Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V.25.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 05. 26

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés teljesítését

8.685.417 E Ft bevételi

7.613.779 E Ft kiadási

főösszeggel állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. §-ban megállapított bevételek jogcímek szerinti részletezését a 2. melléklet, címenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az 1. §-ban megállapított kiadások címenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére folyósított támogatás alakulását az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 6. melléklet, az idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházások, felújítások kimutatását a 7. melléklet, az Önkormányzat beruházási kiadásainak teljesítését a 8. melléklet, a felújítási kiadások teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzatnak hitelfedezetként felajánlott forgalomképes vagyona nincs.

(7) A működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 10. melléklet, a felhalmozási célú bevételek és kiadások teljesítésének mérlegét a 11. melléklet, az önkormányzat bevételei és kiadásai teljesítésének összevont mérlegét a 12. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat közvetett támogatásai éves összegét a 13. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 14. melléklet, a pénzeszközök állományának alakulását a 15. melléklet, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 16. melléklet, az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2020. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti az Ózd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének címrendje

2020_zarszamadas_1_mell.pdf

2. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2020. évi bevételi források teljesítése

2020_zarszamadas_2_mell.pdf

3. melléklet

A 2020. évi bevételi források intézményenkénti részletezése

2020_zarszamadas_3_mell.pdf

4. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2020. évi kiadásainak teljesítése címenként és kiemelt előirányzatonként

2020_zarszamadas_4_mell.pdf

5. melléklet

Az irányító szervtől kapott támogatás 2020. évi intézményenkénti részletezése

2020_zarszamadas_5_mell.pdf

6. melléklet

Ózd Város Önkormányzatának 2020. évi vagyonkimutatása

2020_zarszamadas_6_mell.pdf

7. melléklet

Kimutatás a 2020.12.31.-i mérlegben kimutatott, idegen tulajdonban lévő ingatlanokon végzett beruházásokról, felújításokról

2020_zarszamadas_7mell.pdf

8. melléklet

Az intézmények és az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásainak teljesítése

2020_zarszamadas_8mell.pdf

9. melléklet

Az intézmények és az önkormányzat 2020. évi felújítási kiadásainak teljesítése

2020_zarszamadas_9mell.pdf

10. melléklet

A 2020. évi működési bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

2020_zarszamadas_10mell.pdf

11. melléklet

A 2020. évi felhalmozási bevételek és kiadások teljesítésének mérlege

2020_zarszamadas_11mell.pdf

12. melléklet

A 2020. évi bevételek és kiadások teljesítésének összevont mérlege

2020_zarszamadas_12mell.pdf

13. melléklet

Az Ózd Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai

2020_zarszamadas_13mell.pdf

14. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

2020_zarszamadas_14mell.pdf

15. melléklet

Kimutatás a pénzeszközök állományának alakulásáról

2020_zarszamadas_15mell.pdf

16. melléklet

Kimutatás Ózd Város Önkormányzata által tulajdonolt szervezetek főbb adatairól

2020_zarszamadas_16mell.pdf

17. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2020. évi pénzforgalmi kiadásairól és bevételeiről

17. melléklet a 8/2021. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Adatok: ezer Ft-ban

Programok megnevezése

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

Éves terv

Módosított előirányzat

Teljesítés

Éves terv

Módosított előirányzat

Teljesítés

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 Ózd Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

23

0

0

0

KEHOP - Szennyvízelvezetés- és tisztítás fejlesztése Ózd városban

2 041 796

1 716 173

804 540

804 540

KEHOP-5.4.1-16-2016-00807 Az energiatudatos gondolkodás terjedését elősegítő szemléletformáló programok Ózdon

2 793

456

2 793

2 793

TOP-1.1.1-15 Zöldmezős ipari terület kialakítása

339 038

287 147

0

0

TOP-3.1.1-15 Kerékpárutak és egyéb közlekedésfejlesztési beruházások Ózd városában

54 008

33 824

50 653

50 653

TOP-3.2.1-15 B-A-Z. megye területén meglévő SEAP-ok felülvizsgálata és átdolgozása SECAP-pá, illetve új SECAP-ok kidolgozása

181

181

0

0

TOP-5.2.1-15 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrész szociális rehabilitációját kísérő helyi szintű komplex programok

27 625

25 425

0

0

TOP-4.3.1-15-BO1-2016-00014 Ózd Újtelep-Kiserdőalja városrehabilitációja az akcióterület társadalmi integrációját célzó komplex programhoz kapcsolódóan

1 403

1 403

0

0

TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködések támogatása Nyugat-Borsodban

1 000

1 000

0

0

TOP-2.1.3-16-BO1-2017-000034 "Ózd: Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési beruházások" - Volny József úti csapadék csatornaépítés

85 850

52 345

0

0

TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00045 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (PH. és Sportcsarnok)

19 339

15 460

0

0

TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00126 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Ózdon (Iskolák)

92 862

87 962

0

0

EFOP-3.9.2-16-2017-00020 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

183 980

87 110

148 624

148 624