Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2020. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Hatályos: 2020. 12. 09 - 2020. 12. 10

Aparhant Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2020. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és működési szabályzatáról szóló

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Aparhant Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1. § Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet (Rendelet) 1. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. § (3) A Képviselő-testület Hivatalának neve: Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal.

2. § A Rendelet 5. § (6) helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5. § (6) Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szerv:

a) Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Aparhanti Felhőcske Óvoda,

c) Község Önkormányzata Vízműve.

(7) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli az 1. számú függelékben meghatározott személyeket.

(8) Az önkormányzat kötelező feladatait az 5. számú melléklet tartalmazza.

3. § A Rendelet IV. Fejezet, 52. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"IV. Fejezet Az önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai

A Bizottság

52. § (1) Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervei a polgármester, a Vagyonnyilatkozati Bizottság, a hivatal, a jegyző, és az a társulás, melynek az önkormányzat társulási megállapodás alapján tagja.

(2) A Képviselő-testület egy állandó bizottságot hoz létre; Vagyonnyilatkozati Bizottság.

(3) A bizottság tagjainak névsorát az 5. függelék tartalmazza.

(4) A bizottság ügyrendjét a 7. függelék tartalmazza."

4. § (1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A Rendelet 6. számú függeléke helyébe jelen rendelet 1. számú függeléke lép.

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

a 6/2020. (XII.08.) önkormányzati rendelethez

1. számú melléklet

a 9/2019. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Az APARHANTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

ALAPÍTÓ OKIRATA

Okirat száma: 2/2019.

Alapító okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelyei

1.1. A költségvetési szerv

1.1.1. megnevezése: Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal

1.2. A költségvetési szerv

1.2.1. székhelye: 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.

1.2.2. telephelye:

telephely megnevezése

telephely címe

1

Aparhanti Közös Önkormányzati Hivatal Györei Kirendeltsége

7352 Györe, Petőfi Sándor utca 3.

2

Mucsfai Ügyfélszolgálati Iroda

7185 Mucsfa, Kossuth utca 29.

3

Nagyvejkei Ügyfélszolgálati Iroda

7186 Nagyvejke, Fő utca 20.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2013. január 1.

2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

megnevezése

székhelye

1

Aparhant Község Önkormányzata

7186 Aparhant, Kossuth utca 34.

2

Györe Község Önkormányzata

7352 Györe, Petőfi Sándor utca 3.

3

Mucsfa Község Önkormányzata

7185 Mucsfa, Kossuth utca 29.

4

Nagyvejke Község Önkormányzata

7186 Nagyvejke, Fő utca 20.

2.3. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

megnevezése

székhelye

1

Aparhant-Mucsfa-Nagyvejke Községek Körjegyzősége

7186 Aparhant, Kossuth utca 34.

2

Györe-Lengyel Körjegyzőség

7352 Györe, Petőfi Sándor utca 3.

3

Kakasd Község Polgármesteri Hivatala

7122 Kakasd, Rákóczi utca 285.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1. A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1. megnevezése: Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

3.1.2. székhelye: 7186 Aparhant, Kossuth utca 34.

4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a költségvetési szerv ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 84. § (1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokat.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

841105

helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: az Mötv. 84. § (1) bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, továbbá közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

Aparhant Község Önkormányzata az Mötv. 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatalt működtet Györe, Mucsfa és Nagyvejke Községek Önkormányzataival.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5

013360

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

6

016010

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

7

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

4.5. A közigazgatási szerv illetékességi, működési területe: Aparhant, Györe, Mucsfa és Nagyvejke községek közigazgatási területe.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szervet a jegyző vezeti. A jegyzőt az Mötv. 83. § b) pontja alapján a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően, nyilvános pályázat alapján, határozatlan időre a polgármesterek nevezik ki és mentik fel. A jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat a székhely település polgármestere gyakorolja.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közszolgálati jogviszony

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

2

megbízási jogviszony

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot 2020. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2014. december 11. napján kelt alapító okiratot visszavonom.

Kelt: Aparhant, 2019. december 12.

P.H.

Dávid Tímea

polgármester

Aparhant Község Önkormányzata

P.H.

Filamella Tibor

polgármester

Györe Község Önkormányzata

P.H.

Katona Csaba

polgármester

Mucsfa Község Önkormányzata

P.H.

Palló Lajos Béláné

polgármester

Nagyvejke Község Önkormányzata

Záradék:

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

2. melléklet

a 6/2020. (XII.08.) önkormányzati rendelethez

6. számú melléklet

a 9/2019. (X.24.) önkormányzati rendelethez

Törzskönyvi kivonat

Aparhant Község Önkormányzat tevékenységének alaptevékenységi besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

Kormányzati funkciók:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

046020 Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

052030 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

061020 Lakóépület építése

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk kormányzati funkció

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása

081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Aparhant Község Önkormányzata a könyvtári feladatokat a

– Községi és Iskolai Könyvtár, 7186 Aparhant, Kossuth utca 20.;

a közművelődési feladatokat a

– Művelődési Ház, 7186 Aparhant, Kossuth utca 20. szám alatti

telephelyen látja el.”