Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésének, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a képviselő - testület és szervei 2020. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő - testület Balatonmagyaród Község Önkormányzata és költségvetési intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) bevételi főösszegét 70 397 769 Ft-ban, ebből működési célú bevételét 53 676 335 Ft-ban ,felhalmozási célú bevételét 9 686 997 Ft-ban , finanszírozási bevételét 7 034 437 Ft-ban,
  • b) kiadási főösszegét 55 562 347 Ft-ban, ebből működési célú kiadását 47 119 760 Ft-ban, ebből: személyi jellegű kiadásokat 15 729 621 Ft-ban, munkaadót terhelő járulékokat 2 454 607 Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 20 256 224 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n belüli 3 405 025 Ft-ban, egyéb műk. célú kiadások áht-n kívüli 1 097 025 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 4 177 258 Ft-ban, felhalmozási célú kiadását 7 494 529 Ft-ban, ebből beruházások összegét 4 356 666 Ft-ban, felújítások összegét 3 137 863 Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n belüli 0 e Ft-ban, egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívüli 0 e Ft-ban, finanszírozási kiadás 948 058 Ft-ban fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen bemutatott bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként, az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi bevételeinek részletezését a 2, 3, mellékletek mutatják be.

(4) Balatonmagyaród Község Önkormányzata 2020. évi kiadásainak részletezését a 3, 3a mellékletek mutatják be.

(5) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Balatonmagyaród Község Önkormányzata és intézményei kormányzati funkciónkénti kiadások alakulását a csatolt melléklet tartalmazza. Foglalkoztatottak létszáma az év végén: 7 fő, Ebből: Balatonmagyaród Önkormányzatánál 7 fő.

2. § (1) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását tudomásul veszi a 4. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

  • a) A beruházási és felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint.
  • b) Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatának teljesítését feladatonként és kormányzati funkciónként a csatolt melléklet szerint.
  • c) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 8. melléklet szerint.

3. § (1) Az önkormányzat – 2020. december 31-i állapot szerinti – vagyonát és a részesedéseket a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján és az előterjesztéshez csatolt vagyonkimutatás szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi maradványkimutatását és eredménykimutatását a 8. és 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a maradványnak a 2020. évi előirányzatokon valamint a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit, a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.