Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2001. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 26 16:00- 2021. 05. 27

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2001. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás, valamint a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a polgármester az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2001. (IV. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 6/2001. (IV.13.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Költség alapon történő bérbeadásnál a bérleti szerződésben meghatározott időtartam lejártát megelőzően a bérlő kérelmére a bérleti jogviszony időtartama további egy évre meghosszabbítható. Ezt követően a volt bérlő a kiírásra kerülő pályázat keretében a lakásra vonatkozóan pályázatot nyújthat be, amennyiben a bérlőnek a szerződés lejáratának hónapját megelőző 6 hónapon belül bérleti díj hátraléka, külön szolgáltatási díj hátraléka, továbbá közüzemi díj hátraléka igazoltan nem volt. Amennyiben a volt bérlő a lakásra vonatkozóan pályázatot nyújt be, úgy a bérleti jogviszonya a bérleti szerződése lejártát követő naptól a pályázat lezárásáról szóló döntés meghozataláig meghosszabbodik. Amennyiben a pályázati eljárás során nem a volt bérlőt jelölik ki nyertes pályázónak, úgy a bérleti jogviszonya a pályázat lezárásáról szóló döntés meghozatalát követő további 30 nappal meghosszabbodik.”

2. § Ez a rendelet 2021. május 26-án 16 órakor lép hatályba.