális javak

L/1

0,00

0,00

"0"-ra írt gépek, berendezések

L/2

0,00

0,00

"0"-ra írt összesen

L/3

0,00

0,00

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

10. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Forintban

Sorszám

Megnevezés

2020. terv

mód.ei.

Teljesítés

Saját bevételek

1.

Helyi adó

13 000 000

12 000 000

11 672 685

2.

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

0

0

0

4.

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5.

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7.

Saját bevételek összesen (1+….+6)

13 000 000

12 000 000

11 672 685

8.

Hitel, kölcsön

0

0

0

9.

Értékpapír

0

0

0

10.

Váltó

0

0

0

11.

Pénzügyi lízing

0

0

0

12.

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13.

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14.

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

11. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

132 182 474

Működési célú kiadások

55 630 567

Intézményi működési bevételek

7 732 106

Személyi jellegű kiadások

24 662 764

Közhatalmi bevételek

11 672 685

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó

3 580 601

Önkormányzatok működési célú támogatása

97 999 904

Egyéb működési célú támogatások

11 295 881

Dologi kiadások

17 367 138

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 742 578

Önkormányzat befizetései

0

Áh-on belüli megelőlegezések

3 481 898

Egyéb működési célú kiadások

1 277 486

Felhalmozási célú bevételek

28 261 259

Felhalmozási célú kiadások

11 419 848

Felhalmozási célú támogatások

27 298 843

Intézményi beruházások

2 353 430

Ingatlan, tárgyi eszköz értékesítése

962 416

Felújítások

9 066 418

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 419 848

Finanszírozási kiadások

75 504 207

Irányító szervi támogatások folyósítása

71 923 315

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési

3 580 892

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

160 443 733

Kiadások összesen

142 554 622

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

47 601 071

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

Külső forrásból

0

Áh-on belüli megelőlegezések

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Bevételek mindösszesen

208 044 804

Kiadások mindösszesen

142 554 622

Működési célú bevételek összesen

132 182 474

Működési célú kiadások összesen

59 211 459

Felhalmozási célú bevételek összesen

28 261 259

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 419 848

12. melléklet

Maradványkimutatás

SOMOGYZSITFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

156961835

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

67050415

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

89911420

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

51082969

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

75504207

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

-24421238

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

65490182

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

65490182

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

65490182

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

SOMOGYZSITFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Értéktípus: Forint

Megnevezés

Sorszám

Összeg

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

99415

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

67938764

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

-67839349

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

71924458

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

0

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

71928458

A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)

7

4089109

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

C/ Összes maradvány (=A+B)

15

4089109

D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

4089109

F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

13. melléklet

az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

#######

#######

#######

7 866 479

8 025 814

#######

#######

#######

########

8 320 521

########

#######

109 295 785

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

#######

0

3 801 741

0

########

0

27 298 843

3.Közhatalmi bevételek

875 931

51 452

3 740 006

157 952

243 672

99 582

287 149

144 896

2 514 728

4 570 426

########

34 815

11 672 685

4.Működési bevételek

#######

323 349

90 293

145 292

154 067

#######

100 823

459 044

104 621

1 180 210

209 620

#######

7 732 106

Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

#######

3 481 898

7.Felhalm.-i bevétel

25 000

25 000

25 000

687 416

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

962 416

Előző évi pénzmaradvány

#######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

551 425

47 601 071

10.S Bevételek (1-8):

#######

#######

13 134 522

8 857 139

8 448 553

#######

#######

#######

########

########

########

#######

208 044 804

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

#######

#######

#######

3 551 206

7 378 551

#######

#######

#######

3 465 982

3 995 501

9 067 443

#######

67 050 415

12.Finanszírozási kiadások

#######

#######

#######

4 368 822

6 750 334

#######

#######

#######

4 253 200

6 366 039

7 461 329

#######

75 504 207

K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.S Kiadások (10-14):

#######

#######

#######

7 920 028

########

#######

#######

#######

7 719 182

########

########

#######

142 554 622

14. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021.évre

2022.évre

2023.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

87 047 425

88 788 374

92 339 908

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

10 351 211

10 558 235

10 980 565

Közhatalmi bevételek

9 010 000

9 190 200

9 557 808

Működési bevételek

4 700 500

4 794 510

4 986 290

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

65 880 627

67 198 240

69 886 169

Működési célú bevételek összesen:

176 989 763

180 529 558

187 750 741

Személyi juttatások

21 516 628

21 946 961

22 824 839

Munkaadókat terhelő járulékok

3 259 247

3 324 432

3 457 409

Dologi kiadások

24 300 000

24 786 000

25 777 440

Működési célú pénzeszköz átadás

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 865 000

8 022 300

8 343 192

Egyéb Támogatások

7 003 360

7 143 427

7 429 164

Központi irányító szervi támogatások

65 141 324

66 444 150

69 101 916

Állami előleg visszafiz.

3 481 898

3 551 536

3 693 597

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

132 567 457

135 218 806

140 627 558

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

300 000

300 000

300 000

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

300 000

300 000

300 000

Beruházási kiadások

9 525 000

9 715 500

10 104 120

Felújítási kiadások

35 197 306

35 901 252

37 337 302

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

44 722 306

45 616 752

47 441 422

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

177 289 763

180 829 558

188 050 741

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

177 289 763

180 835 558

188 068 981