Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 01 - 2017. 05. 01

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. §.(1) bekezdésében, 26.§-ában, 32.§. (3) bekezdésében, 132.§. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról. című Taktaszada község képviselő testületének 3 /2015 .( III.6.) önkormányzati rendelete 14. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége hagyományos (koporsós) temetés esetében 130.000,- Ft, urnás temetés esetében 90.000.-Ft.

(4) A rendkívüli települési támogatás - a hozzátartozó eltemettetéséhez való hozzájárulás - összege 15.000,-Ft.”

2. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról. című Taktaszada község képviselő testületének 3 /2015 .( III.6.) önkormányzati rendelete 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/1999. (II.9.) és az azt módosító 3/2000.(II.21.), 7/2002.(III.04.), 10/2003. (VII.02.), 19/2003.(XII.08.), 1/2004.(II.02.), 14/2004.(VII.06.), 10/2005.(X.19.), 23/2005.(XII.20.), 6/2006.(V.30.), 5/2007.(III.09.), 8/2007. (VI.28.), 12/2007.(XI.28.), 21/2008.(XII.18.), 15/2009.(XI.26.), 23/2009.(XII.27.), 5/2010.(IV.23.), 1/2011.(I.25.), 10/2011.(VI.29.), 1/2012.(II.01.), 1/2012.(01.27.), 18/2013.(XII.20.) önkormányzati rendeletek.”

3. § Ez a rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.