Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.3.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2021. 05. 07

Ligetfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Ligetfalva község Önkormányzat Polgármestere a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.(1) bekezdés 8.-8a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet célja a falugondnoki szolgáltatás keretében

 • a) a települési hátrányok csökkentése, a települési életfeltételek javítása, a szolgáltatásokhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzájutás elősegítése;
 • b) a szociális alapszolgáltatások kiépítésének elősegítése, kedvező gazdasági folyamatok elindítása, a települési funkciók bővítése;
 • c) közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése.

2. § A rendelet hatálya Ligetfalva község közigazgatási területére, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

3. § A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok:

 • a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok,
 • b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok,
 • c) önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, továbbá
 • d) egyéb feladatok.

4. § (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

 • a) közreműködés étkeztetésben,
 • b) közreműködés a házi segítségnyújtásban,
 • c) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
 • d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése, továbbá
 • e) gyermekszállítás, óvodások, iskolások, fiatalok szállítása.

(2) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

 • a) közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
 • b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
 • c) egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben való közreműködés, továbbá
 • d) egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában való közreműködés.

(3) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

 • a) ételszállítás önkormányzati intézménybe,
 • b) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,
 • c) a falugondnoki szolgálat működésével kapcsolatos teendők ellátása, továbbá
 • d) közfoglalkoztatott személyek irányítása,
 • e) önkormányzati hivatalos ügyek intézésének szállítással történő segítése, továbbá
 • f) árubeszerzés az önkormányzat részére.

(4) A falugondnoki szolgálat az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szolgáltatások részeként

 • a) szállítás,
 • b) megkeresés és
 • c) közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket biztosít.

5. § A falugondnok elsősorban az alapfeladatnak minősülő szolgáltatásokat köteles ellátni, a kiegészítő feladatnak minősülő lakossági szolgáltatások, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem veszélyezteti.

6. § (1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A rendeletben szereplő szolgáltatások iránti kérelmet a falugondnoknál vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni oly módon, hogy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 2 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt pedig minimum 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.

(3) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője a falugondnok döntését vitatja, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban a Képviselő-testülethez fordulhat panasszal.

(4) A (3) bekezdésben foglalt panaszt 15 napon belül kivizsgálja, és a kivizsgálás eredményéről a panasztevőt írásban értesíti.

(5) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

7. § (1) A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a jelen rendeletben foglaltak szerint, valamint az alpolgármester utasításának megfelelően köteles ellátni.

(2) A falugondnok tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek.

(3) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése – az előre bejelentett és időközben felmerült igények ismeretében – a falugondnok feladata és felelőssége.

8. § [1]

9. § Ez a rendelet 2021. május 6-án lép hatályba.


[1] A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.