Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 27

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Pusztamonostor Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, valamint az 1. mellékletben felsorolt címrend szerinti költségvetési szervre.

2. § (1) Pusztamonostor Község Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő összesített bevételeit és kiadásait forrásonként 807.278.450 Ft bevétellel, 625.375.292 Ft kiadással, és 181.903.158 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv működési,
fenntartási kiemelt előirányzatainak teljesítését a következők szerint szerint hagyja jóvá: személyi jellegű kiadások 78.900.381 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 12.553.991 Ft, dologi jellegű kiadások 70.509.313 Ft, szociálpolitikai feladatok kiadásai 3.635.451 Ft, egyéb működési célú kiadások 948.603 Ft.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv felújítási és felhalmozási kiadásai teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá: beruházási kiadások 453.768.161 Ft, felújítási kiadások 1.473.723 Ft

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv összesített működési célú bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 3. melléklet és a 4. Melléklet szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási (beruházási) és felújítási kiadásait a 5. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 7. melléklet és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv költségvetési maradványának felosztását a 9. melléklet szerint határozza meg.

8. § A Képviselő-testület a tájékoztatásokat a következők szerint fogadja el:
(1) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeinek célonkénti alakulását éves bontásban a 10. melléklet 1. tájékoztató tábla szerint
(2) adósság állomány alakulását a 10. melléklet 3. tájékoztató tábla szerint
(3) közvetett támogatások részletezését a 10. melléklet 4. tájékoztató tábla szerint
(4) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 10. melléklet 5. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.
(5) a pénzeszközök változását a 10. melléklet 6. tájékoztató tábla szerint
(6) az önkormányzat vagyonáról szóló kimutatást a 10. melléklet 7-7.3. tájékoztató tábla szerint
(7) az önkormányzati vagyon bemutatását a 10. melléklet 8. tájékoztató tábla szerint
(8) az önkormányzati mérleget a 10. melléklet 9. tájékoztató tábla szerinti tartalommal.

9. § A Képviselő-testület 2020. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

10. § A Képviselő-testület 2020. évben hitelt és kölcsönt nem nyújtott.

11. § Hatályát veszti a Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 2/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete.

12. § Hatályát veszti a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 6/2020 (VII.11.) önkormányzati rendelete.

13. § Hatályát veszti a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 8/2020 (IX.25..) önkormányzati rendelete.

14. § Hatályát veszti a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 27-én lép hatályba.

(2) A 14. § 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

Cím

Cím megnevezése

1.

Önkormányzat

2.

Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha

2. melléklet

Önkormányzat összesen

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 641 724

100 348 321

100 348 321

100,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 385 565

25 403 354

25 403 354

100,00

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 500 550

40 890 730

40 890 730

100,00

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 765 268

30 214 412

30 214 412

100,00

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 990 341

3 020 526

3 020 526

100,00

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

819 299

819 299

100,00

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 300 000

10 016 984

11 776 983

117,57

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 300 000

10 016 984

11 776 983

117,57

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 024 214

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

236 796 747

366 474 070

342 857 230

100,00

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

236 796 747

366 474 070

342 857 230

93,56

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

236 796 747

334 933 022

311 316 182

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

21 200 000

18 600 000

27 712 702

148,99

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

27 650 176

148,66

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

1 600 000

1 600 000

1 806 812

112,93

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó)

17 000 000

17 000 000

25 843 364

152,02

4.2.

Gépjárműadó

2 600 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

62 526

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

120 019 220

36 642 198

30,53

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

78 740

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 317 629

89,84

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

983 100

1 185 383

120,58

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

9 959 328

97,31

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

929 000

1 206 594

129,88

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

101 953 120

18 340 838

17,99

5.8.

Kamatbevételek

40

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

553 646

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

400 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 363 140

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 363 140

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

368 479 471

615 458 595

521 100 574

84,67

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

267 246 409

282 340 369

282 340 369

100,00

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

267 246 409

282 340 369

282 340 369

100,00

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 837 507

3 837 507

100,00

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 837 507

3 837 507

100,00

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

267 246 409

286 177 876

286 177 876

100,00

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
(9+16)


635 725 880


901 636 471


807 278 450


89,53

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

140 671 800

288 261 161

166 547 739

57,78

1.1.

Személyi juttatások

71 609 000

83 183 173

78 900 381

94,85

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 567 000

14 084 803

12 553 991

89,13

1.3.

Dologi kiadások

49 535 800

184 614 982

70 509 313

38,19

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 642 600

3 635 451

78,31

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 460 000

1 735 603

948 603

54,66

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

425 603

425 603

100,00

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 460 000

1 310 000

523 000

39,92

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

486 503 662

592 949 184

455 241 884

76,78

2.1.

Beruházások

486 503 662

591 474 184

453 768 161

76,72

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

479 191 776

479 191 776

432 023 957

90,16

2.3.

Felújítások

1 475 000

1 473 723

99,91

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 964 749

16 840 457

3.1.

Általános tartalék

11 875 708

3.2.

Céltartalék

4 964 749

4 964 749

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

632 140 211

898 050 802

621 789 623

69,24

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 585 669

3 585 669

3 585 669

100,00

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 585 669

3 585 669

3 585 669

100,00

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 585 669

3 585 669

3 585 669

100,00

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

635 725 880

901 636 471

625 375 292

69,36

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor -
költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)


-100 689 049

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege
(finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)


282 592 207

3. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi
eredeti ei.

2020. évi mód. ei.

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti ei.

2020. évi mód. ei.

2020. évi teljesítés

1.

Önkormányzatok működési
támogatásai


89 641 724


100 348 321


100 348 321


Személyi juttatások


71 609 000


83 183 173


78 900 381

2.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről


3 300 000


10 016 984


11 776 983

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó


12 567 000


14 084 803


12 553 991

3.

2.-ból EU-s támogatás

1 024 214

Dologi kiadások

49 535 800

184 614 982

70 509 313

4.

Közhatalmi bevételek

21 200 000

18 600 000

27 712 702

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 642 600

3 635 451

5.

Működési célú átvett
pénzeszközök


1 363 140

Egyéb működési célú
kiadások


2 460 000


1 735 603


948 603

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

4 964 749

16 840 457

7.

Egyéb működési bevételek

17 541 000

120 019 220

36 642 198

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)


131 682 724


248 984 525


177 843 344

Költségvetési kiadások
összesen (1.+...+12.)


145 636 549


305 101 618


166 547 739

14.

Hiány belső finanszírozásának
bevételei (15.+…+18. )


17 539 494


59 702 762


174 193 222

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány
igénybevétele


17 539 494


55 865 255


170 355 715

Likviditási célú hitelek
törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek
törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek
törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási
bevételek


3 837 507


3 837 507


Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának
bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Egyéb belső finanszírozási
kiadások

3 585 669

3 585 669

3 585 669

22.

Működési célú finanszírozási
bevételek összesen (14.+19.)


17 539 494


59 702 762


174 193 222

Működési célú
finanszírozási kiadások
összesen (14.+...+21.)3 585 6693 585 6693 585 669

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN
(13.+22.)


149 222 218


308 687 287


352 036 566

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(13.+22.)


149 222 218


308 687 287


170 133 408

4. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi eredeti ei.

2020. évi módosított ei.

2020. évi teljesítés

Megnevezés

2020. évi eredeti ei.

2020. évi módosított ei.

2020. évi teljesítés

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

236 796 747

366 474 070

342 857 230

Beruházások

486 503 662

591 474 184

453 768 161

2.

1.-ből EU-s támogatás

236 796 747

334 933 022

311 316 182

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

1 475 000

1 473 723

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

400 000

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen:
(1.+3.+4.+6.+…+11.)


236 796 747


366 474 070


343 257 230

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

486 503 662

592 949 184

455 241 884

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

249 706 915

226 475 114

111 984 654

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

249 706 915

226 475 114

111 984 654

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
összesen (13.+19.)


249 706 915


226 475 114

111 984 654

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

486 503 662

592 949 184

455 241 884

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

486 503 662

592 949 184

455 241 884

5. melléklet

Beruházási (felhalmozási), felújítási kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban


535 886


535 886


0,00

2.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak
megvalósítására
479 191 776
479 191 776
432 023 957
90,16

3.

Útalap

5 001 000

5 001 000

5 000 000

99,98

4.

Községháza eresz, lefolyócsatorna csere

1 475 000

5.

Magyar Falu Program - utak tervezése, műszaki ellenőrzés

520 000

520 000

100,00

Magyar Falu Program - Gyöngyvirág, Diófa, Petőfi S. utca útalap
készítés

14 764 875

14 764 875

100,00

6.

Gépjármű

698 500

698 500

100,00

7.

Eszközök (porszívó, háti permetező, víztisztító)

67 450

63 889

94,72

8.

Eszközök (komód, polc, székek, fűkasza)

114 400

9.

Mini bölcsőde - tervezés, kivitelezés

75 357 344

10

Magyar Falu Program - Faluházak felújítása projekt

15 037 353

381 000

11.

Ingatlan vásárlás (Csillag u. 19. telephely)

100 000

Összesen:

486 203 662

576 136 831

453 666 621

78,74

Sorszám

Felújítás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Községháza eresz, lefolyócsatorna csere

1 475 000

1 473 723

99,91

Összesen:

1 475 000

1 473 723

Tündérkert

Sorszám

Beruházás megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Eszközök

300 000

198 460

0,00

2.

Fénymásoló - óvoda

12 700

12 700

100,00

3.

Óvodai asztal 1db, szék 4 db

63 650

63 650

100,00

4.

Edények, felszerelések - konyha

25 190

25 190

100,00

Összesen:

300 000

300 000

101 540

33,85

6. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

Pályázat megnevezése

Kedvezményezett

forrásösszetétel Ft

Projekttel kapcsolatos kifizetések Ft

Kapott támogatás Ft

Teljes bruttó
költség
(támogatási
szerződés
szerint)

Saját forrás

Támogatás

2020 előtt

2020
2020 után
várható

Összes

2020 előtt

2020
2020 után
várható

Összes

1.

TOP-1.4.1-15--JN1-2016-00018
Óvodafejlesztés Pusztamonostor
településen


Pusztamonostor Községi Önkormányzat60 000 0001 475 24560 000 00059 179 2452 296 00061 475 24560 000 00060000000

2.

TOP-3.2.1-15--JN1-2016-00073
Épületenergetikai fejlesztések
Pusztamonostor településen


Pusztamonostor Községi Önkormányzat80 000 000689 039*80 000 00080 221 394752 40080 973 79480 000 000-191 73279808268

3.

TOP-1.4.1-19-1JN1-2019
Mini bölcsöde

Pusztamonostor Községi Önkormányzat


98 136 275


0


98 136 275

0


2 800 000


95 336 275


98 136 275


98 136 275


98136275

4.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 KKMO5 B Jászfényszaru szennyvízmű
kapacitásbővítés, Pusztamonostor szennyvízelvezetés.
Teljes projektösszeg 1.848.790.048 Ft, Pusztamonostor konzorciumi
partnerként1.062.381.530 Ft a
beruházásra.
Nem az önkormányzat a lebonyolító.

Jászfényszaru Város
Önkormányzata és
Pusztamonostor Község
Önkormányzata
konzorciumban

1 064 180 672

150 000

1 064 180 672

585 138 896

432 023 957

47 167 818

1 064 330 671

585 138 896

432 023 957

47 167 818

1064330671

5.

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00005
Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi térségben


Jászberény Városi
Önkormányzat **4 186 3904 186 390473 641600 0033 112 7464 186 3904 186 3904186390

6.

EFOP-1.5.3-16-2017-00019
Humán szolgáltatások fejlesztése a Jászberényi kistérségben


Jászberény Városi
Önkormányzat ***13 792 00013 792 0002 637 1352 936 2378 218 61913 791 9911 412 0001 024 21411 355 78613792000

* A támogatási szerződés műszaki ellenőri feladatok ellátására 800.000 Ft összeg elszámolását teszi lehetővé, azonban a műszaki ellenőri szerződést 650.000 Ft + áfa, mindösszesen 825.500 Ft értékben sikerült megkötni. A támogatás és a tényleges bekerülési költség közötti különbözet 25.500 Ft. Az építéshez kapcsolódó költségek soron (maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából) a támogatási szerződés 9.990.000 Ft támogatás elszámolásáról szól, azonban a maximálisan elszámolható kW fogyasztást figyelembe véve 663.539 Ft-tal kevesebb összeget tudunk elszámolni.

** A támogatási szerződés szerinti projekt összköltsége 100.000.000 Ft mely 8 helyszínen (ebből 1 Pusztamonostor) valósul meg. Pusztamonostorra jutó költséghányad 4.186.390 FT, Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásokra. A teljes összeget megkapta az Önkormányzat támogatási előlegként. A 1.186.390 Ft-ból elszámolatlan előleg 2020. 12. 31-én 3.997.749 Ft.

*** A támogatási szerződés szerinti projekt összköltsége 500.000.000 Ft, Pusztamonostor Önkormányzata konzorciumi tagra eső kiadás és támogatás összege 13.792.000 Ft.

A KEHOP program a fordított ÁFA kiadásai és visszaigénylései nélkül, nettó módon szerepelnek a táblázatban. A projekt költségelemein kívül (kivitelezés + PR tevékenység, 150.000 Ft értékű szolgalmi jog létesítés is történt, saját forrásból 2019-ben).

7. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése intézményenként (Önkormányzat)

Bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 641 724

100 348 321

100 348 321

100,00

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

25 385 565

25 403 354

25 403 354

100,00

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 500 550

40 890 730

40 890 730

100,00

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

25 765 268

30 214 412

30 214 412

100,00

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 990 341

3 020 526

3 020 526

100,00

1.5.

Működési célú támogatások és kieg. támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

819 299

819 299

100,00

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 300 000

9 622 332

11 383 311

118,30

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 300 000

9 622 332

11 383 311

118,30

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

1 024 214

1 024 214

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

236 796 747

366 474 070

342 857 230

93,56

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

236 796 747

366 474 070

342 857 230

93,56

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

236 796 747

334 933 022

311 316 182

92,95

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

21 200 000

18 600 000

27 712 702

148,99

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

27 650 176

148,66

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

1 600 000

1 600 000

1 806 812

112,93

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói (Helyi iparűzési adó)

17 000 000

17 000 000

25 843 364

152,02

4.2.

Gépjárműadó

2 600 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

62 526

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

110 019 220

27 112 676

24,64

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

78 740

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 317 629

89,84

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

983 100

1 185 383

120,58

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

429 813

182,90

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

929 000

1 206 594

129,88

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

101 953 120

18 340 838

17,99

5.8.

Kamatbevételek

40

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

553 639

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

400 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

400 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 363 140

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

1 363 140

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

358 479 471

605 063 943

511 177 380

84,48

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

267 246 409

281 808 125

281 808 125

100,00

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

267 246 409

281 808 125

281 808 125

100,00

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 837 507

3 837 507

100,00

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 837 507

3 837 507

100,00

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

267 246 409

285 645 632

285 645 632

100,00

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

625 725 880

890 709 575

796 823 012

89,46

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

73 388 800

215 188 983

97 997 064

45,54

1.1.

Személyi juttatások

31 061 000

38 231 995

36 604 603

95,74

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 483 000

6 264 803

5 429 964

86,67

1.3.

Dologi kiadások

29 884 800

164 313 982

51 378 443

31,27

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 500 000

4 642 600

3 635 451

78,31

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 460 000

1 735 603

948 603

54,66

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

425 603

425 603

100,00

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 460 000

1 310 000

523 000

39,92

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

486 203 662

592 649 184

455 140 344

76,80

2.1.

Beruházások

486 203 662

591 174 184

453 666 621

76,74

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

479 191 776

479 191 776

0,00

2.3.

Felújítások

1 475 000

1 473 723

99,91

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

4 964 749

16 840 457

3.1.

Általános tartalék

11 875 708

3.2.

Céltartalék

4 964 749

4 964 749

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

564 557 211

824 678 624

553 137 408

67,07

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

61 168 669

66 030 951

62 320 638

94,38

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 585 669

3 585 669

3 585 669

100,00

7.3.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

57 583 000

62 445 282

58 734 969

94,06

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

61 168 669

66 030 951

62 320 638

94,38

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

625 725 880

890 709 575

615 458 046

69,10

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

9

9

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

7

7

8. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése intézményként (Tündérkert Művészeti Óvoda és Önkormányzati Konyha)

Összes bevétel, kiadás

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2020

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 000 000

10 000 000

9 529 522

95,30

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

10 000 000

10 000 000

9 529 515

95,30

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

7

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

394 652

393 672

99,75

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

394 652

393 672

99,75

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

0

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 000 000

10 394 652

9 923 194

95,46

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

57 583 000

62 977 526

59 267 213

94,11

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

532 244

532 244

100,00

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

57 583 000

62 445 282

58 734 969

94,06

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

67 583 000

73 372 178

69 190 407

94,30

9. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor
számKöltségvetési szerv neve

Költségvetési
maradvány
összege

Elvonás
(-)

Intézményt megillető maradvány

Jóváhagyott

Jóváhagyottból
működési

Jóváhagyottból
felhalmozási

A

B

C

D

E=(C-D)

F

G

1.

Önkormányzat

181 364 966

2.

Tündérkert Művészeti Óvoda

538 192

538 192

Összesen:

181 903 158

538 192

10. melléklet

Tájékoztató táblák

1. tábla

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt kötelezettség

2017. -2019.évi
teljesítés

2020. évi teljesítés

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

2 021

2 022

2022 után

A

B

C

D

E

F

G

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

4.

............................

5.

............................

6.

Beruházás feladatonként

7.

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00018 Óvodafejlesztés
Pusztamonostor településen


54 000 000


51 704 000


2 296 000

8.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru
Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó
Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község
derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására.

1 062 381 530

583 189 754

432 023 957

47 167 819

9.

Felújítás célonként

10.

11.

Egyéb

12.

13.

17.

Összesen

2. tábla - Üres

3. tábla Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020.12.31-én

Sor-szám

Adósságállomány
eszközök szerint

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt,
lejárt összes
tartozás

1-90 nap
közötti

91-180 nap
közötti

181-360 nap
közötti

360 napon
túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=(D+…+G)

I=(C+H)

I. Belföldi hitelezők

1.

Adóhatósággal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Szállítói tartozás

5 664

5 664

5 664

7.

Egyéb adósság

Belföldi összesen:

5 664

5 664

5 664

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

2.

Egyéb adósság

Külföldi összesen:

Adósságállomány mindösszesen:

5 664

5 664

5 664

KEHOP pályázat 12.részszámla rendezetlen fővállakozói számlák hányada, melynek elszámolását támogató 2021-ben fogadta el

4. tábla

Bevételi jogcím

Tényleges bevétel

Kedvezmény,
mentesség,
elengedés miatt kieső bevétel

B

C

D

1

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

1 600 000

96 000

6

-ebből: Építményadó

7

Telekadó

8

Magánszemélyek kommunális adója

1 600 000

96 000

9

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10

Idegenforgalmi adó épület után

11

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

12

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

14

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség

15

Egyéb kedvezmény

16

Egyéb kölcsön elengedése

17

18

Összesen:

1 600 000

96 000

5. tábla A Pusztamonostor Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2020. évben

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés összege
(Ft-ban)

Működésből származó
kötelezettségek összege
XII. 31-én
(Ft-ban)

1.

Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt.

15 731 996

2.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

38 100

3.

Regiokom

180 000

ÖSSZESEN:

15 950 096

6. tábla PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Megnevezés

Összeg

1

Pénzkészlet 2020. január 1-jén
ebből:

46 176 514

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

45 659 039

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

517 475

4

Bevételek ( + )

866 013 419

5

Kiadások ( - )

684 110 261

6

Pénzmaradvány (-)

282 340 369

7

Egyéb korrekciós tetelek (+/-)

-221 079 082

8

Záró pénzkészlet 2020. december 31-én
ebből:

166 818 385

9

Ÿ Bankszámlák egyenlege

166 457 010

10

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

361 375

7. tábla Vagyonkimutatás

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

állományi érték

A

B

C

D

I. Immateriális javak

01.

292 915

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

772 994 252

1 577 389 345

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

698 515 209

508 599 619

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

515 611 119

348 115 104

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

173 572 090

152 519 722

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

9 332 000

7 964 793

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

74 479 043

31 285 910

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

57 194 621

27 349 393

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

17 284 422

3 936 517

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

1 037 740 122

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

1 037 740 122

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

15 950 096

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

15 950 096

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

15 950 096

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

773 287 167

1 593 339 441

I. Készletek

46.

418 545

II. Értékpapírok

47.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

418 545

I. Lekötött bankbetétek

49.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

361 375

III. Forintszámlák

51.

166 457 010

IV. Devizaszámlák

52.

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

166 818 385

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

90 091 454

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

12 904 512

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

21 177 254

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

124 173 220

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

1 350

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

773 287 167

1 884 750 941

7.1 tábla Vagyonkimutatás

FORRÁSOK

Sorszám

állományi
érték

A

B

C

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

01.

55 973 735

II. Nemzeti vagyon változásai

02.

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

03.

22 865 691

IV. Felhalmozott eredmény

04.

1 164 600 314

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

05.

VI. Mérleg szerinti eredmény

06.

312 467 386

G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)

07.

1 555 907 126

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

08.

90 398 191

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

09.

4 166 873

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

10.

6 093 831

H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)

11.

100 658 895

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

12.

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

13.

228 184 920

FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)

14.

1 884 750 941

7.2 tábla Érték nélkül nyilvántartott eszközök

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke

A

B

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

83

10 089 997

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

7

292 915

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

83

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

432 210

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

432 210

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

0

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

19.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

10 815 122

7.3 tábla Vagyonkimutatás a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) kötelezettségekről

Megnevezés

Sorszám

Nyilvántartott függő
követelések,
kötelezettségek
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések

1.

Egyéb függő követelések (gépjárműadó)

2.

3 509 277

Biztos (jövőbeni) követelések

3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+…+3)

5.

3 509 277

Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek

6.

Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek

7.

El nem ismert tartozások

8.

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek

9.

Egyéb függő kötelezettségek (gépjárműadó)

216 920

Függő kötelezettségek (5+…+9)

10.

216 920

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Összesen (4+10)+(11+…+12):

3 726 197

8. tábla Forgalomképtelen törzsvagyon, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonelemek tételes listája

Ingatlan helyrajzi száma

Megnevezés

Terület m2

Bruttó érték eFt

1

2

Szent Erzsébet tér

1 895

4 519

2

12

Iskola utca

739

400

3

30/1

Jász utca

1 989

1 160

4

30/2

Jász utca

1 210

1 080

5

40

Kossuth út

10 666

6 050

6

57

Lehel utca

1 398

3 379

7

93

Temető utca

1 464

390

8

107

Zrínyi utca

3 042

1 883

9

108

Honvéd utca

807

280

10

119

Deák Ferenc utca

1 004

440

11

129

Balaton utca

866

520

12

139

Árpád utca

2 806

2 425

13

143

Névtelen utca

162

0

14

146

Jókai Mór utca

637

320

15

160

Hábor Lajos utca

1 876

1 270

16

184

József Attila utca

808

680

17

195

Arany János utca

1 125

720

18

203

Ady Endre utca

1 143

560

19

216

Malom utca

2 276

750

20

219

Monostor utca

2 362

780

21

227

Kun utca

2 338

1 960

22

239

Szabadság út

24 899

26 970

23

250/3

Csokonai utca

2 470

720

24

291

Petőfi Sándor utca

2 571

4 841

25

327

Széchenyi utca

2 898

1 020

26

342

Csillag utca

2 642

990

27

343

Sport utca

30 468

0

28

355

Víz utca

7 305

0

29

372

Vörösmarty utca

3 100

10 555

30

387

Liszt Ferenc utca

3 068

1 050

31

402/7

Diófa utca

3 482

5 123

32

424

Május 1 utca

3 382

1 080

33

436/1

Rákóczi utca

8 187

22 011

34

436/2

Rákóczi utca

13 880

4 520

35

437

Víz utca

12 621

3 060

36

440

Árok, Víz utca

406

0

37

452

Névtelen út

619

0

38

462

Alkotmány utca

5 690

22 494

39

472/5

Közterület

1 179

0

40

472/6

Közterület

539

0

41

480

Névtelen út

1 218

270

42

499

Tűzoltó utca

5 154

19 725

43

533

Rózsa utca

3 625

21 654

44

568

Kossuth utca

2 399

0

45

583

Gyöngyvirág utca

4 307

5 212

46

586/13

Nefelejcs utca

3 750

990

47

617/1

Temető

20 545

1 499

48

618

Beloiannisz utca

10 359

16 939

49

638

Bercsényi utca

2 894

1 640

50

678

Dózsa György utca

3 490

1 640

51

683

Névtelen utca

454

0

52

688

Névtelen utca

452

0

53

700

Névtelen utca

464

0

54

709

Beloiannisz utca

3 010

0

55

04

Árok

8 477

0

56

05/7

Saját használatú út

5 821

0

57

05/40

Út

1 157

0

58

018

Út

12 973

0

59

046/2

Saját használatú út

8 659

0

60

051

Út és árok

15 017

0

61

052/1

Árok

2 720

0

62

052/2

Árok

672

0

63

066/1

Út

2 535

0

64

067/1

Út és árok

24 107

0

65

067/2

Út és árok

15 340

5 250

66

072

Árok

4 125

0

67

073/6

Út

173

0

68

076/1

Út és árok

29 099

0

69

076/2

Út és árok

5 968

0

70

079/8

Árok

1 106

0

71

080

Árok

664

0

72

081/6

Saját használatú út

962

0

73

082/3

Út

25 517

0

74

092

Út

22 351

0

75

093/2

Közút

2 515

0

76

096

Csatorna

6 170

0

77

098/2

Csatorna

22 453

0

78

0102/13

Út

1 014

0

79

0102/30

Út

2 808

0

80

0102/33

Saját használatú út

1 018

0

81

0102/34

Út

3 235

0

82

0108/4

Saját használatú út

9 255

0

83

0109/1

Út

412

0

84

0109/2

Út

5 593

0

85

0111/1

Út és árok

4 966

0

86

0111/2

Út és árok

8 248

0

87

0115

Út

2 079

0

88

0116

Út és árok

34 952

0

89

0117/8

Saját használatú út

2 459

0

90

0117/10

Saját használatú út

350

0

91

0119

Út és árok

26 191

0

92

0120/32

Út

108

0

93

0120/33

Út

65

0

94

0120/34

Út

358

0

95

043

Kivett út

640

0

8.1 tábla Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek

Ingatlan helyrajzi
száma

Ingatlan címe

Megnevezés

Terület m2

Bruttó érték eFt

1

27

Szabadság út 58-60.

Általános Iskola

3 711

84 768

2

155/3

Szabadság út 74.

Polgármesteri Hivatal

1 884

58 675

3

308

Szabadság út 27.

Orvosi rendelő

6 149

832

4

309/1

Szabadság út 25.

Kultúrház és sportpálya

36 270

17 863

5

402/16

Szabadság út 26.

Óvoda

3 712

59 880

6

616

Beloiannisz utca

Dögkút

7 385

0

7

097/3

Külterület

Szemétlerakó

23 284

0

8

0104/3

Külterület (Jászfényszaru)

Vízmű

6 245

154 219

9

018/44

Külterület (Jászfényszaru)

Szennyvíztelep bekötő út

978

0

10

018/45

Külterület (Jászfényszaru)

Szennyvíztisztító mű

12 898

100 474

11

344

(Csillag utca 19.

Telephely (Csillag utca 19.)

562

100

8.2 tábla Üzleti vagyonba tartozó vagyonelemek

Ingatlan helyrajzi
száma

Ingatlan címe

Megnevezés

Terület m2

Bruttó érték
eFt

1

5

Szabadság út 68.

Lakóház

1355

236

2

65

Lehel utca 3.

Beépítetlen terület (6/16 tul.h.)

904

500

3

127

Balaton utca

Beépítetlen terület

658

3 270

4

159/1

Szabadság út 82.

Volt Pártház

1004

1 500

5

250/2

Szabadság út 111.

Lakóház

1543

297

6

310/2

Sport utca

Beépítetlen terület

4025

0

7

311

Szabadság út 19.

Lakóház

6749

4 500

8

333

Csillag utca 10.

Beépítetlen terület

1598

0

9

586/26

Névtelen utca

Beépítetlen terület

1942

0

10

610/1

Rákóczi utca

Beépítetlen terület

0

11

610/3

Rákóczi utca

Beépítetlen terület

0

12

619

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

1955

0

13

620

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

781

0

14

621

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

987

0

15

622

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

1030

0

16

623

Beloiannisz utca

Beépítetlen terület

1304

0

17

082/2

Külterület

Szántó

3637

0

18

083/2

Külterület

Szántó

5254

0

19

086/13

Külterület

Szántó

4395

0

20

088/3

Külterület

Szántó

3598

0

21

097/2

Külterület

Szántó

15064

1 205

22

097/2

Külterület

Legelő

34422

1 377

23

0102/31

Külterület

Szántó

7572

0

9. tábla Mérleg

Sor-szám

ESZKÖZÖK/FORRÁSOK

Előző időszak

Módosítások
( +/- )

Tárgyidőszak

1.

2.

3.

4.

5.

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

02

A/I/2 Szellemi termékek

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

500 935 867

508 599 619

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

39 143 647

31 049 604

07

A/II/3 Tenyészállatok

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

599 752 029

1 037 740 122

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

1 139 831 543

0

1 577 389 345

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

15 770 096

0

15 950 096

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

15 770 096

15 770 096

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

180 000

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

180 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

15 950 096

0

15 950 096

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

1 155 781 639

0

1 593 339 441

29

B/I/1 Vásárolt készletek

418 545

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

31

B/I/3 Egyéb készletek

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

418 545

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

418 545

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

517 475

361 375

48

C/II/2 Valutapénztár

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

517 475

0

361 375

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

37 786 815

66 003 070

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

7 872 224

100 453 940

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

45 659 039

0

166 457 010

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

46 176 514

0

166 818 385

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire
államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

3 891 291

0

4 891 387

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és
járulékokra

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz
kapcsolódó adókra

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

326 936

363 847

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

2 483 383

4 148 972

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

1 080 972

378 568

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 425 238

0

85 095 587

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,
szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére


1 160 503


1 170 006

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

264 735

313 299

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi
adóra

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó
visszatérítésére


83 612 282

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más
nyereségjellegű bevételekre

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek
bevételeire

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez
kapcsolódó bevételekre

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)


0


0


104 480

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről


104 480

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)


0


0


0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
(>=D/I/8a+…+D/I/8g)

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 316 529

0

90 091 454

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások
bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
(=D/II/3a+…+D/II/3f)


9 384 452


0


12 904 512

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és
szolgáltatások adóira


9 384 452


12 904 512

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
(=D/II/4a+…+D/II/4i)

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános
forgalmi adóra

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó
visszatérítésére

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett
kártérítésre

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
(=D/II/5a+…+D/II/5e)

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak
értékesítésére

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök
értékesítésére

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések
megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett
pénzesz
közre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi
szervezetektől

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett
pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli
megelőlegezések törlesztésére

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

141

D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi
értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

142

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

9 384 452

0

12 904 512

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

239 602 237

0

20 756 837

144

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

145

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

239 595 887

20 751 837

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

147

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

6 350

5 000

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

149

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

150

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

151

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

79 000

79 000

153

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

154

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások
elszámolása


341 417

156

D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök

157

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

239 681 237

0

21 177 254

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

254 382 218

0

124 173 220

160

E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

161

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

162

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi
adó


1 350

163

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

164

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

1 350

165

E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó

166

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-425 000

0

167

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-425 000

0

0

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

169

E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-425 000

0

1 350

172

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

173

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

3 746

0

174

F/3 Halasztott ráfordítások

175

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

3 746

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

1 455 919 117

0

1 884 750 941

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

55 973 735

55 973 735

178

G/II Nemzeti vagyon változásai

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

22 865 691

22 865 691

180

G/IV Felhalmozott eredmény

908 636 408

1 164 600 314

181

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

255 963 906

312 467 386

183

G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

1 243 439 740

0

1 555 907 126

184

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

185

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és
szociális hozzájárulási adóra

186

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

84 734 055

187

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

188

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
(>=H/I/5a+H/I/5b)

189

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

190

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

191

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

5 664 136

192

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

193

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

194

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

195

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
támogatásokra az Európai Uniónak

196

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

197

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

198

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek,
kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

199

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

200

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi
értékpapírok beváltására

201

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

202

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi
értékpapírok beváltására

203

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére

204

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

205

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok
beváltására

206

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

207

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök
törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

208

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

209

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

90 398 191

210

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

211

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő
járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

212

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

329 366

213

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

214

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú
kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

215

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

216

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú
támogatásokra az Európai Uniónak

217

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

218

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

219

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú
kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

220

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

221

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú
támogatásokra az Európai Uniónak

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 585 669

0

3 837 507

223

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú
hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

224

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek
beváltására

225

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények
beváltására

226

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú
belföldi értékpapírok beváltására

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson
belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 585 669

3 837 507

228

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing
kiadásaira

229

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok
beváltására

230

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök
törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

231

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,
kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

232

H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

3 585 669

0

4 166 873

234

H/III/1 Kapott előlegek

3 473 931

5 748 999

235

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

236

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

43 451

144 832

237

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

238

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség
jellegű sajátos elszámolások

239

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

240

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

200 000

241

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

242

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

243

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 517 382

0

6 093 831

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 103 051

0

100 658 895

245

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

246

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

2 150 000

2 150 000

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

763 387

603 579

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

202 462 939

225 431 341

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

205 376 326

0

228 184 920

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

1 455 919 117

0

1 884 750 941