Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról és a 2020. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 274.902.126 forint bevétellel,190.055.464 forint kiadással jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület a bevételi főösszegen belül az önkormányzat

  • a) intézményi működési bevételeit 11.404.668 Ft-ban,
  • b) sajátos működési bevételeit 15.071.842 Ft-ban,
  • c) az önkormányzat költségvetési támogatását 68.881.124 Ft-ban,
  • d) felhalmozási és tőke jellegű bevételeit 73.073.451 Ft-ban,
  • e) működési célú pénzeszközátvételét 30.000 Ft-ban,
  • f) finanszírozási bevételeit 99.706.629 Ft-ban,

összesen 268.167.714 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a Zalavári Óvoda működési bevételét 6.396.406 Ft-ban, finanszírozási bevételét 338.006 Ft-ban, összesen 6.734.412 Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül az önkormányzat és a Zalavári Óvoda

  • a) működési kiadásainak összegét 103.344.472 Ft-ban állapítja meg, ebből a személyi kiadások összegét 53.559.527 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékok összegét 8.591.649 Ft-ban, a dologi kiadások összegét 32.302.657 Ft-ban, egyéb működési kiadásait 8.860.639 Ft-ban,
  • b) a felhalmozási célú kiadások összegét 84.492.398 Ft-ban,
  • c) a finanszírozási kiadásokat 2.218.594 Ft-ban,

összesen 190.055.464 Ft-ban állapítja meg.

2. § (1) A képviselő-testület az összesített költségvetés bevételeinek teljesítését jogcímcsoportonként, kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat pénzmaradvány igénybevételét az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a mérlegben szereplő adatok alapján 1.679.538.411 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerve kiadásainak és bevételeinek fő összesítőjét nettósítva az 1. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi gazdálkodása során keletkezett jogszabályok által felülvizsgált pénzmaradványát 84.846.662 Ft-ban hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi zárszámadás táblák

Zalavár Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi zárszámadása

2020. évi zárszámadás táblák.xlsx