Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 25 - 2018. 09. 25

Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taktaszada Község Önkormányzata Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. §. (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. §. (3) bekezdésében, 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról. című Taktaszada község képviselő testületének 3 /2015 .( III.6.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

  • „c) Települési támogatás időskorúak támogatására.”

2. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról. című Taktaszada község képviselő testületének 3 /2015 .( III.6.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A települési támogatás folyósítása - amennyiben a települési támogatást kérelmező vagy a támogatásra jogosult személy (2) bekezdésben szabályozottakat felszólításra 8 napon belül sem teljesíti, az ellátás 3 hónapra felfüggesztésre kerül.

3. § A pénzben és természetben nyújtható szociális ellátásokról. című Taktaszada község képviselő testületének 3 /2015 .( III.6.) önkormányzati rendelete II. FEJEZET „2. Települési támogatás időskorúak támogatására” alcímmel egészül ki:

11/A. § (1) Az éves költségvetési rendeletben foglalt keret erejéig, egységes mértékben, szociális rászorultság alapján – időskorú állampolgárok támogatására – pénzbeli támogatást állapíthat meg annak a 60. életévét betöltött személynek, aki Taktaszada Község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(2) A támogatás igénybevételéhez kérelmet nem kell benyújtani, a jogosultak körét a helyi népesség-nyilvántartás adatai alapján lehet megállapítani.

(3) A támogatás évente egy alkalommal – 5.000.-Ft. összegben kerül megállapításra.

(4) A támogatás évi egy alkalommal, minden év szeptember hónapjában állapítható meg.”

4. § Ez a rendelet 2018. szeptember 25-én lép hatályba.