Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 05. 27 - 2021. 05. 29

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (II.19.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Téglási Polgármesteri Hivatalra (továbbiakban: Hivatal), valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre: a Bárczay Anna Városi Óvodára (továbbiakban: Óvoda), a Téglási Városi Könyvtár és Kulturális Központ (továbbiakban: Könyvtár), és a Téglási Bölcsőde, Családsegítő-, és Gyermekjóléti Szolgálatra (továbbiakban: Bölcsőde) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) E rendelet forintban (a továbbiakban: Ft) tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

(2)[1] A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

  • a) működési költségvetés: bevételeit 914 626 403 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 1 121 907 703 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított működési bevételek és módosított működési kiadások különbözeteként a működési költségvetés egyenlegét 207 281 300 Ft hiánnyal,
  • b) felhalmozási költségvetés: bevételeit 41 619 952 Ft módosított előirányzattal, kiadásait 334 990 967 Ft módosított előirányzattal, a tárgyévi módosított felhalmozási bevételek és módosított kiadások különbözeteként a felhalmozásai költségvetés egyenlegét 293 371 015 Ft hiánnyal.
  • c) Összességében a tárgyévi módosított költségvetési bevételek és módosított költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési előirányzatok egyenlegét 483 856 025 Ft hiánnyal fogadja el.

(3)[2] A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a módosított finanszírozási műveletek: módosított bevétele 522 106 793 Ft, módosított kiadása 21 454 478 Ft, összességében a tárgyévi módosított finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási előirányzatok egyenlege 500 652 315 Ft többletet mutat. Az önkormányzat 2019. évi maradványa 448 481 581 Ft, melyből 435 313 878 Ft-ot eredeti előirányzatként szerepel a 2020. évi költségvetésben. Az előző évi költségvetési maradvány elsődlegesen működési célt szolgál azáltal, hogy a működési költségvetés (2) bekezdés a) pontjában kimutatott hiányát fedezi. Az igénybe vett előző évi költségvetési maradvány fennmaradó része (2) bekezdés b) pontjában kimutatott felhalmozási költségvetés hiányát fedezi. A fennmaradó felhalmozási költségvetés hiányát, fejlesztési célú külső finanszírozású forrás, hitel felvétel fedezi 55 000 000 Ft értékben.

(4)[3] A Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdések alapján, az önkormányzat 2020. évi költségvetését összességében 1 478 353 148 Ft mérlegfőösszeggel fogadja el.

(5) Az (2) és (3) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

(7)[4] A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokon belül az általános tartalékot 44 685 175 Ft összegben, a céltartalékot 66 592 816Ft összegben állapítja meg a 16. melléklet szerint .

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat bevételit és kiadásait az 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint finanszírozási bevételeit a Képviselő-testület 5-8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 11. melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 12. melléklet részletezi.

(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 13. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatások keretösszeget 13 450 000 Ft-ban állapítja meg, melyből a Polgármester hatáskörébe tartozó keretösszeg 200 000 Ft. A céljellegű támogatások kimutatására szolgáló táblát a 14. melléklet szerint határozza meg.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A Képviselő-testület a polgármester – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdése szerinti – forrásfelhasználásának értékhatárt nettó két millió forintban határozza meg kötelezettségvállalásonként - szerződésenként.

(5) A Képviselő-testület a (4) bekezdésben meghatározott értékhatár fölötti kötelezettségvállalást Képviselő-testületi határozat elfogadásához köti, kivételt képez a közfoglalkoztatási programban foglalt beszerzésre vonatkozó kötelezettségvállalások.

(6) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-áig vállalható kötelezettség, kivetélt képeznek azok a kötelezettségvállalások, melyek támogatással fedezettek. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(7) Az önkormányzat gazdálkodása során rendelkezésre álló átmenetileg szabad pénzeszközeit betétben, illetve magyar állampapírban történő elhelyezés útján hasznosíthatja.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok

5. § (1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra.

(2) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(3) A költségvetési szervek a költségvetési kiemelt kiadási előirányzataik között csak az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyásával csoportosíthatnak át.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) Nincs szükség az irányító szerv vezetőjének előzetes jóváhagyására a működési vagy a felhalmozási célú átvett pénzeszközök esetén történő előirányzat módosítás végrehajtásához, azonban a költségvetési szerv vezetője ebben az esetben tájékoztatni köteles a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodáját az általa végrehajtott előirányzat módosításról.

(6) A költségvetési szervek által vállalt, több év előirányzatait terhelő kötelezettségek esetén, a költségvetési szerv vezetője köteles olyan szerződést kötni a költségvetési szerv nevében, amely lehetőséget biztosít a szerződés hátrányos jogkövetkezmények nélküli módosítására, ha az önkormányzat az adott költségvetési évben nem tudja biztosítani a költségvetési szerv részére az általa több évre megkötött szerződés kiadási fedezetét.

(7) A költségvetési szerv maradványát az irányító szerv felülvizsgálja és a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben dönt az igazolt kötelezettségvállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad maradvány elvonásáról.

(8) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a Munkamegosztási megállapodásban rögzített nyilvántartások vezetésére, továbbá belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

A Képviselő-testület és polgármester közötti hatáskör megosztás

6. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a fenntartja magának, kivéve a céltartalék 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 tételeit, melyekkel kapcsolatos átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja, azzal a kitétellel, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő lekötésével, illetve magyar állampapír vásárlásával kapcsolatos döntéshozatalt a polgármester hatáskörébe utalja azzal, hogy betét lekötést kizárólag a számlavezető pénzintézetnél kezdeményezhet.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szakértő bevonásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Vegyes rendelkezések

8. § (1) E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák az átmeneti gazdálkodás által beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is.

(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalapot a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésének a felhatalmazása alapján 2020. évben (2020. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig) 46 380 Ft -ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Kttv. 234. § (3) – (4) bekezdése alapján 2020. évre egységesen 10 %-os illetménykiegészítést állapít meg a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők, valamint a középiskolai végzettségű köztisztviselők részére.

(4) A Hivatal köztisztviselőinek a részére a Képviselő-testület a cafetéria-juttatás 2020. évi mértékét 200 000 Ft/fő összegben állapítja meg, mely összeg tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.

(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek dolgozóinak: köztisztviselők, közalkalmazottak, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 2020. évre 1 000 forint/hó bankszámla hozzájárulást állapít meg, mely juttatást november 30-áig kell kifizetni egy összegben.

(6) A Képviselő-testület a közalkalmazottak és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak részére, – kivéve a közfoglalkoztatott munkavállalókat és diákmunkásokat – 5 000 forint/hó béren kívüli juttatást állapít meg a 2020-as évre.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet [5]

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

596 812 138

596 312 138

500 000

0

2.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

438 514 584

438 514 584

0

0

3.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

130 813 626

130 813 626

4.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

175 619 900

175 619 900

5.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

118 487 840

118 487 840

6.

B114

Kulturális feladatok támogatása

12 474 969

12 474 969

7.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

1 118 249

1 118 249

8.

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

0

9.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

10.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

11.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

158 297 554

157 797 554

500 000

0

12.

B3

Közhatalmi bevételek

220 500 000

220 000 000

0

500 000

13.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

14.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

15.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

175 000 000

175 000 000

0

0

16.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

17.

B354

Gépjárműadó

0

0

18.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

19.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 000 000

0

500 000

20.

B4

Működési bevételek

97 314 265

74 671 265

22 643 000

0

21.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

0

7 500 000

22.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

57 595 000

45 672 000

11 923 000

0

23.

B403

Közvetített szolgáltatások

8 920 000

8 920 000

24.

B404

Tulajdonosi bevételek

4 696 516

4 696 516

25.

B405

Ellátási díjak

1 000 000

1 000 000

26.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 798 749

13 578 749

3 220 000

27.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

804 000

804 000

28.

B408

Kamatbevételek

0

0

29.

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

30.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

31.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

32.

Működési bevételek összesen

914 626 403

890 983 403

23 143 000

500 000

33.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

34.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 619 952

41 619 952

0

0

35.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

36.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 457 952

37.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

38.

B51

Immateriális javak értékesítése

39.

B52

Ingatlanok értékesítése

40.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

41.

B54

Részesedések értékesítése

42.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

43.

Felhalmozási bevételek összesen

41 619 952

41 619 952

0

0

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

956 246 355

932 603 355

23 143 000

500 000

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

522 106 793

480 685 793

21 414 000

20 007 000

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

522 106 793

480 685 793

21 414 000

20 007 000

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

50.

B813

Maradvány igénybevétele

448 481 581

407 060 581

21 414 000

20 007 000

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

522 106 793

480 685 793

21 414 000

20 007 000

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 478 353 148

1 413 289 148

44 557 000

20 507 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1.

K1

Személyi juttatások

551 759 540

529 848 540

9 990 000

11 921 000

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 177 290

92 137 290

1 954 000

2 086 000

3.

K3

Dologi kiadások

313 140 196

287 963 196

18 677 000

6 500 000

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 911 556

7 911 556

5.

K5

Egyéb működési kiadások

152 919 121

138 983 121

13 936 000

0

6.

K502

Elvonások és befizetések

1 561 800

1 561 800

7.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

26 443 330

26 143 330

300 000

8.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 636 000

13 636 000

9.

K513

Tartalékok

111 277 991

111 277 991

10.

-általános tartalék

44 685 175

44 685 175

11.

-céltartalék

66 592 816

66 592 816

12.

Működési kiadások összesen

1 121 907 703

1 056 843 703

44 557 000

20 507 000

13.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

14.

K6

Beruházások

262 538 134

262 538 134

15.

K7

Felújítások

67 452 833

67 452 833

16.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 000 000

5 000 000

17.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

18.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

19.

Felhalmozási kiadások összesen

334 990 967

334 990 967

0

0

20.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 456 898 670

1 391 834 670

44 557 000

20 507 000

21.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

22.

K9

Finanszírozási kiadások

21 454 478

21 454 478

0

0

23.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

21 454 478

21 454 478

0

0

24.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

25.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

26.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 454 478

21 454 478

0

0

27.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 478 353 148

1 413 289 148

44 557 000

20 507 000

2. melléklet [6]

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

596 812 138

K1

Személyi juttatások

551 759 540

2.

B3

Közhatalmi bevételek

220 500 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 177 290

3.

B4

Működési bevételek

97 314 265

K3

Dologi kiadások

313 140 196

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 911 556

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

152 919 121

6.

ebből: Tartalékok

111 277 991

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.)

914 626 403

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.)

1 121 907 703

14.

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

222 735 778

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

15 454 478

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

204 110 566

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

15 454 478

16.

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

18 625 212

17.

B81

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

241 360 990

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

15 454 478

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 155 987 393

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 137 362 181

26.

Költségvetési hiány:

207 281 300

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

18 625 212

3. melléklet [7]

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

A

B

C

D

1.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 619 952

K6

Beruházások

262 538 134

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

67 452 833

3.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 000 000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen

41 619 952

Költségvetési kiadások összesen

334 990 967

13.

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

244 371 015

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

6 000 000

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

244 371 015

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

6 000 000

15.

B81

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

55 000 000

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

299 371 015

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

6 000 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

340 990 967

KIADÁSOK ÖSSZESEN

340 990 967

27.

Költségvetési hiány:

293 371 015

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

-

4. melléklet [8]

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

596 812 138

596 312 138

500 000

0

3.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

438 514 584

438 514 584

0

0

4.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

130 813 626

130 813 626

5.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

175 619 900

175 619 900

6.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

118 487 840

118 487 840

7.

B114

Kulturális feladatok támogatása

12 474 969

12 474 969

8.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

1 118 249

1 118 249

9.

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

10.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

11.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

0

12.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

158 297 554

157 797 554

500 000

13.

B3

Közhatalmi bevételek

220 000 000

220 000 000

0

0

14.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

15.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

16.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

175 000 000

175 000 000

0

0

17.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

18.

B354

Gépjárműadó

0

0

19.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

20.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

21.

B4

Működési bevételek

25 850 265

18 350 265

7 500 000

0

22.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

7 500 000

23.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 455 000

5 455 000

24.

B403

Közvetített szolgáltatások

4 900 000

4 900 000

25.

B404

Tulajdonosi bevételek

4 696 516

4 696 516

26.

B405

Ellátási díjak

0

27.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 298 749

3 298 749

28.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

29.

B408

Kamatbevételek

0

30.

B411

Egyéb működési bevételek

0

31.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

32.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

33.

Működési bevételek összesen

842 662 403

834 662 403

8 000 000

0

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 619 952

41 619 952

0

0

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 457 952

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

44.

Felhalmozási bevételek összesen

41 619 952

41 619 952

0

0

45.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

884 282 355

876 282 355

8 000 000

0

46.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

47.

B8

Finanszírozási bevételek

519 748 942

478 327 942

21 414 000

20 007 000

48.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

519 748 942

478 327 942

21 414 000

20 007 000

49.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

50.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

51.

B813

Maradvány igénybevétele

446 123 730

404 702 730

21 414 000

20 007 000

52.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

53.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

519 748 942

478 327 942

21 414 000

20 007 000

54.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 404 031 297

1 354 610 297

29 414 000

20 007 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

154 524 840

150 806 840

3 718 000

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 094 990

18 237 990

857 000

5.

K3

Dologi kiadások

151 967 248

146 924 248

5 043 000

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 911 556

7 911 556

7.

K5

Egyéb működési kiadások

152 919 121

138 983 121

13 936 000

0

8.

K502

Elvonások és befizetések

1 561 800

1 561 800

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

26 443 330

26 143 330

300 000

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 636 000

13 636 000

11.

K513

Tartalékok

111 277 991

111 277 991

12.

-általános tartalék

44 685 175

44 685 175

13.

-céltartalék

66 592 816

66 592 816

14.

Működési kiadások összesen

486 417 755

462 863 755

23 554 000

0

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

250 962 355

250 962 355

17.

K7

Felújítások

67 452 833

67 452 833

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5 000 000

5 000 000

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

21.

Felhalmozási kiadások összesen

323 415 188

323 415 188

0

0

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

809 832 943

786 278 943

23 554 000

0

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

594 198 354

568 331 354

5 860 000

20 007 000

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

594 198 354

568 331 354

5 860 000

20 007 000

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

28.

K915

Intézmény finanszírozás

572 743 876

546 876 876

5 860 000

20 007 000

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

594 198 354

568 331 354

5 860 000

20 007 000

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 404 031 297

1 354 610 297

29 414 000

20 007 000

5. melléklet [9]

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

0

0

500 000

5.

B4

Működési bevételek

67 424 000

52 281 000

15 143 000

0

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

49 000 000

37 077 000

11 923 000

0

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

3 120 000

3 120 000

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

0

10.

B405

Ellátási díjak

1 000 000

1 000 000

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

13 500 000

10 280 000

3 220 000

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

804 000

804 000

13.

B408

Kamatbevételek

0

14.

B411

Egyéb működési bevételek

0

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

0

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

18.

Működési bevételek összesen

67 924 000

52 281 000

15 143 000

500 000

19.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

20.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

21.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23.

B5

Felhalmozási bevételek

24.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

26.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

67 924 000

52 281 000

15 143 000

500 000

27.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

28.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

293 385 227

267 518 227

5 860 000

20 007 000

29.

B813

Maradvány igénybevétele

1 309 072

1 309 072

30.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

292 076 155

266 209 155

5 860 000

20 007 000

31.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

293 385 227

267 518 227

5 860 000

20 007 000

32.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

361 309 227

319 799 227

21 003 000

20 507 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladatok

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

192 034 000

173 841 000

6 272 000

11 921 000

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 213 000

35 030 000

1 097 000

2 086 000

4.

K3

Dologi kiadások

127 288 497

107 154 497

13 634 000

6 500 000

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

6.

K5

Egyéb működési kiadások

0

7.

Működési kiadások összesen

357 535 497

316 025 497

21 003 000

20 507 000

8.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

9.

K6

Beruházások

3 773 730

3 773 730

0

0

10.

K7

Felújítások

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen

3 773 730

3 773 730

0

0

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

361 309 227

319 799 227

21 003 000

20 507 000

6. melléklet [10]

Költségvetési szerv megnevezése BÁRCZAY ANNA VÁROSI ÓVODA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

0

5.

B4

Működési bevételek

2 860 000

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 860 000

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

14.

B411

Egyéb működési bevételek

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

18.

Működési bevételek összesen

2 860 000

19.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

20.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23.

B5

Felhalmozási bevételek

24.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25.

Felhalmozási bevételek összesen

0

26.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

2 860 000

27.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

28.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

175 425 000

29.

B813

Maradvány igénybevétele

424 722

30.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

175 000 278

31.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

175 425 000

32.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

178 285 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

134 613 000

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

26 353 000

4.

K3

Dologi kiadások

11 624 951

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

172 590 951

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

5 694 049

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

5 694 049

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

178 285 000

7. melléklet [11]

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

3.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.

B3

Közhatalmi bevételek

0

5.

B4

Működési bevételek

1 180 000

6.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

280 000

8.

B403

Közvetített szolgáltatások

900 000

9.

B404

Tulajdonosi bevételek

10.

B405

Ellátási díjak

11.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

13.

B408

Kamatbevételek

14.

B411

Egyéb működési bevételek

15.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

16.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

17.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

18.

Működési bevételek összesen

1 180 000

19.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

20.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

21.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

22.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23.

B5

Felhalmozási bevételek

0

24.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

25.

Felhalmozási bevételek összesen

0

26.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

1 180 000

27.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

28.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

33 905 500

29.

B813

Maradvány igénybevétele

320 605

30.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

33 584 895

31.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

33 905 500

32.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

35 085 500

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

19 260 700

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 450 300

4.

K3

Dologi kiadások

10 520 500

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

33 231 500

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

1 854 000

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

1 854 000

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

35 085 500

8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése TÉGLÁSI BÖLCSŐDE, CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

2.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3.

B3

Közhatalmi bevételek

0

4.

B4

Működési bevételek

0

5.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

6.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

7.

B403

Közvetített szolgáltatások

8.

B404

Tulajdonosi bevételek

9.

B405

Ellátási díjak

10.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

12.

B408

Kamatbevételek

13.

B411

Egyéb működési bevételek

14.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

15.

B64

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

16.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

17.

Működési bevételek összesen

0

18.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

19.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

20.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22.

B5

Felhalmozási bevételek

23.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

24.

Felhalmozási bevételek összesen

0

25.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

0

26.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

27.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

72 386 000

28.

B813

Maradvány igénybevétele

303 452

29.

B816

Központi, irányítószervi támogatás

72 082 548

30.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72 386 000

31.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

72 386 000

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

Ssz.

A

B

C

D

E

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

K1

Személyi juttatások

51 327 000

3.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9 066 000

4.

K3

Dologi kiadások

11 739 000

5.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

K5

Egyéb működési kiadások

7.

Működési célú kiadások összesen

8.

Működési kiadások összesen

72 132 000

9.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

10.

K6

Beruházások

254 000

11.

K7

Felújítások

12.

Felhalmozási kiadások összesen

254 000

13.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

72 386 000

9. melléklet [12]

Beruházási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Sor-szám

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

1.

Önkormányzat

1.1.

Rendezési terv felülvizsgálata

8 865 000

2017-2020

1 751 000

7 114 000

1.2.

Ingatlanvásárlás ( Kossuth utca 65.)

22 000 000

2020

22 000 000

1.3.

Ivóvízhálózat bővítése

6 438 456

2020

6 438 456

1.4.

Kerékpártároló kialakítása

2 000 000

2020

2 000 000

1.5.

Ingatlanvásárlás (Malom épülete)

55 000 000

2020

55 000 000

1.6.

Zöldváros kialkítása

183 535 876

2019-2020

133 298 283

50 237 593

1.7.

Kerékpárút építése

119 658 768

2019-2020

97 396 498

22 262 270

1.8.

ÉKMO-1 KEHOP szennyvízcsatorna építés

230 768 886

2019-2020

178 426 913

50 510 229

1 831 744*

1.9.

Közmunkaprogram eszközbeszerzés

1 263 650

2020

1 263 650

1.10.

Víziközműeszközök beszerzése

12 929 154

2019

12 929 154

1.11.

Kamerarendszer bővítése

1 235 021

2020

1 235 021

1.12.

08/8. hrsz. Külterületi utak VP pályázathoz terv készítés

278 511

2020

278 511

1.13.

Kisértékű eszközbeszerzés

864 004

2020

864 004

1.14.

Szemétgyűjtők és ivókutak beszerzése

711 474

2020

711 474

1.15.

Öntözőrendszer bővítése

1 000 000

2020

1 000 000

1.16.

Fűnyíró traktor beszerzése

900 000

2020

900 000

1.17.

Szék vásárlás (közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)

334 975

2020

334 975

1.18.

Klíma beszerelés (Téglás, Pozsár Gy. utca 1.)

300 000

2020

300 000

1.19.

Kültéri pingpongasztalok kihelyezése

1 800 000

2020

1 800 000

1.20.

Szénarét villanyszerelési munkálatai

800 000

2020

800 000

1.21.

Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (facsemeték vásárlása, érintésmentes lázmérő, kordonoszlopok, polc beszerzés, kútfúrás, ingatlan besz.)

713 477

2020

713 477

1.22.

Malom utcai játszótérhez kerítés képítése

230 174

2020

230 174

1.23.

Oszlop csatlakozó dobozok kiépítése

1 500 000

2020

1 500 000

1.24.

Díszkivilágítás

4 000 000

2020

4 000 000

1.25.

Salgó polcok (irattár)

2 023 257

2020

2 023 257

1.26.

Buszvárók kialakítása

2 000 000

2020

2 000 000

1.27.

Bóti utcai vízbekötés

701 040

2020

701 040

1.28.

Köztéri világítás szerelés

655 000

2020

655 000

1.29.

Utcai szemetesek beszerzése

198 526

2020

198 526

1.30.

Polgármesteri Hivatal melletti bejáró kiépítése

800 000

2020

800 000

1.31.

Kültéri panoráma tükrök felszerelése

161 544

2020

161 544

2.

Hivatal

2.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

1 905 000

2020

1 905 000

2.2.

Klíma kiépítés a hivatal épületében

600 000

2020

600 000

2.3.

Konyhai beszerzések - robotgép, hűtő, szeletelőgép

1 268 730

2020

1 268 730

3.

Óvoda

3.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

493 049

2020

493 049

3.2.

Udvari játszóeszköz beszerzése, filagória padozat készítés

1 389 000

2020

1 389 000

3.3.

Parkoló kiépítés, térkövezés

3 812 000

2020

3 812 000

4.

Könyvtár

4.1.

Kisértékű eszközbeszerzés, könyvvásárlás

1 854 000

2020

1 854 000

5.

Bölcsőde és Családsegítő

5.1.

Kisértékű eszközbeszerzés

254 000

2020

254 000

6.

ÖSSZESEN:

675 242 572

410 872 694

262 538 134

*Várhatóan 2021-ben teljesül. Szállítói finanszírozással bevétel és a céltartalékban lévő összeg szolgál fedezetül.

10. melléklet [13]

Felújítási kiadások előirányzata

Forintban

Sor-szám

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2019. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

1.

Önkormányzat

1.1.

Víziközmű eszközök felújítása

6 372 003

2020

6 372 003

1.2.

Mozi épületének felújítása (Zöldváros kialakítása Tégláson)

51 124 569

2019-2020

28 118 514

23 006 055

1.3.

Kerékpárút felújítása

10 784 205

2019-2020

10 784 205

1.4.

Stadion utcai szennyvízátemelő akna felújítása

4 490 974

2020

4 490 974

1.5.

Úttörő és Dózsa György utcák járda felújítása

14 997 853

2020

14 997 853

1.6.

Polgármesteri Hivatal melletti bejáró felújítása - törölt

2020

1.7.

Polgárőr iroda nyílászárócsere

450 000

2020

450 000

1.8.

Irattár kialakítása

6 576 743

2020

6 576 743

1.9.

Ravatolozó előtető felújítása

775 000

2020

775 000

2.

ÖSSZESEN:

95 571 347

67 452 833

11. melléklet

Téglás Város Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A fejlesztésből az adósságot keletkeztető ügylet várható összege

A

B

C

1.

Ingatlanvásárlás (Malom épülete)

55 000 000

55 000 000

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

55 000 000

12. melléklet

Téglás Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek
(tőke + kamat)

Összesen
(M=B+…+L)

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Fejlesztési célú hitelfelvétel (Csokonai utca)

19 400

6 502 227

6 430 692

6 288 852

6 200 944

6 082 741

31 524 856

2.

Fejlesztési célú hitelfelvétel (Malom)

1 602 640

7 800 236

7 604 414

7 408 593

7 215 990

7 016 949

6 821 128

6 625 306

6 430 557

6 225 663

64 751 476

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

19 400

8 104 867

14 230 928

13 893 266

13 609 537

13 298 731

7 016 949

6 821 128

6 625 306

6 430 557

96 276 332

13. melléklet

Téglás Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adók

219 000 000

2.

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

3.

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

1 500 000

4.

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszköz értékesítése

5.

Részesedések értékesítése és a részesedésekhez kapcsolódó bevételek

6.

Privatizációból származó bevételek

7.

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés

8.

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

222 853 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján."

14. melléklet

Téglás Város Önkormányzata által 2020. évben céljelleggel juttatott támogatások

Forintban

A Képviselő-testület által elfogadott pályázati keretösszeg: 13 250 000 Ft
A Képviselő-testület által elfogadott polgármesteri támogatási keretösszeg: 200 000 Ft

A

B

C

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Téglás Városi Sportetgyesület

működési támogatás

5 000 000

2.

Téglás Város Polgárőr Szervezete

működési támogatás

1 000 000

3.

Bek Pál Kertbarátkör

működési támogatás

250 000

4.

Turáni Sólyom Hagyományőrző Egyesület

működési támogatás

250 000

5.

Hajdúsági Hagyományőrző Lovas Egyesület

rendezvény

350 000

6.

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

működési támogatás

100 000

7.

Nyugattól Keletre Egyesület

működési támogatás

300 000

8.

Debreceni Freestyle Dance Club Tánc Egyesület

működési támogatás

200 000

9.

Pánik Tehetségkutató és Rendezvényszervező Kulturális Egyesület

működési támogatás

140 000

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

7 590 000

15. melléklet [14]

EU-s támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00121 számú pályázat "Humán szolgáltatások fejlesztése települések összefogásával"

Forintban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

1.

Saját erő

0

2.

EU-s forrás

35 720 082

14 926 571

38 570 429

726 000

89 943 082

3.

Társfinanszírozás

0

4.

Hitel

0

5.

Egyéb forrás

0

6.

0

Források összesen:

35 720 082

14 926 571

38 570 429

726 000

89 943 082

Sor-szám

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

1.

Személyi juttatások

3 080 000

9 696 401

9 121 997

4 017 020

25 915 418

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

516 000

1 806 301

1 464 446

1 145 969

4 932 716

3.

Dologi kiadások

5 197 000

3 859 350

29 267 416

18 625 382

56 949 148

4.

Beruházások

2 071 000

15 000

59 800

2 145 800

5.

Felújítások

0

6.

7.

0

Összesen:

10 864 000

15 377 052

39 913 659

23 788 371

89 943 082

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárútfejlesztés Tégláson TOP-3.1.1-15HB-2016-00013

Forintban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

1.

Saját erő

29 124 385

29 124 385

2.

EU-s forrás

143 266 000

143 266 000

3.

Társfinanszírozás

0

4.

Hitel

0

5.

Egyéb forrás

0

6.

0

Források összesen:

143 266 000

0

29 124 385

0

0

172 390 385

Sor-szám

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

1.

Személyi juttatások

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3.

Dologi kiadások

3 101 000

31 563 561

7 282 851

41 947 412

4.

Beruházások

4 191 000

93 205 498

22 262 270

119 658 768

5.

Felújítások

10 784 205

10 784 205

6.

7.

0

Összesen:

7 292 000

124 769 059

40 329 326

0

172 390 385

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöldváros kialakítása Tégláson TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00014

Forintban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

1.

Saját erő

58 473 645

58 473 645

2.

EU-s forrás

185 000 000

185 000 000

3.

Társfinanszírozás

0

4.

Hitel

0

5.

Egyéb forrás

0

6.

0

Források összesen:

185 000 000

0

58 473 645

0

0

243 473 645

Sor-szám

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

1.

Személyi juttatások

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3.

Dologi kiadások

1 696 000

5 846 010

2 503 990

10 046 000

4.

Beruházások

7 785 100

125 512 283

49 005 693

182 303 076

5.

Felújítások

28 118 514

23 006 055

51 124 569

6.

7.

0

Összesen:

9 481 100

159 476 807

74 515 738

0

243 473 645

EU-s projekt neve, azonosítója:Északkelet- Magyarországi szennyvízelvezetési- és kezelési fejlesztés KEHOP-2.2.2-15-2015-00001

Forintban

Sor-szám

A

B

C

D

E

F

G

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

1.

Saját erő

0

2.

EU-s forrás

115 384 000

74 212 870

40 255 696

2 165 801

232 018 367

3.

Társfinanszírozás

0

4.

Hitel

0

5.

Egyéb forrás

0

6.

0

Források összesen:

115 384 000

0

40 255 696

2 165 801

232 018 367

Sor-szám

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

1.

Személyi juttatások

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3.

Dologi kiadások

1 249 481

1 249 481

4.

Beruházások

178 426 913

50 510 229

1 831 744

230 768 886

5.

Felújítások

0

6.

7.

0

Összesen:

0

0

50 510 229

3 081 225

232 018 367

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat **

Sor- szám

Támogatott neve

Hozzájárulás (E Ft)

1.

2.

Összesen:

0

** Nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében

16. melléklet [15]

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében biztosított tartalékok bemutatása

Sor-
szám

Megnevezés

2020. évi előirányzat

A

B

1.

Általános tartalék mindösszesen

44 685 175

1.1

Általános tartalék (előre nem látható kiadásokra)

12 000 000

1.2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (pótlólagos előirányzat)

18 433 500

1.3

Stadion utcai szennyvízátemelő akna felújítása

-4 490 974

1.4

Hivatal előtti folyóka kialakítása és a Fényes utcai társasházi garázsfal festése

-480 000

1.5

Közmunkaprogram eszközbeszerzés sajáterő

-61 394

1.6

Közmunkaprogram bér, járulék sajáterő

-4 000 000

1.7

Előző évek elszámolásából származó visszafizetési kötelezettség (2019. évi normtíva, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-20. pályázat)

-1 707 685

1.8

Víziközmű eszközbeszerzés (2019. teljesítés)

-12 929 154

1.9

2/2020. PM. Határozat

-3 500 000

1.10

Gépjárműbeszerzés önereje (átcsoportosítva az céltartalékból)

6 000 000

1.11

Kamerarendszer bővítése

-3 000 000

1.12

Felhalmozási célú pénzeszközátadás átcsoportosítása

4 000 000

1.13

Polgármesteri Hivatal melletti bejáró felújítása

-800 000

1.14

08/8. külterületi utak VP pályázat (műszaki terv)

-278 511

1.15

Átcsoportosítás kisértékű eszközbeszerzésre

-1 000 000

1.16

Szemétgyűjtők és ivókutak beszerzése

-720 000

1.17

Öntözőrendszer bővítés

-3 000 000

1.18

Fűnyírótraktor vásárlása

-900 000

1.19

BM - belterületi utak, járdák felújítása 2020. (önerő)

-5 000 000

1.20

Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása

-3 000 000

1.21

Maradvány beemelése

6 304 203

1.22

Tervek, tanulmnyok, önkormányzati fejlesztések önereje (átcsoportosítva az céltartalékból)

8 050 537

1.23

Szénarét villanyszerelési munkálatai

-800 000

1.24

Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (facsemeték vásárlása, érintésmentes lázmérő, kordonoszlopok, polc beszerzés, kútfúrás, ingatlan vásárlás)

-713 477

1.25

Téglás Városi Könyvtár és Kulturális Központ intézményfinanszírozás

-2 080 000

1.26

Díszkivilágítás várlása

-3 000 000

1.27

Bóti utca vízbekötés

-701 040

1.28

Illegális hulladéklerakók felszámolása - Tisztítsuk meg az országot pályázati támogatás

1 118 249

1.29

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.

162 000

1.30

2021. évi megelőlegezés

18 625 212

1.31

Víziközmű bérleti díj és szennyvízátemelő szivattyú javítása

2 080 534

1.32

Fénydekoráció

-500 000

1.33

Ravatalozó tetejének felújítása

-775 000

1.34

Állami támogatások évközi módosításai, kiegészítő támogatások

26 316 902

1.36

Maradvány korrekció (önkormányzat)

-4 468 727

1.35

Óvoda intézményfinanszírozás

-500 000

2.

Céltartalék mindösszesen

66 592 816

2.1

Kerékpárút hálózat fejlesztés Tégláson

0

2.2

Zöldváros kialakítása Tégláson

0

2.3

Malom utcai játszótér kialakítása

1 769 826

2.4

Tervek és tanulmányok készítésének keretösszege

2 000 000

2.5

KEHOP-szennyvízelvezetés- és kezelés fejlesztés

915 867

2.6

VP külterületi utak

22 000 000

2.7

Humánszolgáltatások fejlesztése

36 907 123

2.8

BM - belterületi utak, járdák felújítása (támogatás)

0

2.9

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések önereje

0

2.10

Gépjárműbeszerzés önereje (átcsoportosítva az általános tartalékba)

--

2.11

Humánszolgáltatások fejlesztése - 3 fő továbbfoglalkoztatása

3 000 000

2.12

BM - belterületi utak, járdák felújítása 2020. (önerő)

0

Összesen:

111 277 991


[1] A 2. § (2) bekezdése a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 2. § (3) bekezdése a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 2. § (4) bekezdése a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. § (7) bekezdése a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] Az 1. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 2. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 3. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 4. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] Az 5. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 6. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 7. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] A 9. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 10. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 15. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 16. melléklet a Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.