Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletalapján Balmazújváros Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások teljesítése, kiemelt előirányzatok teljesítése szerinti bontásban az 1-1/ 6. mellékletek mutatják be.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési bevételeit a 2. melléklet szerinti részletezésben 3.249.350.884 Ft-tal , a finanszírozási bevételeket 3.991.712.510 Ft-tal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési kiadásait a 3. mellékletben részletezettek szerint 3.826.556.475 Ft-tal , a finanszírozási kiadásokat 1.878.370.514

Ft-tal fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerint a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A kiadáson belül a beruházási kiadásait 575.173.844 Ft-tal, felújítási kiadásait 55.706.771 Ft-tal az 5 -5/ 1. melléklet szerint, míg a szociális kiadásokat 53.831.918 Ft-tal a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Az önkormányzatnak általános tartaléka 2020. év végén 2.300.000 Ft . A céltartalék összege 69.990.711 Ft , melyet a 7. melléklet részletez.

4. § (1) A Képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekről szóló tájékoztató adatokat a 8/ 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az európai uniós forrásokkal támogatott működési kiadásokról szóló tájékoztató adatokat a 8/ 2. melléklet szerint fogadja el.

5. § Az önkormányzat adósságállományát lejárat és a Stabilitási törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását a Képviselő-testület a 10. melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulását, elhasználódásának mértékét a 13. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzat pénzeszköz változásának alakulását a 15. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzmaradványát a 16. melléklet szerint 1.536.136.405 Ft-tal hagyja jóvá. A költségvetési szervek a 1.512.040.640 Ft kötött maradványaikat felhasználják, a 24.095.765 Ft szabad maradvány elvonásra kerül, felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásával való elszámolás során 5.830.777 Ft és felhalmozási célú költségvetési támogatásával való elszámolás során 498.500.000 Ft visszafizetési kötelezettség terheli.

11. § (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből, kötvénykibocsátásból.

(3) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel.

12. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet

10. melléklet

10. melléklet

11. melléklet

11. melléklet

12. melléklet

12. melléklet

13. melléklet

13. melléklet

14. melléklet

14. melléklet

15. melléklet

15. melléklet

16. melléklet

16. melléklet