Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2021. 05. 28

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet célja Balatonmagyaród Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(2) A rendelet hatálya a Képviselő – testületre és annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat intézményire terjed ki.

(3) A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések lapján – költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a 1.-12. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A 2020. évi zárszámadás benyújtása is a Képviselő – testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

2. § [1] (1) A Képviselő-testület testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2020. évi költségvetésének kiadásait és bevételeit a 1. melléklet részletezi, azt 63 071 eFt költségvetési kiadással 64 103 eFt költségvetési bevétellel 1 032 eFt költségvetési többlettel állapítja meg.

(2) A költségvetés 1 032 e Ft költségvetési többlettel rendelkezik. (Finanszírozási bevétel)

(3) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 71 137 eFt. A Képviselő - testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 2 375 e Ft működési többlet, és 1 343 e Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása.

3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, valamint finanszírozási kiadásait a 2. 3. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Balatonmagyaród Község Önkormányzatának illetve költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 2., 3., ill. 11. mellékletek szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat költségvetésében szereplő Európai Uniós projektjeinek kimutatását a 10. melléklet szerint állapítja meg.

7. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének kötelező, önként vállalt, valamint állami feladatonkénti megoszlását a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 23 220 e Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3)[2] Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 1 032 e Ft.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet adja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: 7 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban) állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a Képviselő-testület a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs. Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A működési célra és a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket a 2. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszközátadásait a 2. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által adott pénzbeli juttatások az ellátottak számára a 2. melléklet szerint.

(5) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban (2020. január 1-től) a tárgyévi költségvetés elfogadásáig a polgármester az Áht. 25. §. (1) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdés szerint ezen költségvetési rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azt tartalmazzák.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás, felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(4) Az önkormányzati intézmények vezetői, a költségvetési év során keletkező többletbevételeikről a Képviselő - testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő - testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

12. § (1) A Balatonmagyaródi székhelyű alapítványok, egyesületek és más egyéb társadalmi önszerveződő közösségek, civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülhetnek önkormányzati támogatásban. A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.

(3) Támogatás csak annak a szervezetnek adható illetve folyósítható, amely az előző évi támogatással hiánytalanul elszámolt.

13. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetéssel összefüggő intézkedéseket a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és a jelen rendeletben átruházott hatáskör alapján a polgármester jogosult megtenni.

(3) A bér és társadalombiztosítási járulék valamennyi önkormányzati intézmény esetében kötött, a dologi megtakarítások terhére nem növelhető.

(4) A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „működési jellegű feladatok” között indokolt átcsoportosítást végezzen az alábbi korlátozásokkal:

  • a) a bér és bérjellegű előirányzat összességében nem emelhető
  • b) a többletbevételek terhére csak a képviselő - testület engedélyével lehet kötelezettséget vállalni.

(5) A (4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az önkormányzat minden felhalmozási és tőkebevétele lehetőség szerint felhalmozási célra fordítandó.

(7) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(8) A Képviselő - testület az operatív napi gazdálkodás és a célszerű intézkedések meghozatala érdekében felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat célhoz nem kötött forrásait – az állami hozzájárulás kivételével – az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként lekösse, illetve egyéb banki szolgáltatások igénybevételéről intézkedjen.

(9) Az intézményvezető a reá bízott feladatokat a költségvetésben meghatározott pénzösszeg keretein belül köteles elvégezni, különös tekintettel a szigorú gazdálkodás követelményeire.

14. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása működési, likvid hitelfelvétellel történik. A hitelfelvételről a Képviselő-testület minden esetben külön határozatban dönt.

(2) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évben intézményeinél, költségvetési szerveinél a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.03.) EüM. rendelet szerinti szemüveg térítés mértékét 40.000.-Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzati intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(5) Az önkormányzati intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt, a kötelezettségvállalást a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

15. § (1) Balatonmagyaród Község Önkormányzata a 2020. évben bevételeit és kiadásait a Takarékbank Zalakomári Fiókjánál vezetett számlákon bonyolítja.

(2) Az Önkormányzat és intézményei házipénztárának készpénz-ellátását a Takarékbank Zalakomári fiókpénztárából való készpénzfelvétellel biztosítja.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei részére finanszírozási támogatást havonta a tárgyhónap 5. napjáig ill. szükség szerint kell átutalni.

16. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) A költségvetési szervek felhalmozási célú többletbevételeiket csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(4) Az önkormányzati intézmények vezetői jogosultak saját hatáskörben a rendelkezésükre bocsátott előirányzatok között kiemelt főcsoportokon belül átcsoportosítást végrehajtani a központi rendelkezések figyelembe vétele mellett, kivéve a víz-, villany- és gázenergiára tervezett előirányzatát.

(5) Az intézmény költségvetésének takarékos gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.

(6) Az önkormányzati intézmény a működési forráshiány miatt költségvetéséből havonta az intézményre arányosan jutó, csökkentett összegű előirányzat felhasználására jogosult.

18. § A polgármester 1.000.000 Ft összegig vállalhat kötelezettséget – csak a költségvetésben elfogadott előirányzatok terhére - az önkormányzat nevében, melyről a soron következő testületi ülésen tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.

19. § (1) A költségvetés végrehajtása belső ellenőrzési feladatellátás keretében kerül ellenőrzésre előzetes felkérés alapján. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.

20. § Felhatalmazást ad a Képviselő-testület a polgármesternek, hogy 2020. évben a költségvetés elfogadásáig az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és működési kiadásait fedezhesse. A kiadásokat a 2019. évi eredeti szinten teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat.

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.


[1] A 2. § a Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Módosította a 9/2020.(IX.04.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 5. napjától A 7. § (3) bekezdése a Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 1. melléklet a Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.