Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 27 - 2021. 05. 28

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése módosul: A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2020. évi költségvetési bevételi módosított előirányzata 701.348.596 Ft, bevételi előirányzat növekedése 200.287.875 Ft, módosított bevételi előirányzat: 901.636.471 Ft 2020. évi költségvetési kiadási módosított előirányzata 701.348.596 Ft, kiadási előirányzat növekedése 200.287.875 Ft, módosított kiadási előirányzat: 901.636.471 Ft.

2. § A Költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e Rendelet 1. melléklete, 6. melléklete helyébe e Rendelet 2. melléklete, 9.1 melléklete helyébe e Rendelet 3. melléklete lép 9.2 melléklete helyébe e Rendelet 4. melléklete lép.

3. § Ezen rendelet rendelkezéseit 2020. december 31-i hatállyal kell alkalmazni

4. § Ez a rendelet 2021. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet

Önkormányzat összesen

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 641 724

94 119 393

6 228 928

100 348 321

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 385 565

25 385 565

17 789

25 403 354

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 500 550

39 218 900

1 671 830

40 890 730

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 765 268

26 773 633

3 440 779

30 214 412

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 990 341

2 674 471

346 055

3 020 526

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

66 824

752 475

819 299

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 300 000

8 992 770

1 024 214

10 016 984

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 300 000

8 992 770

1 024 214

10 016 984

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 024 214

1 024 214

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

236 796 747

252 581 193

113 892 877

366 474 070

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 784 446

-15 784 446

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

236 796 747

236 796 747

129 677 323

366 474 070

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

236 796 747

236 796 747

98 136 275

334 933 022

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

21 200 000

18 600 000

18 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

18 600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

1 600 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

2 600 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

36 304 838

83 714 382

120 019 220

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

895 000

80 000

975 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

10 235 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

915 000

22 100

937 100

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

18 340 838

83 612 282

101 953 120

5.8.

Kamatbevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

368 479 471

410 598 194

204 860 401

615 458 595

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

267 246 409

290 750 402

-8 410 033

282 340 369

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

267 246 409

290 750 402

-8 410 033

282 340 369

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 837 507

3 837 507

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 837 507

3 837 507

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

267 246 409

290 750 402

-4 572 526

286 177 876

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

635 725 880

701 348 596

200 287 875

901 636 471

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

140 671 800

170 867 891

117 393 270

288 261 161

1.1.

Személyi juttatások

71 609 000

78 186 703

4 996 470

83 183 173

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 567 000

13 239 569

845 234

14 084 803

1.3.

Dologi kiadások

49 535 800

73 439 560

111 175 422

184 614 982

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

142 600

4 642 600

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 460 000

1 502 059

233 544

1 735 603

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

192 059

233 544

425 603

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 460 000

1 310 000

1 310 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

486 503 662

502 554 487

90 394 697

592 949 184

2.1.

Beruházások

486 503 662

501 079 487

90 394 697

591 474 184

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

479 191 776

479 191 776

479 191 776

2.3.

Felújítások

1 475 000

1 475 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 964 749

24 340 549

-7 500 092

16 840 457

3.1.

Általános tartalék

19 375 800

-7 500 092

11 875 708

3.2.

Céltartalék

4 964 749

4 964 749

4 964 749

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

632 140 211

697 762 927

200 287 875

898 050 802

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 585 669

3 585 669

3 585 669

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 585 669

3 585 669

3 585 669

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 585 669

3 585 669

3 585 669

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

635 725 880

701 348 596

200 287 875

901 636 471

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor -
költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-263 660 740


-287 164 733


4 572 526


-282 592 207

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


263 660 740


287 164 733


-4 572 526


282 592 207

2. melléklet

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

Beruházás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

1.

Fénymásoló - óvoda

12 700

12 700

12 700

2.

Edények, felszerelések - konyha

287 300

287 300

287 300

ÖSSZESEN:

300 000

300 000

300 000

3. melléklet

Önkormányzat

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 641 724

94 119 393

6 228 928

100 348 321

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 385 565

25 385 565

17 789

25 403 354

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 500 550

39 218 900

1 671 830

40 890 730

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 765 268

26 773 633

3 440 779

30 214 412

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 990 341

2 674 471

346 055

3 020 526

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

66 824

752 475

819 299

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(2.1.+…+.2.5.)


3 300 000


8 598 118


1 024 214


9 622 332

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 300 000

8 598 118

1 024 214

9 622 332

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 024 214

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(3.1.+…+3.5.)


236 796 747


252 581 193


113 892 877


366 474 070

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

15 784 446

-15 784 446

0

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

236 796 747

236 796 747

129 677 323

366 474 070

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

236 796 747

236 796 747

98 136 275

334 933 022

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

21 200 000

18 600 000

0

18 600 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

0

18 600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

1 600 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

17 000 000

4.2.

Gépjárműadó

2 600 000

0

0

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

26 304 838

83 714 382

110 019 220

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

895 000

80 000

975 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

235 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

915 000

22 100

937 100

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

18 340 838

83 612 282

101 953 120

5.8.

Kamatbevételek

0

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n
kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.
ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

358 479 471

400 203 542

204 860 401

605 063 943

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

267 246 409

290 218 158

-8 410 033

281 808 125

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

267 246 409

290 218 158

-8 410 033

281 808 125

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

3 837 507

3 837 507

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 837 507

3 837 507

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

267 246 409

290 218 158

-4 572 526

285 645 632

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

625 725 880

690 421 700

200 287 875

890 709 575

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 388 800

102 719 891

112 469 092

215 188 983

1.1.

Személyi juttatások

31 061 000

36 897 703

1 334 292

38 231 995

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 483 000

6 031 569

233 234

6 264 803

1.3.

Dologi kiadások

29 884 800

53 788 560

110 525 422

164 313 982

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 500 000

142 600

4 642 600

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 460 000

1 502 059

233 544

1 735 603

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

192 059

233 544

425 603

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 460 000

1 310 000

1 310 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

486 203 662

502 254 487

90 394 697

592 649 184

2.1.

Beruházások

486 203 662

500 779 487

90 394 697

591 174 184

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

479 191 776

479 191 776

479 191 776

2.3.

Felújítások

1 475 000

1 475 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 964 749

24 340 549

-7 500 092

16 840 457

3.1.

Általános tartalék

19 375 800

-7 500 092

11 875 708

3.2.

Céltartalék

4 964 749

4 964 749

4 964 749

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

564 557 211

629 314 927

195 363 697

824 678 624

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 585 669

3 585 669

0

3 585 669

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 585 669

3 585 669

3 585 669

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 585 669

3 585 669

0

3 585 669

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

568 142 880

632 900 596

195 363 697

828 264 293

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13

13

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

7

7

4. melléklet

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

1.5.

Ellátási díjak

10 000 000

10 000 000

10 000 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

1.8.

Kamatbevételek

0

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

394 652

0

394 652

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

394 652

394 652

2.4.

- ebből EU támogatás

0

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 000 000

10 394 652

0

10 394 652

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

57 583 000

58 053 348

4 924 178

62 977 526

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

532 244

532 244

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

57 583 000

57 521 104

4 924 178

62 445 282

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

67 583 000

68 448 000

4 924 178

73 372 178

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

67 283 000

68 148 000

4 924 178

73 072 178

1.1.

Személyi juttatások

40 548 000

41 289 000

3 662 178

44 951 178

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 084 000

7 208 000

612 000

7 820 000

1.3.

Dologi kiadások

19 651 000

19 651 000

650 000

20 301 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

0

300 000

2.1.

Beruházások

300 000

300 000

300 000

2.2.

Felújítások

0

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

67 583 000

68 448 000

4 924 178

73 372 178

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0