Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyhalász Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.037.261.188 Ft költségvetési bevétellel, 1.080.107.246 Ft költségvetési kiadással, 258.860.896. Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

  • a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
  • b) Nagyhalász Város Önkormányzata, a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal, az Anóka Eszter Városi Könyvtár és a Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet és a 25. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
  • c) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát a 26. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi annak felhasználását.

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nagyhalász Város Önkormányzat 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

409 307 649

447 266 167

447 266 167

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

185 303 471

208 366 782

208 366 782

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

215 022 308

225 702 243

225 702 243

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 981 870

11 484 360

11 484 360

1.5.

Működési célú kvi támgatások és kiegészítő támogatások

1 643 362

1 643 362

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

69 420

69 420

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

247 532 141

267 931 564

245 908 239

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

247 532 141

267 931 564

245 908 239

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 269 997

3 269 997

5 609 857

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

77 031 083

264 050 483

242 876 414

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

260 000

260 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 031 083

263 790 483

242 616 414

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

77 031 083

92 341 863

39 118 664

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

92 500 000

85 500 000

74 495 801

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

9 947 162

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

70 000 000

75 000 000

63 675 297

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

12 000 000

378 138

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

495 204

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

16 870 598

18 359 624

23 232 567

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 914 000

3 914 000

4 665 894

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 808 000

6 297 026

8 017 079

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

650 000

650 000

1 190 605

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 421 280

1 421 280

916 982

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 565

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 077 318

6 077 318

8 431 442

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 000 000

6 000 000

3 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 000 000

6 000 000

2 100 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 109 505

2 109 505

282 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 109 505

2 109 505

122 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

160 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

851 350 976

1 091 217 343

1 037 261 188

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

275 618 581

299 484 250

299 484 250

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

275 618 581

299 484 250

299 484 250

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

22 607 626

22 607 626

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 607 626

22 607 626

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

275 618 581

322 091 876

322 091 876

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

1 126 969 557

1 413 309 219

1 359 353 064

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

815 764 653

894 486 222

776 206 508

1.1.

Személyi juttatások

322 589 367

357 028 678

321 733 658

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 277 365

45 814 726

41 243 949

1.3.

Dologi kiadások

213 993 066

263 697 932

198 188 343

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 900 000

32 900 000

19 995 672

1.5

Egyéb működési célú kiadások

200 895 350

195 044 886

195 044 886

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

180 195 350

176 194 886

176 194 886

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20 700 000

18 850 000

18 850 000

1.18

Tartalékok

6 109 505

1.19

- az 1.185-ból: - Általános tartalék

4 109 505

1.20

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

295 575 439

498 438 075

303 900 738

2.1.

Beruházások

282 275 439

484 795 375

291 218 407

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

247 645 111

272 346 855

248 860 819

2.3.

Felújítások

13 300 000

13 642 700

12 682 331

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő tám. , kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

1 111 340 092

1 392 924 297

1 080 107 246

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

15 629 465

20 384 922

20 384 922

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 629 465

20 384 922

20 384 922

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

15 629 465

20 384 922

20 384 922

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

1 126 969 557

1 413 309 219

1 100 492 168

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-259 989 116

-301 706 954

-42 846 058

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

259 989 116

301 706 954

301 706 954

2. melléklet

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

409 307 649

447 266 167

447 266 167

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

185 303 471

208 366 782

208 366 782

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

215 022 308

225 702 243

225 702 243

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 981 870

11 484 360

11 484 360

1.5.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 643 362

1 643 362

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

69 420

69 420

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

247 532 141

267 931 564

245 908 239

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

247 532 141

267 931 564

245 908 239

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 269 997

3 269 997

5 609 857

3.

Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

77 031 083

264 050 483

242 876 414

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

260 000

260 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 031 083

263 790 483

242 616 414

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

77 031 083

92 341 863

39 118 664

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

92 500 000

85 500 000

74 495 801

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

9 947 162

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

70 000 000

75 000 000

63 675 297

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

12 000 000

378 138

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

495 204

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

11 493 280

12 982 306

17 931 136

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 914 000

3 914 000

4 665 894

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 508 000

5 997 026

7 529 399

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

650 000

650 000

1 190 605

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 421 280

1 421 280

916 982

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

9 325

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

3 618 931

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 000 000

6 000 000

3 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 000 000

6 000 000

2 100 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 109 505

2 109 505

282 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

2 109 505

2 109 505

122 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

160 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

845 973 658

1 085 840 025

1 031 959 757

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

256 607 024

280 482 457

280 482 457

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

256 607 024

280 482 457

280 482 457

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

22 607 626

22 607 626

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 607 626

22 607 626

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

256 607 024

303 090 083

303 090 083

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ: (9+16)

1 102 580 682

1 388 930 108

1 335 049 840

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

685 749 778

760 314 044

651 787 376

1.1.

Személyi juttatások

232 721 674

262 817 076

233 805 378

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 010 613

28 741 645

26 083 404

1.3.

Dologi kiadások

190 112 636

240 810 437

176 858 036

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 900 000

32 900 000

19 995 672

1.5

Egyéb működési célú kiadások

200 895 350

195 044 886

195 044 886

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

180 195 350

176 194 886

176 194 886

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

20 700 000

18 850 000

18 850 000

1.18

Tartalékok

6 109 505

1.19

- az 1.18-ből: - Általános tartalék

4 109 505

1.20

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

291 765 439

493 628 075

301 490 604

2.1.

Beruházások

278 465 439

480 985 375

289 195 623

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

247 645 111

272 346 855

248 860 819

2.3.

Felújítások

13 300 000

12 642 700

12 294 981

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

977 515 217

1 253 942 119

953 277 980

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

15 629 465

20 384 922

20 384 922

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 629 465

20 384 922

20 384 922

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

15 629 465

20 384 922

20 384 922

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

993 144 682

1 274 327 041

973 662 902

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-131 541 559

-168 102 094

78 681 777

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

240 977 559

282 705 161

282 705 161

3. melléklet

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

764

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

764

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

764

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 138 809

9 114 645

9 114 645

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 138 809

9 114 645

9 114 645

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

9 138 809

9 114 645

9 114 645

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)

9 138 809

9 114 645

9 115 409

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

9 138 809

9 114 645

5 869 008

1.1.

Személyi juttatások

4 929 122

4 912 293

3 021 749

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

859 032

859 032

464 856

1.3.

Dologi kiadások

3 350 655

3 343 320

2 382 403

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

9 138 809

9 114 645

5 869 008

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

9 138 809

9 114 645

5 869 008

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-9 138 809

-9 114 645

-5 868 244

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

9 138 809

9 114 645

9 114 645

4. melléklet

2020. évi költségvetés államigazgatási feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5 377 318

5 377 318

5 300 667

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

300 000

487 680

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

476

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

5 077 318

5 077 318

4 812 511

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

5 377 318

5 377 318

5 300 667

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

9 872 748

9 887 148

9 887 148

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

9 872 748

9 887 148

9 887 148

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

9 872 748

9 887 148

9 887 148

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: (9+16)

15 250 066

15 264 466

15 187 815

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2020. évi

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

120 876 066

125 057 533

118 550 124

1.1.

Személyi juttatások

84 938 571

89 299 309

84 906 531

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 407 720

16 214 049

14 695 689

1.3.

Dologi kiadások

20 529 775

19 544 175

18 947 904

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 810 000

4 810 000

2 410 134

2.1.

Beruházások

3 810 000

3 810 000

2 022 784

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

1 000 000

387 350

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

124 686 066

129 867 533

120 960 258

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

124 686 066

129 867 533

120 960 258

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-119 308 748

-124 490 215

-115 659 591

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

9 872 748

9 887 148

9 887 148

5. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti
előirányzat

2020.évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti előirányzat

2020.évi módosított előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

409 307 649

447 266 167

447 266 167

Személyi juttatások

322 589 367

357 038 105

321 733 658

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

247 532 141

267 931 564

245 908 239

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 277 365

45 814 726

41 243 949

3.

2.-ból EU-s támogatás

3 269 997

3 269 997

5 609 857

Dologi kiadások

213 993 066

263 688 505

198 188 343

4.

Közhatalmi bevételek

92 500 000

85 500 000

74 495 801

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 900 000

32 900 000

19 995 672

5.

Működési célú bevételek

16 870 598

18 359 624

23 232 567

Egyéb működési célú kiadások

200 895 350

195 044 886

195 044 886

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

6 109 505

7.

5.-ből EU-s támogatás

8.

Egyéb működési bevételek

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

766 210 388

819 057 355

790 902 774

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

815 764 653

894 486 222

776 206 508

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

65 183 730

73 206 163

73 206 163

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

65 183 730

73 206 163

73 206 163

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

22 607 626

22 607 626

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Adóssághoz nem kapcolódó származékos ügyletek bevételei

22 607 626

22 607 626

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

15 629 465

20 384 922

20 384 922

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

65 183 730

95 813 789

95 813 789

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

15 629 465

20 384 922

20 384 922

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

831 394 118

914 871 144

886 716 563

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

831 394 118

914 871 144

796 591 430

24.

Költségvetési hiány:

49 554 265

75 428 867

-

Költségvetési többlet:

-

-

14 696 266

25.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

90 125 133

6. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020.évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

Megnevezés

2020. évi
eredeti
előirányzat

2020.évi
módosított
előirányzat

2020. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

77 031 083

264 050 483

242 876 414

Beruházások

282 275 439

484 795 375

291 218 407

2.

1.-ből EU-s támogatás

77 031 083

92 341 863

39 118 664

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

247 645 111

272 346 855

248 860 819

3.

Felhalmozási bevételek

6 000 000

6 000 000

3 200 000

Felújítások

13 300 000

13 642 700

12 682 331

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

2 109 505

2 109 505

282 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

85 140 588

272 159 988

246 358 414

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

295 575 439

498 438 075

303 900 738

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

210 434 851

226 278 087

226 278 087

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

210 434 851

226 278 087

226 278 087

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

210 434 851

226 278 087

226 278 087

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

295 575 439

498 438 075

472 636 501

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

295 575 439

498 438 075

303 900 738

27.

Költségvetési hiány:

210 434 851

226 278 087

57 542 324

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

168 735 763

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési éve

Felhasználás
2019. 12.31-ig

2020. évi
módosított
előirányzat

2020. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

Köztemető fejlesztés Nagyhalászban

37 299 781

2 019

1 418 909

35 880 872

35 880 872

Nagyhalász Város épületeinek energetikai korszerüsítése

107 946 613

2 019

107 946 613

106 841 713

Nagyhalász Környezettudatos megójítása

99 911 277

2 019

23 453 552

76 457 725

73 973 436

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése

45 636 486

2 019

2 420 341

43 216 145

29 618 498

Közösségi tér fejlesztése Homoktanyán

8 699 710

2 019

6 153 410

2 546 300

2 546 300

Ingatlanvásárlás

22 000 000

2020

22 000 000

13 397 350

Erdőtelepítés

3 886 200

2020

3 886 200

1 911 350

Gépek, Járművek beszerzése

4 000 000

2020

4 000 000

3 810 000

Környezetvédelmi szemléletformáló program (LEADER)

2 413 000

2020

2 413 000

Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Közfoglalkozatás).

8 489 300

2020

8 489 300

7 990 718

Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Városgazdálkodás)

1 420 000

2020

1 420 000

1 419 698

Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Polg.Hivatal)

3 810 000

2020

3 810 000

2 022 784

Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Könyvtár)

317 500

2020

317 500

149 878

Kis és nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás (Művház)

381 000

2020

381 000

159 527

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

122 100

2020

122 100

104 623

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

460 000

2020

460 000

459 500

Léüzem

171 448 620

2020

171 448 620

10 932 160

ÖSSZESEN:

518 241 587

33 446 212

484 795 375

291 218 407

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési
éve

Felhasználás
2019. 12.31-ig

2020. évi
előirányzat

2020. évi
teljesítés

A

B

C

D

E

F

Járda felújítás

2 500 000

2020

2 500 000

2 412 590

Ingatlan felújítás (Iskola,
Pirehab, Tároló)

10 142 700

2020

10 142 700

9 882 391

Ingatlan felújítás (P.hiv)

1 000 000

2020

1 000 000

387 350

ÖSSZESEN:

13 642 700

13 642 700

12 682 331

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16.2016-00157

"A nagyhalászi könyvtár hologramja a köznevelésben"

Ezer forintban!

Források

2020. előtt

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

9 981 555

9 981 555

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Pénzmaradvány igénybevétele

0

Források összesen:

9 981 555

0

0

9 981 555

Kiadások, költségek

2020. előtt

2020.

2020. után

Összesen

Működési kiadások

8 835 479

28 229

4 388

8 868 096

Felhalmozási kiadások

1 113 459

1 113 459

0

0

0

Összesen:

9 948 938

28 229

4 388

9 981 555

EU-s pojekt neve, azonosítója:

EFOP-3.3.2-16-2016-00137

"Tudásgyarapítás a közművelődés segítségével"

Ezer forintban!

Források

2020. előtt

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

24 993 626

24 993 626

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

24 993 626

0

0

24 993 626

Kiadások, költségek

2020. előtt

2020.

2020. után

Összesen

Működési kiadások

19 434 766

2 135 409

924 089

22 494 264

Felhalmozási kiadások

2 499 362

2 499 362

0

0

0

Összesen:

21 934 128

2 135 409

924 089

24 993 626

10. melléklet

Önkormányzat- Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

409 307 649

447 266 167

447 266 167

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

185 303 471

208 366 782

208 366 782

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési fa.támogatása

215 022 308

225 702 243

225 702 243

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 981 870

11 484 360

11 484 360

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 643 362

1 643 362

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

69 420

69 420

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

247 532 141

267 931 564

245 908 239

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

247 532 141

267 931 564

245 908 239

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 269 997

3 269 997

5 609 857

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

77 031 083

264 050 483

242 876 414

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

260 000

260 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 031 083

263 790 483

242 616 414

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

77 031 083

92 341 863

39 118 664

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

92 500 000

85 500 000

74 495 801

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

10 000 000

9 947 162

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

70 000 000

75 000 000

63 675 297

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

12 000 000

378 138

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

495 204

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 293 280

12 782 306

17 766 839

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 914 000

3 914 000

4 665 894

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 308 000

5 797 026

7 370 504

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

650 000

650 000

1 190 605

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 421 280

1 421 280

916 982

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

9 258

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

3 613 596

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 000 000

6 000 000

3 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 000 000

6 000 000

2 100 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 109 505

2 109 505

282 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről

2 109 505

2 109 505

122 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

160 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

845 773 658

1 085 640 025

1 031 795 460

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

256 457 118

280 003 213

280 003 213

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

256 457 118

280 003 213

280 003 213

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

22 607 626

22 607 626

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 607 626

22 607 626

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

256 457 118

302 610 839

302 610 839

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 102 230 776

1 388 250 864

1 334 406 299

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

655 840 416

729 495 462

622 895 253

1.1.

Személyi juttatások

219 142 217

244 519 119

216 031 973

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 552 608

25 541 958

22 991 718

1.3.

Dologi kiadások

176 240 736

231 489 499

168 831 004

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 900 000

32 900 000

19 995 672

1.5

Egyéb működési célú kiadások

200 895 350

195 044 886

195 044 886

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

180 195 350

176 194 886

176 194 886

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre

20 700 000

18 850 000

18 850 000

1.18.

Tartalékok

6 109 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

4 109 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

291 066 939

492 347 475

300 617 076

2.1.

Beruházások

277 766 939

479 704 775

288 322 095

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

247 645 111

272 346 855

248 860 819

2.3.

Felújítások

13 300 000

12 642 700

12 294 981

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

946 907 355

1 221 842 937

923 512 329

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

155 323 421

166 407 927

166 407 927

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 629 465

20 384 922

20 384 922

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

139 693 956

146 023 005

146 023 005

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

155 323 421

166 407 927

166 407 927

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 102 230 776

1 388 250 864

1 089 920 256

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

16

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

176

192

181

11. melléklet

Önkormányzat- Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

409 307 649

447 266 167

447 266 167

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

185 303 471

208 366 782

208 366 782

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési fa.támogatása

215 022 308

225 702 243

225 702 243

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 981 870

11 484 360

11 484 360

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 643 362

1 643 362

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

69 420

69 420

2.

Működési célú támogatások áht-on belülről (2.1.+…+.2.5.)

247 532 141

267 931 564

245 908 239

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

247 532 141

267 931 564

245 908 239

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3 269 997

3 269 997

5 609 857

3.

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről (3.1.+…+3.5.)

77 031 083

264 050 483

242 876 414

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

260 000

260 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

77 031 083

263 790 483

242 616 414

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

77 031 083

92 341 863

39 118 664

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

92 500 000

85 500 000

74 495 801

4.1.

Kommunális adó

10 000 000

10 000 000

9 947 162

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

70 000 000

75 000 000

63 675 297

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

12 000 000

378 138

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

500 000

500 000

495 204

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

11 293 280

12 782 306

17 766 839

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 914 000

3 914 000

4 665 894

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 308 000

5 797 026

7 370 504

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

650 000

650 000

1 190 605

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 421 280

1 421 280

916 982

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

9 258

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

1 000 000

3 613 596

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6 000 000

6 000 000

3 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6 000 000

6 000 000

2 100 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 100 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

2 109 505

2 109 505

282 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások visszatér. ÁH-n kívülről

2 109 505

2 109 505

122 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

160 000

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

845 773 658

1 085 640 025

1 031 795 460

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-on kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

256 457 118

280 003 213

280 003 213

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

256 457 118

280 003 213

280 003 213

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

22 607 626

22 607 626

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

22 607 626

22 607 626

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

256 457 118

302 610 839

302 610 839

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 102 230 776

1 388 250 864

1 334 406 299

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

655 840 416

729 495 462

622 895 253

1.1.

Személyi juttatások

219 142 217

244 519 119

216 031 973

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 552 608

25 541 958

22 991 718

1.3.

Dologi kiadások

176 240 736

231 489 499

168 831 004

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 900 000

32 900 000

19 995 672

1.5

Egyéb működési célú kiadások

200 895 350

195 044 886

195 044 886

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

180 195 350

176 194 886

176 194 886

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre

20 700 000

18 850 000

18 850 000

1.18.

Tartalékok

6 109 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

4 109 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

291 066 939

492 347 475

300 617 076

2.1.

Beruházások

277 766 939

479 704 775

288 322 095

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

247 645 111

272 346 855

248 860 819

2.3.

Felújítások

13 300 000

12 642 700

12 294 981

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

946 907 355

1 221 842 937

923 512 329

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

155 323 421

166 407 927

166 407 927

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

15 629 465

20 384 922

20 384 922

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

139 693 956

146 023 005

146 023 005

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

155 323 421

166 407 927

166 407 927

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 102 230 776

1 388 250 864

1 089 920 256

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

16

17

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

176

192

181

12. melléklet

Önkormányzat- Önként vállalt feladatok

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat
megnevezése

Önként vállalt feladatok

03

forintban

Száma

Kiemelt
előirányzat,
előirányzat
megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek