Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Hatályos: 2021. 05. 30

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Téglás Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadásról

Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletalapján, Téglás Város Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Pénzügyi-, Gazdasági-, és Településfejlesztési Bizottság írásos véleményét – a következőket rendeli el:

1. § (1) Téglás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület), Téglás Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 1 478 353 148 Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 1 486 857 035 Ft bevételi (ebből finanszírozási bevételi teljesítés 476 106 793 Ft) és 1 143 051 277 Ft kiadási (ebből finanszírozási kiadási teljesítés 21 454 478Ft) teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. melléklet szerint.

(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2–4. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5–6. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő- testület az önkormányzat, mint irányító szerv 2020. évi költségvetése módosított bevételi előirányzatainak teljesítéseit a 7–10. melléklet szerint fogadja el.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetése módosított bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11–17. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 18–19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben részletezettek alapján fogadja el.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 22. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 23. melléklet részletezi.

(5) A képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 24. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzati adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 25. melléklet részletezi.

(7) A 2020. évi zárszámadás vagyonmérlegének főösszegét 4 218 592 162 Ft összegben fogadja el a képviselő-testület, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 26–27. mellékletben található. A mérlegen kívül érték nélkül nyilvántartott eszközökről, a függő követelésekről és kötelezettségekről és a biztos (jövőbeni) követelésekről a kimutatást a 28–29. melléklet alapján fogadja el.

(8) Az Önkormányzat pénzeszközváltozásának levezetését a 30. melléklet tartalmazza.

(9) A 2019. és 2020. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 31. melléklet tartalmazza.

(10) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 32. mellékletben találhatók.

(11) Az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámalakulását a 33. melléklet tartalmazza.

(12) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak a mérlegét a 34. melléklet alapján fogadja el.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát összesen 343 805 758 Ft-ban állapítja meg, amelyből 299 096 413 Ft-ot eredeti bevételi előirányzatként az önkormányzat 2021. évi költségvetésébe már betervezett, így a 2020. évi költségvetési maradvány felosztható összege 43 865 975 Ft (amely nem tartalmazza a kötelezettség-vállalással terhelt maradvány összegét). A költségvetési maradvány kimutatását és felosztásának részletezését a 20. melléklet tartalmazza.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése alapján, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi költségvetési maradványát a képviselő-testület elvonja 20. melléklet szerint.

(3) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(4) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(5) A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

4. § [1]

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 812 138

594 689 979

99,64%

2.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

386 361 933

438 514 584

438 514 584

100,00%

3.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

110 579 873

130 813 626

130 813 626

100,00%

4.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

158 495 770

175 619 900

175 619 900

100,00%

5.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

109 218 591

118 487 840

118 487 840

100,00%

6.

B114

Kulturális feladatok támogatása

8 067 699

12 474 969

12 474 969

100,00%

7.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

1 118 249

1 118 249

100,00%

8.

B116

Elszámolásból származó bevételek

9.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

10.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

11.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 572 941

158 297 554

156 175 395

98,66%

B3

Közhatalmi bevételek

231 500 000

220 500 000

278 188 795

126,16%

12.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

13.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

48 868 340

111,06%

14.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

186 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

15.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

16.

B354

Gépjárműadó

11 000 000

0

17.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

18.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 500 000

1 500 000

2 616 636

174,44%

B4

Működési bevételek

108 791 000

97 314 265

102 471 405

105,30%

19.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

7 500 000

4 713 030

62,84%

20.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

71 814 000

57 595 000

62 927 570

109,26%

21.

B403

Közvetített szolgáltatások

5 800 000

8 920 000

9 106 369

102,09%

22.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

4 696 516

4 696 968

100,01%

23.

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 000 000

998 355

99,84%

24.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

20 137 000

16 798 749

15 510 639

92,33%

25.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

804 000

1 750 000

45,94%

26.

B408

Kamatbevételek

269 219

27.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

461 134

28.

B411

Egyéb működési bevételek

2 038 121

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

29.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

Működési bevételek összesen

840 225 874

914 626 403

977 495 179

106,87%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

41 615 063

99,99%

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

100,00%

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 453 063

99,99%

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

640 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

101,53%

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

840 225 874

956 246 355

1 019 750 242

106,64%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

490 313 878

522 106 793

467 106 793

89,47%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

490 313 878

522 106 793

467 106 793

89,47%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

0

0,00%

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

50.

B813

Maradvány igénybevétele

435 313 878

448 481 581

448 481 581

100,00%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

100,00%

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

490 313 878

522 106 793

467 106 793

89,47%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 330 539 752

1 478 353 148

1 486 857 035

100,58%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

540 813 000

551 759 540

503 525 424

91,26%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

94 685 000

96 177 290

84 764 709

88,13%

5.

K3

Dologi kiadások

291 668 000

313 140 196

247 054 772

78,90%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

92,78%

7.

K5

Egyéb működési kiadások

185 122 762

152 919 121

35 614 055

23,29%

8.

K502

Elvonások és befizetések

0

1 561 800

1 561 800

100,00%

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 893 000

26 443 330

26 309 495

99,49%

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 636 000

13 636 000

7 742 760

56,78%

11.

K513

Tartalékok

145 593 762

111 277 991

12.

-általános tartalék

12 000 000

44 685 175

13.

-céltartalék

133 593 762

66 592 816

14.

Működési kiadások összesen

1 120 288 762

1 121 907 703

878 299 212

78,29%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

143 017 942

262 538 134

179 305 595

68,30%

17.

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

87,69%

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

21.

Felhalmozási kiadások összesen

188 796 512

334 990 967

243 297 587

72,63%

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 309 085 274

1 456 898 670

1 121 596 799

76,99%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

21 454 478

21 454 478

21 454 478

100,00%

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

21 454 478

21 454 478

21 454 478

100,00%

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

15 454 478

100,00%

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

21 454 478

21 454 478

21 454 478

100,00%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 330 539 752

1 478 353 148

1 143 051 277

77,32%

2. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - KÖTELEZŐ FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 312 138

593 988 399

198,53%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

386 361 933

438 514 584

438 514 584

100,00%

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

110 579 873

130 813 626

130 813 626

100,00%

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

158 495 770

175 619 900

175 619 900

100,00%

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

109 218 591

118 487 840

118 487 840

100,00%

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

8 067 699

12 474 969

12 474 969

100,00%

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

1 118 249

1 118 249

100,00%

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 572 941

157 797 554

155 473 815

98,53%

14.

B3

Közhatalmi bevételek

230 500 000

220 000 000

277 173 795

125,99%

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

48 868 340

111,06%

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

186 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

19.

B354

Gépjárműadó

0

0

0

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

1 000 000

1 601 636

160,16%

22.

B4

Működési bevételek

86 148 000

74 671 265

85 636 944

114,69%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

1 629 529

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

59 891 000

45 672 000

52 622 501

115,22%

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

5 800 000

8 920 000

9 106 369

102,09%

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

4 696 516

4 696 968

100,01%

27.

B405

Ellátási díjak

1 187 000

1 000 000

998 355

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

16 917 000

13 578 749

12 064 748

88,85%

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

804 000

1 750 000

30.

B408

Kamatbevételek

269 219

31.

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

461 134

32.

B411

Egyéb működési bevételek

2 038 121

33.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

34.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

Működési bevételek összesen

816 582 874

890 983 403

958 944 138

107,63%

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

41 615 063

99,99%

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

100,00%

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 453 063

99,99%

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

0

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

640 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

101,53%

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

816 582 874

932 603 355

1 001 199 201

107,36%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

448 892 878

480 685 793

450 336 747

93,69%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

448 892 878

480 685 793

450 336 747

93,69%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

0

0,00%

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

50.

B813

Maradvány igénybevétele

393 892 878

407 060 581

431 711 535

106,06%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

100,00%

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

448 892 878

480 685 793

450 336 747

93,69%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 265 475 752

1 413 289 148

1 451 535 948

102,71%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

518 902 000

529 848 540

489 658 429

92,41%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

90 645 000

92 137 290

82 464 918

89,50%

5.

K3

Dologi kiadások

266 491 000

287 963 196

235 347 206

81,73%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

92,78%

7.

K5

Egyéb működési kiadások

171 186 762

138 983 121

27 691 295

19,92%

8.

K502

Elvonások és befizetések

0

1 561 800

1 561 800

100,00%

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 593 000

26 143 330

26 129 495

99,95%

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

11.

K513

Tartalékok

145 593 762

111 277 991

12.

-általános tartalék

12 000 000

44 685 175

13.

-céltartalék

133 593 762

66 592 816

14.

Működési kiadások összesen

1 055 224 762

1 056 843 703

842 502 100

79,72%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

143 017 942

262 538 134

179 305 595

68,30%

17.

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

87,69%

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

0

0

21.

Felhalmozási kiadások összesen

188 796 512

334 990 967

243 297 587

72,63%

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 244 021 274

1 391 834 670

1 085 799 687

152,35%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

27 454 479

21 454 478

21 454 478

100,00%

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

27 454 479

21 454 478

21 454 478

100,00%

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

12 000 001

6 000 000

6 000 000

100,00%

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

15 454 478

100,00%

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

27 454 479

21 454 478

21 454 478

100,00%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 271 475 753

1 413 289 148

1 107 254 165

78,35%

3. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

500 000

500 000

701 580

140,32%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

500 000

500 000

701 580

140,32%

14.

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

19.

B354

Gépjárműadó

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

22.

B4

Működési bevételek

22 643 000

22 643 000

16 834 461

74,35%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

7 500 000

3 083 501

41,11%

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

11 923 000

11 923 000

10 305 069

86,43%

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 220 000

3 220 000

3 445 891

107,02%

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

30.

B408

Kamatbevételek

31.

B411

Egyéb működési bevételek

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

23 143 000

23 143 000

17 536 041

75,77%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

23 143 000

23 143 000

17 536 041

214,66%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

50.

B813

Maradvány igénybevétele

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

21 414 000

21 414 000

6 893 046

32,19%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

44 557 000

44 557 000

24 429 087

246,85%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

9 990 000

9 990 000

3 872 685

38,77%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 954 000

1 954 000

750 673

38,42%

5.

K3

Dologi kiadások

18 677 000

18 677 000

7 062 503

37,81%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.

K5

Egyéb működési kiadások

13 936 000

13 936 000

7 922 760

56,85%

8.

K502

Elvonások és befizetések

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 636 000

13 636 000

7 742 760

56,78%

11.

K513

Tartalékok

12.

-általános tartalék

13.

-céltartalék

14.

Működési kiadások összesen

44 557 000

44 557 000

19 608 621

44,01%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

17.

K7

Felújítások

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

21.

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

44 557 000

44 557 000

19 608 621

44,01%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28.

K915

Intézmény finanszírozás

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

44 557 000

44 557 000

19 608 621

44,01%

4. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Államigazgatási feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

0

0

0

0

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14.

B3

Közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

19.

B354

Gépjárműadó

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

22.

B4

Működési bevételek

0

0

0

0

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

30.

B408

Kamatbevételek

31.

B411

Egyéb működési bevételek

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek összesen

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

44.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

500 000

500 000

1 015 000

203,00%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

50.

B813

Maradvány igénybevétele

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 007 000

20 007 000

9 877 000

49,37%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

10 892 000

53,11%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

11 921 000

11 921 000

9 994 310

83,84%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 086 000

2 086 000

1 549 118

74,26%

5.

K3

Dologi kiadások

6 500 000

6 500 000

4 645 063

71,46%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.

K5

Egyéb működési kiadások

8.

K502

Elvonások és befizetések

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11.

K513

Tartalékok

12.

-általános tartalék

13.

-céltartalék

14.

Működési kiadások összesen

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

17.

K7

Felújítások

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

21.

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

28.

K915

Intézmény finanszírozás

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

0

0

0,00%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

20 507 000

20 507 000

16 188 491

78,94%

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előrirányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi módosított előrirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 812 138

594 689 979

K1

Személyi juttatások

540 813 000

551 759 540

503 525 424

2.

B3

Közhatalmi bevételek

231 500 000

220 500 000

278 188 795

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

94 685 000

96 177 290

84 764 709

3.

B4

Működési bevételek

108 791 000

97 314 265

102 471 405

K3

Dologi kiadások

291 668 000

313 140 196

247 054 772

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

2 145 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

185 122 762

152 919 121

35 614 055

6.

ebből: Tartalékok

145 593 762

111 277 991

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+…+12.)

840 225 874

914 626 403

977 495 179

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+…+12.)

1 120 288 762

1 121 907 703

878 299 212

14.

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

301 517 366

222 735 778

260 064 269

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

15 454 478

15 454 478

15 454 478

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

246 517 366

149 110 566

241 439 057

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

15 454 478

15 454 478

15 454 478

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

18 625 212

18 625 212

16.

B81

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

55 000 000

55 000 000

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

301 517 366

222 735 778

260 064 269

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

15 454 478

15 454 478

15 454 478

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

1 141 743 240

1 137 362 181

1 237 559 448

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

1 135 743 240

1 137 362 181

893 753 690

26.

Költségvetési hiány:

280 062 888

207 281 300

-

Költségvetési többlet:

-

-

99 195 967

27.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

6 000 000

-

343 805 758

6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előriányzat

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

42 255 063

K6

Beruházások

143 017 942

262 538 134

179 305 595

2.

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

3.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Költségvetési bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

Költségvetési kiadások összesen

188 796 512

334 990 967

243 297 587

13.

B81

Hiány belső finanszírozásának bevételei

188 796 512

299 371 015

207 042 524

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

6 000 000

6 000 000

6 000 000

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele (B813)

188 796 512

299 371 015

207 042 524

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

16.

B81

Hiány külsőfinanszírozásának bevételei

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen

188 796 512

299 371 015

207 042 524

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

6 000 000

6 000 000

6 000 000

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN

188 796 512

340 990 967

249 297 587

KIADÁSOK ÖSSZESEN

194 796 512

340 990 967

249 297 587

27.

Költségvetési hiány:

188 796 512

293 371 015

201 042 524

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

-

7. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2020. KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 812 138

594 689 979

198,66%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

386 361 933

438 514 584

438 514 584

100,00%

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

110 579 873

130 813 626

130 813 626

100,00%

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

158 495 770

175 619 900

175 619 900

100,00%

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

109 218 591

118 487 840

118 487 840

100,00%

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

8 067 699

12 474 969

12 474 969

100,00%

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

1 118 249

1 118 249

100,00%

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 572 941

158 297 554

156 175 395

98,66%

14.

B3

Közhatalmi bevételek

231 000 000

220 000 000

277 173 795

125,99%

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

48 868 340

111,06%

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

186 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

19.

B354

Gépjárműadó

11 000 000

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 601 636

160,16%

22.

B4

Működési bevételek

22 574 000

25 850 265

29 017 449

112,25%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

7 500 000

4 710 511

62,81%

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 155 000

5 455 000

9 734 295

178,45%

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

4 900 000

4 900 000

4 155 244

84,80%

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

4 696 516

4 696 968

100,01%

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 666 000

3 298 749

2 131 392

64,61%

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

946 000

30.

B408

Kamatbevételek

265 152

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

461 134

31.

B411

Egyéb működési bevételek

1 916 753

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

Működési bevételek összesen

753 508 874

842 662 403

903 026 223

107,16%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

41 615 063

99,99%

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

100,00%

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 453 063

99,99%

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

46.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

44.

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

640 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

101,53%

45.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

753 508 874

884 282 355

945 281 286

106,90%

45.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

46.

B8

Finanszírozási bevételek

490 313 878

519 748 942

464 748 942

89,42%

47.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

490 313 878

519 748 942

464 748 942

89,42%

48.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

0,00%

49.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

50.

B813

Maradvány igénybevétele

435 313 878

446 123 730

446 123 730

100,00%

51.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

100,00%

52.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

490 313 878

519 748 942

464 748 942

89,42%

53.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 243 822 752

1 404 031 297

1 410 030 228

100,43%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

145 979 000

154 524 840

126 915 648

82,13%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 975 000

19 094 990

15 351 858

80,40%

5.

K3

Dologi kiadások

112 732 000

151 967 248

119 611 221

78,71%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

92,78%

7.

K5

Egyéb működési kiadások

185 122 762

152 919 121

35 614 055

23,29%

8.

K502

Elvonások és befizetések

0

1 561 800

1 561 800

100,00%

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 893 000

26 443 330

26 309 495

99,49%

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

13 636 000

13 636 000

7 742 760

56,78%

11.

K513

Tartalékok

145 593 762

111 277 991

12.

-általános tartalék

12 000 000

44 685 175

13.

-céltartalék

133 593 762

66 592 816

14.

Működési kiadások összesen

469 808 762

486 417 755

304 833 034

62,67%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

140 541 442

250 962 355

169 358 659

67,48%

17.

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

87,69%

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

21.

Felhalmozási kiadások összesen

186 320 012

323 415 188

233 350 651

72,15%

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

656 128 774

809 832 943

538 183 685

134,82%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

587 693 978

594 198 354

535 487 597

90,12%

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

587 693 978

594 198 354

535 487 597

90,12%

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

100,00%

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

15 454 478

100,00%

28.

K915

Intézmény finanszírozás

566 239 500

572 743 876

514 033 119

89,75%

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

587 693 978

594 198 354

535 487 597

90,12%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 243 822 752

1 404 031 297

1 073 671 282

76,47%

8. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE - KÖTELEZŐ FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Kötelező feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

499 934 874

596 312 138

593 988 399

198,53%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

386 361 933

438 514 584

438 514 584

100,00%

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

110 579 873

130 813 626

130 813 626

100,00%

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

158 495 770

175 619 900

175 619 900

100,00%

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

109 218 591

118 487 840

118 487 840

100,00%

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

8 067 699

12 474 969

12 474 969

100,00%

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

0

1 118 249

1 118 249

100,00%

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

113 572 941

157 797 554

155 473 815

98,53%

14.

B3

Közhatalmi bevételek

231 000 000

220 000 000

277 173 795

125,99%

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

44 000 000

44 000 000

48 868 340

111,06%

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

186 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

175 000 000

175 000 000

226 703 819

129,55%

19.

B354

Gépjárműadó

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

1 000 000

1 601 636

160,16%

22.

B4

Működési bevételek

15 074 000

18 350 265

25 270 426

137,71%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

0

1 627 010

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

5 155 000

5 455 000

9 734 295

178,45%

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

4 900 000

4 900 000

4 155 244

84,80%

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

2 353 000

4 696 516

4 696 968

100,01%

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 666 000

3 298 749

1 467 870

44,50%

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

946 000

30.

B408

Kamatbevételek

265 152

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

461 134

31.

B411

Egyéb működési bevételek

1 916 753

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2 145 000

Működési bevételek összesen

746 008 874

834 662 403

898 577 620

107,66%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

41 619 952

41 615 063

99,99%

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

162 000

162 000

100,00%

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 457 952

41 453 063

99,99%

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.

B54

Részesedések értékesítése

43.

B55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel

46.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

640 000

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrő

640 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

41 619 952

42 255 063

101,53%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2)

746 008 874

876 282 355

940 832 683

107,37%

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

47.

B8

Finanszírozási bevételek

448 892 878

478 327 942

447 978 896

93,66%

48.

B81

Belföldi finanszírozási bevételek

448 892 878

478 327 942

447 978 896

93,66%

49.

B811

Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól

55 000 000

55 000 000

0,00%

50.

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

51.

B813

Maradvány igénybevétele

393 892 878

404 702 730

429 353 684

106,09%

52.

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

18 625 212

18 625 212

100,00%

53.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

448 892 878

478 327 942

447 978 896

93,66%

54.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 194 901 752

1 354 610 297

1 388 811 579

102,52%

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

2.

3.

K1

Személyi juttatások

142 261 000

150 806 840

125 779 737

83,40%

4.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 118 000

18 237 990

15 083 663

82,70%

5.

K3

Dologi kiadások

107 689 000

146 924 248

117 596 438

80,04%

6.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000 000

7 911 556

7 340 252

92,78%

7.

K5

Egyéb működési kiadások

171 186 762

138 983 121

27 691 295

19,92%

8.

K502

Elvonások és befizetések

0

1 561 800

1 561 800

100,00%

9.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

25 593 000

26 143 330

26 129 495

99,95%

10.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

11.

K513

Tartalékok

145 593 762

111 277 991

12.

-általános tartalék

12 000 000

44 685 175

13.

-céltartalék

133 593 762

66 592 816

14.

Működési kiadások összesen

446 254 762

462 863 755

293 491 385

63,41%

15.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

16.

K6

Beruházások

140 541 442

250 962 355

169 358 659

67,48%

17.

K7

Felújítások

36 778 570

67 452 833

59 148 757

87,69%

18.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

19.

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

5 000 000

5 000 000

4 843 235

96,86%

20.

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4 000 000

21.

Felhalmozási kiadások összesen

186 320 012

323 415 188

233 350 651

72,15%

22.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

632 574 774

786 278 943

526 842 036

135,56%

23.

3.

FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

24.

K9

Finanszírozási kiadások

561 826 978

568 331 354

525 610 597

92,48%

25.

K91

Belföldi finanszírozási kiadások

561 826 978

568 331 354

525 610 597

92,48%

26.

K911

Hitel-, és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

6 000 000

6 000 000

6 000 000

27.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 454 478

15 454 478

15 454 478

100,00%

28.

K915

Intézmény finanszírozás

540 372 500

546 876 876

504 156 119

92,19%

29.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

561 826 978

568 331 354

525 610 597

92,48%

30.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 194 401 752

1 354 610 297

1 052 452 633

77,69%

9. melléklet

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK

Forintban

Költségvetési szerv megnevezése

TÉGLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Önkéntvállalt feladatok

Előir. csop.

K.Előir. szám

Rovat száma

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%

Ssz.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

3.

B1

Működési bevételek államháztartáson belülről

500 000

500 000

701 580

140,32%

4.

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

5.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6.

B112

Egyes köznevelési feladatok támogatása

7.

B113

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

8.

B114

Kulturális feladatok támogatása

9.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegszítő támogatások

10.

B116

Elszámolásból származó bevételek

11.

B12

Elvonások és befizetések bevételei

12.

B14

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről

13.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

500 000

500 000

701 580

14.

B3

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

15.

B31

Jövedelemadók - termőföld bérbeadása

16.

B34

Vagyoni típusú adók

17.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

18.

B351

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó

19.

B354

Gépjárműadó

20.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

21.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

22.

B4

Működési bevételek

7 500 000

7 500 000

3 747 023

49,96%

23.

B401

Készletértékesítés ellenértéke

7 500 000

7 500 000

3 083 501

41,11%

24.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

25.

B403

Közvetített szolgáltatások

26.

B404

Tulajdonosi bevételek

27.

B405

Ellátási díjak

28.

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

663 522

29.

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

30.

B408

Kamatbevételek

31.

B411

Egyéb működési bevételek

32.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

33.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési bevételek összesen

8 000 000

8 000 000

4 448 603

55,61%

34.

2.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS

35.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

36.

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

37.

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

38.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

39.

B51

Immateriális javak értékesítése

40.

B52

Ingatlanok értékesítése

41.

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

42.